Akathiszt istenhordozó szent Jeromos atyánkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A megtestesült Ige kiválasztott szolgája, a mindenható Krisztus dicsőséges kedveltje, a lelki harcosok vezére, isteni bölcsességű oktató, tisztelendő Jeromos atyánk, aki a Szent Iratokat latin nyelvre lefordítottad, aki igen buzgón küzdöttél a pusztában, és nagy bizalmat szereztél az Úr Jézushoz, kedvesen fogadott imáid által minden bajtól, szomorúságtól, és szenvedéstől szabadíts meg bennünket, hogy téged, közbenjárónkat dicsőítve, reménységgel, és szeretettel így énekeljünk neked: Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

1. ikosz

Erkölcseidre nézve mennyei angyalhoz voltál hasonló a földön, Ó, Jeromos atyánk, mivel gyermekkorodtól megvetetted a földi javakat, mennyei gazdagságot gyűjtöttél, értelmedet a mennyeiek felé irányozva, hallva a mindenható Isten szavát: „Keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek,” ezért, beléd költözött a Legszentebb Lélek, Aki téged lakásaként vezetett, neked meghatottsággal így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki közbenjárásoddal bennünket az örök életre méltatsz. * Üdvözlégy Krisztus világosságával megvilágosított. * Üdvözlégy Isten bölcsességével okossá lett. * Üdvözlégy, aki minden emberért, jóért, és rosszért imádságokat végzel. * Üdvözlégy, aki Isten kegyelmét lehívod ránk. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket a Teremtőnek hálát adni. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

2. konták

Látván lelki látásoddal, hogy a világ, amely a földön van, múlandó, a másik világot, mint változatlant, megszeretted, ezért, ó, dicsőséges Jeromos, testben fiatal lévén, és évekre nézve gyermek, Isten előtt mégis nagy, és erős, és ember voltál, mert szentségben és igazságban küzdöttél, az édességes Jézusnak meghatottan énekelve: Alleluja!

2. ikosz

Kételkedés nélküli értelmességet értél el a teremtetlen Isten felől, ó, szent Jeromos, és szívedben eltökélted, hogy Krisztus felé fordulsz, és Őt követed, értelmedet könyvbeli bölcsességgel, szónoki művészettel és a szent atyák tanításaival tápláltad Róma dicsőséges városában tartózkodva, hogy minden lelki adományoddal szolgálj szeretett Üdvözítődnek. Ezért, csodálkozva gyors elváltozásodon a legjobbakra, bátorkodunk téged ilyen szavakkal magasztalni:

Üdvözlégy jámbor szülők jó sarjadéka. * Üdvözlégy, aki még ifjúságodban Krisztusnak szívedben kertet ültettél. * Üdvözlégy jó föld, amely befogadta a mennyei tanítás magját. * Üdvözlégy, aki a magasból isteni felvilágosításra lettél méltóvá. * Üdvözlégy, aki imádságaiddal körülveszel bennünket. * Üdvözlégy az élet tengerén hajózókat megvilágosító fényesség. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

3. konták

Az isteni szeretet ereje, amellyel ifjúságodtól eltelt a szíved, ó, isteni bölcsességű Jeromos, annyira megerősített téged a küzdelmekben, hogy, rátéve kezedet az eke szarvára, semmiképp sem fordultál vissza, kívánva, hogy életedet egészen Krisztusnak szenteld, tanulmányozva a Szentírást, és szüntelenül imádkozva, lélekben állandóan Felé emelkedtél, ó, szent atya. Isteni bölcsességed fényével bennünket is világosíts meg, hogy veled együtt énekeljük az édességes Jézusnak: Alleluja!

3. ikosz

Teljes kívánságot bírván, hogy Krisztus igáját magadon hordozzad, és az édes Jézust kövesd, fáradságos szerzetesi életet vettél magadra, az isteni értelem fényével felékesítve, könnyen átrepülted az ellenséges hálókat, ami által a mennyei csarnokba is dicsőséggel mentél be, ó, isteni bölcsességű Jeromos, mi pedig, csodálkozva erényes életed magasságán, meghatottsággal így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az angyali élet utánzója. * Üdvözlégy a régi atyák életének követője. * Üdvözlégy a láthatatlan ellenségek férfias legyőzője. * Üdvözlégy Isten parancsainak hűséges teljesítője. * Üdvözlégy Isten kegyelmének vizétől eláradt patak. * Üdvözlégy, aki méltóvá lettél, hogy az isteni Írások értelmét felfogd. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt.

4. konták

A szenvedélyeknek és az élet megrázkódtatásainak vihara nem tudott megingatni téged, ó, boldogságos Jeromos atya, inkább megtanított, hogy művésziesen keresd az üdvösség erős kikötőjét: ezért, kétszeresen felragyogott lelkedben a szenvedélynélküliség romlatlan szépsége, kedves lévén a mindenható Isten előtt, Akinek hangoztattad: Alleluja!

4. ikosz

Hallván, hogy sok keresztény kíván az üdvözítő hitben növekedni, sok fáradságot magadra vettél, ó, isteni bölcsességű Jeromos, mert lefordítottad az Ószövetség, és Újszövetség könyveit latin nyelvre, hogy mindenki tudjon az Úr tanításairól, és parancsairól, és szentül teljesítsen mindent, amelyeket parancsolt nekünk az Üdvözítő. Az édességes Jézus iránti szeretettől indíttatva, saját szavaiddal, beszédeiddel és isteni bölcsességű könyvekkel sok embert felvilágosítottál, mert írásaidat minden városban és faluban mostanáig el nem hallgató hirdetésekkel hangoztatják. Ezért mi, lelki gyermekeid, szeretettel mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki hívsz bennünket a Biblia szabályszerű olvasására. * Üdvözlégy, aki Isten szavának világosságával értelmünket megvilágosítod. * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy a szent igéket szívünkbe zárjuk. * Üdvözlégy, aki serkentesz bennünket, hogy az üdvösséges parancsokat az életben megvalósítsuk. * Üdvözlégy, aki hívsz bennünket, hogy törődjünk a felebarátok lelki boldogságával. * Üdvözlégy jószívű atya, aki a kegyelmet mindenki iránt mértéktelenül gyakorlod. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt.

5. konták

Istentől küldetve, mint régen a csillag, amely Krisztushoz vezetésével a bölcseket keletről felvilágosította, törekedtél a földi Jeruzsálem szent helyeihez, hogy növekedj az édességes Jézus iránti szeretetben, ó, Jeromos atyánk. Mi pedig most kérünk téged: méltass bennünket is, hogy szívünk rejtett templomaiban lelki oltárt emeljünk az érettünk kínokat és halált elszenvedett Üdvözítőnek, és méltókká legyünk veled együtt az irgalmas Üdvözítőnek mindörökre énekelni: Alleluja!

5. ikosz

Látván téged Krisztus, a pásztorok Fejedelme, mint a keresztény szolgálat igazán buzgó teljesítőjét, mint fényes világítót állított fel téged az Egyház gyertyatartójára, mint a kiváló római Egyház isteni bölcsességű tanácsosát, hogy a lelki juhokat az aranyos réten legeltesd, és a halálos téves tanításoktól azokat megmentsd. Ezért mi, sokat vétkezők, kérünk téged: segíts nekünk, hogy Isten jóságos és tökéletes akaratát megértsük, és taníts, hogy a Teremtőt mindenért áldjuk, hogy neked így hangoztassuk:

Üdvözlégy ó, istenszerető, aki még a földön szemlélted a mennyei világosságot. * Üdvözlégy, aki ezért a nehéz és keskeny utat választottad. * Üdvözlégy a szent emlékedet tisztelők számára mennyei oltalmazó. * Üdvözlégy, aki vezető vagy számunkra a felsőbb lakásokba. * Üdvözlégy Isten szeretetének hirdetője, aki mindenkit Istennel való kibékülésre hívsz. * Üdvözlégy, aki a hit hősiessége által az Iránta való szeretetben bennünket megerősítesz. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

6. konták

Krisztus tanításának hirdetőjeként tisztelünk téged, ó, Jeromos atya, mint böjtölő atyát, és szent tanítót, a jámborság igen buzgó harcosát, az Írások ihletett kifejtőjét, a gyémántnál erősebb hitvallót, és az isteni szeretet ismeretes titoklátóját, aki szüntelenül imádkozol értünk bűnösökért a Szentháromság trónja előtt, akik miattad hangoztatjuk az Úrnak: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtál, ó, szent Jeromos atya, nem annyira nagy bölcsességeddel, mint inkább a bajok és nehézségek eltűrésével, amelyekben részesültél a hit szerzőjére, az Úr Jézusra tekintve. Ezért a Szent Egyház méltóan tiszteli küzdelmeidet, amelyekkel fáradoztál, utánozva a türelemben és szeretetben az Úr anyját, mindenkit hívván az Istennek való tetszésre, és a lelki cselekedetre, buzgósággal, hogy mindnyájan a következőkkel így hívjunk téged:

Üdvözlégy, aki a lelki és testi szegénységet megszeretted. * Üdvözlégy, aki csodás megtartóztatást mutattál. * Üdvözlégy, aki Istenhez méltó önkiüresedést és önmegvetést találtál. * Üdvözlégy, aki zavartalan hallgatagságot szereztél. * Üdvözlégy, aki az Istenre való gondolás által az érzelmeknek tiszta ötösét virágoztattad ki. * Üdvözlégy, a Lélek lakóhelye, de semmikor sem mutattad magadban a bűn lakását. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

7. konták

Az volt az akaratod, ó tisztelendő Jeromos atyánk, hogy zavartalan hallgatagságban szolgálj az Üdvözítőnek: ezért eltávolodtál a pusztába a csendes, és az emberi lakásoktól távoli helyre, ahol remetei küzdelmekben jól küzdöttél, de, ó, szeretetteljes atya, elmédben tartottad az Úr szavát: a hozzám jövőt nem vetem ki! Senkit nem küldtél el a hozzád jövők közül, mindenért áldva Krisztust, és hangoztatva Neki: Alleluja!

7. ikosz

A szerzetesek új tanítójaként, és a jámbor világiak Istentől megvilágosított oktatójaként tartunk téged, ó, szent Jeromos atya: mert elterjedt rólad a dicsőség mindenütt, és sokan jöttek hozzád áldásért, és imádságért, és a lelkileg hasznos igék hallásáért, mások pedig veled kívántak lakni: te pedig mindenkit szeretettel fogadtál, és tanítottad őket az Isteni Írásból, hogy meg kell tartani az Úr parancsait, megőrizni a testi tisztaságot, és képmutatás nélküli szeretettel lenni egymás iránt. Ezért hálásan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki magadban megfoghatatlan működő isteni erőt mutattál. * Üdvözlégy, aki Krisztus arcát állandóan értelmedben képzelted. * Üdvözlégy, aki Krisztusról a sokat szenvedett élet jó példáját mutattad. * Üdvözlégy, aki tanítványaidat az életben szigorúan oktattad. * Üdvözlégy, aki Krisztus szellemi juhait az üdvösségre indítod. * Üdvözlégy, aki a hanyagokat a bűnös álomból felébreszted. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt! 

8. konták

Minden reménységedet az isteni gondviselésbe vetve, és, ó, szent pusztalakó, Krisztus előhírnökéhez hasonlóan, mint az égi madár, testedről kevés törődéssel gondoskodtál, inkább sok önmegtartóztatással erősítve lelkedet, javulásod szépségét a hívek előtt tetted világossá, ezért fogadj el tőlünk ilyeneket:

Üdvözlégy, aki a mennyországba a szűk utat választottad. * Üdvözlégy, aki a pusztai lakás keresztjét akarattal vállaltad fel. * Üdvözlégy, aki Krisztus Istent szívedben helyezted el. * Üdvözlégy, aki az Ő üdvösséges nevét mindig értelmedben hordoztad. * Üdvözlégy, aki az imádságos édességet szíveddel megismerted. * Üdvözlégy, aki a kegyelmes könnyek érzékeny patakját forrásoztad. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott a neked fentről való nagy adományon, ó, isteni boldogságú Jeromos, mert te a földön anyagtalan életet mutattál, és testben, mint testnélküli mutatkoztál. Ezért az Úrtól sok csoda tevését nyerve, tiszta, és istenszerető lelked által, Akinek jósága folytán a mennyei erőkhöz lettél számlálva, most a mennyekben énekled a mindenható Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok kételkednek, hogyan lehetséges dicsőíteni téged, minden dicséretre méltó, csodálatos Jeromos atyánk, mivel egész lelkeddel az örök Istennek törekedtél tetszésére lenni, és valóban nem törekedtél hiába: mert a mulandókat örökkévalókra változtattad, főleg méltóvá lettél, hogy irgalmas Üdvözítőnk mennyei trónja előtt állj, ezért, így éneklünk neked:

Üdvözlégy, aki megszoktad, hogy a földön a Legszentebb Háromságot állandóan dicsőítsd. * Üdvözlégy, aki engedelmességre átadtad magadat az Atyaistennek. * Üdvözlégy, aki szegénységeddel az Isten Fiát utánoztad. * Üdvözlégy, aki tisztaságodat Isten Lelkének megőrizted. * Üdvözlégy, aki most, az angyalokkal, örömmel állsz a Szentháromság előtt. * Üdvözlégy, aki a Szentháromságot állandóan kéred üdvösségünkért. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

10. konták

Az üdvösségért jól küzdöttél, ó, örökemlékű Jeromos, mert törekedve a tökéletességet elérni, sok küzdelmet tettél, ó, isteni bölcsességű, böjtöt, szüntelen imádságot, virrasztást, könnyeket, leborulásokat, a test sanyargatását, amelyek Isten kegyelmét vonták rád. Ezért az Úrtól a halhatatlanság koszorúja lett neked megfonva, amikor a Mindenható kezébe adtad át szent lelkedet, énekelve az angyali éneket: Alleluja!

10. ikosz

Imádságaid falával, ó, tisztelendő atya, minden kísértéstől végy körül bennünket, hogy az ördög ne örüljön elbukásainkon, szabadíts meg minket a földi szomorúságoktól, testi bajoktól, és az élet nehézségeitől, segíts nekünk, akik Isten dicsőségére küzdünk, a főpásztorokat, és áldozó papokat erősítsd meg szolgálatukban, segíts a világiaknak istenfélelemben növekedni, ajándékozz a tanulóknak és tanítóknak bölcsességet és buzgóságot, a fordítóknak és az ószláv, és szláv, főleg pedig az idegen nyelvet tanulóknak küldj segítséget, és fogadd el a neked reménységgel hozott ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, a régi nevezetes atyák buzgó felkarolója. * Üdvözlégy, akit a mennyei lakásokban azok seregéhez számláltak. * Üdvözlégy a kegyelem csendes fuvallata. * Üdvözlégy a hozzád menekülők segítsége. * Üdvözlégy, a fáradságokban és szolgálatban megszégyenülhetetlen közbenjárónk. * Üdvözlégy a lelki megvilágosításnak mennyei ragyogású világítója. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

11. konták

Istenhez méltó jámbor éneket hoztál, ó, tisztelendő atyánk, örömmel mentél Krisztushoz engedelmességre, tudva, hogy itt a testi élet az Úrnak való tetszésre van adva, és az irgalmas Uralkodó lelki előhaladást adományozott neked. Ezért hálás szívvel, és vidámsággal énekelted Teremtődnek: Alleluja!

11. ikosz

Isten kegyelmének Istentől adományozott világítójaként mutatkozol előttünk, ó, tisztelendő, dicsőséges Jeromos atya, sok, és csodálatos csodáidban, amelyek megerősítenek bennünket szentségedben, és az Úrhoz való közelségedben, Akihez imádkozzál értünk bűnösökért, akik buzgósággal ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy vigasztaló a szomorúságokban, csüggedőket bátorító. * Üdvözlégy, aki atyai szereteteddel bennünket átkarolsz. * Üdvözlégy, a szomorúságok fájdalmát megédesítő mézet ontó ajak. * Üdvözlégy a szívekben a hitet felélesztő életadó eső. * Üdvözlégy, aki a vitákat hamar megelőzöd. * Üdvözlégy, aki megtanítasz a szomorúságokat és betegségeket zúgolódás nélkül viselni. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt!

12. konták

Isteni kegyelem adatott neked, ó dicsőséges Jeromos atyánk, az Isten iránti szeretet legmagasabb erői, buzdítva lelkedben a Hozzá való állandó törekvés érzését. Ezt mondta az Úr: Én, az engemet szeretőket szeretem, az engem keresők kegyelmet találnak. És ezért a szeretetért, te, ó dicséretre méltó, eltűrtél minden szomorúságot, lelki szárazságot, sok könnyet, legyőzve önmagadat. Ezért, meghatódva, dicséretet hozunk miattad a Teremtőnek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve dicsőséges csodáidat és gyógyításaidat, amelyek általad most is megmutatkoznak mindenkinek, akik hittel és szeretettel hozzád menekülnek, és keresik nagyhatalmú közbenjárásod oltalmát, dicsérünk téged mindnyájan, mint a kegyelemnek kiapadhatatlanul hitet és irgalmat forrásozó edényét minden keresztény számára, akik tisztelnek téged. Te pedig, ó, istenhordozó Jeromos atyánk, segítségednek erős karját adományozod, és a bűnöktől állandóan elmerülőket a halálos mélységből kivezeted. Így kérünk téged: segíts, hogy az élet hátralevő idejét igaz bűnbánatban fejezzük be, akik reménységgel, és szeretettel hangoztatjuk most neked:

Üdvözlégy, minden bajra orvosságot tartalmazó sokakat meggyógyító alabástrom. * Üdvözlégy jó gyümölcsű olajfa, amely Isten kegyelmét számunkra bőségesen forrásozza. * Üdvözlégy, aki a világtól, testtől, ördögtől való kísértésektől zaklatottakat közbenjárásoddal megszabadítod. * Üdvözlégy, aki a megátalkodott bűnösöket tökéletes bűnbánatra indítod. * Üdvözlégy a gonosz lelkek elűzője, és az ördögök seregeinek legyőzője. * Üdvözlégy a bűnös sebeknek és lelki bajoknak jóságos gyógyítója. * Üdvözlégy tisztelendő atyánk, Jeromos, aki szívünket eltöltöd szeretettel az Úr Jézus iránt. 

13. konták

Ó, tisztelendő, és istenhordozó Jeromos atyánk, fogadd ezt a téged szerető szívektől hozott kis dicséretet. Mivel nagy bizalmad van az Úr iránt, imádkozz értünk, és Isten előtt kedves közbenjárásoddal ments meg minket az ellenség minden kísértésétől, és az Isten Igéje iránti félelmet ültesd bele szívünkbe, hogy erényben és alázatosságban élve, méltókká legyünk Neki állandóan a testnélküliekkel énekelni a nagy éneket: Alleluja!

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.