Akathiszt szent Bonifác vértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Egy előkelő római polgár szolgája volt. Jámbor gazdája keletre küldte, hogy hozzon számára ereklyét. Társai az ő vértanúi ereklyéit vitték vissza. 290-ben lett vértanú.

Ünnepe: december 19.

Konták, 4 hang

Szeplőtelen áldozatul * önként fölajánlottad magadat annak, * ki éretted a Szűztől születni készül, * bölcs Bonifác, megkoszorúzott szent!

1. konták

Krisztusnak kiválasztott, a dicsőség koszorújával felékesített harcosa, aki a vértanúi halál által az örök kínoktól megmenekültél, a bűnös sötétségtől elfordultál, és az örök világosság felé mentél, fogadd el a dicséretedre neked hozott imádságunkat, és ments meg bennünket gonosz ellenségünk hálóitól, hogy örömmel hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

1. ikosz

Fényes angyal által lettél körülvéve, Krisztus vértanúja Bonifác, aki kínjaid tüzét a kegyelem harmata által kioltotta, hogy mint megátalkodott bűnös el ne vessz, és az Úr előtt menyegzős ruhában állj, taníts meg minket is, hogy a szentség fényes ruháiba öltözzünk, akik hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki az életet Krisztusért odaadtad, * üdvözlégy, aki az Ő szenvedéseit követted, * üdvözlégy, aki szemeidet Isten felé fordítottad, * üdvözlégy, aki akaratodat az erényekben megerősítetted, * üdvözlégy Krisztusnak hűséges szolgája, * üdvözlégy, aki életednek szent véget szereztél, * üdvözlégy, aki a szíveket a bűnbánatra fordítod, * üdvözlégy, aki Krisztushoz, az Igazi Úthoz vezetsz, * üdvözlégy a Szentlélektől megvilágosított, * üdvözlégy, akit e világ botrányai nem csábítottak el, * üdvözlégy, aki a gonosz sötétséget megszégyenítetted, * üdvözlégy, aki a szentek seregeit megörvendeztetted, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

2. konták

Látva e világ háborgását, és földi szomorúságait, és mindezeket mint a port tekintve, a világ fölöttiekhez emelted értelmedet, Krisztus vértanúja, az isteni értelem magasságába feljutva, Krisztus Istent mindenki előtt megvallottad, és most a bűnökben elvesző minden lelket az irgalmas Úrhoz hívsz, hogy alázatosságban bánkódjanak, és könnyek között meghatottan énekeljék Neki: Alleluja.

2. ikosz

Az értelmet a józanság által megerősítetted, és a szenvedélyek tüzét a bűnbánattal kioltottad, csodálatos Bonifác, nyugatról keletre Rómából jöttél el, hogy az Úr Jézus Krisztussal együtt szenvedj, hordozva a szent elhatározást, hogy a kegyelem bőséges legyen benned, minket is most Isten templomába hívtál, akik mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki megtanítasz a szenvedélyeket legyőzni, * üdvözlégy, aki megadod a kétségbe esetteknek az üdvösség reményét, * üdvözlégy, aki felismerted a földi élet hiúságát, * üdvözlégy, aki szenvedéseidet előre megmondtad, * üdvözlégy a józanok erőssége és igazolása, * üdvözlégy az akaratra nézve erőtlenek megerősítése, * üdvözlégy, mert általad a részegeskedéstől elfordulunk, * üdvözlégy, mert általad az Isten felé fordulunk, * üdvözlégy a gyógyulások kimeríthetetlen forrása, * üdvözlégy a csodák kiapadhatatlan kincstára, * üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy értelmünket állandóan Istenhez emeljük, * üdvözlégy, aki a bűnöktől igazi szabadságot találtál, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

3. konták

Isten irgalmasságának kimondhatatlan ereje nyilvánult ki rajtad, ó vértanú, mert életed csodálatos elbeszélése nyíltan elbeszéli nekünk, hogy a nagy bűnösöket Isten Atyánk miként fogadja el, amikor bűnbánatot ajánlanak Neki. Így, te is tetszettél Istennek, és a keserű halál helyett örök életet nyertél, taníts minket is, hogy Istennek állandóan énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Nagy örömet bírván most a mennyei lakásokban, minket, bűnösöket sem felejtesz el a földön, Krisztus vértanúja, Bonifác. Mi pedig fáradozók és megterheltek hozzád menekülünk: ne hagyj el bennünket árvákat és szerencsétleneket, akik tőled segítséget kérünk, hanem vidd fel kéréseinket a Mennyei Oltárra, hogy örömmel hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, aki a felebarátot mint saját magadat megszeretted, * üdvözlégy, aki szívedet a bűnökben nem keményítetted meg, * üdvözlégy, aki a vándoroknak és utasoknak minden fáradozással szolgáltál, * üdvözlégy, mert ezért a város tereit éjjel körüljártad, * üdvözlégy, aki a gazdagokat az irgalmasságra megtanítod, * üdvözlégy, aki az árvákat és özvegyeket oltalmazod, * üdvözlégy a bajokban levőknek jó képviselője, * üdvözlégy állandó közbenjáró a bántalmazottakért és kisemmizettekért, * üdvözlégy, aki a részegség tűrhetetlen szomjúságától égetteket a józansággal enyhíted, * üdvözlégy, aki a bor által elszegényedetteket a józanságra hívod, * üdvözlégy a síró asszonyok vigasztalója, * üdvözlégy, aki az ő könnyeiket az Úrhoz viszed, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

4. konták

A bűnös viharok téged nem merítettek el, sem a szenvedélyek hullámai nem borítottak el, Krisztus vértanúja, nem vesztél el, hanem Krisztushoz jöttél, és életedet, mint jó illatú áldozatot Neki édes Üdvözítőnknek ajánlottad fel. Imádkozz azért, hogy mi is, az élet tengerén levők a csendes kikötőbe, az Üdvözítő Úrhoz meneküljünk, meghatottságban hangoztatva: Alleluja.

4. ikosz

Halljuk mi is az evangéliumi példabeszédet, hogy a tékozló fiú, messze földön, vagyonát felélve a lelki éhségtől hogyan térve magába, atyja karjaiba futott, bűnbánatban hangoztatva: „Atyám, vétkeztem az ég és ellened.” Így te is, Bonifác vértanú, nem veszítve el magadat, a bűn rétjétől elfordulva Krisztus felé fordultál. Mi pedig, megjavulásodon örvendezve, így énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki a szenvedély fáradságában erős éhséget tapasztaltál, * üdvözlégy, aki Krisztus Istent, mint az Élő Kenyeret éhezted, * üdvözlégy, aki az Ő tisztaságos Véréből mint igazi italból részesültél, * üdvözlégy, mert a dicsőséges vértanúk felé törekedtél, * üdvözlégy, aki a józanság szárnyain Isten felé repültél, * üdvözlégy, aki szívedet fölfelé emelted, * üdvözlégy, aki az életadó kereszt erejével az Úrhoz érkeztél, * üdvözlégy, mert elnyerted a győzelem koszorúját, * üdvözlégy lelkünk halhatatlan kincstára, * üdvözlégy Egyházunk nagy értékű ékessége, * üdvözlégy, aki elfutottál e világ szépségétől, * üdvözlégy, aki a bűnös öltözetet magadról levetetted, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

5. konták

Krisztusnak, mindnyájunkért, méltatlanokért kiontott isteni vérére, és a Krisztusért kiontott vértanúi vérre emlékeztetve, így beszélt hozzád Aglaida: „Magam tudom, hogy mennyi sok bűnnel vagyunk beszennyezve, és életünk jövőjéről hanyagok vagyunk. Én pedig istenfélő férfiaktól hallottam, hogy a vértanúk ereklyéi üdvösséget adnak, ha a vértanú nekünk oltalmunk és Isten előtt közbenjáró.” Mi is hangoztatjuk neked: te vagy a mi oltalmunk és közbenjárónk Istenünk előtt, mert az angyalokkal a Legszentebb Háromság előtt állsz, énekelve: Alleluja.

5. ikosz

Látjuk most, és megértjük, hogy Aglaida ezen szavai lelkedet felébresztették, és te a megtartóztatásra hívtad fel magadat, Bonifác vértanú, nekünk is segíts, hogy kövessünk téged, hogy el ne vesszünk a törvénytelenség mélységében elmerülve, hanem, örvendezve hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, aki a szenvedélyekből mint gyilkos álomból felébredtél, * üdvözlégy, aki a bűnös kötelékektől megszabadultál, * üdvözlégy az Isten irgalmasságában kételkedők leleplezője, * üdvözlégy a végtelen öröm megerősítése, * üdvözlégy, aki bennünket a megtartóztatás küzdelmére hívsz, * üdvözlégy, mert te a kereszt jelével leverted a szenvedélyek ugrándozását, * üdvözlégy, aki örökös birtokot szereztél magadnak, * üdvözlégy, aki bennünket is buzdítasz az üdvösség fáradságára, * üdvözlégy, mert az italozó örömet megvetetted, * üdvözlégy, aki a testi sebeket, mint test nélküli elviselted, * üdvözlégy, akit Krisztus megvallásáért az ellenségek megvertek, * üdvözlégy, akit Érte elviselhetetlen tűzzel égettek meg, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

6. konták

A szent ereklyék előtti hódolat hirdetőjeként mutatkozott úrnőd, Aglaida, ó Krisztus vértanúja, aki elküldött téged keletre, hogy a Krisztus hitéért megölt vértanúk szent ereklyéit hozd el, amelyek által bőségesen forrásoznak jótétemények, és örök üdvösség adományoztatik mindenkinek, akik a vértanúk seregéhez buzgón menekülnek. Add meg nekünk is, hogy az Úrtól vigasztalást nyerjünk, Akinek az angyali éneket ajánljuk: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál előttünk, csodálatos életed által, mint le nem nyugvó csillag, ó boldogságos vértanú, aki magadra vetted Krisztus könnyű és drágaságos igáját, és üdvösséget kaptál, mert a jámborság útját az Úr Krisztus nélkül megtalálni sehogyan sem lehetséges. Ezért, imádságaid által bennünket is vezess a magasságbeli lakásokba, akik téged így magasztalunk:

Üdvözlégy Krisztus törvényének Istentől megírt táblája, * üdvözlégy, az Úrhoz intézett imádságok jó illatú myrója, * üdvözlégy Krisztus igaz hitének tüzes oszlopa, * üdvözlégy, Isten parancsaiból, mint drága kövekből összeállított tisztes korona, * üdvözlégy a józanságnak mennybe vezető létrája, * üdvözlégy, aki a bűnös betegségeket és sebeket orvosolod, * üdvözlégy, mert az Úr Jézustól kegyelmet és erőt nyertél, * üdvözlégy, mert Krisztus világosságát nekünk felragyogtatod, * üdvözlégy, mert megtanítasz bennünket, hogy az ünnepeket bűnök nélkül szenteljük meg, * üdvözlégy, aki megőrzöl bennünket a halálos bortól, * üdvözlégy, aki a szenvedélyektől öldökölteket Krisztus világosságával élteted, * üdvözlégy, aki ezeket új életre hívod, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

7. konták

El akarván menni házadból, az útra, keletre, életed befejezését előre megmondtad, ó dicséretre méltó, Aglaidának mondva: „Fogadd ó úrnőm Krisztusért megkínzott testemet, amikor azt elhozzák neked”, lelkedben az a gondolat volt, hogy Krisztusért szenvedsz, Akihez titkon imádkoztál, erősítsd meg hitünket is, hogy készek legyünk érte mi is szenvedni, énekelve az Úrnak: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos és dicsőséges megjavulásodnak nem hívén, gonoszat gondolt szívében Aglaida, mert téged a káromkodás bűnével akarván rágalmazni, így felelt neked: „Nincs most itt a tréfa ideje, testvér, hanem a jámborságé, tudd, hogy szent ereklyéket fogsz hozni. Az Úr küldje el előtted angyalát, és irányítsa lépteidet irgalmasságával.” Mi pedig, ó csodálatos Bonifác, szíved tisztaságát látva, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a szent ereklyék tisztelője, ,üdvözlégy, aki az istenfélelem formáját nekünk megadod, * üdvözlégy, aki megparancsolod nekünk, hogy tartózkodjunk az illetlenségektől, * üdvözlégy, aki megvetettél mindent, amiken e világ fiai örvendeznek, * üdvözlégy, előttünk ismeretes segítő, * üdvözlégy jó szándékok kedveltje, * üdvözlégy, minden bűnökkel harcolónak oltalmazója, * üdvözlégy bűnbánatunknak Isten előtti jótállója, * üdvözlégy, mert imádságaid által az Úr megbocsátja a bűnöket, * üdvözlégy, segíts nekünk, hogy eltűrjük a bajokat és sértéseket, * üdvözlégy, aki az angyaloknak örömet és csodálatot hoztál, * üdvözlégy, aki a gonoszság szellemeit a megszégyenülésre vitted, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú. 

8. konták

Idegen volt számodra a pogány bálványimádás, és te, szent vértanú, Tarzusba jővén, nem hajtottál térdet az idegen istenek előtt, hanem, az apostolok iránt mutatkoztál buzgónak. Ezért, imádkozz értünk, hogy mi is felgyulladjunk az Úr Krisztus iránti szeretet tüzétől, mindig énekelve: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen égtél a szent buzgóságtól, az Úrra tett káromlásokat nem tűrve, és elteltél Isten Lelkével, leleplezve a hamis istenek előtt hódolók vakságát és esztelenségét. Ezért, az istentelen király keserű büntetést mért rád, ó vértanú, vesszőkkel tűrhetetlenül verve, és gyógyíthatatlan sebeket okozva. Mi pedig, neked dicséretet énekelünk:

Üdvözlégy az eretnekség bátor leleplezője, * üdvözlégy, aki Isten igazságába, mint fegyverbe öltözködtél, * üdvözlégy, mert Krisztusért csontjaid kilátszottak, * üdvözlégy , mert lelked tisztasága akkor megmutatkozott, * üdvözlégy, mert örökölted a mennyei lakásokat, * üdvözlégy, mert most is leleplezed a gonosz emberek Krisztusra tett káromlásait, * üdvözlégy, akit Krisztusért éles nádakkal vertek át, * üdvözlégy a mennyei paradicsomkertnek hervadhatatlan virága, * üdvözlégy, aki megtisztultál mint arany a kemencében, * üdvözlégy, akit Krisztusért vertek, * üdvözlégy, aki kimúlásoddal Isten előtt kedves voltál, * üdvözlégy, aki vértanúi halálodig is megszeretted Őt, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

9. konták

Magadat egészen az Úr Istennek átadva, Krisztus vértanúja, amikor az istentelen király megparancsolta, hogy nyissák ki a szádat és forró ólmot öntsenek bele, kezedet az ég felé emelve, így imádkoztál: „Uram, Istenem, Jézus Krisztus, erősíts meg engem a kínokban, légy most is velem, enyhítsd szenvedéseimet, és ne hagyd, hogy a gonosz király engem legyőzzön.” Ezért bennünket is a Krisztus iránti szeretetre tanítasz, akik énekeljük Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A hiú módon bölcselkedők hadd mondják nekünk: az égő ólom hogyan nem égette meg torkodat, és semmi más kárt nem tett benned, Bonifác vértanú, mert az Úrtól a kínzók fölötti győzelem jelét kérted, és ez a jel megadatott neked, ezért mi, csodálkozva kiáltottunk fel: „Nagy a Jézus Krisztus! Hiszünk benned Uram!” Mi pedig, ó vértanú, így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy, mert általad a hívek felvilágosodnak, * üdvözlégy, mert általad a szégyenteljes haláltól megszabadulnak, * üdvözlégy, mert egyedül Krisztusba helyezed a reménységet, * üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy a szenvedésekben az Istent hívjuk, * üdvözlégy, mert kínzóid nem vettek erőt rajtad, * üdvözlégy, mert a szenvedések nem győztek le téged, * üdvözlégy, mert te a bűnök töviseit magadban elégetted, * üdvözlégy, mert téged a tűz nem égetett meg, * üdvözlégy örökké élő örvendező vértanú, * üdvözlégy jóságos imádkozónk, * üdvözlégy, mert általad a bűnöktől elvakult szemek megnyílnak, * üdvözlégy, mert segítséged által a bánatok örömre változnak, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

10. konták

Üdvözülni akarván, az Úrért mindvégig lángolóan kívántál szenvedni, Bonifác vértanú, Akihez fel is kiáltottál: „Uram, Uram, Istenem, méltass engem kegyelmedre, és légy segítségemre, hogy értelmetlenül megtett törvénytelenségeimért az ellenség ne akadályozzon meg engem a mennybe való úton, fogadd békével lelkemet, számíts engem az Érted vérüket kiontott és a hitet mindvégig megtartott vértanúkhoz, akik most is hangoztatják Neked: Alleluja.

10. ikosz

Az ellenség fondorlataitól le nem győzhető erős fal voltál mindvégig Krisztus vértanúja, amikor pedig fejedet a testedtől elválasztották, ó csoda! azonnal vér és tej folyt ki sebeidből, hogy az ezt a csodát látó hitetlenek is dicsőítsék Krisztust, és velük mondják neked:

Üdvözlégy, mert kínjaidat látva, az emberek sokasága tért Krisztushoz, * üdvözlégy, mert miattad a gonoszság fejedelmeit ők megrémítették, * üdvözlégy, mert a te kimúlásod felvilágosította az elhomályosult értelmeket, * üdvözlégy, mert a te dicsőséges halálod felkeltette a bűnökben eltemetett lelkiismereteket, * üdvözlégy, a bűnbánatot nem tartó bűnösök leleplezése, * üdvözlégy a bortól elgyengültek akaratainak meggyógyítása, * üdvözlégy a tudatlanság éjszakájában tévelygők értelmessé tétele, * üdvözlégy arany horog, amely a bűnök mélységéből kihúz az üdvösségre, * üdvözlégy, mert Istentől imádságaidban meghallgatást nyertél, * üdvözlégy, mert a mennyországban telepedtél le, * üdvözlégy, aki véred bársonyába öltözködtél, * üdvözlégy, mert most látod a kimondhatatlan világosságot, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.                    

11. konták

El nem hallgató éneket ajánlasz az Úrnak, Bonifác vértanú, a vértanúk seregeivel állva a Legszentebb Háromság előtt, Akiért magadat átadtad, hogy mi is, lelkünket, mint a mennyasszonyok, felékesítve Krisztus, a halhatatlan Vőlegény előtt álljunk, a szent énekkel: Alleluja.

11. ikosz

A szeretet fényességét ragyogtattad halálod után is, csodálatos Bonifác, mert amikor barátaid levágott fejedet megtalálva keserűen sírtak, mondván: „Krisztus szolgája, felejtsd el nekünk az igazságtalan elítélés bűnét, és értelmetlen gúnyolódásainkat,” akkor a te társaságod mint élő fénytől megvilágosodott, bocsánatot nyilvánítva számukra. Ezért, szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a szelídség édes beszédű ajkát birtokolod, * üdvözlégy a szeretet tágas befogadó helye, * üdvözlégy, mert gyermekeivel benned örvendez az Egyház, * üdvözlégy, mert te felmentél a felső mennyei Városba, * üdvözlégy, halálodban az apostolokhoz hasonló, * üdvözlégy, az Isten iránti buzgóságban dicséretes, * üdvözlégy, mert leleplezed az élet folyásának gonosz összefonódásait, * üdvözlégy, aki mindnyájunkat megmentesz az ellenséges fogásoktól, * üdvözlégy, mert védelmezed az igazságtalanul üldözötteket, * üdvözlégy ki nem alvó lámpás az Úr trónja előtt, * üdvözlégy, aki Krisztus parancsa szerint az ellenségeket is megszeretted, * üdvözlégy, aki a rossz beszédeket és rágalmakat semmibe vetted, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

12. konták

A gyógyítások kegyelmét forrásozó ereklyéid, amikor közeledtek Rómához, az Úr angyala megjelent Aglaidának, mondván: „Aki azelőtt szolgád volt, most testvérünkként és szolgatársunkként fogadd, mint urat, és nyugodj meg jól, hogy bűneid bocsánatot nyerjenek, mert ő most velünk a mennyekben énekli a Magasságosnak: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodáidat, Aglaida csodás templomot épített neked, Krisztus harcosa, amelyben ereklyéidet is elhelyezte, és őmaga, a gazdagságot a szegényeknek elosztva, és ötven éven át a böjt és bűnbánat küzdelmeiben élve, eljutott a szentek seregébe. Ezért, magasztalva csodáidat, így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy, aki lelkedet gyönyörű templomává tetted Istennek, * üdvözlégy Isten csodás tetteinek fénylő könyve, * üdvözlégy, aki megmentesz a váratlan haláltól, * üdvözlégy, aki a szomorkodó asszonyokat a gonosz ivó-társnőktől körülveszed, * üdvözlégy, aki az elesetteket a bűnökből való felkelésre hívod, * üdvözlégy, aki nekik a tisztaság fényét megadod, * üdvözlégy, mert te csendesíted a szenvedélyek forró lázát, * üdvözlégy, mert általad elhagyjuk a bűnös börtönt, * üdvözlégy, aki a kis gyermekeket a világ botrányaitól megoltalmazod, * üdvözlégy, aki ezeket Krisztus tanítására oktatod, * üdvözlégy a józanságnak mindörökre dicséretes hirdetője, * üdvözlégy Krisztusnak mindig tisztelt kegyeltje, * üdvözlégy Bonifác, sokat szenvedett vértanú.

13. konták

Ó, Krisztus csodálatos vértanúja, Bonifác, fogadd el tőlünk ezt a felajánlott kis dicséretet, amelyet ikonod előtt, térdet hajtva, és kezeinket hozzád terjesztve neked most felajánlunk: ajándékozd nekünk az Úr előtti oltalmadat, főleg az italozástól elveszetteknek küldj gyógyulást, és méltass mindnyájunkat, hogy életünknek jó kezdetet adjunk, hogy imádságaid által üdvösséget nyerve, mindörökre dicsőítsük Istent, énekelve Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták