Akathiszt mürótárasztó Szent Demeter nagyvértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Tesszalonika városának parancsnoka volt Mivel bátran hirdette a keresztény hitet, börtönbe zárták, aztán lándzsákkal agyonszúrták.

Ünnepe: október 26.

Tropár. 3. hang

Nagy oltalmazót nyert benned a földkerekség a veszélyek ellen, * pogányokat legyőző Bajnokunk, * mert mint ahogy Lieusz gőgjét megaláztad, * Nesztort pedig a küzdelemben megerősítetted, * úgy most is esedezzél Krisztus Istenünkhöz, ó Szent, * hogy ajándékozzon nekünk nagy kegyelmet!

1. konták

Műrótárasztó Demeter, aki testedből a keresztényeknek drága műrót árasztasz, engem is, aki mindenkinél többet vetkeztem, áldj meg, hogy dicséretet hozzak neked! Mivel bátran járulhatsz az Úrhoz, szabadíts meg minket minden bajtól, hogy mondjuk neked:

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

1. ikosz

Az arkangyalok és angyalok dicsekszenek veled, a kerubok és szeráfok csodálkoznak Istenbe vetett erős hiteden, a királyok és emberek beléd vetik reményüket; azért én is, méltatlan szolgád, bátran énekelem ezeket:

Üdvözlégy, Demeter, szeráfok lakótársa! * Üdvözlégy, kerubok hervadhatatlan virága! * Üdvözlégy, angyalok öröme! * Üdvözlégy, égi polgár!

Üdvözlégy, gonosz lelkek veszedelmes elesése! * Üdvözlégy, bűnökbe esett emberek fölemelése!* Üdvözlégy, aki az új kegyelemben férfiasan katonáskodtál! * Üdvözlégy, aki a Teremtő iránti szeretet kedvéért a földieket legyőzted!

Üdvözlégy, a hervadhatatlan dicsőség hegyén virágzó virág! * Üdvözlégy, a bálványok völgyének tövisei közt felnövő szüzesség lilioma! * Üdvözlégy, aki Krisztus égi kertjében élvezed a jó illatot! * Üdvözlégy, aki Krisztus áldott igáját magadra véve szívesen követted őt! * Üdvözlégy, aki a Bárány vérében kezeidet a földön fehérre mostad!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

2. konták

Csodáidat, ó Szent Demeter, látják és megrémülnek. A félelemtől és örömtől meglepve nem tudjuk, milyen dicséretet mondjunk szenvedésednek. De te, Szent Demeter, világosítsd meg értelmemet, hogy veled énekeljem Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Megparancsolta Maximilián, hogy vezessék ki a börtönből a foglyokat a színházba a kereszténygyilkos Lieuszhoz, te megáldottad csodáiddal Nesztort, és minden hívőnek oltalmat adsz, mi pedig csodáid folyásán elcsodálkozva, bár beszennyezett ajkainkkal, nevednek ilyen éneket hozunk:

Üdvözlégy, Demeter, nagy csodatévő! * Üdvözlégy, dicsőséges segítő! * Üdvözlégy, szomorkodók gyors vigasztalója! * Üdvözlégy, a bajokban buzgó oltalmazó!

Üdvözlégy, igaz segítő a veszélyekben! * Üdvözlégy, árvák táplálója! * Üdvözlégy, csüggedők kívánatos látogatója! * Üdvözlégy, vakok látása!

Üdvözlégy, betegek egészsége! * Üdvözlégy, testi és lelki betegségünk ingyenes gyógyítója! * Üdvözlégy, a tisztátalan lelkektől gyötörtek megszabadítója! * Üdvözlégy, aki minden órában meghallgatod a hittel és könnyekkel imádkozókat!

Üdvözlégy, aki a Szentlélek kegyelmével számtalan csodát művelsz! * Üdvözlégy, hívek menedékhelye! * Üdvözlégy, mert imádkozol Krisztushoz bűneinkért!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

3. konták

Szaloniki, amelyet te vezettél el az igaz Isten ismeretére, második Pál apostolnak tart téged. A törvénytelen sokistenhitet kiirtva, Lieuszt Isten nevével legyőzted, Maximiliánt megszégyenítetted, az egész világot megszentelted és a hamis tanításoktól megmentetted, azért veled énekeljük Istennek: Alleluja!

3. ikosz

Vidám vagy, Demeter, a börtönben, mint fényes palotában, látva az angyalt, aki megjelent neked édes koszorúval és mondta: Légy bátor Demeter, türelemmel! Vele együtt mi is mondjuk neked:

Üdvözlégy, angyalok méltó beszélőtársa! * Üdvözlégy, mert lakásodon angyalok szolgáltak neked! * Üdvözlégy, angyali életben buzgólkodó! * Üdvözlégy, aki az angyalokkal az egyvalóságú Háromság előtt állsz!

Üdvözlégy, angyalok dicsőséges csodája! * Üdvözlégy, mert szünet nélkül az égi seregekkel örvendezel! * Üdvözlégy, mert az angyali javak örököse vagy! * Üdvözlégy, mert a földről az égi lakásokban mutatkozol!

Üdvözlégy, mert örökre a testnélküliekkel örvendezel! * Üdvözlégy, földi angyal, égi ember! * Üdvözlégy, aki a megközelíthetetlen dicsőségből kaptál részt! * Üdvözlégy, angyalok öröme!

Üdvözlégy, aki a földön égi életet éltél! * Üdvözlégy, aki elmenekültél a szörnyű Babilonból! * Üdvözlégy, aki a nappali és éjszakai hőstettek lefolyását tökéletesíted! * Üdvözlégy, mert elérted a fényes Siont!

Üdvözlégy, mert Isten országának alkony nélküli napjában pihensz mindörökre! * Üdvözlégy, mert méltó vagy színről színre szemlélni azt, akit az angyalok és arkangyalok remegve kívánnak látni! * Üdvözlégy, mert a seregek Urának trónjánál szünet nélkül imádkozol értünk Krisztus Istenhez!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

4. konták

A színházban Nesztor Lieuszra rohant, nagy hangon kiáltva: „Demeter Istene, segíts nekem!" Te pedig kereszttel jelölted meg homlokát, és megáldottad. Megmérkőzött az ellenséggel, s őt imáid által legyőzve és a lándzsára dobva énekelte Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Örvend a te ünnepeden az egyház, dicsőséges, az angyali seregek is vigadnak, látván hőstetteidet, mert Lieusz büszkeségét legyőzted, és minket is megtanítottál, hogy győzelmeidről neked énekeljük:

Üdvözlégy, Szaloniki angyala! * Üdvözlégy, a téged nagyon szerető Krisztus Isten tisztes barátja! * Üdvözlégy, mert szívedből szeretted az ő parancsait, mint az igazság tanítójáét! * Üdvözlégy, véredet Krisztusért irgalom nélkül kiontó szent vértanú!

Üdvözlégy, türelem tükre! * Üdvözlégy, alázatosság példaképe! * Üdvözlégy, aki ifjúságodban szolgáltál az Úrnak! * Üdvözlégy, akiért minden testi vágyat megöltél!

Üdvözlégy, csodálatos böjtölő, aki semmi részegítő italt nem ízleltél! * Üdvözlégy, aki a Szentlélek befogadására tiszta szívet készítettél! * Üdvözlégy, aki a kereszt fegyverével a gonosz lelkek seregét elűzted! * Üdvözlégy, aki meggyűlölted e világ élvezetét!

Üdvözlégy, aki a Szentlélek kegyelme által a nappal és világosság szeretett fia vagy! * Üdvözlégy, mert oltalmazod a téged buzgón hívókat! * Üdvözlégy, Szaloniki nagy világítója! * Üdvözlégy, minden erénytől illatozó cédrus!

Üdvözlégy, Isten áldásától virágzó pálma! * Üdvözlégy, jó emberek megáldója!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

5. konták

Add meg nekem Istenem, hogy tiszta szívvel énekeljem Demeter vértanúd hőstetteit, a szenvedés legyőzőjéét, az isteni hit nagy harcosáét, aki a világnak felragyogott! Vele énekeljük neked: Alleluja!

5. ikosz

Szenvedésedben, mint a világot a nap sugarainál jobban megvilágító fényes csillag jelentél meg, amely a hitetlenség ködét elűzi tőlünk, akik neked ezeket énekeljük:

Üdvözlégy, a világnak fényt hozó csillaga! * Üdvözlégy, jámbor gondolatoktól tündöklő szövetnek! * Üdvözlégy, emberi szemekkel megláthatatlan fény! * Üdvözlégy, mert általad értelmünk megvilágosodik!

Üdvözlégy, mert általad a tudatlanság köde eloszlik! * Üdvözlégy, aki a hitetlenség árnyékát elűzöd tőlünk! * Üdvözlégy, aki minden hivőt sértetlenül őrzöl meg az eretnekek istentelenségeitől! * Üdvözlégy, aki a jámborság fényének világosságára vezetsz!

Üdvözlégy, a világnak felragyogott világosság! * Üdvözlégy, akit, mint villámot, Szalonikire bocsátottak! * Üdvözlégy, mert mint arany, a szenvedés tüzében megpróbáltattál! * Üdvözlégy, Krisztusnak a fényes teremben örvendező bognárja!

Üdvözlégy, aki a lélek csüggetegségétől elhomályosítottakat kegyelemmel világosítod meg! * Üdvözlégy, sötétségben világító isteni értelem! * Üdvözlégy, a bűn mélységében; senyvedőket vezérlő csillag! * Üdvözlégy, aki halálom óráján megvilágosítod sötét lelkemet!

Üdvözlégy, aki akkor a gonosz lelkek sötét rémképeit elűzöd tőlem! * Üdvözlégy, aki a hívők lelkét az el nem homályosodé világosságba vezeted!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

6. konták

Véred folyásával, boldog Demeter, a gonoszok lángját eloltottad és a kínzóid dühét mindvégig megrontottad. Annak a lánynak, aki sírod fölött sírt, Szalonikiben a sírnál megjelentél, s ő ezt énekelte Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Tekints, Uram, a földre, és remegtesd meg azt! Szívből imádkozunk: Uram, Istenem, mentsd meg ezt a várost (falut) a súlyos földrengéstől és a hirtelen haláltól, kedveltednek, szent Demeternek imái által, hogy téged dicsérve ezeket kiáltsuk:

Üdvözlégy, aki megszabadítasz minket az éjjeli rémtől! * Üdvözlégy, aki rágalom mentesen őrződ meg életünket a gonosz különféle fondorlataitól! * Üdvözlégy, aki megfelelő irányítást adsz a harcosoknak! * Üdvözlégy, igaz és hű szolga!

Üdvözlégy, bő folyású műró! * Üdvözlégy, Paradicsom ajtaja! * Üdvözlégy, átlátszó tisztaság! * Üdvözlégy, Lieusz harcos legyőzője!

Üdvözlégy, kétélű kard az ellenségre! * Üdvözlégy, csüggedők segítsége! * Üdvözlégy, Krisztus egyházának fényes dísze! * Üdvözlégy, aki a gonosz lélek álnokságát, mint nádat elégeted!

Üdvözlégy, égi fészek sas-madara! * Üdvözlégy, édes énekű hattyú! * Üdvözlégy, jólelkű galamb! * Üdvözlégy, emberek közt bámulatos csoda!

Üdvözlégy, lelkekre nézve drága gyémánt! * Üdvözlégy, minden hozzád menekülőnek egészsége! * Üdvözlégy, lelkem megmentése!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

7. konták

Látván téged, Demeter, hogy a keresztre feszített és átdöfött Krisztus

Üdvözítőért oldaladat lándzsával átszúrták, örülünk, hogy a Teremtőnek utánzására tanítasz minket, hogy az ő és a te nyomdokaidat kövessük, énekelve: Alleluja!

7. ikosz

Világraszóló ünnepség hív ma minket, hogy fényesen ünnepeljük Demeter vértanú emlékét. Mert mindenki, aki képedhez menekül, Krisztus vértanúja, hamar egészséget nyer, azért mi is ma képedre tekintve egyhangúlag mondjuk neked:

Üdvözlégy, Isten kegyelmének vizével telt patak! * Üdvözlégy, csodák áradásától buzogó forrás! * Üdvözlégy, gonosz lelkek félelmetes elűzője! * Üdvözlégy, a gonosz álnokság kiirtója!

Üdvözlégy, aki imáiddal a gonosz fejét megsebesíted! * Üdvözlégy, fáradozók segítsége! * Üdvözlégy, özvegyek oltalma! * Üdvözlégy, hívők védfala és menedéke!

Üdvözlégy, aki megőrzöl a hízelgő rágalmaitól! * Üdvözlégy, mert megvilágosítod az istentisztelők gondolatait! * Üdvözlégy, mert eltávolítod a gonosz vágyakat! * Üdvözlégy, aki feloldasz a rabságból és bilincsből!

Üdvözlégy, veszélyekből szabadító! * Üdvözlégy, szegények gyors meghallgatója! * Üdvözlégy, a sok betegség orvosa! * Üdvözlégy, igaztalanok leleplezője!

Üdvözlégy, betegek gyógyítója! * Üdvözlégy, aki az esztelenek elméjét megvilágosítod! * Üdvözlégy, aki megtanítasz minden jótettre! * Üdvözlégy, aki Krisztus erejével megerősíted a hívőket! * Üdvözlégy, aki megmentesz minket a végromlástól!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

8. konták

Mindenki örül születésednek, az ég és a föld, angyalok és vértanúk ujjonganak, látva az elkészített koszorút, és minden seregek tőled remegnek. Az emberek sokasága, amely téged oltalmazónak és segítőnek tart, énekli Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Krisztusért kiontott véreddel, mint porfirral ékeskedik az egyház, Szent Demeter, minket pedig erősíts meg az igaz hitben és szeretetben, világosíts meg és taníts meg, hogy énekeljük:

Üdvözlégy, mert a mennyországért mindenképpen sok munkával harcoltál! * Üdvözlégy, mert különféle gyötrelmeket viseltél el érte! * Üdvözlégy, mert ezért kimondhatatlanul tűrtél! * Üdvözlégy, mert fáradságaidért és szenvedéseidért a mennyei Királyhoz jutottál, és nagy méltóságot kaptál!

Üdvözlégy, mert a mennyei Atya házának lakásaiban valóban békés életet élvezel! * Üdvözlégy, aki megvilágosodsz az Atya arcának örökkévaló fényétől! * Üdvözlégy, aki a földi életet csodálatosan élted! * Üdvözlégy, aki örök dicsőséggel érted el a vég nélküli életet!

Üdvözlégy, aki egész lelkedből iparkodtál az örök Istennek tetszeni! * Üdvözlégy, aki a romlandókat romolhatatlanokra változtattad! * Üdvözlégy, aki az Úr félelmetes trónjánál örök dicsőségben állsz! * Üdvözlégy, aki a mindenható Istentől áldást nyertél!

Üdvözlégy, aki az égben lévén a földieket nem hagyod el! * Üdvözlégy, aki Krisztus királlyal uralkodsz és rólunk, méltatlanokról, előtte megemlékezel! * Üdvözlégy, aki imádkozol üdvösségünkért!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

9. konták

Az egész angyali és emberi világ csodálkozik szenvedéseden, mert bátorsággal járulhatsz a Tűz-fényű trónjához. Lieuszt legyőzted és nagy büszkeségét ledöntötted, minket pedig erősíts meg, hogy mindig énekeljük Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A hívők erős védfala és a keresztények legyőzhetetlen harcosa vagy, Szent Demeter, az egész világ számára, mert széttöröd az eretnekek sokfonatú bilincsét. Minket pedig erősíts meg, akik ilyen dicséretet hozunk neked:

Üdvözlégy, a hit bevehetetlen alapja! * Üdvözlégy, az ő seregének megtöltője! * Üdvözlégy, esztelenek megvilágosítója! * Üdvözlégy, lelkem védelmezője!

Üdvözlégy, igaz hit forrása! * Üdvözlégy, aki lelki kegyelemmel gazdagítod Krisztus egyházát! * Üdvözlégy, aki az Úr sebeit az édes Jézusért testeden örömmel tűrted! * Üdvözlégy, lelkileg és testileg erős gyémánt, aki minden gyötrelmet erősen elviseltél!

Üdvözlégy, aki a kínzó haragjától nem féltél! * Üdvözlégy, akit a hízelgő szavak kecsegtettek és azok elől, füleidet bedugtad! * Üdvözlégy, az egyház paradicsomának közepén felnőtt fa! * Üdvözlégy, a mennyei Atyának égben ültetett kertje!

Üdvözlégy, Szentháromság szolgája! * Üdvözlégy, mert az örök javak élvezője vagy! * Üdvözlégy, mert mindent felékesítesz kegyelemmel! * Üdvözlégy, mert a világnak, mint győzelmes jelentél meg!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

10. konták

A kereszt fegyverével fegyverezted fel Nesztort a kísértés legyőzésére, ó dicsőséges Demeter, és legyőzted Maximilián dühét, minket pedig igazhitűséged műrójával beillatosítottál, akik veled énekeljük Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Isteni világossággal világosíts meg engem, fényt árasztó Jézus, és méltass engem, hogy kedves dolgokat énekeljek neked és kedveltednek, a mürót-árasztó Demeternek! Mert lelkedet Krisztusért áldoztad, Krisztus dicsőséges vértanúja, azért én is, Isten méltatlan szolgája, bátorsággal mondom neked:

Üdvözlégy, süllyedők száraz menedékhelye! * Üdvözlégy, erőtlenek erőssége! * Üdvözlégy, a harcokban védelmező! * Üdvözlégy, akit börtönbe vetettek, és abban angyal látogatott meg!

Üdvözlégy, mert az Isten iránti szeretet tüze égett szívedben! * Üdvözlégy, mert érte tüzes csóvákkal égettek! * Üdvözlégy, akit az oldalán lándzsával átszúrt Krisztusért átszúrtak oldaladon! * Üdvözlégy, a tűrésben sértetlen igen szilárd gyémánt!

Üdvözlégy, a kőoszlopnál erősebb, a kínzásokban rendíthetetlen! * Üdvözlégy, mert a földön szenvedtél Krisztusért! * Üdvözlégy, mert vele és érte az égben megdicsőülsz! * Üdvözlégy, mert tűrésedben az angyalok és az emberek csodálatos látványa voltál!

Üdvözlégy, mert tűréseden elcsodálkoztak maguk a vértanúk is! * Üdvözlégy, mert a hőstetteidre tekintőket Krisztus hitére elvezeted! * Üdvözlégy, mert Jézussal jegyzed el, a tűréseidet szemlélőket, akik közül minden egyes lélek mint olajfa tenyészik az Isten kertjében! * Üdvözlégy, mert csendes menedékhelyhez érkeztél!

Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

11. konták

Egykor egy súlyos betegségbe esett, Leontin nevű ember jött templomodba. Hittel vitték a templomba, és a sírra tették, ahol tested nyugodott. Egészségesen kelt fel, dicsőítve téged. Hálával énekelte Istennek az éneket: Alleluja!

11. ikosz

Az egész föld oltalmazójának és buzgó segítőjének tart téged, a hit harcosának és közbenjárójának. Mindenki látja ugyanis tökéletes erényeid ragyogását. Hálát adnak értük a kezdet nélküli Atyának, és dicsőítik azt, aki dicsőségének ezt az ajándékát adta neked. Mint érettünk buzgó imádkozónak, velük együtt mi is örömmel így énekelünk neked:

Üdvözlégy, Krisztus egyházának fényes ékessége! * Üdvözlégy, aki Krisztusért, az egyház fejéért, kard alá hajtottad fejedet! * Üdvözlégy, aki a vértanúi út folyását jól végezted be! * Üdvözlégy, akit a győzelmes Krisztus a mennyben a győzelmesnek járó dicsőséggel ruházott fel!

Üdvözlégy, aki a halhatatlanság virágával vagy ékes! * Üdvözlégy, aki ifjúságodban Krisztus nyomaiba léptél! * Üdvözlégy, aki minden kívánságodat az Úrhoz terjesztetted! * Üdvözlégy, aki véredet irgalom nélkül kiontottad Krisztusért!

Üdvözlégy, mert rajtad pihen az Isten Lelke! * Üdvözlégy, mert ő a test és lélek szennyétől szeplőtelenül megőrzött téged! * Üdvözlégy, mert bölcsességének ismeretlen dolgait neked kijelentette! * Üdvözlégy, mert az igaz hittudományra maga az Isten Igéje tanított!

Üdvözlégy, mert testedből az édesség patakjának műróját ömleszted! Üdvözlégy, Demeter, legyőzhetetlen vértanú!

12. konták

Adj éneklőidnek kegyelmet az égből, Szent Demeter, hogy énekeljünk és tiszteljünk téged, egész világon fénylő világító! Mert te a híveket megvilágosítod, mint a Nap, az istenteleneket pedig elpusztítod és megégeted, akik nem éneklik az egyházban Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Szaloniki városa és lakói mindig énekelnek neked, mert véreddel felvilágosítottad őket, és nem hagytad őket a hitetlenségben elveszni, hanem értük Istenhez imádkoztál, mondván: bárha vétkeztek is ezen emberek, mégis teremtményeid! Ezért mi is, méltatlanok, ünneped jeles napján édes szavakkal ilyen énekeket hozunk neked:

Üdvözlégy, városodnak és városunknak (falunknak) oltalmazója! * Üdvözlégy, Krisztus szeretett szolgája! * Üdvözlégy, mert lelked a mennyei sátrakban nyugszik! * Üdvözlégy, nagy ifjú, aki a szüzességet megőrizted, és Sión hegyén a szeplőtelen Bárányt követed!

Üdvözlégy, akit az angyali rendek szeretettel fogadtak lakásukba! * Üdvözlégy, akit a vértanúk serege dalokkal és énekekkel tisztelt meg! * Üdvözlégy, akit a szüzek kórusa örömmel vezetett be a mennyei palotába! * Üdvözlégy, aki a szép éneket szívesen hallgatod!

Üdvözlégy, aki az Úr arcát állandóan az öröm hangjai közt szemléled! * Üdvözlégy, mert a szentek szentélyében az örök világosságot élvezed! * Üdvözlégy, földiek erős oltalmazója! * Üdvözlégy, kiáltunk hozzád, őrizz meg minket a földrengéstől, és ajándékozz a földnek csendességet!

Üdvözlégy, alázattal kérünk téged, a romlástól őrizz meg minket! * Üdvözlégy, imádkozunk hozzád, és imáid harmatával végy ki minket a tűzből! * Üdvözlégy, mindnyájan mondjuk neked: ne feledkezzél el rólunk, segíts rajtunk!

Üdvözlégy, Demeter legyőzhetetlen vértanú!

13. konták

Ó, mürót-árasztó Demeter, aki a kegyelem édes és értékes műróját árasztod az egész világra, fogadd el tőlünk tisztes templomodban ezen méltatlan rövid imát, akik örömmel tiszteljük tisztes emlékedet, és kérd imáiddal az igazságos Bírót, ajándékozza nekünk minden bűnünk bocsánatát, és mentsen meg az örök kíntól, hogy veled szüntelenül énekeljük Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.