Akathiszt minden szentek tiszteletére

/Fordította: Lakatos László atya/

A Krisztus által hozott megváltás gyümölcsei a szentek. Isten kegyelméből és saját fáradozásukból a föld lakosaiból mennyei lakosok lettek

Ünnepük: a pünkösd utáni 1. vasárnap.

Tropár 4. hang

Az egész világon kivégzett vértanúid vérével, * mint piros bársonnyal * és bíborral ékesített Egyház, * velünk együtt kiáltja neked, Krisztus Istenünk: * Küldd le népedre áldásodat, * és ajándékozz híveidnek békességet, * és ömleszd szent malasztodat lelkünkbe!

1. konták

Az Isten választott kegyeltjei, az Úr előtt a világ kezdetétől tetszést nyert minden szentek, akik az egész világon tündököltetek, és a mennyei lakóházakban együtt lakoztok, mi méltatlanok, dicsérő énekeket hozunk nektek. Ti pedig, mivel teljes reményű bizalommal vagytok a mindenség Uralkodójához, az Istenhez, kedvesen fogadott közbenjárásotokkal szabadítsatok meg minket minden bajtól, hogy hozzátok kiáltsuk:

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

1. ikosz

A trónálló angyalok ünnepet tartanak a dicsőség királyának félelmetes trónja mellett, az ő szentjeiben dicsérve Istent, mert ezek által a kevély angyalok bukása kiegyenlítődik, és az egész mindenséget vigadozásra szólítják. Mi pedig, buzgón követve őket, így kiáltunk hozzátok:

Áldunk titeket, mindenek felett dicséretes pátriárkák, akik a törvény előtt és a törvény alatt tündököltetek a földön! * Áldunk titeket, akik a mennyben a testnélküli angyali fővezérekkel a seregek Urát dicséritek! * Áldunk titeket, szent próféták, akiket Isten a születésetek előtt kiválasztott! * Áldunk titeket, akik híven szolgáltatok neki Krisztus megtestesülése előtt!

Áldunk titeket, szent apostolok, mint isteni bölcsességgel teljes sokszemű kerubokat! * Áldunk titeket, mert Isten mindnyájatokat előre kijelölt, meghívott és kegyelemmel egyenlően megdicsőített! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a Törvény árnyékában a mindeneket fenntartó Istenért kitartóan szenvedtetek! * Áldunk titeket is is, akik a kegyelem új korszakában Jézus Krisztus mellett férfiasan küzdöttetek!

Áldunk titeket, szent főpapok, akiket Isten szentelt fel, hogy neki kedvesen fogadott áldozatot mutassatok be! * Áldunk titeket, akik Krisztus dicséretének teljesítésére igazságba öltöztetek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltó atyák, akik az Alkotó iránti szeretet által vezérelve a földieket megvetettétek! * Áldunk titeket, akik Krisztus jóságos igáját magatokra véve, őt buzgón követtétek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

2. konták

Az anyaszentegyház látja, hogy a szentek megszámlálhatatlan serege általatok fölöttébb ékes paradicsomi virágokkal van felékesítve, ezért fényesen tiszteli a ti gyülekezeteteket, és a ti emléketekben megdicsőült Krisztus Istenünknek általunk s veletek együtt énekli: Alleluja!

2. ikosz

Előzetesen is okosan gondolkoztatok a mennyország felől, ó, minden szentek, midőn sok jótéteménnyel és mindenféle fáradalmakkal küzdöttetek érette, és a különféle szorongattatást, megkísértést és szenvedést hálaadás között férfiasán elszenvedtétek, miért is az örökkévaló királyhoz jőve, kimondhatatlan megtiszteltetést nyertetek. Mi pedig így kiáltunk hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, akik a magasságbeli Istent megismertétek, és hozzá a szövetségben hívek maradtatok! * Áldunk titeket, mert az erényekben már ezelőtt is másoknál tökéletesebb férfiak voltatok! * Áldunk titeket, isteni okosságú próféták, akik a jövőben távollevőket előre megértettétek! * Áldunk titeket, mert az Isten Fiának e földre jövetelét előre hirdettétek!

Áldunk titeket, szent apostolok, mert titeket az Úr az egész föld fejedelmeiül rendelt! * Áldunk titeket, mert a föld minden határa telve van hatalmatokkal! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik Krisztusért különféle szenvedésekre kívántátok magatokat átadni! * Áldunk titeket, akik a kegyetlen kínzók igyekezetét semmibe vettétek!

Áldunk titeket, főpapok, akik szellemi fénysugarakkal megvilágított értelmet szereztetek! * Áldunk titeket, akik az Istennek, az igaz világosságnak ismerete mellől minden értelmetlenség sötétségét lerontottátok! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik a földi okosságot az isteni Léleknek rendeltétek alá! * Áldunk titeket, mert az Uralkodótok: Krisztus utáni vágyakozást minden módon megerősítettétek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

3. konták

Magasságbeli erővel megárnyékozva a gonoszságnak kezdetet adó ellenség minden csalárdságán erőt vetettek, szentek, és jóságos szándékotokat botlás nélkül, Isten előtt kedves módon végrehajtva, a gonoszságban erős ellenséget végképp tönkretettétek, a mindenható emberszerető Istennek énekelve: Alleluja!

3. ikosz

Minden szentek, akik a mennyei Atya házának sok lakásában rendkívüli módon tartózkodtok, valóban békességes életet örököltetek, mert az Úr arcának örökkévaló fénye által megvilágosítva kimondhatatlan dicsőséget élveztek. Azért így szólunk hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, akik a földön az Istennel sokszor beszéltetek! * Áldunk titeket, mert a mennyben az ő isteni arcát folytonosan látjátok! * Áldunk titeket, szent próféták, akik abban az időben csodálatra méltó életet éltetek! * Áldunk titeket, mert az örökös dicsőséggel együtt a vég nélküli életet is elértétek!

Áldunk titeket, szent apostolok, akik, mint a hit oszlopai, erényes élettel az egész világot megerősítettétek! * Áldunk titeket, mert az eretnekség elvetemültségétől minden hívőt sérelem nélkül megőriztetek! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a szenvedés között a magasságból a kegyelem kisugárzását vettétek! * Áldunk titeket, akik a megközelíthetetlen dicsőségben részvételt nyertetek!

Áldunk titeket, szent püspökök, akik a sötét, szenvedéllyel teljes Babilonból elmenekültetek! * Áldunk titeket, akik a magasságbeli legfényesebb Sionba megérkeztetek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik éjjeli és nappali küzdelem között végeztétek pályafutásotokat! * Áldunk titeket, akik az Isten országának alkonyt nem ismerő nappalán örökké megnyugodtatok!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

4. konták

Minden szentek, az élet viharaiból kimenekedvén az égi nyugalomba mentetek át, a felüdülés és enyhülés helyére, ahol az eléggé nem magasztalható gyönyörűség patakjai folynak, az Isten dicsőségének romlást nem ismerő tápláléka uralkodik, az ünneplők éneke és szava állandó. Igen, ti ott nyugalommal lakoztok, az összes angyali erőkkel együtt vigadoztok, énekelve az Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Minden szentek, hallván felőletek, hogy az Isten nektek, mert őt szeretitek, oly nagy, előre elkészített jutalmat ad, aminőt szem nem látott, fül nem hallott, sem az ember szívébe fel nem ér, erősen meghatva örvendezünk. Mivel pedig óhajtjuk, hogy imáitok által ugyanazokat mi is elnyerjük, így kiáltunk hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, akik egész lélekkel szerettétek az Istent, de még inkább szeretett titeket az Isten! * Áldunk titeket, mert kebletek is az igaz lelkek nyugvóhelyéül lett elkészítve! * Áldunk titeket, szent próféták, akik a Szentlélek befogadására megszereztétek a szív tisztaságát! * Áldunk titeket, mert méltónak találtattok, hogy lássátok azt, akit látatlanul ismertetek!

Áldunk titeket, szent apostolok, mint a benneteket szerető Krisztus Üdvözítőnknek szerfölött drága barátait! * Áldunk titeket, mert az ő, az igaz tanító parancsait szívből szerettétek! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik Krisztusért könyörtelenül ontottátok véreteket! * Áldunk titeket, mert véretek hullámaiban Béliált végképpen elmerítettétek!

Áldunk titeket, istenes püspökök, akik a hit kemény kősziklájára vagytok felépítve! * Áldunk titeket, mert a kísértések habjaival szemben rendíthetetleneknek bizonyultatok! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik az ideig tartó életben Krisztusért böjttel küzdöttetek! * Áldunk titeket, mert a magasságbeli lakásokban a szellemi eledelre lettetek méltatva!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

5. konták

Minden szentek, az anyaszentegyház egét ékesítő, Istentől származó csillagoknak bizonyultatok, mert az igazság Napjától, Krisztus Istenünktől nektek adott kegyelem által fénysugarakkal árasztotok el, és az üdvösségnek örök házába vezető útjára oktattok mindenkit, aki az életnek szenvedélyektől zaklatott tengerén tévelyeg, énekelve: Alleluja!

5. ikosz

Minden szentek, látván, hogy az életben minden hiúság és az enyészet részese, az örök idők előtti Istennek egész lélekkel igyekeztetek kedvében járni, és fáradalmaitok nem semmisültek meg, mert a mulandókat örökkévalókra cseréltétek. Méltóknak találtattatok, hogy az örök dicsőségben az Uralkodó félelmetes trónja előtt álljatok. Azért ezeket kiáltjuk hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, akik a mindeneket fenntartó Istentől áldást nyertetek!* Áldunk titeket, nemzetség-alapítók, akik a föld nemzetségeit, mint az ég csillagait megsokasítottátok! * Áldunk titeket, szent próféták, akik a világnak az istenség fénysugarait ragyogtattátok! * Áldunk titeket, mert az egész népet az istenfélő tettek fényességére oktattátok!

Áldunk titeket, szent apostolok, akik a mindenségbe villámokhoz hasonlóan lettetek szétbocsátva! * Áldunk titeket, mert az embereket isteni kegyelemmel világosítottátok fel! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a kínzások tüzében, mint az arany, a próbát kiálltátok! * Áldunk titeket, akik Krisztus kínszenvedésének példáját önmagatokon mutattátok fel!

Áldunk titeket, szent püspökök, Isten fenséges titkainak szolgái! * Áldunk titeket, Krisztus jegyesei, akik a fényes termekben vigadoztok! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik az Úrnak áhítatban és igazságban szolgáltatok! * Áldunk titeket, akiket ő dicsőséggel és örök tisztességgel tisztelt meg!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

6. konták

Minden szentek, a keresztény nemzedékek a ti dicsőségeteket hirdetik, mert az anyaszentegyház közepére ültetett Paradicsomként tűntök fel, amelyben maga az Úr, az élet fája áll. Erről táplálkozva, mindent megvetettetek, ami e világon oly hamar elvész, és a magasságbeli gyönyörű kertbe örömmel mentetek be, énekelve: Alleluja!

6. ikosz

Minden szentek, a ti tökéletes erényeitek világossága az egész világon fölragyogott, amiért hálát adva dicsőítjük a mennyei Atyát, aki az ő fönségének ily nagy kegyelmét adta nektek. Hozzátok pedig, mint akik érettünk buzgón imádkoztok, örvendetes éneket intézünk:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, az egész világ rendkívüli világítói! * Áldunk titeket, mert sok igaz életű ragyogott fel közületek, mint világosságot adó gyertyaszál! * Áldunk titeket, szent próféták, akik lelketeket sok erénnyel ékesítettétek! * Áldunk titeket, mert Isten örökkévaló boldogságra méltatott! * Áldunk titeket, szent apostolok, mint az Úr bosszúállásának mindkét oldalról éles kardjait! * Áldunk titeket, vitézek, akik a Krisztus istenségét és emberségét káromlókat levagdaltátok! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a lélek restsége miatt elsötétülteket kegyelemmel felvilágosítottátok! * Áldunk titeket, akik a lelki és testi ellenségek kegyetlen sötétségét megszüntettétek!

Áldunk titeket, lelkipásztorok, akik magatokat Krisztussal, az anyaszentegyház fejével felfegyvereztétek! * Áldunk titeket, mert az eretnekségek káromló fejeit összetörtétek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik a földön angyali életet éltetek! * Áldunk titeket, akik a romlást nem ismerő Paradicsom városába előre mentetek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

7. konták

Minden szentek, a jelen csalárd világból elköltözni akarva, a szoros és veszélyekkel teljes úton igyekeztetek pályátokat megfutni, amit Isten kegyelmével az Úr törvényében szeplőtelenül bevégezve, elnyertétek a nektek készített jutalmat. Most hálaadással éneklitek az Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Minden szentek, a mindenek teremtője és Uralkodója új kegyelmet nyilvánított irántatok, mert bár a földön testileg meghaltatok, mégis a magasságbeli lakóhelyen lelketekben folyton életben maradva a világban élő nép számára kimondhatatlanul sok csodát műveltetek. Az Isten előtt kifejtett meleg közbenjárásotokkal segélyt nyújtotok azoknak, kik így énekelnek hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, akik a sok szorongattatást Isten iránt való nagy hálaadással tűrtétek el! * Áldunk titeket, mert bementetek Uratok nagy örömébe! * Áldunk titeket, szent próféták, akik az isteni ajándékokban gazdagok vagytok! * Áldunk titeket, előhírnökök, akik minden igazsággal teljesek vagytok!

Áldunk titeket, szent apostolok, mert Krisztus, a főpásztor, mint bárányokat a farkasok közé küldött! * Áldunk titeket, mert a kegyelem szelídsége által a kegyetlen vadakat, az eretnekségeket lecsendesítettétek! * Áldunk titeket, szent vértanúk, mert az Úr Krisztust a kemény úton követtétek! * Áldunk titeket, akik a mennyország tágas térségeinek szélességébe fölmentetek!

Áldunk titeket, Krisztus titkainak felszentelt sáfárai, az ő egyházának nem szunnyadó őrei! * Áldunk titeket, tanítók, akik a szellemi juhokat a mennyei karámba vezetitek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, mert még a végóra előtt a szenvedélyek öldöklésébe öltözködtetek! * Áldunk titeket, akik az időleges halál által az örökös halhatatlanságba mentetek át!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

8. konták

Minden szentek, tudva, hogy a földről a ragyogó mennyei helyekre különös módon költöztetek át, nekünk is el kell különítenünk magunkat a hiúságos világtól, meggondolva, hogy ti, jó-sikerű küzdelmeitek példáit nekünk hagyományozva, a világot és mindazt, ami abban gonosz, legyőztétek. Ily nagy győzelem fölött örömmel telve el, az angyalokkal együtt fényesen ünnepeltek, Istennek énekelve: Alleluja!

8. ikosz

Minden szentek, akik a magasságban éltek, ne hagyjátok el azokat sem, akik itt alant vannak! Mindenkor Krisztussal, az örökkévaló királlyal uralkodva, emlékezzetek meg rólunk, méltatlanokról is őelőtte, imádkozva a mi üdvösségünkért! Azért buzgó szívvel így kiáltunk hozzátok:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, mert az Istentől nektek juttatott felmagasztalás dicsőséggel emelkedik ki az áldások között! * Áldunk titeket, mert a ti dicsőségeteket az emberi nemzedék mindig magasztalja! * Áldunk titeket, szent próféták, akik a kegyelemből bizalmat merítve elméteket megerősítettétek! * Áldunk titeket, akik az isteni Szentléleknek teljes alázatossággal hódoltatok!

Áldunk titeket, szent apostolok, mint az erős Isten jól megvont kézíveit és kihegyezett nyilait! * Áldunk titeket, mert Isten szándéka szerint haladva, a kevélységet megsebesítve megaláztátok! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a kereszt fegyverével fölfegyverkeztetek! * Áldunk titeket, mert Krisztus legyőzhetetlen bajnokainak bizonyultatok!

Áldunk titeket, felszentelt hittanítók, mert ajkaitok által Isten szólt! * Áldunk titeket, lelkipásztorok, mert a méltatlanok közül a méltókat kiszemeltétek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik az istenes érzelem szárnyaival az ellenség hálóin átrepültetek! * Áldunk titeket, mert alázatosság folytán fölmagasztalva az örökkévaló sátorokba fölrepültetek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

9. konták

Minden szentek, az egész angyali világ elcsodálkozott a magasságból mindnyájatoknak adott nagy ajándékon, mert bennetek, akik erőtlen testben éltetek, az Isten ereje tökéletességet alkotott. Ezáltal megerősödve eléggé bővelkedtetek minden erényben, és tiszta lelketekkel az angyali erőkhöz tartoztok, a mindenható Istennek énekelve: Alleluja!

9. ikosz

Minden szentek, a szónokok bőbeszédűségét félretéve, igaz szívvel énekekben magasztalunk titeket, csodálatos állhatatosságotokat tiszteljük, Isten előtt kedves tetteiteket és dicsőségeteket így dicsérjük:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, a prófétáknak és a törvénynek alapvetői! * Áldunk titeket, akik sokféle alakban előre jelképeztétek Krisztus föláldoztatását! * Áldunk titeket, szent próféták, a Szentléleknek magasztos hangszerei! * Áldunk titeket, akik az elesett emberi nemzedék megújítását hirdetitek a világnak!

Áldunk titeket, szent apostolok, mint szózatot adó mennydörgő felhőket! * Áldunk titeket, akik bizonyságot tettetek arról, hogy az Isten Fia egyvalóságú az Atyával! * Áldunk titeket, szent vértanúk, mert Krisztusért különféle kínzásokat tűrtetek el! * Áldunk titeket, akik a bálványok botrányát alapjáig elpusztítottátok!

Áldunk titeket, szent püspökök, akik az Isten Igéjében a hamis hitűek megbosszulására fegyvert szerkesztetek! * Áldunk titeket, mert a Szentlélek ellen elkövetett minden káromlást lerontottatok! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, mert birtokaitokat elhagytátok, és Krisztus szegénységét megszereztétek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

10. konták

Minden szentek, Istenhez intézett imáitokkal segítsetek rajtunk, akik üdvözülni akarunk! Ti ugyanis a tökéletes üdvösséget elnyerve, Isten előtt bizalomban részesültök, miért is, ó, igazak, a ti segélynyújtó imáitok sokat érnek. Minthogy pedig erre nekünk nagy szükségünk van, és azt buzgón óhajtjuk, Istennek veletek együtt énekeljük: Alleluja!

10. ikosz

Minden szentek, Isten után minden, hittel hozzátok menekülő embernek védfalai vagytok, és az egész emberi nemzedékért buzgón imádkoztok Krisztushoz. Azért emléketekre ünnepet szentelve, Istenben való igaz hiteteket hirdetjük, minden jótetteteket és szentségieket tiszteljük, így énekelve:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, mert hittetek Istenben, és a hit által megigazultatok! * Áldunk titeket, mert Istentől nagyon erős hatalmat nyertetek! * Áldunk titeket, szent próféták, mert lélekben az Isten megismerését megszereztétek! * Áldunk titeket, mert a nemzeteknek az Isten meghívó szózatát előre hirdettétek!

Áldunk titeket, szent apostolok, Krisztus egyházának fegyvertárában elhelyezett arany pajzsok! * Áldunk titeket, akik a Krisztusban hívőket minden ellenségtől megoltalmazzátok! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik az Úrért üldözést szenvedtetek! * Áldunk titeket, mert minden démoni támadást erősen visszavertetek!

Áldunk titeket, jó lelkipásztorok, akik Krisztus juhait jól legeltettétek! * Áldunk titeket, mert érettük életeteket feláldozni is készek voltatok! * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akik e világ gyönyörűségét gyűlöltétek! * Áldunk titeket, akik a halhatatlan élet lakomájában részesültök!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

11. konták

Minden éneket felülmúlnak azok az énekek, melyeket az égben az Isten trónját az angyalok seregeivel együttesen környezve, ti, megszámlálhatatlan szentek énekeltek, dicsérve az Istent és hálát adva neki, mert kimondhatatlan kegyelmekre méltatott titeket. Mi pedig a földön, ezen örvendezve, amennyire képesek vagyunk, múlandó ajkainkkal az egyedüli és ugyanazon Istennek énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

Minden szentek, úgy szemlélünk benneteket, mint az egész nemzetséget beragyogó világosságot sugárzó szövétnekeket, mert a testetlen angyalokkal a magasságban a szentséges Háromság trónja előtt állva, túláradó örömmel teltek el, s a hármas nap fényének isteni sugaraival elárasztva, a fénysugarak örömét bocsátjátok a hívekre, akik hozzátok így kiáltanak:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, mert ti a világ Világosságának, Krisztusnak, az Isten Fiának nemzetsége vagytok! * Áldunk titeket, mert a ti törzsötökből tündöklött fel az ékes gyertyaszál, az Istenszülő Mária! * Áldunk titeket, szent próféták, akiket a szentséges Háromság szellemi sugarai felvilágosítottak! * Áldunk titeket, akik a háromfényű Világosságot környezve, a magasságban lakoztok!

Áldunk titeket, szent apostolok, akiknek lábai a világnak az üdvösség örömét hirdetve ékessé lettek! * Áldunk titeket, mert erényeitek által a magasságbeli lakásba mentetek föl! * Áldunk titeket, szent vértanúk, akik a kínzások fényességével vagytok felékesítve! * Áldunk titeket, mert az előharcos Krisztus győzelmi dicsőségbe öltöztetett!

Áldunk titeket, szent püspökök, akik a háromfényű Világosságot szívetekbe fogadtátok! * Áldunk titeket, mert a Szentlélek kegyelméből a világosság és nappal fiaivá lettetek!, * Áldunk titeket, tiszteletre méltók, akiknek lelkét a kegyelem megvilágosította! * Áldunk titeket, mert a szenvedélyek lélekölő homályát elűztétek!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

12. konták

Minden szentek, az Isten által nektek adott kegyelem is oly nagy, mint a ti számotok, amelyet senki sem képes megszámlálni, csak az, aki megszámlálta a csillagokat, és azoknak nevet adott. Így van a kegyelemmel is, amellyel titeket a Mindenható keze elárasztott. És amint számtalan a ti sokaságotok, megszámlálhatatlanok erényeitek, kimondhatatlanok küzdelmeitek és szenvedéseitek, úgy felbecsülhetetlen és kimondhatatlan a ti jutalmatok is, amelyet attól nyertetek, aki mindenkinek tettei szerint megfizet. Így ékeskedve, az angyalok seregeivel együtt éneklitek a Mindenható Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Mindéneket fenntartó Uralkodónk, dicsőség Királya, énekelve magasztalunk téged mindnyájan, mert a világ kezdetétől fogva felmutattad a te örök emlékezetre méltó szentjeidet, akik a te tetszésedet, örök idők előtti Atya, s egyszülött Fiad és egyvalóságú Szentlelked tetszését is megnyerték. Az ő imáik által minden ellenséges zaklatástól megmented a híveket, akik hozzájuk így énekelnek:

Áldunk titeket, szent pátriárkák, ősök és atyák, akiknek nevei nemzedékről nemzedékre megmaradnak! * Áldunk titeket, mert a ti legdrágább lelketek nyugalommal lakozik a mennyei sátrakban! * Áldunk titeket, szent próféták, akik a jövendölést teljessé tettétek, és az angyalok fénypompáját látjátok! * Áldunk titeket, szent apostolok, mert az ideig tartó világot tanításotokkal betöltöttetek, és az örökkévaló világba átmentetek!

Áldunk titeket, szent vértanúk, mert a földet véretekkel megszenteltétek, és a mennyben győzelmi megtiszteltetést nyertetek! * Áldunk titeket, felszentelt hittanítók, mert szavaitok bölcsességével éltetek, tündöklésével legeltettétek a népeket, és a mennyei dicsőség bekerített helyére bevezettétek! * Áldunk titeket, tiszteletre méltó atyák, mert az erények alapjait leraktátok, és az Úrtól örömet nyertetek! * Áldunk titeket, szent szüzek, mert a tisztaságot megőriztétek, és Krisztust, a szeplőtelen Bárányt követtétek!

Áldunk titeket, pusztában lakó remeték, akik a nap terhét és hevét elviseltétek, és jutalmul örökkévaló megkönnyebbülést vettetek! * Áldunk titeket, szent böjtölők, akik éheztétek és szomjúhoztátok az igazságot, mert már megelégíttettetek! * Áldunk titeket, szent hitvallók és fáradalmat szeretők, akik az Úrtól nyugalmat nyertetek! * Áldunk titeket, mindkét nemből való igazak, mert mindnyájatok lelke az Isten kezében van!

Áldunk titeket, minden szentek, akik az egész világért együttesen imádkoztok Istenhez!

13. konták

Minden szentek, Isten boldogságos, örök emlékű kegyeltjei, akik a világ kezdetétől nektek készített országot örökségül nyertétek, és az Isten dicsőségében az angyalok sokaságával együtt gyönyörködtök, a legszentebb Istenszülő után alázattal elétek borulunk. Mostani ajánlatunkat elfogadva, imádjátok az Úristent, mentsen meg minket minden gonosztól, és szabadítson meg az örökkévaló kínoktól, akik neki énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.