Akathiszt római szent Anasztázia vértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Rómában született, 3 éves korában árvaságra jutott. A házasságról lemondván, szerzetesnőként élt jámbor életet. Sok zaklatás után 256-ban lefejezték.

Ünnepe: október 29.

Konták, 3 hang

A szüzesség vize által megtisztulva, ó szentéletű, * a vértanúság vérével koszorúztattál, Anasztázia, * és a betegségekben sínylődőknek gyógyulást és üdvöt ajándékozol, * kik tehozzád hitel közelednek. * Mert neked Krisztus erőt adott, * örökké áramló kegyelmét árasztva rád.

1. konták

Krisztus bárányának és kedveltjének, Anasztázia szerzetes vértanúnőnek, a gyors segítőnek és imádkozónknak, buzgó éneket és hódolatot hozunk, mint akinek nagy bátorsága van az Úrhoz, hogy minden támadástól, bajtól és betegségtől megszabadítson bennünket, hogy meghatottsággal és szeretettel hangoztassuk: Üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

1. ikosz

Angyalhoz lettél hasonlóvá tiszta értelemmel, felismerve a mindenható Teremtőt, Aki minden láthatónak és láthatatlannak örök kezdete, és minden istenszerető kívánságainak egyedüli vége, mi pedig dicsőítjük a küzdő főnöknőtől, Szófiától való csodálatos nevelkedésedet, nagy jámborsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki ifjúságod napjaitól szívedbe fogadtad Krisztus hitét, * üdvözlégy hároméves leányka, a szerzetességben kiválasztott és dicsőséges, * üdvözlégy a testi és lelki szépség mellett az istenfélelemben felnövekedett, * üdvözlégy, aki a bűnös Rómában megőrizted a tisztaságot, a tekintet és élet szépségét, * üdvözlégy, akit Isten angyalai vettek körül mindig láthatatlanul, * üdvözlégy, aki szent igazságod által a Vőlegényhez, Krisztushoz közeledtél, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

2. konták

Látván arcod ragyogását, szent Anasztázia vértanú szerzetesnő, Róma városának nevezetes emberei elcsodálkoztak, rád tekintve, termetedre és vidám és örvendező tekintetedre, nem látva a lélek és gondolataid szépségét. Mi pedig, rád emlékezve, aki hallgattad Szófia főnöknő lábainál az egyetemes Egyház történetét és a világ Üdvözítőjének életét, értelmi szemeinkkel felemelkedünk a földi dolgoktól a mennyei területre, hittel hangoztatjuk: Alleluja.

2. ikosz

Az értelem mélységével a világi bölcselkedők értelme fölöttinek mutatkoztál, szeplőtelen gyermek, aki fiatal korodtól gondolkoztál Urunk Jézus Krisztusról, Akinek tetszésére is kívántál lenni, a lelki küzdelmekért. Megemlékezve ilyen buzgóságodról, az üdvösségről, az örök élet számára, ezeket a dicséreteket hozzuk neked lelkünkből:

Üdvözlégy a tisztaság és szüzesség példája, * üdvözlégy, aki a fiatal kor csábításait legyőzted, * üdvözlégy, aki a hitetleneket a hit fényével megvilágosítottad, * üdvözlégy, aki buzgón mentél imádságra az Úr házába, * üdvözlégy a keresztény szüzek igazi ékessége, * üdvözlégy hűséges imádkozó üdvösségünkért Krisztus Istenhez, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese.

3. konták

A Magasságbelinek ereje csodásan megőrizve téged, tisztes jerke, mint angyalok lakótársát, és beszélőtársát, mert megmutattad minden bálványimádó előtt a szent hitet és imádságodat. Valóban a Szentlélek volt, aki szólt általad: „Kész az én szívem, kész az én lelkem meghalni az Úr Jézusért.” Ezért, magasztalva téged, buzgón kérünk: imádkozz, hogy üdvözüljön és megvilágosodjon lelkünk, hogy veled dicsőítsük Istent, a mindenek Teremtőjét, és énekeljük Neki: Alleluja!

3. ikosz

Krisztus evangéliumát bírván kedves szentségül, Decius császár, és Valerián társuralkodója napjaiban, Probus helynök alatt, te, boldogságos szűz, Anasztázia, egy kis lakásban, böjtben és küzdelmekben dolgoztál Krisztus uralkodónak. Sok irigy és gonosz ellenség, cseleivel rád támadt Krisztus mennyasszonyára, hogy az angyalhoz hasonló élettől elvigyen. De te, a Vőlegény-Igének, mint ajándékot hoztad szeplőtelen szüzességedet és bátor szenvedésedet. Ezért, meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki először hajadat, másodszor pedig vértanúi véredet mint a myro alabástromát hozta Jézus Krisztusnak, * üdvözlégy, aki erős akaratával Krisztus jóságos igáját vette magára, * üdvözlégy, aki szívét tisztán, a törvénytelen kínzók minden hízelgésétől csodásan megőrizte, * üdvözlégy csodálatos evangéliumi szűz, aki fénytől lángoló világítót hordozott magadban, * üdvözlégy dicséretre méltó vértanúnő, aki az Üdvözítő Krisztustól elnyerte az isteni és romlatlan koszorút, és a kegyelmes gyógyítások erejét, * üdvözlégy, aki szemlélődő lelkében szüntelenül birtokolta a hitet, reményt, imádságot és türelmet, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese.

4. konták

Dühösségének gonosz viharát támasztotta fel ellened az istentelen kínzó, szent Anasztázia, tizenkét év körüli jó arcúnak látván nagyon, és mint rabot és szolgálót tekintett téged: te pedig, megemlékezve az Úr Jézus Krisztusról, mint betlehemi kisdedről, prófétáról, és názáreti gyermekről, a jeruzsálemi templom bölcséről, a világ története csodáinak csodájáról, az Üdvözítőről, az emberek lelkének és testének orvosáról, Neki, egyedül kívánt tetszésére lenni, énekelve a dicsőítő éneket: Alleluja.

4. ikosz

Mindig fénylő szemei előtt lévén az Úr és Isten, és Üdvözítőnk Jézus Krisztus, megrágalmaztak a hitetlenek Probus helynök előtt. Elmondták ugyanis neki, hogy van egy olyan szűz, akinek szépsége nem hasonló egész Rómában, ő néhány szegény és férjetlen asszonyoknál él, nem akar férjet ismerni, hisz a Megfeszítettnek, és kineveti törekvéseinket. Te pedig, lelked mélyéből mondtad: „Az én gazdagságom Krisztus. Érte kívánva kívánok meghalni.” Ezt a fényt hozó feleletedet, ó isteni bölcsességű, a felvilágosítást tisztelőknek kérdd felülről, hogy ájtatosan hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, aki szívével látta a Tábor hegyén átváltozott Jézus Krisztust, * üdvözlégy, aki megborzadt lélekben a világ Üdvözítőjének kigúnyolására, megostorozására elítélésére és megfeszítésére valógondolkozásnál, * üdvözlégy, aki imádságos könnyekkel csókolta a tövissel koronázott Krisztus ikonját, * üdvözlégy, aki ajkaival hirdette az életadó Krisztus testi feltámadását, * üdvözlégy, akit az Úr mennybemenetele az Olajfák hegyén a szemlélődés mélységében megpecsételt, * üdvözlégy, aki szüntelenül Jézus Krisztus, a végtelen világosság és élet, és a hívek révpartja felé fordultál, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese.

5. konták

Az imádság tömjénjeként, és az istenismeret világosságaként, mint Istentől küldött csillag ragyogtál fel az ősi Rómában, szent Anasztázia szerzetes vértanúnő. Amikor Probus helynök elküldte szolgáit, hogy vezessenek téged emberi ítéletre, ők, véve a fejszét, összetörték a kolostor ajtaját. Akkor, Szófia főnöknő az értelem és a világosság nagy szavait mondta neked: Gyermekem, Anasztázia, imádkozz, és ne remegj, mert most van a küzdelem ideje, íme, Vőlegényed, Jézus Krisztus meg akar téged koronázni, légy hű hozzá halálig, értelmesen, és szüntelenül énekelve: Alleluja!

5. ikosz

Szerzetesnői felső ruhád, amelyben imádkoztál a templomban, szent Anasztázia, kedves volt a mennyei Vőlegénynek, a dicsőség Királyának, Jézus Krisztusnak. Mert hitted, és megvallottad a kínzók előtt, hogy a Teremtő és Üdvözítő Úr nem távozik el tőled. Elvezet mennyei csarnokába, összehívva az összes mennyei erőket és a minden szentek karait, számodra örök vigasságot teremt. Ezért mi is méltatlanok, szívünk mélyéből hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a világ előtt megvallottad Istened szent nevét, * üdvözlégy, aki az öröm hangjában és az örvendezés zsoltáraiban ékesítetted fel lelkedet, * üdvözlégy a mennyei és halhatatlan Jeruzsálemnek minden dicséretre méltó lánya, * üdvözlégy, a boldogságos Szófia szent tanításainak csodálatos hallgatója, * üdvözlégy, aki minden reménységedet az édességes Jézus Krisztusba helyezted, * üdvözlégy, aki imádságaiddal megmentesz minket most minden betegségtől, és szomorúságtól, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

6. konták

Tisztes szenvedéseidnek Isten szavát hirdető vére, ó Anasztázia szerzetes vértanúnő, hirdeti az egész Rómában szent erősséged küzdelmeit, amikor a római katonák vasat helyeztek nyakadra, és a helynök elé állítottak, te azt mondtad neki: „Az én nevem Anasztázia, azaz feltámadás, mert felkeltett Isten, hogy elmondjam előtted a hit igazságát.” Ő pedig, utánozva a fecsegő Heródest, nem akarta felismerni a dicsőség Urát, Jézus Krisztust, és veled együtt énekelni Neki, mint a dicsőség királyának: Alleluja!

6. ikosz

Csodálatos lámpa ragyogott fel a hitetlenek között a te hitvalló küzdelmedből, szent Anasztázia. Ettől a mi városunkat is beragyogtad az istenismeret csendes és csodás fényével. Ezért, minden hívő ilyen dicséreteket ajánl neked:

Üdvözlégy, aki állandóan az isteni és életteremtő isteni törvények értelmedben és szívedben való megtartásán gondolkoztál, * üdvözlégy, aki a bűnös földön a szent szövetség és Krisztus evangéliumának igazsága szerint éltél, * üdvözlégy, aki felékesítetted fiatal fejedet minden létező végső alapja és egész célja lényegére való megértéssel, * üdvözlégy, mert Vőlegényed, az édes Jézus adott neked erőt és bölcsességet, annak pedig nem tudtak ellent állni, akik nem ismerték az igazságot, * üdvözlégy, mert bennünket a lelki ételre éhezőket is, Isten kegyelmes és örök szavával mindig megerősítesz és megörvendeztetsz, * üdvözlégy a betegségek gyógyításának kimeríthetetlen gazdagsága, amelyet adott neked az uralkodó Úr, akit lelkedből és szívedből megszerettél, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

7. konták

El akarván hagyni a világ hiúságát, lelked fentről való nemességét számtalan jósággal nyilvánítottad ki, dicséretes Anasztázia, és Probus helynöknek ezt mondtad: Az én vőlegényem, és gazdagságom, és életem élete, és örök vígságom: az én Uram, Jézus Krisztus, Akitől nem fordítasz el hízelgő szavaiddal, nem csapsz be engem, amint a kígyó Évát, nem választasz el engem a kínok félelmével Uramtól, Akiért százszor is, ha lehetne, kész vagyok meghalni, és Neki az Atyával és Szentlélekkel , a Háromságban dicsőített és imádott Istennek, minden szentekkel nagy hangon éneklem: Alleluja!

7. ikosz

Az embertelenség új dühösségét mutatta meg a gonosz kínzó, amikor megparancsolta a körülállóknak, hogy téged, Anasztázia szerzetes vértanúnő, üssenek arcon, és tépjék le a ruhát, és ruhátlan testedet borítsák el sebekkel, és, négy oszlophoz kötözve, tűzzel, szurokkal, és kénnel, rossz illatú füsttel kínozzanak, és kocsihoz kötözve tépjenek széjjel. Tűrtél, amíg ki nem merültek a verők mindnyájan. Erről, a természetet is meghaladó kínzásodról megemlékezve, neked, Isten nagy kedveltjének a hálaadás énekét hozzuk:

Üdvözlégy, mert szent képedre tekintve, neked, Krisztus szeplőtelen és romlatlan jegyesének hódolunk, * üdvözlégy, aki különféle és elviselhetetlen kínokat szenvedtél a dicsőség Uráért Krisztus Istenért, * üdvözlégy, mert a szörnyű kínokban imádkozva mondtad: „Uram, menedékem és oltalmam, ne távozz tőlem, elgyengül a bajokban lelkem és csontjaim remegnek.” Üdvözlégy, mert láthatatlan erőtől gyorsan felmentve lettél a szenvedésektől, és testedben épnek és egészségesnek mutatkoztál, amiért mindnyájan csodálkoztak ezen a dicsőséges csodán, * üdvözlégy, aki a törvénytelenek ítélőszéke előtt megvallottad Azt, Akiről az apostolok kara nyíltan beszél, és Akire állandóan rátekint a próféták gyülekezet, * üdvözlégy, mert lélekben és testben imádtad Azt, Akit a vértanúk társasága Istenhez méltóan vall meg, és az atyák dicsőséges serege dicsőíti nevét, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

8. konták

Különös és félelmetes fa lett számodra elkészítve, szent Anasztázia, Probus helynöktől, aki, gonoszságában más kínokkal kezdett téged gyötörni: mert megparancsolta, hogy erre függesztve fel, tépjék oldaladat, és szaggassák testedet. Te pedig, fényességes és csodálatra méltó szűz, az Úr Jézus Krisztusra emlékezve, mindezeket bátran eltűrted, egyedül Istenhez emelve szemeidet mondtad: Lásd szenvedésemet, Jegyesem, amit szenvedek Érted, légy jó akarattal hozzám, hogy kedves legyen előtted vérem kiontása, és ne legyek kivetve a szent vértanúnők seregéből, hanem, hogy énekeljem Neked a nagy, a magasságban háromszorosan énekelt éneket: Alleluja!

8. ikosz

Megárnyékoztatva a gyönyörűségtől, és az Istennel való örök, szüntelen és boldog egyesülés kívánságától, te, Anasztázia szent szerzetes vértanúnő, ismét megcsonkítva lettél a kínzótól, aki megparancsolta, hogy vágják le borotvával emlőidet, amelyekből sok vér ömlött ki, nagyon elgyengültél, és vizet kértél inni. Valaki az ott állók közül, egy Kirill nevű, vizet hozott, és odaadta neked. Te pedig, ívván egy keveset, azt mondtad az adományozónak: Ne fosszon meg az Úrtól az adomány, az Ő szavai szerint: „Aki titeket megitat egy csésze friss vízzel, az én nevemben, nem veszti el jutalmát.” Megemlékezve ezekről a szavaidról, és hitvallásod bátor hőstetteiről, meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy felsőbb isteni bölcsességgel eltelt és felmagasztalt szent Anasztázia, * üdvözlégy, akinek ruházatod volt az angyali bűntelenség, ételed Isten szent igazsága és lakóhelyed a szentek boldogsága, * üdvözlégy, akit a mi Urunk Jézus Krisztusért a szenvedések sebei ékesítettek fel, * üdvözlégy, mert véred cseppjei a méznél és lépes méznél is kedvesebbek voltak a halhatatlan Vőlegénynek, * üdvözlégy, aki az örök élet ajtaját közbenjárásoddal mindenki előtt megnyitod, aki tiszteli bajaidat és szenvedéseidet, * üdvözlégy, aki szent véred kiontásánál imádkoztál Ahhoz, Akit a mennyei seregek dicsőítenek, és félnek a kerubok és szeráfok, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese.

9. konták

Erőt kaptál Istentől, hogy a betegek minden természetét megtisztítsd, lelkünket a csüggedtségből felbuzdítsd, megbékítsd mindazok szívét, akik az élet viharaiban élnek, és ezt mondják neked: Isten kedveltje, szerezz nekem örömet imádságaid által. Fogadd el azért ezt a neked felajánlott jámbor és remegő tiszteletet, amint elfogadtad a vizet súlyos szenvedéseid idején téged, Krisztus vértanúnőjét megitatótól, aki szintén elment az Úrhoz. Te, pedig megkaptad jutalmadat. Méltasd a téged most dicsérőket is, hogy bemenjenek a mennyei és isteni csarnokba, ahol az igazak minden lelke örvendezik, és hálaadó szóval énekli a világosság Atyjának, a mindenható Istennek: Alleluja!

9. ikosz

Az értelmesen szóló sokbeszédű nyelv sem képes méltóképp dicsérni a szenvedések küzdelmeit, szent Anasztázia szerzetes vértanúnő, mert ki beszélhet fájdalmaidról, amikor körmeidet ujjaidról leszakították, kezeidet és lábaidat levágták, úgyszintén összes fogadat kiverték, nyelvedet harapófogóval kivágták, és tengernyi vér jött ki szájadból. Te pedig, szívbeli hallgatagsággal így imádkoztál: „Ne hagyj el engem Istenem, Üdvözítőm!” Minden ember felkiáltott a félelemtől, bosszantva és szemrehányást téve a helynöknek ilyen dühösségről és embertelenségéről, hogy szaggatja Krisztus bárányát és kedveltjét. Mi pedig, ilyen kínjaidról pontosan megemlékezve, remegünk, és gyarló ajkainkról dicséreteket énekelünk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus szenvedéseit utánozta, és szerzetes vértanúnői vérével a dicsőség Királyát eljegyezte, * üdvözlégy Krisztus király szőlőskertjének igazi és jó vesszője, * üdvözlégy, aki a kemény nyakú hálátlan népet szent hosszú tűrésével csodálatba ejtette, * üdvözlégy, mert keserű könnyek között az égre tekintve, egyedül az Üdvözítő Istenhez emelted gondolataidat és imáidat, * üdvözlégy, mert maga a bajnokvezér, Jézus, az Isten fia, az Emberszerető dicsérte küzdelmeidet és szenvedéseidet, * üdvözlégy, mert az Istentől kapott ajándék folytán, te meg tudod menteni a sötétségtől és bajoktól a tisztes emlékedet szeretettel tisztelőket, * üdvözlégy, Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

10. konták

Meg akarván menteni lelkét az ég és az Isten számára, megvetetted a kínzó világi értelmetlenségét, aki, feldühödve, megparancsolta, hogy vezessenek téged, a városon kívül a szeplőtelen és dicséretre méltó vértanúnő mennyasszonyt, és vágják le karddal tisztes fejedet. És szent tested temetés nélkül maradt a vadak és madarak eledeléül, de Isten oltalma ezektől érintetlenül megőrzött. Te pedig, szüntelenül szemlélve Krisztus Istenünk fényességes arcát, lelkeddel örömmel vigadozol az angyalokkal, é vértanúkkal és minden szenttel, énekelve a dicsőítő éneket: Alleluja!

10. ikosz

Nagy tűréseddel, ó szent Anasztázia szerzetes vértanúnő, te fal vagy, és erős menedék a hívők számára, mert elérkezvén az éjszaka, az Úr angyala jelent meg a boldogságos Szófia főnöknőnek, és megparancsolta, hogy vegye fel a Róma városán, a mezőn fekvő szétvágott testedet. Ő pedig, tiszta sírleplet véve, kiment a kolostorból, nem tudván merre kell menni, Istenhez imádkozott, és ment Istentől vezérelve, eljutott a helyre, ahol szent tested feküdt kidobva, amelyet könnyekkel csókolgatva, meghatottan mondta:

Üdvözlégy lelkem kedvese, akit én hallgatagságban és fáradságokban neveltem Isten számára, * üdvözlégy szépséges szűz, akit én böjtben és imádságban és szüzességben őriztelek meg, * üdvözlégy dicsőséges vértanúnő aki az istenfélelmet és Krisztus törvényét megtanultad, * üdvözlégy csodálatos bárány, aki a szeplőtelen szüzesség menyegzős ruhájában jelentél meg Jézus Krisztus előtt, * üdvözlégy, aki tisztes véreddel ékeskedsz az Üdvözítő Krisztusért, már nem lányom, hanem anyám és úrnőm, * üdvözlégy, mert te vagy az én erősségem és csendes védelme öregségemnek, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese.

11. konták

Dicsőitő és ünnepi himnuszt énekelünk neked szent Anasztázia szerzetes vértanúnő, mint testben és lélekben szűznek és imádkozónak, mint Isten templomának, Krisztus házának, a Szentlélek lakóházának. Te a mennyei reménység erős szikláján álltál, amelyet nem törtek szét a világ elemei. Te az egyetemes Egyház keblén tartózkodtál, ahol az isteni főpapságban maga Krisztus az út a hit szentségében és Személyében igazság, és a kegyelmes szentségekben és lényegében: végtelen élet. Te megértetted, hogy az Egyházon kívül nincs üdvösség, nincs vértanúság sem, ott, az Egyházon kívül harc van, küzdelem van, boldogtalanság van, de nincs vértanúság. Ezt az adományt ismeri és sugározza Isten Egyháza, és csak benne hangzik egy szájjal és egy szívvel az egyvalóságú és feloszthatatlan Háromságnak a hívők Istenhez méltó éneke: Alleluja!

11. ikosz

Fényt magába fogadó, és gyümölcsöt hozó pálma növekedett fel Krisztus Egyházában a te igaz, és Istennek kedves életedből, szent Anasztázia, és eltemettetésed után csodálatos csodákkal ragyogtál fel. Mert, ugyanis, Isten gondviseléséből eljött két bizonyos látszatra tisztes, jó beszédű férfi és, megtalálva Szófia főnöknőt, aki tested fölött siránkozott, segítettek neki, összegyűjtve levágott tagjaidat, kezeidet pedig és lábaidat, amelyek ott a városból kidobva voltak, és testétől a szent fejet, helyükre igazítva, és temetési énekeket énekelve eltemették, dicsőítve az Atyát és Fiút és a Szentlelket. Mi pedig, mindezen elcsodálkozva, hogyan őrzi meg Isten szentjeinek csontjait is, boldognak mondunk téged, imádságosan hívva:

Üdvözlégy, akit megkereszteltek és megszenteltek a századok örök Királyának háromszorszent nevére, * üdvözlégy, mert nevelkedésed Szófia főnöknőnél a lélek növekedése és épülése volt Isten országának kezdetei szerint, * üdvözlégy, akit Isten igazságossággal és igazsággal övezett körül csípőidnél, és tisztelettel ékesített fel, * üdvözlégy, aki elmélkedtél a hit igazságairól, mert azok nem bomlanak szét, hanem új szélességgel és nagy mélységgel tárulkoznak ki, * üdvözlégy, mert te, Isten galambja, szeplőtelen és Istennek kedves áldozatként jelentél meg és múltál ki a világ Teremtője és Üdvözítője számára, * üdvözlégy, aki a mennyei Uralkodótól, az Úr Jézus Krisztustól kaptad a dicsőségnek és boldogságnak Istenhez illő koszorúját, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

12. konták

Kegyelmes közbenjárója légy a Magasságbeli trónja előtt, a szent emlékedet tisztelőknek üdvösségére, és minden bajtól oltalomra Anasztázia szerzetes vértanúnő. Ajánlj most buzgó és szent imádságot értünk bűnösökért az erők Urának, hogy elnézvén minden bűnünket, tegye meg, hogy az erényekben előre haladjunk, hogy testben és lélekben egészségesek lévén, dícsérőleg énekeljük mindnyájan a szentjeiben csodálatos Teremtőnek, és mennyei Atyának: Alleluja!

12. ikosz

Dávid zsoltárait, a dicséretnek ezt a könyvét énekelted gyakran szent Anasztázia, szerzetes vértanúnő, mert a Zsoltáros könyv felépítése olyan gazdag, amilyen gazdag és különféle lelkünk élete. Mert a zsoltár-éneklés iránti szeretet dicsőséges lakásokat hoz létre, és minden zsoltár a hálaadásnak és imádásnak és bűnbánatnak és dicsőítésnek és az állandó imádságnak egy szava. Számodra pedig, Isten földi kedveltjének hozzá férhető volt, és lelki mennyország : Krisztus tanítása, ahol Nap helyett az Evangélium világít, hold helyett az Ószövetség, és csillagok helyett az atyák írása. E miatt örvendezve és ismerve téged mint gyors segítségünket és imádkozónkat Isten előtt, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki szüntelenül végezted a Jézus-imát, mint az egész élet lélegzetét és örömét, * üdvözlégy, mert szerzetes vértanúnői neved egész országunkban kezdettől végéig dicsőíttetik, * üdvözlégy, mert csodálatos bimbód, a Szentlélek fényétől ragyogó életed beragyogja ősi és szent hittel értelmünket és szívünket, * üdvözlégy, aki követted a világ Üdvözítőjét, aki megfeszítést és halált szenvedett, nem mint erőtlen, hanem, mint hosszan tűrő és nagyirgalmú, * üdvözlégy, mert mindazok számára, akik megemlékeznek szenvedéseidről, a halál óráján biztos közbenjáró és vigasztaló vagy, * üdvözlégy, mert szent és kegyelmes szent képedből számunkra láthatatlan segítséget és isteni erőket mutatsz, * üdvözlégy Anasztázia, Krisztusnak vértanú és kiválasztott jegyese!

13. konták

Ó, Krisztusnak csodálatos és vértanú jegyese, Anasztázia, jelenlegi, bár kis imádságunkat fogadd el tőlünk, szent emléked tisztelőitől. Oltalmazz meg bennünket Isten előtt kedves imádságaiddal minden rossz körülménytől, és bajtól, hogy a földi völgyben csendes és békés életet élve, elnyerjük az égben a paradicsomi boldogságot, és veled együtt méltók legyünk a szentek Szentjének Istennek az örök és végtelen éneket hangoztatni: Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták