Akathiszt megszentelt Száva atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Még gyermekkorában szent Eutim tanítványaihoz csatlakozott. 17 évi szerzetesség után Jeruzsálem közelében egy remete telepen élt szigorú magányban. Szabályozta a szertartások ma is érvényes rendjét. 533-ban hunyt el.

Ünnepe: december 5.

Konták, 8 hang

Mint ifjúságodtól fogva * Istennek szentelt ártatlan áldozat * tündököltél erényeid által, boldog Száva, * melyekre már születésedtől fogva neveltek, * mint a szentéletűek büszkesége, * a pusztalakók ékessége jelentél meg. * Azért így kiáltunk föl hozzád: * Üdvözlégy dúsgazdag szent Száva.

1. konták

Kiválasztott csodatevő, és Krisztusnak csodálatos kedveltje, tisztelendő Száva atya, az igazhitű világ világítója, és Isten előtt érettünk buzgó imádkozó! Magasztaljuk a téged megdicsőítő Urat, szeretettel dicsérve angyalhoz hasonló életedet. Te pedig, mivel nagy bizodalmad van az Úrhoz, minden bajtól szabadíts meg minket, hogy örömmel hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és minden teremtmény Alkotója kiválasztott téged ifjúságodtól, ó atya, hogy megdicsőítsd háromszorszent nevét: mert te, nyolc éves lévén, a romlott világ minden szépségét megvetvén, a szent kolostorba mentél, ahol, mint földi angyal Isten előtt kedves módon küzdöttél, Ezért, beléd költözött a Szentlélek kegyelme, Akinek tette által fényesen felékesítve, angyalhoz hasonló életet mutattál. Mi pedig, látván nagy jóvá levésedet, szeretetettel énekeljük neked így:

Üdvözlégy jámbor szülők áldott gyümölcse, * üdvözlégy Kappadócia vidékének szent ékessége, * üdvözlégy a Palesztin földnek és Jeruzsálem városának világítója, * üdvözlégy, aki a Jordán pusztában angyalokkal lakoztál, * üdvözlégy, mert ifjúságodtól megszeretted Krisztust, * üdvözlégy, mert élő áldozatként hoztad magadat az Úrnak, * üdvözlégy Krisztus evangéliumának buzgó követője, * üdvözlégy, az Úr parancsainak hűséges megtartója, * üdvözlégy, mert ifjúságodtól Krisztus igájának alávetetted magadat, * üdvözlégy, mert a múlandó szépséget és a világi gyönyörűséget semmibe sem vetted, * üdvözlégy, akit isteni értelem töltött el, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

2. konták

Látván a mindent tudó Úr, lelked jóságos beleegyezését, hogy buzgón szolgálj Neki életed minden napján, még ifjúságodban megdicsőített téged isteni erejével: a testvériség iránti szeretetből belépve a tüzes kemencébe, és ruháidat megégés nélkül megőrizve, Isten kegyelméből a tűztől sértetlen maradtál. Ezért, dicsőítve a szentjeit megdicsőítő Krisztust, a dicsőség királyát, énekeljük Neki: Alleluja.

2. ikosz

Istentől felvilágosított értelmed lévén, tisztelendő Száva atya, az ördögi kísértéseket mindig felismerted, mert amikor az emberi nem csábítója megkísértett téged, hogy vedd le a fa gyümölcsét az elöljáró áldása előtt, azonnal emlékeztél az ősszülőkre, akik a fa étele által lettek megkísértetve a paradicsomban. Ezért, ledobtad a gyümölcsöt a földre, lábaiddal eltapostad azt, törvényt téve magadnak, hogy halálodig nem ízleled meg ezt a gyümölcsöt, az ősi kígyó fejét eltaposva. Ezért, fogadd el tőlünk ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, aki ifjúságodtól böjtölő életet mutattál, * üdvözlégy, aki az erények magasságára feljutottál, * üdvözlégy a szerzetesi élet és rend igazi szabálya, * üdvözlégy az atyai hagyományok buzgó teljesítője, * üdvözlégy, mert bementél a kemence lángjába a testvéri szeretetet miatt, * üdvözlégy, mert Krisztus kegyelmének ereje által a tűzből meg nem égve jöttél ki, * üdvözlégy, aki az Úr Isten iránt minden feladatot elvégeztél, * üdvözlégy, aki az ősi akadályozó fejét megsemmisítetted, * üdvözlégy, aki feljutottál a szenvedélytelenség magasságába, * üdvözlégy, aki az ördögi fondorlatokat mindvégig legyőzted, * üdvözlégy, aki Krisztus jóságos igáját vállaidra fogadtad, * üdvözlégy, aki Isten törvényét egész lelkedből végrehajtottad, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

3. konták

A Magasságbeli ereje, amely megvilágosít minden e világba jövő embert, és megmutatja a helyes utat, arra oktatott téged, tisztelendő Száva atya, hogy eljuss Jeruzsálem szent városába, ahol hódoltál a feltámadt Krisztus élethozó sírja előtt, és könnyekkel csókolgatva, hálásan énekelted Neki az éneket: Alleluja.

3. ikosz

Nagy buzgóságod lévén a szerzetesi angyali élet küzdelmei iránt, ó atya, igyekeztél a Jordán pusztába menni, ahol oktatóul találtad magadnak a nagy Eutimot, és az ő életétől valóban buzgólkodva, küzdelmeidben Krisztus szent Keresztelőjéhez, Jánoshoz lettél hasonlóvá. Mi pedig, elcsodálkozva erényeid gazdagságán, buzgón hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki buzgón követted a testnélküliek életét, * üdvözlégy, aki a régi szent atyák küzdelmeit méltóan utánoztad, * üdvözlégy a Jordán pusztájának kegyelmes növénye, * üdvözlégy a szent élet jó illata, * üdvözlégy Krisztus kegyelmének választott edénye, * üdvözlégy, aki a pusztai életet mindennél jobban megszeretted, * üdvözlégy, aki a szenvedélyek töviseit buzgón kiszaggattad, * üdvözlégy, akit fiatal korodban Krisztus bölcsessége világosított meg, * üdvözlégy a lelki és testi tisztaság buzgó pártfogója, * üdvözlégy az értelmi józanság éber őrzője, * üdvözlégy, aki az erények lépcsőin felmentél a mennyei lakóhelyre, * üdvözlégy, aki mint a pálma virágoztál a pusztában, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

4. konták

A gondolatoknak és a szenvedélyek hullámainak viharán baj nélkül átmenvén, tisztelendő Száva atya, megtaláltad Krisztus csendes kikötőjét, Akinek fáradhatatlanul, nagy hosszútűrésben alávetetted magadat, onnantól Krisztus isteni kegyelme által, eljutván erőről-erőre, a tevékenységből az istenlátásra, elérted a mennyei Siont, ahol az angyalokkal énekled az éneket a Szentháromságnak: Alleluja.

4. ikosz

Hallván csodálatos oktatásaidat, amelyeket nem csak szavakban, hanem, küzdelmeidben is megmutattál, messziről elmentek hozzád, akik szomjazták az üdvösséget, erényedet akarván követni. Te pedig, tisztelendő atya, bölcsen oktatván, és a mennyország felé irányítván mindenkit, akik hittel mentek hozzád, az igazhitűség világítója lettél. Ezért, szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a szerzetesek isteni bölcsességű oktatója, * üdvözlégy Krisztus juhainak jó pásztora, * üdvözlégy hűséges vezető az üdvösségre, * üdvözlégy a böjtölők csodás tanítója, * üdvözlégy, az elesettek erős fölemelője, * üdvözlégy, az egyenesen állók megerősítője, * üdvözlégy Krisztus evangéliumának buzgó hallgatója, * üdvözlégy a szerzetesi élet jó oktatója, * üdvözlégy, mert az imádság tüzével az ellenséges nyilakat kioltottad, * üdvözlégy, mert még testben lévén, a paradicsomi édességet előre megízlelted, * üdvözlégy pusztai lakos, és testben angyal, * üdvözlégy a mindenség világítója, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz lettél hasonló, boldogságos Száva, aki az alázatossággal emelkedtél fel és a felső csarnokokba jutottál, megtanítva mindenkit, hogy a fent valókról bölcselkedjék és nem a földiekről, forduljon el a szenvedélyektől éljen Krisztussal, és szívéből hangoztassa Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván téged tanítványaid a mennyei kegyelem jelétől ragyogó bölcs oktatót, elcsodálkoztak, kívánván követni életedet, mert mint az igazság Napjának fényes sugarai, világított életed. Ezért, mindenkitől ilyen dicsőítő énekeket hallasz:

Üdvözlégy aranysugarú keleti csillag, * üdvözlégy angyalok beszélő társa, * üdvözlégy böjtölők dicsérete, * üdvözlégy hallgatagok dicsősége, * üdvözlégy alázatosság és tisztaság tanítója, * üdvözlégy szelídség és engedelmesség formája, * üdvözlégy, mert a lelki szegénység mélységeibe jutottál be, * üdvözlégy, mert az erények magasságába értél fel, * üdvözlégy, mert megtaláltad az utat az örök élethez, * üdvözlégy, mert jobbá levéseddel a testnélkülieket csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, mert sok lelket jegyeztél el Krisztussal, * üdvözlégy, aki velük együtt Urad örömében tartózkodsz, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

6. konták

Az evangéliumi igék hirdetője és betöltőjéül mutatkoztál, tisztelendő Száva atya, hogy ne rejtsd el magadnak a kincseket a földbe. Ezért, lelki gyermekeidet is oktattad, hogy egyedül az Urat keressék mindenben, életük minden napján, egész szívükből Hozzá ragaszkodjanak, és szüntelenül énekeljék Neki: Alleluja.

6. ikosz

Isteni fény ragyogott fel, miközben éjszaka imádkoztál, ó atya, tűzoszlop által nem kézzel alkotott barlangot mutatva, amelyet templommá tettél, és ott nagy telepet kialakítva, Istennek tetsző küzdelmeket és imádságos fáradozásokat mutattál. Mi pedig, a rajtad megnyugodott isteni kegyelem nagyságán csodálkozva, meghatottan mondjuk:

Üdvözlégy, mert mennyei fény látására lettél méltatva, * üdvözlégy, mert Isten jó akarata által nagy telepet hoztál létre, és abba a szerzetesek sokaságát gyűjtötted össze, * üdvözlégy, mert a lelki juhokat a mennyei királyság felé jól irányítottad, * üdvözlégy, mert a Szentlélek kegyelme által sok csodát tettél, * üdvözlégy, aki a hanyagokat Krisztust szerető életed buzgó küzdelmei által mozgattad, * üdvözlégy a szomorúak gyors vigasztalása, * üdvözlégy Krisztus evangéliumának bölcs tanítója, * üdvözlégy az Úr utjainak hirdetője, * üdvözlégy, aki mindent szemétnek tekintettél, hogy Krisztust megnyerd, * üdvözlégy Krisztusnak akadály nélküli követője, * üdvözlégy Krisztus jó és hűséges szolgája, * üdvözlégy Krisztus szőlőskertjének jó munkása, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

7. konták

Mindvégig hűséges akarván maradni Jézus Krisztushoz, a világ bűneit elvevő Isten Fiához, a szelídséget, jámborságot, alázatosságot jól elültetted szívedben, istenhordozó Száva atya, és minden bajt, szemrehányást, bosszantást örömmel viseltél el, tudva, hogy sok szenvedés által kell bemenni a mennyek országába. Ezért, Krisztus keresztjének viselésével, és a bajok eltűrésével lelkedet még a földön a Szentháromság lakóhelyévé alkottad. Most az angyalokkal együtt Előtte állsz, és énekeled az angyali éneket: Alleluja.

7. ikosz

Valóban csodálatos győzőnek mutattad magadat a testi szenvedélyek fölött, ó boldogságos, mert a gonosznak minden megtüzesített nyilát böjttel, virrasztással és könnyes imádságokkal kioltottad. Ezért, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus keresztjét vállaidra vetted, * üdvözlégy, aki ezzel a kereszttel mint létrával mentél fel a mennyekbe, * üdvözlégy a türelemnek és jámborságnak hirdetője, * üdvözlégy, aki a jól harcoló szerzetesek imádságos közbenjárója vagy Isten előtt, * üdvözlégy az igaz hit hatalmas védelmezője, * üdvözlégy, aki elérted a mennyek országát, * üdvözlégy, akit Isten kegyelme árnyékozott meg, * üdvözlégy, mert Krisztus szenvedéseinek formáját szívedben előrajzoltad, * üdvözlégy a Szentháromság hármasfényű fényével megvilágosított, * üdvözlégy, mert lelki szemeiddel állandóan szemlélted az Urat, * üdvözlégy, mert Isten kegyelmével mindent előre láttál, * üdvözlégy, aki kegyelmes csodákkal világosítottad meg életedet, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsősége.

8. konták

Azt gondoltad magadról, hogy zarándok és jövevény vagy ezen a világon, Száva atya, ezért, az eljövendő mennyei Jeruzsálem városát keresve, minden gondolatodat állandóan a mennyek felé emelted, és mint egy cimbalom, halandó testben, édesen énekelted a győzelmi éneket Krisztus Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen Isten fegyverzetébe öltözködtél, atya, ezért tudtad az ördög minden erejét leverni. Segíts tehát nekünk is, boldogságos atya, hogy imádságaid által elkerüljük az ellenséges hálókat, hogy hálaadással így mondjuk neked:

Üdvözlégy a türelem megingathatatlan oszlopa, * üdvözlégy a világtól való eltávolodás védője, * üdvözlégy, mert a testi szenvedélyeket erősen leverted, * üdvözlégy, mert testedet a léleknek vetetted alá, * üdvözlégy, mert az imádságos virrasztásokban erősen kitartottál, * üdvözlégy, mert a test gyengítésével szenvedélytelenséget szereztél, * üdvözlégy, mert minden földi gyönyörűséget megvetettél, * üdvözlégy, mert a szűk, és fájdalmas úton mentél, * üdvözlégy, mert az Úr Jézus Krisztus sebeit testeden hordoztad, * üdvözlégy, mert az Úr keresztjének erejével az ördögi fondorlatokat szétszakítottad, * üdvözlégy, mert állandóan a magasságbelieket kerested, ahol Krisztus ül az Atya jobbján, * üdvözlégy, mert szellemi szemmel Krisztusnak le nem alkonyodó világosságára tekintesz, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

9. konták

Az egész angyali természet dicsőít téged, és az Egyház magasztal, tisztelendő Száva atya, mert a helytelenül bölcselkedő királyt, és az igazhitű Egyház ellen harcoló szeveriánus eretnekvezéreket félelem nélkül leleplezted, az igazhitűség teljes lelki hadseregét összegyűjtve, a téves tanítást végre legyőzted, mindnyájunkat pedig az igaz hitben megerősítve megtanítottál, hogy egyhangúlag énekeljük a Háromságos Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokszavú szónokok nem tudnak méltóan magasztalni téged, ó boldogságos, mert az emberi természet fölött küzdöttél életed minden napján. Ezért, Krisztus Isten téged csodákkal gazdagított meg, mert a vadállatok is engedelmeskedtek és szolgáltak neked, az éhség napjaiban pedig imádságod által az ég esőt adott a száraz földre. Ezért, a szeretettől bátorítva, énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy az igazhitű Egyház dicsősége, * üdvözlégy a téves tanítóknak és az igazhitűség minden ellenségének leleplezője, * üdvözlégy, mert törekedtél, hogy az embereket felvilágosítsd az igazhitűség igazságáról, * üdvözlégy, aki az igazhitűség igazságáért sok fáradságot és küzdelmet vállaltál, * üdvözlégy az igaz hit világítója és megerősítése, * üdvözlégy, akit a prófétákhoz, apostolokhoz és főpapokhoz számláltak, * üdvözlégy igazhitű királyok oltalma és védelmezése, * üdvözlégy igazhitű keresztények imádságos oltalma, * üdvözlégy téves tanítások elvetője, * üdvözlégy igazhitű hitigazságok kifejtője, * üdvözlégy, az igazhitűségért minden harcolónak segítője, * üdvözlégy az igazhitű Egyház pásztorainak segítője, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsérete.

10. konták

Üdvözíteni akarván az emberek sokaságát a te gondoskodásod által, az irgalmas Úr, méltó oktatónak választott ki téged, boldogságos Száva atya, mert általad sokan lettek az üdvösség útjára irányítva, és fáradságod által sok kolostor épült, bennük megtanítottad, hogy folytonosan énekeljék az egy Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Szilárd falként és az igazhitűek erős oltalmazójaként jelentél meg ó atya, mert közbenjárásod által Isten Egyházának béke adatott. Ezért, kérünk téged, boldogságos, légy segítség minden bajban és támadásban, nekünk is, akik oltalmadhoz futunk, hogy meghatottsággal így hangoztassuk neked:

Üdvözlégy pusztai lakos, aki a világi hiúságot meggyűlölted, és egyedül Istent kerested, * üdvözlégy az Úr oltárainak jámbor szolgája, * üdvözlégy, aki minden igyekezettel kedvében jártál az Úrnak, * üdvözlégy, aki Krisztus iránt lángoló szeretetet mutattál, * üdvözlégy, aki sok kolostort alapítottál, * üdvözlégy, aki sok lelki gyermeket összegyűjtöttél benne, * üdvözlégy, aki a szegénységben és nélkülözésben Istenben bizakodtál, * üdvözlégy, aki hittel és reménységgel a földi gyümölcsök bőségét vetted, * üdvözlégy a nevedet viselő kolostorok éber őrzője, * üdvözlégy a bajokban, támadásokban és szomorúságokban jelenlevő segítő, * üdvözlégy a szerzetesek jó vezetője az üdvösségre, * üdvözlégy nagyhatalmú imádkozó lelkünkért, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsősége.

11. konták

Dicsőítő éneket hozunk neked tisztelendő Száva atya, és szeretettel hódolva tisztes arcod képe előtt, dicsőítjük angyalhoz hasonló életedet. Te pedig, a Szentháromság trónja előtt állva, ne szűnjél meg imádkozni értünk, akik téged boldognak mondunk, hogy méltók legyünk a mennyei lakóhelyre eljutni, és az örvendezés hangján énekelni Istennek az angyali éneket: Alleluja.

11. ikosz

Isten kegyelmének fényt árasztó világítója voltál, boldogságos, ezért, halálos kimúlásodban, lelked, mint a ragyogó Nap, felvitetett a szent angyalok által a mennyei lakásokba. Mi pedig, megemlékezve boldog kimúlásodról, és megdicsőülésedről a mennyben, örömmel énekeljük neked:

Üdvözlégy Isten kedveltje, aki életed folyamát jámborúl végezted be, * üdvözlégy, aki a hitet, reményt, szeretetet mindvégig megőrizted, * üdvözlégy, mert királyságot és mennyei dicsőséget örököltél, * üdvözlégy, mert földi életed fáradságai után a mennyei lakásokba telepedtél le, * üdvözlégy, mert a Mindenható keze a mennyei dicsőség hervadhatatlan koszorújával koszorúzott meg, * üdvözlégy, aki a paradicsomi boldogságot minden szenttel elnyerted, * üdvözlégy földi angyal és mennyei ember, * üdvözlégy, akit az Úr a mennyben és a földön megdicsőített, * üdvözlégy a gyógyítások kegyelmét árasztó életadó forrás, * üdvözlégy, aki a szenvedők bajait Isten kegyelmével meggyógyítod, * üdvözlégy, mert a mennyei magasságból ránk tekintesz, * üdvözlégy, mert mindnyájunkat megőrzöl a támadásoktól, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsősége.

12. konták

Ismervén a kegyelmet és nagy bizalmadat Isten előtt, istenhordozó Száva atya, buzgón hangoztatjuk neked: ne szűnj meg buzgón imádkozni az Úrhoz, hogy őrizze meg sértetlenül Szent Egyházát a hitetlenségtől, téves tanításoktól és szakadástól, hogy mentsen meg minket a bajoktól, és kegyetlen körülményektől, és vezessen be a mennyei királyságba, hogy hálaadással énekeljük veled a nekünk jót tevő, szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a téged megdicsőítő Urat, és boldognak nevezve téged, boldogságos atya, buzgón imádkozunk hozzád, hogy közbenjárásod által méltókká legyünk elítéltetés nélkül megállni Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt, hogy örömmel és szeretettel emlékezve meg a te Isten előtt értünk való imádságos közbenjárásodról, dicsérve, így hangoztassuk neked:

Üdvözlégy a Szentháromság tisztes lakóhelye, * üdvözlégy a Szentlélektől kiválasztott lakás, * üdvözlégy a le nem nyugvó Nap ragyogása, * üdvözlégy, aki küzdelmeid sugaraival a szerzetesi életet beragyogod, * üdvözlégy angyalok méltó beszélő társa, * üdvözlégy, aki a vértanúkkal és szerzetesekkel együtt élsz a mennyben, * üdvözlégy, mert jutalmad nagy a mennyben, * üdvözlégy az igazhitű Egyház ékessége, * üdvözlégy a bajokban levőknek gyors segítség, * üdvözlégy az Úr előtt értünk buzgó imádkozó, * üdvözlégy a szerzetesek mindenkori segítője és oltalmazója, * üdvözlégy Száva atya, a szerzetesek fényességes dicsősége.

13. konták

Ó, Krisztusnak nagy és csodálatos kedveltje, tisztelendő Száva atya! Fogadd kegyelmesen buzgóságunkból a te dicséretedre hozott ezt a kis imádságot, és imádságos közbenjárásoddal a mennyei Király trónja előtt, kérdd nekünk, hogy megszabaduljunk ebben az életben minden bajtól és támadástól, halálos kimúlásunkban pedig elnyerjük az üdvösség jó részét és megkapjuk az örök javakat, hogy méltókká legyünk veled és minden szenttel az örök boldogságban mindörökre énekelni Üdvözítő Krisztus Istenünknek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták