Akathiszt oszlopos szent Simeon atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Kora ifjúságában szerzetbe vonult. A kolostorból eltávozva, oszlopokon állva sanyargatta magát évtizedeken át. Sokan keresték fel áldásért, gyógyulásért, jó tanácsokért. 450-ben halt meg.

Ünnepe: szeptember 1.

Tropár, 2 hang

A vezeklő élet oszlopa lettél, szentéletű, * az ősatyákat törekedvén utánozni: *Jóbot a szenvedésekben, Józsefet a kísértésekben * s bár testben éltél, a testnélküliek életét követted, * szentéletű Simon atyánk, imádkozzál Krisztus Istenünkhöz, * hogy üdvözítse lelkünket!

1. konták

Krisztus kiválasztott kedveltje, a világ világítója, a lelki és testi betegségek gyógyítója, tisztelendő Simeon atyánk, felragyogván a világnak, mint isteni fényességű csillag, életed jósága, és csodatételeidnek sokasága miatt boldognak mondjuk küzdelmeidet és a mennyország elnyeréséért általad felvett fáradozásaidat, és a dicsőség téged felmagasztaló Urát dicsőítve, forró szeretettel énekeljük neked: Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

1. ikosz

Angyali erkölcsöd volt istenhordozó Simeon atyánk, és mint testnélküli, szeplőtelenül élted életedet a földön, a lelki tökéletesség csodálatos alakját hagyva ránk, hogy kövessük erényedet, és tudván, hogy te Istennek csodálatos kiválasztottja vagy, ezeket a dicséreteket, mint kötelezőeket. Szeretettel hozzuk neked:

Üdvözlégy az üdvözítő szent hitnek megingathatatlan oszlopa, és erős megerősítése, *  Üdvözlégy nagy-folyamú folyó, amely szívünket üdvözítő tanítással itatja meg, *  Üdvözlégy, a különféle támadások tengerén elveszőknek biztos kikötője, *  Üdvözlégy, aki a szenvedélyek rágalmát a hozzád menekülőktől elűzöd, *  Üdvözlégy, aki a világ, test, ördög kísértéseinek megtámadottait közbenjárásoddal megszabadítod, *  Üdvözlégy, aki a bűnbánat nélküli bűnösöket a tökéletes bűnbánatra buzdítod, *  Üdvözlégy, gonosz lelkek elűzője, és az ördögi seregek legyőzője, *  Üdvözlégy, a bűnös sebek és a lelki bajok jóságos gyógyítója, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

2. konták

Látva ifjúságod napjaiban, lelki tekinteteddel, ó szent Simeon, a hiúságok hiúságát, és az élet büszkeségét, elvetvén a világ bűnös útjait, és az értünk megfeszített Krisztust teljes lelkedből, és teljes gondolkodásoddal megszeretted, az Örök Bölcsességtől megvilágítva, szíveddel szüntelenül hangoztattad a téged megvilágosító és meghívó Úr Jézusnak: Alleluja!

2. ikosz

Világos értelemmel és tiszta szívvel engedelmeskedtél Isten akaratának, csodálatos Simeon, mert kortársaidat felülmúltad Istenünk iránti szeretetben, nem késlekedtél megkérdezni egy tisztes öreget a szent Evangélium szavai felől. Követve pedig az ő isteni ihletettségű szavait, abban az órában erősen kívántad, hogy elhagyd e világ minden szépségét, és az örök életre vezető szűk úton haladj. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus jóságos igáját szeretettel fogadtad, *  Üdvözlégy, aki az angyali élet után buzgólkodtál, *  Üdvözlégy, aki a böjtölő életet lángolóan megkívántad, *  Üdvözlégy, aki a szenvedélyek ellen megtartóztatással fegyverkeztél fel, *  Üdvözlégy, aki szelídségben az engedelmességre aláztad meg magadat, *  Üdvözlégy, aki nagy igyekezetet mutattál a szerzetesi tanulásra, *  Üdvözlégy, a tévelygők és kételkedők oktatója, *  Üdvözlégy, a helyesen élők megerősítője a jámborságban, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

3. konták

A Legszentebb Lélek erejétől és áldásától indíttatva, ó boldogságos Simeon, elhagytad földi atyádat, hogy csak a mennyei Atyának szolgálj, és ne az igaz földi gazdagságoknak légy elnyerője, hanem a halhatatlan mennyei kincseknek, erről gondolkozva, bölcs és irgalmas Teremtőnknek hangoztattad: Alleluja!

3. ikosz

Erős kívánságot bírván ifjúságodtól a szerzetesi életre, gondolataidat az egyedül szükségesnek keresésére irányítottad, Krisztus kegyeltje, Simeon, ezért, Krisztus iránti szeretetből minden hiú részrehajlástól megszabadulva egy magányos kolostorhoz mentél. Annak a kolostornak boldogságos elöljárója, látva, hogy te Isten kiválasztottja vagy, kevés nap elmúltával megpróbált téged, hogy akarsz-e Krisztusnak dolgozni, és a testvérek sorába számlált. Mi is, mindnyájan tisztelünk téged:

Üdvözlégy Krisztus parancsainak igaz teljesítője, *  Üdvözlégy, aki ifjúságodtól megszeretted az üdvösség szűk útját, *  Üdvözlégy, aki az Úr igáját nyakadra vetted, *  Üdvözlégy, aki a szenvedélyek lemetszésével voltál kedves Isten előtt, és üdvözültél, *  Üdvözlégy, aki a szent fogadalmakkal kötötted meg akaratodat, *  Üdvözlégy, aki magadat és egész életedet átadtad az Úrnak, *  Üdvözlégy, aki bárkinek buzgó szolgája vagy a jóra, *  Üdvözlégy, betegek és erőtlenek megnyugtatója, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

4. konták

A szenvedélyek viharát lecsendesítve, mint szelíd bárány, mindig engedelmeskedtél a lelki atyáknak, és alázatosságodért, még ifjú lévén, angyali alakra lettél méltóvá, amelyben a megtartóztatást és munkákat megkettőzve, minden testi bölcselkedést eltávolítottál, ó tisztelendő atya, és mint igen ügyes harcos, az üdvösségre való harcra szerzetesi ruhát szerezvén, és Krisztus keresztjének legyőzhetetlen fegyverével felfegyverkezve, bátran harcoltál az ördög, a láthatatlan ellenség ellen, mély alázatossággal győzvén le az ő felfuvalkodott büszkeségét, és állandóan hangoztatva az Úrnak: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az Úr szavát: „Kire tekintek, ha nem a szelídre és az alázatosra, aki féli igéimet,” igyekeztél, ó szent Simeon, ezekkel az erényekkel magadat felékesíteni. Ezért így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, aki a magas erényeket szívedben meggyökereztetted, *  Üdvözlégy, aki ifjúságodat az élet szeplőtelenségével ékesítetted fel, *  Üdvözlégy, aki az Úr törvényeiben jártál életed minden napján, *  Üdvözlégy, aki a fiataltól az öreg bölcsességét nyerted, *  Üdvözlégy, aki Jób türelmével a testvériséget csodálatba ejtetted, *  Üdvözlégy, aki szíved tisztaságával az Urat szemlélted, *  Üdvözlégy a Szentléleknek megszentelt hajléka, *  Üdvözlégy, aki Isten képét nem homályosítottad el magadban, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

5. konták

Istentől küldött, e világ hiúságának és nyugtalanságainak sötétségében felragyogott valóban ragyogó csillaghoz hasonlóan jelentél meg tisztelendő Simeon atyánk, mert te, a kegyelmi erőtől megerősítve, új és nagy küzdelmeket vállaltál az Úr iránti szeretet nevében. A félelem miatt, mivel a testvériség is téged követve, küzdelmeidet nem értelmesnek tartotta, az elöljáró megparancsolta, hogy hagyd abba azokat. Te pedig, harag nélkül az ő akaratát cselekedve, a pusztában, egy víznélküli kútban telepedtél le, újra, ott is hoztad Krisztus Istennek az angyali éneket: Alleluja.

5. ikosz

A boldogságos Timoteus elöljáró álmában látomást látva, hogy az emberek sokasága az ő kolostorához jön, és Simeon atya felől megkérdezi, felébredvén az álomból, a testvériségnek ezt elmondta. Azonnal a pusztába ment velük együtt, és kért téged, hogy újra térj vissza, és az embereknek nem csak imádsággal, hanem bölcs szóval is szolgálj. Tisztelve küzdelmeidet, kötelesség szerűen mi is magasztalunk téged:

Üdvözlégy jó illatú olaj lámpása, *  Üdvözlégy, aki lelkünk régi templomait megújítod, *  Üdvözlégy, aki a fiatalokat a jóra és a tisztaságra oktatod, *  Üdvözlégy, aki az időseket nem annyira szóval, inkább életeddel erősíted meg, *  Üdvözlégy, aki a családoknak a békét és egyetértést adományozod dicsőségesen, *  Üdvözlégy, aki a rossz erkölcsöket és pogány oktalanságokat kiirtod, *  Üdvözlégy, aki bölcselkedéseink bálványait ledöntöd, *  Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy csak Krisztusnak járjunk kedvében, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

6. konták

A Krisztus Jézusban való igaz élet hírnökeként jelentél meg dicsőséges Simeon atya, a templomba, a földön a fázós népet összegyűjtve. Benne ugyanis az élet fája, a megbékélés szent oltára, a híveknek életet forrásoz. Mert a templom lelki pihenőhely, az örvendezők örvendezése, a csüggedők vigasztalása. Ezért, sokakat az Életadó Krisztus felé fordítottál, hálásan énekelve Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál Isten kegyelmének ajándékaival minden, hozzád jövőnek földi életed napjaiban, tisztelendő Simeon atyánk, és az ellenségeskedőknek megbékéltetője, a szenvedőknek gyógyítója, a szomorúaknak vigasztalója, a természet elemeinek Istentől adományozott legyőzője, és az egész világon a Teremtőhöz változatlan imádkozó voltál. Mi pedig, híve, hogy te, szent védelmezőnk, a halál után velünk maradsz, alázatosan hozzuk neked ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, aki földi utadban Krisztus nyomdokain haladtál, *  Üdvözlégy, aki a böjt által Mózest és Illést követted, *  Üdvözlégy, aki az Úrra helyezted reménységedet, *  Üdvözlégy, aki a megtartóztatással a testnélküliekhez lettél hasonló, *  Üdvözlégy, mert így isteni fénytől világosodtál meg, *  Üdvözlégy, mert így bennünket hívőket is megerősítesz imádságaiddal, *  Üdvözlégy, mert erős hitet táplálsz belén az Isten gondviselése iránt, *  Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy mindenben Isten áldó kezét lássuk, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

7. konták

Küzdelmeidet inkább megkettőzni akarván, mint mennyekbe vezető létrára, a hely magasára mentél fel, hogy onnan le ne jöjj, láncokkal erősítetted hozzá magadat, szent Melét szavainak engedelmeskedve pedig, hogy nem a testet, hanem az értelmet kötvén Krisztus szolgálatára, életed végéig hangoztattad: Alleluja.

7. ikosz

Isten új kiválasztottjának látván téged, aki a kegyelmi adományokat bőven elnyerted, hogy a lelkeket és a testeket meggyógyítsd, a tisztátalan lelkeket kiűzd, és mindenkinek az üdvösségre szükséges javakat megadd, messziről sereglettek hozzád az emberek. Mer te a hozzád jövőknek, gyógyulásokat forrásoztál, és, minden, bajban, betegségben és szomorúságban levőnek, és a reménykedve hozzád folyamodóknak jó segítségedet ajándékoztad. Így, mi is, szeretettel dicsőítünk téged, ó atya, és így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, ég felé szálló sas, *  Üdvözlégy lelki békét elnyert galamb, *  Üdvözlégy Istennek a földön, a mennyek számára élő kegyeltje, *  Üdvözlégy Krisztus szőlővesszője, aki Neki jó gyümölcsöket hoztál, *  Üdvözlégy, aki az irántunk való kegyelemtől nem szűkölködsz, *  Üdvözlégy, az igazságra éhezők táplálója, *  Üdvözlégy lelkünkért imádkozó, *  Üdvözlégy számunkra mennyei és földi javakat kieszközlő, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

8. konták

Különös életedet teremtetted meg, ó boldogságos, amikor látva, hogy sok ember járulván hozzád, megértetted, hogy tisztelnek és dicsőítenek téged. A dicsőségtől menekülve, az alázatosságot pedig megszeretve, egy magas oszlopon akartál tartózkodni, és mint a magas mennybe vivő létra fokain haladva, a hideget, és esőt, és az égető forróságot elviselve, az Úrnak szüntelenül énekelted: Alleluja.

8. ikosz

Teljes engedelmességgel teltél el, amikor megvizsgáltak téged a pusztai szent atyák. Engedelmeskedve akaratuknak, mint Isten akaratának, igyekeztél lejönni oszlopodról a földre, hogy, látván ezeket, megértették, hogy Istentől van a dolgod, és mondták, hogy akadálytalanul tartózkodj oszlopodon. Akkor az emberi nem ellensége kitalálta, hogy megkísértsen téged: fényes angyal alakjában állt meg melletted, te pedig, abban a pillanatban nem értetted meg, ó boldog, az ellenség hamisságát a tisztes kereszt jelével is legyőzted annak hamisságát. Ezután az Úrnak nagy bűnbánatot tartottál, ezt mi is megtanulva, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy, az üdvösség sisakjával megkoronázott, *  Üdvözlégy, aki az Úrnak kettős bűnbánatot hoztál, *  Üdvözlégy, aki Isten irgalmasságára helyezted rá reménységedet, *  Üdvözlégy, aki a gonosznak megtüzesített nyilait visszavered, *  Üdvözlégy, aki imádsággal mint karddal fegyverkeztél fel, *  Üdvözlégy , aki az ellenség álnokságát legyőzted, *  Üdvözlégy, aki a kereszt erejével harcoltál, *  Üdvözlégy, aki az igazság tüzével égetted el a hamisságot, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

9. konták

Az egész angyali természet csodálkozott a felülről neked adatott nagy adományon, hogy a földön anyagtalan életet mutattál, és a testben, mint testnélküli jelentél meg. Ezért az Úrtól a csodák tevésének adományát kaptad, és imádságaiddal a szenvedő emberek számára Isten kegyelmét forrásoztad, sokakat megerősítettél az üdvözítő hitben, és megtanítva minket, hogy mindenért legyünk hálásak az Örök Istennek, énekelve Neki: Alleluja.

9. ikosz

A hiú módon szónoklók nem tudják csodatételeid erejét kifejezni, amelyeket Isten dicsőségére, és az Úr csodálatos nevével végeztél. Mert te a csodatevő erőt, a szentjeiben csodálatos Isten kegyelme által nyervén el, ó tisztelendő Simeon atyánk, Isten parancsa szerinti fönséges életeddel. Mert a csodatevés adományának forrása és alapja Isten kegyelme és szeretete, amely kiáradt rád az imádság, a bűntelenség és szíved tisztasága által, ó boldogságos. Sok ember meggyógyult oszlopodnál szent imáid által. Mi pedig, megemlékezve Isten nagy csodáiról, amelyekben mostanáig sem szegényedtél el, örömmel ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus felé irányítottad minden gondolatodat, *  Üdvözlégy, aki a felebarátot, mint magadat szeretted, *  Üdvözlégy, aki életeddel az egeket megörvendeztetted, *  Üdvözlégy, aki a csodákkal a mindenséget csodálatba ejtetted, *  Üdvözlégy segítőnk és imádkozónk, *  Üdvözlégy, az ellenséges kísértésektől oltalmazó, *  Üdvözlégy, mert általad szenvedélyeink lecsendesülnek, *  Üdvözlégy, mert általad jó kívánságaink teljesülnek, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

10. konták

Megmenteni és a bűnbánatra vezetni akarván a bűnösöket, követted Urunk Jézus Krisztus nyomdokait, és a lakásodba menekülő Jonathán rablót nem adtad ki az őt megölni akaróknak, hanem, látva az ő nagy bűnbánatát, kibékítetted az Úrral őt, hogy ő is, a paradicsomi boldogságot elnyerve, az örökkévalóságban magasztalja az irgalmas emberszerető Istent, hálaadással énekelve: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Királynak és Úrnak hűséges szolgája voltál, lelki gyermekeidnek pedig atyja és nagyirgalmú tanítója. A népnek, hívőknek és hitetleneknek sokasága hozzád jöttés mindenkinek jóságos, és nagyirgalmú segítőként jelentél meg, minden lelki és testi betegséget gyógyítva, főleg pedig a hitetleneket világosítottad meg Krisztus evangéliumának fényével. Így kérünk azért téged: a mi gyönge hitünket is erősítsd meg, a fázós és kislelkűeket az Ő Egyházában egyesítsd Krisztussal, és fogadd el kegyelmesen ezeket a magasztalásokat:

Üdvözlégy, a kezdetnélküli Atyaisten előre kiválasztott szolgája, *  Üdvözlégy Isten Bárányának bátor megvallója, *  Üdvözlégy, a Szentlélek Isten nem kézzel készített temploma, *  Üdvözlégy a Szentháromság tisztes hordozója, és dicsérete, *  Üdvözlégy, aki Isten országának le nem alkonyodó napjában pihensz, *  Üdvözlégy, aki a háromszor-szent éneket kerub módon az angyalokkal és az összes szentekkel énekled, *  Üdvözlégy, az Igazság Napja mennyei országában mint fényt sugárzó világító ragyogsz, *  Üdvözlégy, aki kegyelmed fényével minden, emlékedet tisztelőt megvilágosítasz, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

11. konták

Meghatott éneket hozunk neked reménységgel, ó szent Simeon atyánk, és kérünk tehát téged: minket is, és e szenvedélyes élet tengerén tévelygő szeretteinket, az igaz Istentől, Jézus Krisztustól, az igazság Napjától neked adott kegyelemmel világosíts meg, és a bűnöktől elhomályosult természetünket változtasd át, a szomorúságok homályát, és minden bajnak és betegségnek ködét űzd el, taníts meg minden hittel hozzád folyamodót a mennyországba vezető üdvösséges útra, hogy veled együtt legyünk méltóak az Úrnak örökre énekelni: Alleluja.

11. ikosz

A mennyei fénynek valóban kiválasztott edényeként jelentél meg, amikor eljött az órád, hogy e világból a szeretett és kívánt hajlékokba menj át. Mert te biztos, változatlan és lángoló hittől oltalmazva adtad át szent lelkedet az élő Isten kezébe, Akit fiatalságodtól megszerettél, és Akinek öregségedig tiszteletreméltóan képmutatás nélkül szolgáltál, ezért, jó reménységgel örömmel mentél el a mennyei lakásokba, ahol Maga a mindenség Alkotója koronázott meg téged dicsőségének hervadhatatlan koronájával. Ezért, kérünk téged: bennünket bűnösöket se hagyj el az Úr előtt kedvesen fogadott imáiddal, akik a lélek mélységéből hívnak téged:

Üdvözlégy, aki Istentől neked adott erővel semmisítetted meg az ég alatti gonoszság szellemeinek álnokságát, *  Üdvözlégy, aki házunkat, mezőnket, barmunkat azok ártalmaitól megmented, *  Üdvözlégy, aki a földművesek munkáját a mennyekből megáldod, *  Üdvözlégy, aki a káros természeteket a növekedő világtól elűzöd, *  Üdvözlégy, aki vetéseinket és erdőinket, és minden növényt megmentesz a pusztulástól, *  Üdvözlégy, aki a földi vándorlásokban a botrányoktól bennünket megóvsz, *  Üdvözlégy, a borivás bajától és más hiú szenvedélytől gyógyulás, *  Üdvözlégy, a betegségek és nyugtalanságok terhétől kegyelmes segítség, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

12. konták

Kegyelmet és irgalmat kérj a Legszentebb Háromságtól, tisztelendő Simeon atyánk, minden téged szeretettel és istenfélelemmel tisztelőnek, figyelj sóhajtásunkra, és meghatott könnyeinket ne vesd meg, ne hagyj el minket, amint megígérted, hogy nem hagyod el oszlopodat, sem az általad kiválasztott hegyeket, és légy a hozzád menekülő, oltalmad alatt megőrzött emberek számára jótétemény, akik miattad éneklik az Úrnak: Alleluja.

12. ikosz

Megénekelve életedet, ó boldogságos atya, dicsőítjük irgalmas Teremtőnket és Urunkat, mert minden, üdvösséget kereső jeles segítőjének és erős védelmezőjének ajándékozott téged. Ezért, nekünk is ó Simeon atya, szent emléked tisztelőinek, segítséged erős kezét add meg, és a bűntől mindig elmerülteket, a halált hozó mélységből vezesd ki, és segíts nekünk, hogy az élet további idejét igaz bűnbánatban fejezzük be, akik reménységgel és szeretettel hangoztatják neked most:

Üdvözlégy, aki gyönyörködsz az isteni világosság színelátásában, *  Üdvözlégy, mert állandóan a Legszentebb Háromság mellett állsz, *  Üdvözlégy, mert értünk szüntelenül imádságokat hangoztatsz, *  Üdvözlégy, mert hirdeted a mennyországot keresőknek az üdvözítő utat, *  Üdvözlégy, a felső Jeruzsálem keresőinek isteni bölcsességű vezetője, *  Üdvözlégy, a bűnös szenvedélyektől hányatottaknak jó kormányosa, *  Üdvözlégy, az erőtlenek és tapasztalatlanok türelmes tanítója, *  Üdvözlégy, a csüggedéstől és szomorúságtól elgyengülőknek kedvesen fogadott vigasztalója, *  Üdvözlégy Simeon, csodálatos oszlopos, és nagy csodatevő!

13. konták

Ó, nagy és csodálatos kedveltje Istennek, tisztelendő Simeon atyánk! Most Isten trónjánál kimondhatatlan dicsőségben állsz, és kéréseinket az Úr elé viszed, ezt a kis imádságot is fogadd el értünk bűnösökért, ebben a földi életben segíts nekünk, és kegyelmesen erősíts meg bennünket, hogy imádságaid által méltókká legyünk a jövendő életben a mennyei lakásokat is elérni, hogy veled együtt hangoztassuk Krisztus Üdvözítőnknek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták