Akathiszt oszlopos Dániel atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Krisztusnak kiválasztott kedveltje, oszlopos atya, és dicsőséges csodatevő, aki küzdelmeiddel és csodáiddal felragyogtál a világnak, mint nagyfényű csillag, szeretettel dicsőítünk téged Dániel atya. Te pedig, mivel bizalmad van az Úrhoz, imádságaiddal szabadíts meg bennünket a bajoktól, és fájdalmas körülményektől, hogy hálásan, meghatottsággal hangoztassuk neked: Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért. 

1. ikosz

Az angyali élet után buzgólkodva ifjúságodtól, ó atya, a szerzetesség munkálkodásait és fáradalmait vetted magadra, ezekben mindvégig megmaradva, Istennek voltál tetszésére, és a mennyei dicsőségre lettél méltóvá. Ezért, dicsőítő énekeket mondunk neked, ilyeneket hangoztatva:

Üdvözlégy Dániel, akit anyád imádsága könyörgött ki. * Üdvözlégy, aki gyümölcstelentől születtél. * Üdvözlégy, akit a próféta nevéről neveztek el. * Üdvözlégy, akit szüleid Isten szolgálatára ajánlottak. * Üdvözlégy, aki az élet tisztaságát ifjúságodtól megszeretted. * Üdvözlégy, aki gyermekségedtől alárendelted testedet a léleknek. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

2.konták

Látván téged a szerzetesek kolostorába jövő fiatal gyermeket, az idősek, és a testvériség elutasította, hogy a beöltözésben részesítsenek, mondván, hogy az ifjúság fiatalsága nem tudja a szerzetesség fáradalmait elviselni. Te pedig, felelvén ezt mondtad: Nekem az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ezért hangoztatjuk miattad Istennek: Alleluja.

2.ikosz

Megértve szándékodban Isten hívását, hogy az Úrnak dolgozz, és hallván ehhez atyád és anyád kérését, hogy szemük előtt légy beöltöztetve, az atyák az angyali öltözetre méltattak téged, ó Dániel. Mi pedig, dicsőítve ilyen állhatatosságodat, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy Istentől kiválasztott. * Üdvözlégy az Úrtól meghívott. * Üdvözlégy, aki a Szentléleknek templomot készítettél. * Üdvözlégy, az Úr szolgálatára szentelt oltár. * Üdvözlégy, aki testedet az ifjú kortól megfeszítetted a szenvedélyekkel. * Üdvözlégy, aki a szerzetességben a jámborság nagy hőstetteit mutattad. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

konták

A Magasságbeli erejétől megárnyékozva, növekedtél és erősödtél lélekben, ó, boldogságos Dániel, és az igen különös élet elemeit megkezdve, ajkaiddal és lélekkel énekelted Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Igen erős kívánságot bírván, hogy hódolj a szent helyeknek, elmentél, ó boldogságos Dániel, Mezopotámiából Jeruzsálem szent városába, és a szent föld más városaiba, és falvaiba, és ott hódoltál Krisztus Istenünknek. Ilyen buzgóságodat dicsőítve, ilyen elnevezéseket ajánlunk neked:

Üdvözlégy Dániel, mivel egész szíveddel megszeretted Istent. * Üdvözlégy, mivel erőről-erőre haladtál. * Üdvözlégy, aki elhagytad az alant levőket. * Üdvözlégy, aki kerested a fent levőket. * Üdvözlégy, mert Isten Lelkének ki nem alvó világítójaként mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert Isten lángoló ajándékát mutattad magadban. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

4. konták

A világot uralmában tartó szenvedélyek viharát, ó, Dániel atya, a megtartóztatás botjával magadban lecsendesítvén, egész lelkeddel törekedtél a szenvedélytelenség hegyére, hogy Istennel és az angyalokkal az értelem tisztaságával zavartalanul beszélgess, hangoztatva: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, hogy Antiochiában az oszlopon van a csodálatos-hegyi hősködő boldogságos Simeon, fellelkesedtél, ó, atya, küzdelmének követésére. Szintén oszlopot készítve, rámentél arra, és kezdtél Istennek élni ég és föld között, ezt elhagyva, és ahhoz közeledve. Ezekért ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy Dániel atya, aki a jámborság lángolásában ki nem hűltél. * Üdvözlégy, a küzdelmekben és fáradságokban kifáradhatatlan. * Üdvözlégy, aki útként az égbe az oszlopot választottad. * Üdvözlégy, aki az oszlopon, mint kereszten testedet a szenvedélyekkel megfeszítetted. * Üdvözlégy, akit a csodálatos-hegyi élete lenyűgözött. * Üdvözlégy, akit a buzgóság égetett az oszloposság hőstettei iránt. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

5. konták

Nagyfényű csillagként mutatkoztál az oszlopon a világnak, ó, boldogságos, elűzted a csalárdság sötétségét. Ezért kérünk téged: most is gyújtsd fel szívünkben az értelem le nem nyugvó világosságát, hogy énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván az emberek, ó atya, hogy fent vagy az oszlopon, és csodáid ragyogásával megvilágítod a hittel hozzád folyamodókat, szívvel és ajkakkal, szeretettel hangoztatták neked így:

Üdvözlégy atya, aki az oszlopon magadat megerősítetted. * Üdvözlégy, aki az oszlopon élés minden kegyetlenségének magadat alávetetted. * Üdvözlégy, aki nyáron a Nap hőségét elviselted. * Üdvözlégy, aki télen a kegyetlen fagyot megvetetted. * Üdvözlégy, akit az eső és a szelek megrohamoztak. * Üdvözlégy, mert az ördögök is megkísértettek. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

6. konták

Az egész világ hirdet téged, ó Dániel atya, az ördögök elűzőjét, a betegségek meggyógyítóját, és sok más csoda megtevőjét. Mi pedig, dicsőítjük miattad Istent, hangoztatva Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál a világnak csodálatos küzdelmeid fényességével, ó, Dániel atya. Bár az oszlopon voltál felemelkedve, üldöződből jótevőt alkottál, aki második oszlopot épített neked, és nevednek, és küzdelmeidnek dicsőségét megsokasította, a hittel hozzád menekülőknek és segítségedet kérőknek üdvösségére. Ezért ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy az ellened felkelt támadások legyőzője. * Üdvözlégy a gonosz gondolatok kigyomlálója. * Üdvözlégy a jó kívánságok elültetője. * Üdvözlégy a titkos fondorlatok leleplezője. * Üdvözlégy az ördögök elűzője. * Üdvözlégy a betegek meggyógyítója. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért. 

7. konták

Akarván egy okos, és irodalmár férfi, ó, atya, hogy kezeddel és imádságaiddal lányának egészség, és szabadulás adatott, köszönetet mondani, oszlopodra ilyen verset írt rá: Itt áll egy elemektől sértetlen ember, akinek halhatatlan, és nem földi tápláléka van, akinek lakóhelye kettősfényű oszlop, aki a házasságot nem ismerő Anya Fiát dicséri. Mi pedig, dicsérve, a szentjeit megdicsőítő Istent, dicsőítő éneket is énekelünk Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új Jób jelent meg a világnak, ó, csodálatraméltó Dániel, a bajok és kísértések sokaságától lévén háborgatva, de Dávid szelídségét, Jákob jóságát, és József szüzességét Jób tűrésénél is többet nyervén, mindent legyőztél. Ezért, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy különleges csodatevő. * Üdvözlégy Isten kegyelmének elnyerője. * Üdvözlégy Istenhez közeli közbenjáró. * Üdvözlégy fényt sugárzó világító. * Üdvözlégy Istentől megkoronázott küzdő. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

8. konták

Különös csodák által megdicsőülve, ó, tisztelendő Dániel atya, megerősítetted a hitet és a reménységet az emberekben, mert sokat tesz az igaznak imádsága. Mi pedig hívvén, hogy, ha Isten után reménységünket beléd helyezzük, imádságaid által szintén megkapjuk a kért dolgot, miattad énekeljük Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Isten teljes fegyverzetébe öltözve, ó, tisztelendő Dániel atya, ellene tudtál állni minden ördögi cselvetésnek, a hálából neked állított harmadik, és legmagasabb oszlopon küzdöttél. Minket is, a bűnöktől megrohamozottakat, ó, atya, közbenjárásaid által szabadíts meg, hogy neked így hangoztassuk:

Üdvözlégy mindenki számára közbenjárója az üdvösségnek. * Üdvözlégy a bűnösöket megjavulásra vezető. * Üdvözlégy a szomorúaknak vigasztalást adó. * Üdvözlégy a gonoszokat szégyenkezésre vezető. * Üdvözlégy a kísértő lelkeket elűző. * Üdvözlégy a bűnbánat elültetője. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért. 

9. konták

Az oszlopon küzdve, ó, tisztelendő Dániel atya, minden szomorúságot, betegséget, kísértést eltűrtél. És mindezeknek, amik veled történtek, Isten segítségével legyőzőjének látszottál. Ezért hangoztatjuk miattad Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják kibeszélni küzdelmeidet, és Istennek irántad való gondviselését, ó, tisztelendő Dániel atya, mert a különböző csodákhoz nem nélkülözted a prófétai adományt sem, és méltóvá lettél az áldozópapság kegyelmére is. Mi pedig, a szeretettől legyőzetve, alázatosan ilyeneket merünk neked mondani:

Üdvözlégy a jóságos Uralkodó hűséges szolgája. * Üdvözlégy a Szentlélek temploma. * Üdvözlégy Istentől kiválasztott áldozópap. * Üdvözlégy a kegyelem jó illatú virága. * Üdvözlégy az imádság jó illatú tömjénje. * Üdvözlégy a zsoltározás szépen elrendezett orgonája. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

10. konták

Üdvözíteni akarván oszlopod minden közeli és távoli embereit, ó, boldogságos Dániel, az Úr, az Ő gondviselése által sok, imádságot, áldást, megszentelést, és oktatást kérő embert vezetett hozzád. És ezeket látva a tévelygés sötétségében ülő emberek, az igazság világosságára tértek. Mi pedig, dicsérve a mindenek Üdvözítőjét, aki a világba jött a bűnösöket üdvözíteni, énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagy mindenki számára, ó, tisztelendő Dániel atya, akik hittel és reménységgel közbenjárásodhoz folyamodnak. Ezért nekünk is, akik a szomorúságokban, betegségekben és kísértésekben bizalommal járulunk hozzád, nyilvánítsd irgalmasan segítségedet, és szabadításodat, hogy szeretettel hangoztassunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy kikötő a viharban levőknek. * Üdvözlégy oltalom a sértetteknek. * Üdvözlégy vigasztalás a szomorkodóknak. * Üdvözlégy megerősítés a gyengéknek. * Üdvözlégy bátorítás a csüggedőknek. * Üdvözlégy az imádságok gyors teljesítése. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

11. konták

Meghatottsággal teljes és hálás éneket hozunk az Úr Istennek, hogy téged ó, tisztelendő Dániel atya értünk bűnösökért imádkozónknak ismerünk, és szent imádságaid által üdvözülünk. Ezért, szent képed előtt buzgón leborulva, és téged oltalmazónknak tisztelve, áhítattal énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Isten kegyelme fényt sugárzó világítójának látunk téged, ó, tisztelendő Dániel atya, dicsőséges életed által megvilágosíttatva. Imádságaid által ugyanis sokan szabadultak meg szükségeikből. Istennek embereket üdvözítő kegyelme ezekhez ajkaidon keresztül fordult, mert tőled hallott szavaidból életüket is megjavították. Ezért ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy tisztelendő Dániel atya, a hit megerősítése. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának ékessége. * Üdvözlégy a szellemi értelem kincstára. * Üdvözlégy az üdvösség kiváló oktatója. * Üdvözlégy az Egyház égboltján ragyogó csillag. * Üdvözlégy isteni fuvola, amely szavakkal és tettekkel mindenkit megvigasztal. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

12. konták

Isten irgalmazó kegyelmét látván benned, ó tisztelendő Dániel atya, mert a születésétől némát meg tudtad szólaltatni, és a születésétől sántát meggyógyítottad, örvendünk, és dicsérjük Istent, és téged, a gyors imádkozónkat és segítőnket, és hangoztatjuk Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve küzdelmeidet, ó, tisztelendő Dániel atya, boldognak mondjuk angyalhoz hasonló életedet, tiszteljük életed bevégzését, amelyhez összegyűltek nem csak a főpapok, és a földi Egyház papjai, hanem a mennyekben felírt elsőszülöttek Egyháza is. Te pedig, örvendezve adtad át tiszta, és szent lelkedet Isten kezébe. Isten pedig sok csodával dicsőített meg téged kimúlásod után. Fogadd el tehát, ó, boldogságos Dániel atya, a tőlünk is neked hozott ilyeneket:

Üdvözlégy, az ünneplők Egyházának lakosa. * Üdvözlégy az angyalokkal örvendező. * Üdvözlégy örök boldogsággal eltelt. * Üdvözlégy a prófétákkal együtt magasztalt. * Üdvözlégy az apostolokkal együtt dicsőített. * Üdvözlégy a szentekkel együtt áldott. * Üdvözlégy a vértanúkkal együtt megkoronázott. * Üdvözlégy az atyákkal együtt boldognak mondott. * Üdvözlégy Dániel atya, buzgó imádkozó Istenhez a világért.

13. konták

Ó, Istennek csodálatos, és dicsőséges kedveltje, tisztelendő, és istenhordozó Dániel atya, aki testileg a földben nyugszol, lelkileg a mennyben lakozol, lélekben pedig a hozzád közel levőktől el nem válsz, fogadd el imádságainkat. Tekints irgalmasan mennyei magasságodból ránk, akik meghatottsággal imádságosan állunk szent képed előtt, és kérdd a mindenek Üdvözítő Urát, hogy üdvözítse lelkünket, és a mostani, és a jövendő világban szívvel és ajkakkal énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták