Akathiszt nursiai szent Benedek atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Már ifjan magányba vonult a Monte Cassinón. Követői számára kolostort alapított, megszervezte a bencés rendet. A nyugati szerzetesség pátriárkája. Meghalt 543-ban.

Ünnepe: március 14.

Konták, 6 hang

Isteni kegyelemben bővelkedvén, * hivatásodat igazán ismerted föl, * és készséges szolgája lettél Krisztus Istennek, ó Benedek, * imádság és böjtölés közt, * az isteni Lélek ajándékaival elhalmozva. * A gyöngélkedők gyógyítója, s az ellenség legyőzője lettél, * és lelkünknek gyors közbenjárója.

1. konták

Kiválasztott tisztelendő atya, általad ugyanis Krisztus, mint kiolthatatlan világossággal megvilágosította a világot, és az ellenséges sötétségeket elűzte. Rólad való ilyen gondoskodáson elcsodálkozva, dicsérünk téged, mint oltalmazónkat minden bajtól, hálásan hangoztatva: Üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

1 ikosz

Az angyali élet formáját az ifjú kortól megszeretve a puszta helyre futottál a hiú világból legyőzve annak minden ravaszságát, és értelmeddel behatolva a magasságba, a testnélküli erők beszélő társaként mutatkozva, akikkel mi is énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki a megfeszített Krisztust követted, * üdvözlégy, aki meghalván a világnak, egyedül Istennek akartál élni, * üdvözlégy, aki a könnyek folyamával a pusztát megáztattad, * üdvözlégy, aki a szív felemelésével legyőzted a gonoszságokat, * üdvözlégy, aki meggyűlölted ennek a világnak dicsőségét, * üdvözlégy, aki a böjtölés által mint egy angyal mutatkoztál, * üdvözlégy, aki a szüzesség koszorúját ifjú korodtól megkötötted, * üdvözlégy, mint a tisztaságnak felnőtt lilioma, * üdvözlégy, aki kősziklára helyezted házadat, * üdvözlégy, aki az Ország nagy értékű drágakövét megtaláltad, * üdvözlégy, aki Krisztus alázatosságát elnyerted, * üdvözlégy, aki a paradicsomi élet fájaként mutatkoztál, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

2. konták

Látva téged, mint isteni értelmű oszlopot, az ősi kígyó megkísértett, hogy elpusztítson téged, de te, sok küzdelemmel öldökölvén a testet, megbüntetted őt, hogy mi reménységgel énekeljük: Alleluja.

2 ikosz

Felsőbb értelemmel eltöltve, és kegyelemmel, mint ruhával felöltözve az erőtlenségben, összegyűjtötted a sokaságot, hogy énekeljék az Urat. Ezekkel együtt mi is, mint az Egyház egén felragyogott ragyogó csillagot dicsérünk téged, énekelve:

Üdvözlégy, aki az istentelenség hatalmát összetörted, * üdvözlégy, aki az ördög bűzös hamisságát elűzted, * üdvözlégy, aki fiatal korodtól lelki adományokkal voltál eltelve, * üdvözlégy, aki az isteni kinyilatkoztatások myróját forrásoztad, * üdvözlégy, aki felvetted Krisztus keresztjét, * üdvözlégy, aki Annak erősségével övezted magadat körül, * üdvözlégy, aki nyájadat a szellemi farkasoktól megmented, * üdvözlégy az Urat éneklők bölcs oktatója, * üdvözlégy, a szelídség mély kútja, * üdvözlégy erőtlenek jóságos segítsége, * üdvözlégy az Isten országának hűséges cselekvője, * üdvözlégy a betegek gazdag gyógyítója, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

3. konták

Felsőbb erővel, mint egykor Illés, az égből esőt hívtál le, és az olajat embereidnek megsokasítottad, megmutatva, hogy Isten irgalma kiterjed ránk, és megtanítva, hogy fényesen hangoztassák: Alleluja.

3 ikosz

Erővel rendelkezve, hogy a sötét erőket elűzd, miképp magasztaljunk téged méltóan Benedek, amint a gonoszoktól letartottakat is megszabadítottad, és a halottakat felkeltetted. Ezért mi boldognak mondunk téged, énekelve:

Üdvözlégy az ördögi hamisság kiirtója, * üdvözlégy a szent jámborság elültetője, * üdvözlégy aki a tudatlanság homályát elűzted, * üdvözlégy mint felragyogott arany fényű csillag, * üdvözlégy, a hosszú türelem választott edénye, * üdvözlégy, akit Isten kegyelme ékesített fel, * üdvözlégy minden hiúság kizárója, * üdvözlégy, aki mindenkit Istennel egyesítettél, * üdvözlégy, akit a szegénység szeretete ékesített, * üdvözlégy, aki a betegeket gyógyítod, * üdvözlégy a szomorúságokban gyors segítő, * üdvözlégy, a bajokban hűséges oltalmazó, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

4. konták

A sötétség vihara, aki le akar taszítani téged, csodálatraméltó, mint a szent élet hegyén állót, nem tudván erődnek ellenállni, elpusztult, mi pedig, csodálkozva ilyen erősségeden, dicsérünk téged, énekelve: Alleluja.

4 ikosz

Hallván, hogy az igazságosság magassága által hogyan lettél hasonlóvá a magasságbeli erőkhöz, ó atya, ismét megsokasodtak körülötted az üdvözülni akarók, ezért kivirágzott a puszta, mint a liliom. Ezekkel mi is bátorkodunk neked meghatottan énekelni:

Üdvözlégy, aki a szenvedélytelenség fényes ruhájába öltözködtél, * üdvözlégy, aki a földön angyali életet éltél, * üdvözlégy csodálatos, aki az üdvösség útját hűségesen oktattad, * üdvözlégy erős, aki a bálványimádást megsemmisítetted, * üdvözlégy, aki méznél édesebb ajakkal a szabályt felvázoltad, * üdvözlégy, aki szívedet, mint az isteni gondolkozás tükrét mutattad, * üdvözlégy, aki lelkedet a Háromság lakásává tetted, * üdvözlégy, aki az Úr dicséretére nagy kolostort alapítottál, * üdvözlégy előre látással felékesített látnok, * üdvözlégy atya, aki a levegőn át a bajokban levőket megelőzted, * üdvözlégy isteni bölcsességű, mert általad tanulnak a hívők, * üdvözlégy boldogságos, mert általad sokan üdvözülnek, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

5. konták

Istent befogadó edény, aki egész lelkedet Krisztus szeretetéhez kötötted, értelmedet a mennyekbe való feljutásra irányítottad, és miként Mózes, a víznélküli földből élő vizet fakasztottál, hogyan ne énekelnénk meg Krisztust, Aki neked ekkora kegyelmet ajándékozott, félelemmel hangoztatva: Alleluja.

5 ikosz

Látván téged mint a tisztaság elültetőjét, aki az álbölcsesség sötétségéből kivezetted az üdvözülni akarókat, szeretettel tisztelve emlékedet, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki az ékesszólás pókhálóját szétszakítod, * üdvözlégy, aki az Isten félelmét oktatod, * üdvözlégy, aki az angyalokat a mennyben csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki az alvilágban a gonosz lelkeket megrémítetted, * üdvözlégy, mert általad az értelmileg rabok megszabadulnak, * üdvözlégy, mert általad a világosság fiai gyönyörködnek, * üdvözlégy, aki a meghatottság vizével itatsz, * üdvözlégy, aki a kegyelem kenyerét adományozod, * üdvözlégy a jó erkölcs fénylő oszlopa, * üdvözlégy a Lélek fénylő lakóhelye, * üdvözlégy jó illatú virágok kertésze, * üdvözlégy életadó gyümölcsök paradicsomkertje, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

6. konták

Aki a keresztre feszített Krisztus hirdetését életeddel megerősítetted, bátor imádkozóként jelentél meg lelkünkért, ezért jámboran tisztelünk téged, énekelve Istennek: Alleluja.

6 ikosz

Felragyogtál az Egyházban mint le nem alkonyodó fény, buzgón megsemmisítetted a bálványimádást, a szellemi szőlőskertet pedig megművelted Krisztusnak. Életed nagyságát a teremtett értelemmel semmiképp sem tudjuk felfogni, csak szeretettel merészeljük neked alázatosan énekelni:

Üdvözlégy a sötétség erős megsemmisítője, * üdvözlégy a világosság hűséges megmutatója, * üdvözlégy az atyák szellemi szépsége, * üdvözlégy a szerzetesek nagy igazolása, * üdvözlégy a kötelékek gyors feloldozója, * üdvözlégy a sírók gyors vigasztalója, * üdvözlégy a háborgó tengerek csendesítése, * üdvözlégy a hajózók fényes csillaga, * üdvözlégy a vizek partján felnőtt fa, * üdvözlégy az imádság kegyelmes gyökere, * üdvözlégy Krisztus nevének jó illata, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

7 konták

Az istentelenek újra el akarván téged veszíteni, ó Isten kedveltje, mérgezett ételt tettek eléd. Te azonban a hollónak adtad, hogy dobják azt messzire, látván előre látásod erejét, félelemmel énekeljük Istennek: Alleluja.

7 ikosz

Új teremtmény mutatkozott meg benned, ó atya, a szívet vizsgálóan, a testen felül lévén, és mint angyal élvén a földön, a csodálatos szüzesség felnövésével, a jámborokat így rendeled el énekelni:

Üdvözlégy, aki leverted a sötétség fejedelmének dühösségét, * üdvözlégy, aki Totilla királyt bölcsen megtanítottad, * üdvözlégy, aki ragyogtál a böjtölésben, * üdvözlégy, aki öldökölted a test bölcsességét, * üdvözlégy, aki a korsóban az olajat megsokasítottad, * üdvözlégy, aki a gyógyítások kegyelmét nyerted el, * üdvözlégy oktató a magasságbeli életre, * üdvözlégy a nagy kolostor oszlopa, * üdvözlégy, aki a világnak meghaltál és eltemetkeztél Krisztussal, * üdvözlégy, aki az üdvösség ruháját csodálatosan megszőtted, * üdvözlégy a megtartóztatás és szelídség mérlege, * üdvözlégy az evangéliumi tisztaság formája, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

8 konták

Idegenként mutatkoztál a világ számára, dicsőségét, mint port tartottad, az angyaloknak voltál beszélő társa, Benedek, és így, a szentek seregéhez soroztak, akik éneklik: Alleluja.

8 ikosz

Az egész világ számára imádkozóként mutatkoztál, a szegényeknek is különös oltalma, aki a csodák folyamait forrásoztad, ezért, énekkel törekszünk boldognak mondani téged, ó atya:Üdvözlégy, mert buzgón imádkozol értünk Istenhez, * üdvözlégy, mert az értelmetlenség sötétségéből kivezetsz, * üdvözlégy a változhatatlan igazság edénye, * üdvözlégy Krisztus jóságának fáklyája, * üdvözlégy jó illat a világ számára, * üdvözlégy az imádság csodálatos tömjénezője, * üdvözlégy a paradicsomi ültetvény szőlőskertje, * üdvözlégy Isten szántóföldjének bőséges kalásza, * üdvözlégy, a sötétségét szétűző fényesség, * üdvözlégy a szeretet ki nem alvó lámpása, * üdvözlégy, mert általad a lelki csüggedés kötelékei leesnek, * üdvözlégy, mert általad az Istenben bölcsek vigadoznak, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

9 konták

Minden teremtményt megláttál, egy fényességben ragyogva, elragadtatásban lévén, nővérednek, a tisztelendő Skolasztikának lelkét is galamb képében, amint a magasba emelkedett, és énekelte: Alleluja.

9 ikosz

A különböző szónokok álokoskodó gondolkozással, hogyan tudják felszámlálni ó atya, végedet, hogyan pihentél el boldog kimúlással, ó gazdag, Urad templomában állva. Ezen csodálkozva bátorkodunk neked énekelni:

Üdvözlégy, mert megláttad Uradat, * üdvözlégy, mert elteltél csodáival, * üdvözlégy, mert az utat megmutatod a magasságokba, * üdvözlégy, mert gazdagon ajándékozol kegyelmet, * üdvözlégy, mert rendíthetetlen létrának mutatkoztál, * üdvözlégy, mert a mennyei bölcsesség kútja vagy, * üdvözlégy, mert a Szentlélek fuvolája vagy, * üdvözlégy, mert a kegyelem arany edénye vagy, * üdvözlégy, mert Krisztus alázatába öltözködtél, * üdvözlégy, mert Ő dicsőségével koszorúzott meg, * üdvözlégy, mert általad Üdvözítőnk jóságát nyerjük el, * üdvözlégy, mert általad az Ő türelmével vagyunk összekötve, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

10. konták

Az üdvösség ellenségei sokszor mentek hozzád és testvériségedhez, fogak csikorgatásával és ugatással mutatva meg a dühösséget, te pedig, mint a nyom nélküli füstöt tetted őket, akik nem tudják énekelni: Alleluja.

10 ikosz

Az oltalom fala vagy, Benedek atya, az Urat éjjel-nappal dicsőítő nyájad számára, amely birtokolja a csodák folyamát gazdagon forrásozó ereklyéidet, és szüntelenül irányítva azok lépteit, akik így énekelnek:

Üdvözlégy boldogságos, mint a földön megjelent angyal, * üdvözlégy csodálatos, aki összegyűjtötted a szerzetesek sokaságát, mint az égi madarakat, * üdvözlégy a földön felnövekedett myró-illatú ciprus, * üdvözlégy, aki sokaktól fogadtál el megbántást, * üdvözlégy, aki mint szomjas szarvas a forrásokhoz, Istenhez futottál, * üdvözlégy, aki Krisztus ereje által gazdagnak mutatkoztál, * üdvözlégy, aki őszinte értelmet találtál, * üdvözlégy, aki az irgalmasság folyamát forrásozod, * üdvözlégy, aki megszeretted a lelki szegénységet, * üdvözlégy, aki el nem múló gazdagságot gyűjtöttél a mennyekben, * üdvözlégy, aki az erények magasságára igyekeztél, * üdvözlégy, akinél van az irgalmasság mindig égő gyertyája, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

11.konták

A neked éneklőknek a kegyelem erejét mutattad, aki az értelmi világosságokat nekünk megvilágosította, a Háromság házaként mutatkoztál, okossá téve az oktalanokat, akik alázattal énekelik: Alleluja.

11 ikosz

A mennyei gazdagság világító fényével eltelve, költöztél el a mennyei országba, isteni bölcsességű Benedek atya, és most Krisztus előtt állsz örvendezve, ezért mi is, méltatlanok, énekekkel dicsérjük emlékedet, hangoztatva:

Üdvözlégy Isten embere, paradicsomi kívánságok férfija, * üdvözlégy, mert általad a kegyelmes forrásból merítünk, * üdvözlégy, aki a régi bölcselkedéseket félre tetted, * üdvözlégy, aki megadod a Szentlélek vigasztalását, * üdvözlégy, aki Krisztus szeretetén kívül semmit nem akartál, * üdvözlégy, mert testben járva, láttad a magasságbelieket, * üdvözlégy, mert ajkadra mindig őrizetet tettél, * üdvözlégy, mert a téged éneklőket Isten szeretetéhez vezeted, * üdvözlégy, aki a pusztát könnyekkel öntözted meg, * üdvözlégy, mert megláttad, hogy az nagyon kivirágzott, * üdvözlégy, aki a bántások mélységében levőket kivezeted, * üdvözlégy az igazság ösvényein hűséges vezető, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

12. konták

Isten jóságával, mint lépes mézzel eltelve, az igazságosságnak készítetted elő a lakást, szeretettel fogadva a szerzetesek rendjeit, akik hűségesen énekelik: Alleluja.

12 ikosz

Meghatott énekünket, fogadd el mint kis felajánlást a bűnös ajkaktól, csodálatos Benedek atya, mert semmi méltót nem cselekedtünk, de, remélve a neked kegyelmet adó Üdvözítőbe, hogy ösztönözze a méltatlanokat, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki szomorúságod tüze által a földön mennyei örömet találtál, * üdvözlégy, mert könnyeid vize által a gyógyulások bőséges adományát nyerted el, * üdvözlégy, mert alázatosságodban Isten ereje mutatkozott meg, * üdvözlégy, mert tisztaságod lángja által a bűnös láng legyőzetik, * üdvözlégy, mint a mennyei bölcsesség fényével ragyogó gyertya, * üdvözlégy, aki értelmedet az alázatosság mélységébe merítetted, * üdvözlégy, a hallgatagságot megszerető harcos, * üdvözlégy atya, aki szellemi gabonával tápláltad gyermekeidet, * üdvözlégy, aki elnyerted Isten országának teljességét, * üdvözlégy, aki gazdag vigasztalást adsz a szomorkodóknak, * üdvözlégy, aki életedet Krisztus szeretetének szikláján erősítetted meg, * üdvözlégy, aki az Egyház kertjében jó illatú virágokat növesztettél, * üdvözlégy Benedek, nursiai csodatevő.

13. konták

Boldogságos Benedek atya, a földön Krisztus szeretetén kívül semmi mást nem akartál! Ezért a mennyei lakásokba is beköltöztél, mert most bátorsággal állsz az Isten előtt, imádkozz értünk méltatlanokért, hogy szeretettel felfelé irányulva, veled együtt énekeljük: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták