Akathiszt szent Artém nagyvértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Nagy szent Konstantin császár idejében császári fővezér volt. Később, a hitehagyott Julián császárt megdorgálta a keresztények iránti kegyetlensége miatt. Ezért a császár sok kínzás után fejét vétette 361-ben.

Ünnepe: október 20.

Tropár, 4 hang

A te szent Artém nagyvértanúd Uram, * az ő szenvedéseiért hervadhatatlan koszorút nyert tőled Krisztus Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóit megszégyenítette, * és az ördögök tehetetlen vakmerőségét megtörte, * az ő imádságai által, * ajándékozz a te népednek gazdag kegyelmet!

1. konták

A kiválasztott hadvezérnek, és az egyiptomi föld kiválóságának, a földi királytól tisztelettel felmagasztaltnak, és később a gonosz Juliántól megkínzottnak és fejét levágottnak, mint nagy szenvedőnek és mindent győzelmesen eltűrőnek, aki Istentől halhatatlanságot nyert és a csodatevés kegyelmét, most ó hívek, magasztaló énekekben hangoztassuk:

Üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

1. ikosz

Az antiochiai emberek csodálkoztak Krisztus nevéért való szent buzgóságodon, dicsőséges Artém, mert nem tudván nézni a szentek kínjait, és hallgatni Juliánnak az Úrra mondott isten- káromlásait, bár eljöttél Alexandriából, hogy neki tiszteletet adj, de nem féltél őt le is leplezni. Ezért, katonai rangodtól való megfosztást, bátorságodért sebekre és halálra való ítéletet nyertél. Mi pedig, mintha körülvennénk téged a kínzás látványánál, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Juliántól tiszteletlenséget és kínzást nyertél, * üdvözlégy Istentől dicsőségbe és fénybe öltöztetett, * üdvözlégy, aki kegyetlen szenvedéseket vállaltál, * üdvözlégy, aki a hit fönségét megmutattad, * üdvözlégy, aki a türelem dicsőségétől ragyogtál, * üdvözlégy erősségünk a betegségekben és gyöngeségben, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja. 

2. konták

Légy hűséges a királyhoz, fenyegette meg szent Artém az istentelen Juliánt: „Milyen hiába valók kezdeményezéseid, és erőtlen a gőgösséged, hogy elpusztítsd a keresztényeket: mert amióta eljött Krisztus és felállította a keresztet, és felemelkedett azon az Úr, elbuktak a gonosz gőgösségek és megsemmisült a gonosz erősség, Krisztusnak pedig legyőzhetetlen és megvívhatatlan az ő ereje, amellyel körülvéve ellent tudunk állni a gonosz cselszövéseknek, győzelmesen énekelve Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Harcolva Konstantin nagy királyért, a kereszt nagy erejével legyőzted az ellenségeket, fegyverrel harcoló Artém, ugyanazzal az erővel pedig kínzódat, Juliánt is legyőzted. Mert, olykor a kereszt látványával az égen, Krisztus erejében megerősödtél, a bálványozás hamisságát és a katonai megtiszteltetés hívását megvetve, a hittagadó előtt a keresztényekért bátran harcoltál, és hitünk katonáit vezetve, az Úr Krisztust hívván magadhoz, életedet bátran odaadtad Érte. Ezért vonzottál tőlünk magadnak ilyen dicséreteket:

Üdvözlégy, aki a hitehagyott császár bálvány- jeleit elvetetted, * üdvözlégy, aki a kereszt jelét követted, * üdvözlégy, aki a harcolók erőit most is a hit pajzsa alatt megerősíted, * üdvözlégy, aki az erőtlenek reménységét megerősíted, * üdvözlégy Krisztusnak jó fegyverese, * üdvözlégy a szent hit erős védelmezője, * üdvözlégy szent Artém Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

3. konták

„Uram, távol vagyok tűrésedtől, és jóságodtól”, kiáltottál fel szent Artém, eltűrve az első kínokat, „Mert téged Uram, értem bűnösért egész testedben összetörtek sebekkel, lábaidtól fejeid nem volt benned épség. Kérlek tehát téged, Uram, hogy szenvedéseiddel koronázz meg engem, hogy be is végezzem futásomat a te megvallásodban, az énekkel: Alleluja.”

3. ikosz

A gonosz császár parancsot adott fegyverhordozóinak, hogy vetkőztessenek le téged Artémot, a dicsőséges hadvezért, és tiszti övedet elvéve, és a ruháktól megfosztva ruhátlanul kínozzanak. Ők pedig, összekötözve kezeidet és lábaidat, négyfelé nyújtották testedet, és bikacsökökkel ütötték hátadat és gyomrodat, úgy, hogy elfogyatkoztak erőik. Te pedig, mintegy érzéketlen maradtál, ezért mindenki, aki körülted állt, maga Julián is nagyon csodálkoztak. Fogadd el, tehát tőlünk is az ilyen dicsőítő csodálkozásokat:

Üdvözlégy a hitben legyőzhetetlen, * üdvözlégy a reménységben állhatatos, * üdvözlégy, aki a türelmesség kövein állítottad lábaidat, * üdvözlégy, aki lépteidet bátran igazítottad, * üdvözlégy, aki örvendeztél a szenvedésekben, * üdvözlégy, aki megdicsőültél a gúnyolódásokban, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

4. konták

Amikor szent Jenő és Makáriosz vértanút kínozták, akkor te is, boldogságos Artém, Isten iránti buzgóságtól indíttatva, imádkoztál, hogy Isten ne mutasson téged nemcsak méltatlannak a vértanúi kezdetre, hanem irányítsa Maga elé a te haldokló énekedet is: Alleluja.

4. ikosz

Bikacsökökkel verve, és a földön kifeszítve, semmit nem voltál kislelkű, hanem, Krisztus szenvedéseitől felvilágosítva, örvendezve és vigadozva, a vértanúság küzdelmét mindvégig jól fejezted be. Ezért, méltónak mutatkoztál az ilyen boldognak mondásra:

Üdvözlégy, aki tested cserép edényét összetörted, * üdvözlégy, aki abból a hit fényét és a férfiasság erejét mutattad meg, * üdvözlégy, akinek erőtlenségében az Úr ereje lett tökéletes, * üdvözlégy, akinek türelmességétől a kínzó csodálatba esett, * üdvözlégy, mert Isten elfogadta vértanúi áldozatodat, * üdvözlégy, mert a Jóságos adta neked az üdvösség ígéretét, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

5. konták

„Értem szenvedsz, Artém, tarts ki és örvendezz,” mondta Krisztus, megjelenve a szentnek a börtönben, „Velem leszel országomban.” Ezeket hallva a vértanú, azonnal meggyógyult sebeiből, és lelkében eltelt isteni vigasztalással, a börtönben lévén, áldva az Istent, és énekelve Neki: Alleluja.

5. ikosz

Éhséggel is, szomjúsággal is kínoztak téged a börtönben, boldogságos Artém. Te pedig, a Boldogságos Úr irgalmasságára bízva magadat, egyedül azt kérted, hogy lelkedet is fogadja el az Úr Krisztus tőled, mint élő áldozatot, még megmaradt véreddel. És, nem hiába volt kérésed: mert megparancsolta angyalainak az Úr, hogy a börtönben tápláljanak és őrizzenek téged, aztán pedig maga is megjelent neked, megerősítve téged, bennünket pedig megtanítva, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, akit a börtönben az angyal keze táplált, * üdvözlégy, aki élő kenyérrel erősödtél meg a mennyből, * üdvözlégy, akit a kötelékekben az Úr látogatása gyógyított meg a sebektől, * üdvözlégy, aki az Úr látogatása által vigasztalással teltél el, * üdvözlégy, akit a börtönben az Úr megörvendeztetett, * üdvözlégy, aki elkészítette neked a Hozzá menőnek, hogy elnyerd a dicsőség koszorúját, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

6. konták

„Milyen nagyok az én Uramnak szenvedései, és mi többet szenvedtem én, méltatlan,” kiáltott fel a boldogságos Artém, Ő a keresztre lett szegezve bűneimért, Ő nem ismerte a bűnt, sem álnokság nem volt ajkain. Örvendek és vigadok, felvilágosodva Uram szenvedései által, amelyek megkönnyítik nekem szenvedéseimet.” Így beszélve magában a szent, egész éjszakán át a szenvedő Jenővel és Makáriosszal együtt énekelték Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Kegyetlen szenvedéseknek adott át téged, Artém vértanú, az istentelen császár, amikor a dafniszi Apollótól szégyennel tért vissza, és tőled a kinevetést és saját elveszésének megjövendölését hallva, nagy dühösségtől hevült fel. Ezért mi is, azokért a szenvedésekért nagyszámú énekkarral téged így mondunk boldognak:

Üdvözlégy, mert általad a szentjeiben csodálatos Isten megjelent a pogányoknak, * üdvözlégy, mert általad Jézus édes nevét magasztalják, * üdvözlégy, akit a kínzó dühössége nem rémített meg, * üdvözlégy, aki a Krisztusban való reménységben nevettél a bálványok fölött, * üdvözlégy prófétai lélekben a jövendőket meglátó, * üdvözlégy az Úr Lelkének bátor hordozója, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

7. konták

Sok bosszantás követett el az istentelen Julián a keresztények ellen, hazudva ellenük, hogy felgyújtották a dafniszi Apolló templomát. Amikor pedig ez a hazug Artém előtt sok fenyegetést tett a keresztényekre, szent Artém ezt felelte: „Az Istentől bocsátott harag, és a mennyből a tűz emésztette meg bálványodat, és égette meg annak templomát, nevetek esztelenségeden, hogy lélektelen istennek szolgáltok, vigasztalódom az ő pusztulásán, és örvendek mindazokon, amiket Krisztus csodálatosan tett, Őt illeti, hogy nagy hangon énekeljünk: Alleluja.”

7. ikosz

Nem tűrve a törvénytelen Julián, hogy hallgassa igaz szavaidat, szent Artém, nagyon megharagudott, és megparancsolta a kőbányászoknak, hogy vágjanak ki nagy követ, hogy azok részei között légy összenyomva. És miután ezt elkészítették, a leesett kő egész testedet összetörte, és belső részeid szétomlottak, és összetört minden tagod. És nagy csoda volt látni, hogy ebben az összenyomásban a kövek között te élve maradtál. Mi pedig, hogy Isten ereje megerősített téged, csodálkozva hangoztatjuk:

Üdvözlégy Krisztus szőlőjének présben kitaposott fürtje, * üdvözlégy, a kő fölött vértől kiontott élő áldozat, * üdvözlégy vértanú, akinek egész testét, mint a deszka összenyomták, * üdvözlégy élő tábla, amelyen a hitvallás vérrel volt felírva, * üdvözlégy, aki véreddel, mint sárral gyúrtad össze a köveket, * üdvözlégy, aki magadat Krisztus Egyházának építésére élve helyezted el, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

8. konták

Szemeid a kínoktól elferdültek, ó szent, és arcod széttört, de lelked még tartotta magát, és nyelved jól beszélt, amellyel az összenyomatásban is hívtad Segítődet, az Istent, és a Benne való reménységben mondtad: Alleluja.

8. ikosz

Kísértetnek nézett téged a császár, amikor téged tekintetre félelmetesnek látott és az emberi természetet meghaladót, de még mondta neked, hogy hódolj a bálványok előtt, hogy könyörüljenek rajtad, és hogy legalább az alvilágban a kínoknak ne adjanak át. Te pedig, kinevetve a császárt, ezt mondtad neki: „Mivel a bálványok maguk sem tudják a tüzet elkerülni, amelyekkel te, császár, az örök tűznek leszel átadva.” Ezért, mint káromlót a császár halálra ítélt téged. Mi pedig, téged a lefejezés helyére  veled menve, fejedet dicsőítő koszorúkkal így borítjuk be:

Üdvözlégy a kövek között összenyomott vértanú, * üdvözlégy a hit erősségében le nem győzött hitvalló, * üdvözlégy, aki az igazságot félelem nélkül hirdetted a császárok előtt, * üdvözlégy, aki ezért minden szenvedés közt lefejezést nyertél, * üdvözlégy, aki szent fejedet önként hajtottad a kard alá, * üdvözlégy, aki tűréseddel a láthatatlan ellenségek fejeit összetörted, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

9. konták

Sebekkel voltál borítva egész testeden, hogy az embereknek téged nézni félelmetes volt: összenyomva, mint a deszka, csontjaid összetöredeztek, és minden belső részed szétesett. Az ilyen szenvedéseket kis betegségnek tartottad, remélve az Úrban, Akiért szenvedtél, hogy örök nyugalmad legyen, megtanítva, hogy a szenvedésekben ne legyünk kislelkűek, hanem újra hangoztassuk Istennek hálásan: Alleluja.

9. ikosz

„Íme, Krisztus sebeit testemre vésték,” mondta magában a szent, „hátra van tehát, hogy magát lelkemet is odaadjam Krisztusért, a bennem hátralevő vérrel.” És az Úr irgalmára bízva rá magát, félelem nélkül megvallotta Krisztust az emberek előtt, ezért a fejvesztést is örömmel fogadta el. Ezért az Isten iránt túláradó szeretetedért így dicsérünk téged:

Üdvözlégy Krisztus evangéliumának gyors hallgatója, * üdvözlégy, az Ő nagy parancsainak készséges teljesítője, * üdvözlégy, aki erős szeretetet mutattál az Úr Krisztus iránt, * üdvözlégy, aki lelkedet véreddel, örömmel adtad át Érte, * üdvözlégy, aki összelapításoddal gyöngeségünket megerősíted, * üdvözlégy, aki sebeiddel betegségeinket meggyógyítod, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

10. konták

Erős hittel felfegyverkezve, a kínzó dühösségét megvetetted, és a lefejezésre szóló ítéletet örömmel fogadtad el, és a halálra vezetve, nagy léptekkel mentél, énekelve Krisztus Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Fejed levágásával vértanúi küzdelmedet megpecsételve, imádságaiddal erősíts meg bennünket is, akik fejünket Krisztus igája alá hajtottuk, hogy az egész életen át jó harcot harcoljunk, tőled megtanulva, szeressük az Urat, hozzád így kiáltva:

Üdvözlégy erős, , aki a kínzók legyőzésére a hit kardját oldaladra övezted, * üdvözlégy, akit az üdvösség sisakjával az Úr megoltalmazott, * üdvözlégy, akit a dicsőség övével Ő jól ékesített fel, * üdvözlégy, aki imádságaid pajzsával minden hozzád menekülőt megoltalmazol, * üdvözlégy, aki az Úrért szenvedőkért teljes fegyverzetben harcolsz, * üdvözlégy, aki a szűk úton járókat a mennyországba elhajlás nélkül vezeted be, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

11. konták

A szenvedés poharát mindvégig készen lévén kiinni, a fejvesztés helyén, a földig hajolva Istenhez intézett imával erősítetted meg lelkedet. És hangot hallván az égből, amely mondta: „Jöjj be a szentekkel elfogadni a neked készített megfizetést,” fejedet a kard alá hajlítottad, örömmel hangoztatva Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Dicsérünk téged mindnyájan, szent vértanú, és tiszteljük tisztes szenvedéseidet, amelyeket a természet rendje fölött eltűrtél, és a mennyek országát megszerezted. Ezért törekszünk, hogy neked így énekeljünk:

Üdvözlégy, aki gyöngeséget és tagjaid megcsonkítását elvállaltad, * üdvözlégy, aki a kínokban megmutattad a lélek fönségét, * üdvözlégy, aki a remény pajzsával vetted körül magadat, * üdvözlégy, aki erősségeddel a kínzók bátorságát kimerítetted, * üdvözlégy, akinek vértanúsága mellett az angyalok csodálkozva álltak, * üdvözlégy, akinek szenvedéseit az emberek meghatottsággal tisztelik, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

12. konták

Véred árán elnyerted a mennyországot, Artém, Krisztus nagyvértanúja. Irányíts bennünket is közbenjárásoddal a mennyei lakásokba, hogy veled együtt élvezve az igazak részét, Istent mindig dicsőítsük veled az énekkel: Alleluja.

12. ikosz

A mennyei csarnok megnyílt előtted Krisztus vértanúja, és méltán adatott neked a dicsőség koszorúja,:és most a mennyekben az angyali seregekkel örvendezel. Ezért mi is, hálás és vértanú-szerető emberek, énekekkel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy hadvezér, akit a bátorságban senki nem győzött le, * üdvözlégy az erőben ki nem merült, Krisztusért küzdő katona, * üdvözlégy nagyvértanú, aki kínjaiddal az emberi természetet csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki összetört testben a lélek töretlenségét mutattad, * üdvözlégy, aki az élő Istenben való reménységben nem kételkedtél, * üdvözlégy, aki gyönyörködsz a mennyben az igazak részében, * üdvözlégy szent Artém, Krisztusnak dicsőséges nagyvértanúja.

13. konták

Ó, Krisztus dicsőséges nagyvértanúja, Artém! Énekeljük szenvedéseidet, tiszteljük bátor végedet, buzgó imádsággal folyamodva hozzád: erősíts meg minket is, hogy a kereszt viselésének harcában türelemmel megmaradjunk, a megpróbáltatásokat és szenvedéseket az egész életen át mindvégig elviselni ne csüggedjünk, hanem virrasztva maradjunk az énekben Isten iránt: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták