Akathiszt szent Atanáz és Cirill főpapokhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Mindketten alexandriai főpapok voltak. Atanáz, igazhitű viselkedésével és tanításával még diakónus korában kitüntette magát. Később, mint főpap, hétszer volt hite miatt száműzetésben. 373-ban halt meg.

Szent Cirill, írásaival nagy védője volt a katolikus hitnek. Elnökölt a 431-ben tartott efezusi zsinaton, amely Mária istenanyaságát védelmezte. 445-ben halt meg.

Közös ünnepük: január 18.

Tropár, 3 hang

Az igazhitűség cselekedetei által világoskodván, * s a hitbeli tévelyeket teljesen kioltván, * diadalmas hősökké lettetek, * kik jámborságotokkal mindnyájunkat gazdagítottatok, * az Egyházat pedig magasztossá és ékessé tevén, * méltóvá lettetek Krisztus Istenünkhöz, * ki mindnyájunknak gazdag kegyelmet ajándékozott.

1. konták

A mennyei pásztorok Fejedelmétől kiválasztott szent atyáink, a fényességes főpap-kettős Atanáz és Cirill, a nagy alexandriai Egyház főpapjai, akik a kereszt és imádság fegyverével Krisztus Egyházának ellenségeit legyőztétek, lelki énekekkel dicsőítünk titeket, szent védelmezőinket. Ti pedig, mivel bátorságotok van az Úrhoz, imádkozzatok az igazhitű Egyházért, városotokért és minden emberért, akik szeretettel hangoztatják: Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

1. ikosz

Földi angyaloknak és mennyei embereknek mutatkoztatok, ó Atanáz és Cirill főpapok, amikor az igaz istenismeret fényével megvilágosodva, mint két világító, felvilágosítottátok, egymástól örökölve a pátriárkai trónon az egész földet, és mint nagy főpapok és tanítóink elhallgattattátok a rossz beszédű tévtanítók tanítását, jámborsággal töltve el a híveket. Ezért mi is, Krisztus igaz hite által megerősítettek, így éneklünk nektek az igazhitű Egyház védelmezőinek:

Üdvözölve legyetek, e világ ravaszságának elvetői. * Üdvözölve legyetek, a tiszta és szeplőtelen élet el nem alvó oltalmazói. * Üdvözölve legyetek, akik egyedül Krisztust szerettétek meg egész szívből. * Üdvözölve legyetek, akik akaratotokat Isten akarata alá aláztátok. * Üdvözölve legyetek, akik az igaz hit példáját mutattátok be magatokban. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus igáját bátran magatokra vettétek. * Üdvözölve legyetek, akik isteni bölcsességgel voltatok eltelve. * Üdvözölve legyetek, a Szentlélek választott edényei. * Üdvözölve legyetek Krisztus szőlőskertjének hűséges munkásai. * Üdvözölve legyetek, az igazhitű Egyház ékessége. * Üdvözölve legyetek, az alexandriai Egyház szent főpásztorai. * Üdvözölve legyetek az örök öröm elnyerői. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

2. konták

Látva a szíveket látó Úr erős akaratodat, a bölcsességet és jámborságot, az alexandriai Egyház gyertyatartójára állít téged, ó Atanáz atya, hogy a szent evangélium fénye ragyogjon Kelet országaiban, és az általad felvilágosított emberek énekeljék Istennek a dicsőítő éneket: Alleluja.

2..ikosz

Fényes elmével és tiszta szívvel Isten akaratának engedelmeskedve, Krisztus jóságos igáját felvéve, az apostolok nyomdokain haladtatok a lelki szántóföldön, Atanáz és Cirill atyáink, bőségesen vetve Isten igéjét, felvilágosítva nyájatokat kegyelemmel, és az igaz hitben megerősítve sokakat. Ezért mi is, isteni bölcsességű tanításaitok által felvilágosodva, így mondjuk:

Üdvözölve legyetek, a gyermekkortól Istentől megáldottak. * Üdvözölve legyetek, akik igaz egyszerűségben és hallgatagságban éltetek. * Üdvözölve legyetek, akik magatokat az ifjúságtól Istennek szenteltétek. * Üdvözölve legyetek, akiket még a gyermekkorban az Isten igéje iránti szeretettel töltöttek el. * Üdvözölve legyetek, akik megszerettétek a szerzetesi életet. * Üdvözölve legyetek, akik az Úrnak hűségesen szolgáltatok. * Üdvözölve legyetek, akik a papság kegyelmét méltóan vettétek fel. * Üdvözölve legyetek, akik az emberekért vérontás nélküli áldozatot ajánlottatok fel. * Üdvözölve legyetek, az Egyház bölcs pásztorai és tanítói. * Üdvözölve legyetek az apostolok méltó utódai. * Üdvözölve legyetek Alexandria városának oltalmai és védelmei. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

3. konták

A kegyelemtől felvilágosított értelmed erejével hirdetted az Egylényegű Háromságot: a kezdetnélküli Atyát, a megtestesült Fiút, és a Legszentebb Lelket, ó boldogságos Cirill, megmutatva magadat, mint az Istenszülő harcosát és védelmezőjét a hamis tanításoktól. Mi pedig, mint az isteni Háromság isteni titkának leíróját dicsőítünk téged, és tanításodtól ragyogva énekeljük a téged megdicsőítő Krisztus Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Nagy buzgóságot bírván Isten iránt, Krisztus keresztjének fegyverével felfegyverkezve, és Isten igéjének kardját felvéve, mint a mennyei Atya jó-győzelmű harcosai álltatok ellent az üdvösség ellenségének: az ördögnek, boldogságos Atanáz és Cirill atyák, a hamis tanítások konkolyát gyorsan kigyomlálva, Isten tévelygő gyermekeinek lelkét üdvözítve, a híveket pedig a jámborságban és az igaz hitben megerősítve. Ezért, közbenjárásotok által bennünket is világosítsatok fel, akik szeretettel így énekelünk:

Üdvözölve legyetek, akik életetek példája által sokakat az Úrhoz fordítottatok. * Üdvözölve legyetek az evangéliumi igazságok hirdetői. * Üdvözölve legyetek oktatóink az igaz hit megvallásában. * Üdvözölve legyetek az Életteremtő Háromság tisztelői. * Üdvözölve legyetek, mint a szeráfok lángjával az Úr iránti szeretettől égők. * Üdvözölve legyetek, a hamis imádás kigyomlálói. * Üdvözölve legyetek a Szentháromságban imádott igaz Isten dicsőítői. * Üdvözölve legyetek az istentelenek és gonoszok leleplezői. * Üdvözölve legyetek nyájatok jó oltalmazói. * Üdvözölve legyetek, mert általatok a szent hit dicsőíttetik. * Üdvözölve legyetek, mert mi bűnösök is hittel említjük neveteket. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

4. konták

A gonoszságnak és gyűlöletnek viharát támasztotta fel az ördög, keresvén az ariánus gonosz hit által megölni Krisztus Egyházát az általa megbotránkoztatott emberekkel. Te pedig, ó Atanáz atya, az üdvösség igéjét nagy hangon hangoztattad Niceában, az első egyetemes zsinaton, Árius teljes vélekedését megszüntetted, és a Szentháromság hatalmát az egész világon hirdetted. Ezért, a föld minden határán hirdetted az igaz hitet, tanítván a híveket, hogy Istennek, a mindenek Teremtőjének szeretettel énekeljék: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, ó Atanáz és Cirill főpapok, a hitért halálig való kiállás küzdelmére felhívó Krisztus hangját, a pásztorok Fejedelmét, Krisztust követtétek, nem találván nyugalmat a nyájnak a pusztító farkasoktól való üdvözítéséért történő szüntelen fáradságok miatt, és hogy ezt a küzdelmet egész életeteken át, hordozván, most a paradicsomi lakóhelyeken örök nyugalmat találtatok. Mi pedig, szívünk szemeit az Úrhoz emelve, a szeretet parancsa szerint dicsőítjük emléketeket, meghatottsággal így hangoztatva:

Üdvözölve legyetek, a Szentháromság hűséges szolgái. * Üdvözölve legyetek Krisztus igazságának lángoló buzgólkodói. * Üdvözölve legyetek az esztelen Árius hamis tanításának bátor leleplezői. * Üdvözölve legyetek, az igaz hit megingathatatlan harcosai. * Üdvözölve legyetek, akik isteni bölcsességű szavakkal a tévelygők szájait bezártátok. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus Egyházát megoltalmazzátok a téves tanításoktól. * Üdvözölve legyetek pásztorok, akik Krisztus nyájától a farkasokat elűzitek. * Üdvözölve legyetek, akik kész voltatok lelketeket adni a lelki nyájért. * Üdvözölve legyetek, a hittudomány igen bőséges kincstárai. * Üdvözölve legyetek az igazi jámborság elültetői. * Üdvözölve legyetek az igaz hit boldogságos megvallói. * Üdvözölve legyetek a hívők üdvösségre vezetői. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

5. konták

Istentől küldött, az igazság Napjától: Jézus Krisztustól megvilágosított, Alexandriában felragyogott csillagként jelentél meg ó Cirill főpap, aki ki nem alvó fényével megvilágosítja Kelet országait, és mint a betlehemi csillag, a Krisztushoz vezető helyes utat megmutattad, hogy az általad felvilágosított hívek énekeljék Neki a hálaadó éneket: Alleluja.

5. ikosz

Látván az alexandriai Egyház gyermekei evangéliumi igehirdetéseteket, és Krisztus Egyházáért és Isten igazságáért halálig való kiállásotokat, elfordultak a hamis tévelygésektől az igaz hitre. Ti pedig, mint a jó pásztorok, szeretettel fogadtátok, az üdvösséget keresőket, teljes szívvel hálát adva az Úrnak a bűnbánók iránti irgalmáért. Ezért örömteli énekekkel magasztalunk titeket, ó szent atyák, és mondjuk:

Üdvözölve legyetek Isten Lelkétől megvilágosított imádkozók. * Üdvözölve legyetek lelkünket megvilágosító világítók. * Üdvözölve legyetek, akik értelmeteket az igazság szolgálatára adtátok át. * Üdvözölve legyetek, akik Isten dicsőítésének szabályát ránk hagyományoztátok. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus kegyelme által a tévtanító bölcselkedéseket legyőztétek. * Üdvözölve legyetek, akik a híveket a tévtanításoktól megvédtétek. * Üdvözölve legyetek, akik az ördögöt és szolgáit lelepleztétek. * Üdvözölve legyetek a hívek dicsőséges védelmezői. * Üdvözölve legyetek, akik a hit iránti buzgóságtól Isten prófétájához, Illéshez lettetek hasonlókká. * Üdvözölve legyetek, mint Dániel próféta és a három ifjú bátran megdicsőítettétek Istent. * Üdvözölve legyetek, akik egész életeteken át az Úr szántóföldjén fáradoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik, szeretettel a halál után sem váltatok el nyájatoktól. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

6. konták

A Krisztusról és az Ő Legtisztább Anyjáról szóló igaz tanítás hirdetőjeként jelentél meg a világnak, ó, Atanáz főpap atya, kegyelmes szavad, és Istentől ihletett írásaid erejével az Istent káromló Árius hamisságát megszégyenítetted, és az igazhitűség ellenségeitől sok bajt tűrtél el: igaztalan elűzetést az alexandriai trónról, börtönbe zárást és üldözéseket. Ezért, mindnyájan, akik lelkedet juhaiért adó jó pásztorként látunk téged, a szentjeit megdicsőítő Istennek hangoztatjuk: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtatok, mint a világítók az Egyház egén, ó Atanáz és Cirill főpapok, életetek küzdelme által megmutatva a helyes utat Krisztus le nem alkonyodó Világosságához, minden hívőnek. Ezért kérünk titeket: segítsetek Isten világában a hitetlenség és szakadás sötétségét szétűzni, hogy mindnyájan, akik lélekben és igazságban szeretik és tisztelik Istent, így hangoztassák nektek:

Üdvözölve legyetek, akik szavaitokkal az egész világot megvilágosítottátok. * Üdvözölve legyetek, akik adjátok Krisztus világosságát az igazhitű nemzeteknek. * Üdvözölve legyetek fényes csillagok, akik megvilágosíttok bennünket a bűnös éjszakában. * Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának le nem alkonyodó ragyogása. * Üdvözölve legyetek a hit igazságainak buzgólkodói. * Üdvözölve legyetek, mert Kelet minden országába eljutott tanításotok hirdetése. * Üdvözölve legyetek, akik a tévtanítóktól való kiűzetésért és üldözésért hálát adtatok Istennek. * Üdvözölve legyetek, akik a sok szemrehányást tőlük férfiasan elviseltétek. * Üdvözölve legyetek a Krisztusban való hit megfélemlíthetetlen harcosai. * Üdvözölve legyetek, minden, igazságért üldözött menedéke. * Üdvözölve legyetek lelki atyák, és a jámborság oktatói mindnyájunk számára. * Üdvözölve legyetek vezetőink a mennyországba. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

7. konták

El akarván téged űzni az alexandriai Egyház trónjáról, a tévtanítók megrágalmaztak téged, ó Cirill főpap atya, Teodoziusz császárnál. Amikor pedig ő, jobban megismerte életedet, azonnal megszégyenítette a rágalmazókat, és az ő hamis zsinatukat szétzavarta, Nesztoriusz tévtanítót pedig a császárváros pátriárkai trónjáról levette, téged pedig az Efezusban levő egyetemes zsinat fejéül rendelt. Te pedig, ó szent atya, Nesztoriusz tévtanítását a zsinaton megszégyenítve, az Istenszülőt és a Világosság Anyját magasztaltad, és megdicsőítetted Istent, énekelve Neki a hálaadó éneket: Alleluja.

7. ikosz

Krisztusnak fáradalmaitok által ültetett új szőlőskertje méltó munkásaiként és oltalmazóiként jelentetek meg, ó szent atyák, és mint Krisztus hűséges szolgái Uratok örömébe bemenve, most a mennyekben örvendeztek, és imádságaitokkal megerősítitek hitünket, közbenjárva Isten előtt bűnösökért az üdvösségre, hogy hálásan így hangoztassuk:

Üdvözölve legyetek Árius és Nesztoriusz tévtanításainak leleplezői. * Üdvözölve legyetek megmentőink a hamis bölcselkedésektől. * Üdvözölve legyetek a tévelygők oktatói a helyes útról. * Üdvözölve legyetek, mert az istenismeret fényével felvilágosítjátok az értelmileg elhomályosultakat. * Üdvözölve legyetek, mert a jámborság hullámaival sokak szívét megitatjátok. * Üdvözölve legyetek, üdvösségünk el nem alvó őrzői. * Üdvözölve legyetek Krisztus harcosai, akiket még az életben Ő a dicsőség koronájával koronázott meg. * Üdvözölve legyetek, mert küzdelmeiteket és fáradságaitokat a hívek el nem hallgatva éneklik. * Üdvözölve legyetek, akik a lelki gazdagságot sok embernek megadtátok. * Üdvözölve legyetek, akik az üdvösség kikötőjébe irányítottátok őket. * Üdvözölve legyetek, akik megtaníttok bennünket, hogy az Úrban örvendezzünk. * Üdvözölve legyetek, akik szomorúságainkat örömre fordítjátok. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

8. konták

Különös, és valóban csodálatos azt látni, hogy új vihar támadt rá Isten Egyházára, amikor Julián császár minden bálványtemplomot megnyitott, és a hamis isteneknek áldozatokat mutatott be. És, ó Atanáz főpap, újra rád támadt, mert Krisztus hitének ellenségei ezt mondták a császárnak: „Ha Atanázt nem ölöd meg, nem lehet a kereszténységet kifárasztani.” Te pedig, ó szent atya, előre megmondtad, hogy ez a zavar hamar véget ér, és az Istentől elpártolt Julián ellen harcoltál, kérve az Urat, és az Ő Legtisztább Anyját, hogy törje szét az ő keresztények elleni gonosz gondolkozását, hogy a hívők mindnyájan hálásan énekeljék Istennek az éneket: Alleluja.

8. ikosz

Minden ember hirdeti kegyelmes segítségeteket, ó csodálatos Atanáz és Cirill főpap, mert a legrégibb időtől megismerték atyáink, hogy az idegenek támadásaitól védelmezőink vagytok, és megmentőink a tengeri járványoktól. Ezért mi, Krisztus Egyházának hívő gyermekei, ezeket a dicséreteinket hozzuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akiket országunk hívői megszerettek. * Üdvözölve legyetek országunkban az igazhitűség harcosai. * Üdvözölve legyetek közbenjárók a titeket szeretőkért és tisztelőkért. * Üdvözölve legyetek Krisztus világosságának megadói az igazhitű népeknek. * Üdvözölve legyetek, akik sokak előtt megnyitottátok az ajtót a mennyek országába. * Üdvözölve legyetek, akik közbenjártok a keresztény nemzet üdvösségéért. * Üdvözölve legyetek, akik igaz életetek által minden körültünk levő országot csodálatba ejtettetek. * Üdvözölve legyetek, mert minden jámbor ember nevetek miatt örvendezik. * Üdvözölve legyetek Krisztus szeretetének igaz őrzői. * Üdvözölve legyetek minden idők keresztényeinek oktatói az imádságokban. * Üdvözölve legyetek, a türelem koronájával a földön megkoronázottak. * Üdvözölve legyetek a mennyben örök világosságtól ragyogók. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott dicsőséges életeden a földön, ó Cirill főpap atya, mert az Úr téged az igazhitűség erős védelmezőjének mutatott. Te pedig mindenütt hirdetted az evangéliumi igazságokat, a hívőket vigasztalva, és így megőrizve őket a hamis tanításoktól. Ezért, most se hagyj el bennünket, bűnösöket, hanem erősítsd meg Isten minden gyermekét az igaz hitben és az egyetértésben, hogy lelki örömben énekeljük a Szentháromságnak a hálaadó éneket: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokokat felülmúltátok Istentől ihletett szavaitok és írásaitok erejével, isteni bölcsességű Atanáz és Cirill főpapok, mert ti a megtestesült Igéről mondtatok hitigazságokat, felvilágosítva sokak lelkét, hűségesen megmutatva nekik az üdvösségre vezető utat, ami felé magatok is elhajlás nélkül mentetek boldog kimúlásotokig. Mi pedig örvendezve, hogy a lelki életnek ilyen tanítói vannak és imádkozói, dicsőítünk titeket, ó szent atyák, ezeket mondva:

Üdvözölve legyetek, az Úr dicsőséért buzgólkodó jó pásztorok. * Üdvözölve legyetek, akik a nektek adott talentumot megsokasítottátok. * Üdvözölve legyetek, a mennyei hazába bemenő földi vándorok. * Üdvözölve legyetek, akik most a mennyei erők seregeivel ünnepeltek. * Üdvözölve legyetek, a tévelygés sötétségében levőket megvilágosító világítók. * Üdvözölve legyetek, mert ezért Isten országában nagyoknak neveznek. * Üdvözölve legyetek, a hitvallók koronáival Istentől felékesítettek. * Üdvözölve legyetek, akik nagy főpapokat személyben nagy dicsőséggel felülmúltok. * Üdvözölve legyetek a mindenség isteni bölcsességű tanítói. * Üdvözölve legyetek, akik Isten minden kedveltjével imádkoztok értünk az Úrhoz. * Üdvözölve legyetek, mert általatok dicsőíttetik a keresztény hit. * Üdvözölve legyetek, mert neveitek be vannak írva a mennyekben. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

10. konták

Meg akarván menteni Krisztus nyáját a pusztulástól, ó Atanáz főpap, nem féltél a császár fenyegetéseitől, sem a tévtanítók rágalmaitól, sem a börtönbe zárástól, hanem, mindezeket mint Krisztus bátor harcosa eltűrve, nem szűntél meg felvilágosítani nyájadat, kérve, hogy tanítványaid szilárdan álljanak az igaz hitben, és ne rémüljenek meg az ellenséges fondorlatoktól, hanem a bajokban és támadásokban mindezekért adjanak hálát Istennek, énekelve Neki az éneket: Alleluja.

10. ikosz

Leronthatatlan falak vagytok minden igazhitű ember számára, ó minden dicséretre méltó, és csodálatos kettős, Atanáz és Cirill főpap, mert a mennynek és földnek Teremtője kiválasztott benneteket, hogy a földön legyetek az igaz hit erős védelmezői és megingathatatlan oszlopai, és Krisztus Egyháza nagy főpapjainak és tanítóinak seregébe számlált. Ezért, kérjétek Isten kegyelmét, hogy méltasson bennünket is mindnyájunkat az igazságban megállni, akik szeretünk titeket, és ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus igazságát az emberek előtt félelem nélkül hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, az egyházi hitigazságok megőrzői. * Üdvözölve legyetek, akik szívetekben isteni igéket hordoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik isteni bölcsességű írásaitokkal lelki kincstárat hagytatok nekünk. * Üdvözölve legyetek, akik lelkünket a sátáni ravaszságtól megvédelmezitek. * Üdvözölve legyetek, mert imádságaitok által legyőzzük az ördögi fondorlatokat. * Üdvözölve legyetek lelki és testi bajaink gyógyítói. * Üdvözölve legyetek a támadásoktól hányatottak csendes kikötője. * Üdvözölve legyetek, minden ideig-való és örökkévaló jónak megadói. * Üdvözölve legyetek közbenjáróink a mennyei Bíró trónja előtt. * Üdvözölve legyetek, mert most tiszta szívvel látjátok Istent. * Üdvözölve legyetek, mert a mennyei lakásokba való átköltözés után sem hagyjátok abba a rólunk való gondoskodást. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

11. konták

A templomban, csodatevő ikonotok előtt most elmondott kérő énekünket hallgassátok meg kegyelmesen ó Krisztus főpapjai: Atanáz és Cirill, és azoknak, akik kérik kegyelmes segítségeteket, legyetek közbenjárói és imádkozói, megadva nekik minden jót: a betegeknek gyógyulást, a szomorúaknak: vigasztalást, a megtámadottaknak: megmenekülést, hogy bennetek örvendezve és Istent dicsőítve énekeljük Neki: Alleluja.

11. ikosz

Fénytől ragyogó világítókként és csodatevőkként jelentetek meg ó, Isten főpapja: Atanáz és Cirill, akik a régi időktől mostanáig nem hagytátok el Egyházunkat: mert a támadások idejében Isten, és ti megvédtetek bennünket ó, Krisztus főpapjai. Ezért, kérünk titeket, ó szent atyák, adjátok meg a bűnök bocsánatát minden embernek, akik szeretettel tisztelik szent emléketeket, és így hangoztatják:

Üdvözölve legyetek, mert minden igazhitű országban dicsőítik neveiteket. * Üdvözölve legyetek, mert Egyházunkban templomokat építenek nevetekre. * Üdvözölve legyetek, mert az idegen seregek támadásai előtt az utat elzárjátok. * Üdvözölve legyetek Egyházunk nagynevű védelmezői. * Üdvözölve legyetek, mert tiszteletetekre sok helyen templomokat szenteltek. * Üdvözölve legyetek, mert Egyházunkat és annak hűséges gyermekeit igen szeretitek. * Üdvözölve legyetek, mert Egyházunk gyermekei közbenjárásotok által üdvözülnek. * Üdvözölve legyetek, mert imádságaitok által minden hívő megszabadul a bajoktól és szomorúságoktól. * Üdvözölve legyetek a nehéz körülményekben és támadásokban reménységünk és oltalmazónk. * Üdvözölve legyetek, a szomorúság idején mindnyájunk számára csodás vigasztalás. * Üdvözölve legyetek, mert imádságaitokkal a mindenek Uralkodóját kiengesztelitek. * Üdvözölve legyetek, mert általatok ékeskedik és erősödik Krisztus Egyháza. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai, és isteni bölcsességű tanítói.

12. konták

Az Istentől nektek adott kegyelmet megismerve, ünnepeljük közös ünnepeteket ó Krisztus főpapjai, Atanáz és Cirill, és tisztes ikonotokhoz buzgón odajárulva, közbenjárásotokkal, mint leronthatatlan fallal vesszük körül magunkat, mert számunkra a betegségek gyógyítóiként, a tévelygők oktatóiként, és gyors segítségként jelentetek meg mindazoknak, akik segítségül hívnak benneteket, és Krisztus Istennek éneklik az éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodálatos életeteket a földön, és a dicsőséget, amely a mennyben van, alázatosan kérünk titeket ó Atanáz és Cirill főpapok, adományozzatok a magasságból erőt az igazhitű keresztényeknek a látható és láthatatlan ellenségek ellen, legyetek számunkra, ó boldogságos atyák, mindenben jó segítség, áldjatok meg bennünket békével és szeretettel, adjatok nekünk erős hitet, az élet tisztaságát, és Isten félelmét, hogy mindnyájan lelki nyugalmat találva, örömmel így énekeljünk nektek:

Üdvözlégy a halhatatlansággal egynevű Atanáz. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának nagy tanítója. * Üdvözlégy Cirill, Nesztoriusz álbölcsességének megsemmisítője. * Üdvözlégy, az alexandriai trón dicsősége és megerősítése. * Üdvözlégy Atanáz, akit hazádból az igazság miatt kiüldöztek. * Üdvözlégy, akit nyájad titokban szeretettel oltalmazott. * Üdvözlégy Cirill, aki jól és hűségesen fáradoztál a Legszentebb Istenszülő tiszteletéért. * Üdvözlégy, mert kimúlásodnál maga az Úr Legtisztább Anyja volt jelen. * Üdvözlégy Atanáz, mert a Nagy Antal rád hagyta ruháját. * Üdvözlégy, mert ereklyéidet a császárváros Szent Bölcsesség templomában helyezték el. * Üdvözlégy Cirill, Isten bölcsességének hirdetője. * Üdvözlégy, a Fölséges Isten főpapja. * Üdvözölve legyetek Atanáz és Cirill főpap, az igazhitűség megingathatatlan oszlopai. és isteni bölcsességű tanítói.

13. konták

Ó, dicséretes pásztoraink, Atanáz és Cirill főpap, fogadjátok el ezt, a meghatott szívből nektek hozott kis imánkat, kérjetek számunkra Krisztus Istentől megerősítést az igaz hitben, hogy az Úr parancsaiban szeplőtelenül járjunk, és közbenjárásotok által vezessetek el a mennyországba mindenkit, hogy méltókká legyünk veletek együtt örömmel énekelni a győzelmi éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták