Akathiszt szent Cirill és Metód társapostolokhoz, a szláv népek tanítóihoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Testvérek voltak és konstantinápolyi szerzetesek. A szláv népek között hirdették a keresztény hitet. Kedvükért a szent könyveket szláv nyelvre fordították. Cirill Rómában halt meg 869-ben. Metód a morvaországi Velehrádban halt meg 885-ben.

Ünnepük: július 7.

Tropár, 4 hang

Mint az apostolokkal egyrangúak, * és a szláv nemzetek tanítói, * isteni bölcsességű Cirill és Metód, * imádjátok a mindenek Uralkodóját, * erősítsen meg az igaz hitben és egyetértésben minden nemzetet, * ajándékozzon békességet a világnak, * és lelkünknek gazdag kegyelmet!

1. konták

Az erők királyától, az Úr Jézustól a szlávok apostolaivá választott isteni bölcsességű Cirill és Metód, énekekkel magasztalunk titeket, közbenjáróinkat, ti pedig, mivel bizalmatok van az Úr iránt, közbenjárásotok által minden támadástól szabadítsatok meg bennünket, akik hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és az erők Ura elrendelt titeket, hogy legyetek a szláv népek felvilágosítói, ezért, az Ő kegyelme is veletek volt, oltalmazva és erősítve benneteket életetek minden napján, ezt, segítségetekül bírván, Isten dicsőségét a városokban és pusztákban tettekkel és szavakkal hirdettétek mindenkinek. Ezért mi is, mint a tőletek Krisztus hite által felvilágosított népek ága, énekelünk titeket, mondván:

Üdvözölve legyetek az evangélium örömének hirdetői. * Üdvözölve legyetek a kegyelem csodatevő hordozói. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr nevéért sok bajt viseltetek el. * Üdvözölve legyetek, akik e világ csábításait elvetettétek. * Üdvözölve legyetek, akiket Isten a gyermekkortól megáldott. * Üdvözölve legyetek, akiket Ő a hitvallók koszorújával ékesített fel. * Üdvözölve legyetek, mert az emberi dicsőséget megvetve, a pusztában az Urat kerestétek. * Üdvözölve legyetek, akik az Ő akaratát e világ erőseinek nagy bátorsággal hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, akiket mindezekért a mindenek Ura a paradicsom fényességébe fogadott be. * Üdvözölve legyetek, buzgó közbenjáróink Előtte. * Üdvözölve legyetek, mert imádságaitok által hitünkben megerősödünk. * Üdvözölve legyetek, mert közbenjárásotok által a téves tanítások legyőzését találjuk meg. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

2. konták

Szent Cirill, még gyermek lévén, az éjszaka látomást látva, hogy kiválasztották számára Zsófia szüzet nővéréül, elmondta ezeket szüleinek. Ők pedig, megismerve ebben Isten akaratát, hogy gyermeküknek a bölcsesség lesz szolgálatára, sokat törődtek tanításával és fegyelmezésével, látván pedig értelmében a gyors előhaladást, Istennek énekelték: Alleluja.

2. ikosz

A kételkedő értelmet, és a létezők természetét kutatva, Cirill a bölcsességben társainál jobban haladt előre, és még gyermek lévén, dicséretben részesült, és a királyi palotában jó példaként lett bevezetve a király fiatal fiához. De, a gazdagságot és a földi dicsőséget megvetve, és, hogy egyedül az üdvösségre szükségeset keresse, a pusztába költözött, hogy böjtölésekkel és imádságokkal érje el a szenvedély-mentességet. Ezekért Metód is, bár hadvezér volt, Olymposz hegyére ment, ahol, mint szerzetes szolgált az Úrnak. Ezért megtanuljuk, hogy a világ kísértéseit megvessük, főként, hogy Krisztus Istennek járjunk kedvében, az Ő kedveltjeit így énekelve:

Üdvözölve legyetek, akiket az emberektől való dicsőség nem csábított el. * Üdvözölve legyetek, akik a pusztában lakáshoz erősebben ragaszkodtatok. * Üdvözölve legyetek, mert az Úr megvilágosított titeket álmokban és látomásokban. * Üdvözölve legyetek, mert az emberi bölcsesség is segített titeket az üdvösségre. * Üdvözölve legyetek, mert Isten Igéjét és a szent atyák írásait a filozófusokénál jobban megszeretettétek. * Üdvözölve legyetek, mert az Úr törvényének nem feledékeny hallgatói voltatok, hanem cselekvői. * Üdvözölve legyetek, mert a pusztában lakókra rátörő ördögi cselvetéseket legyőztétek. * Üdvözölve legyetek, mert ezekért hatalmat kaptatok a kísértések és szenvedélyek fölött. * Üdvözölve legyetek, mert küzdelmeitek megszerezték számotokra az élet koronáját. * Üdvözölve legyetek, mert most is segítőtársai vagytok a küzdőknek és böjtölőknek. * Üdvözölve legyetek Isten előtt minden bűnös boldogságos közbenjárói. * Üdvözölve legyetek lelkünknek a sátáni hamisságtól való védelmezői. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

3. konták

A királyok könyörgéseinek ereje kényszerítette szent Cirillt, hogy hagyja el a pusztát a pásztori szolgálat miatt Konstantinápolyban, ahol Isten dicsőségét tanításokkal és tettekkel hirdette és a képromboló tévtanítást megszégyenítette. Ezért, ó szent atya, bennünket is erősíts meg az igazhitűségben, az igaz hittől elbukott sorstársainkat térítsd vissza az egy hitre, hogy minden szláv egy szájjal énekelje felvilágosítóik miatt Krisztus Istennek: Alleluja.

3. ikosz

A bölcsesség erejét bírván, ó szent Cirill, elmentél György szerzetessel együtt az agarénusokhoz, hogy megnyerd őket a hitre, és Hittudós szent Gergelytől lelkileg felvilágosítva, a Szentháromság titkának bölcsességét sok példában bemutattad, megszégyenítve az istenteleneket szavaid erejével. Ezek pedig, a gyűlölettől lángolva, méreggel akartak megölni téged, amelyet megízlelve, nem szenvedtél károsodást, hanem egészségesen maradva szent Metódhoz mentél a kolostorba, és vele együtt a szerzetesi feladatokat újra felvetted, és felvilágosítottad a pusztákat küzdelmeitek világosságával. Ezért, minket is világosítsatok meg közbenjárásaitokkal, akik szeretettel énekeljük:

Üdvözölve legyetek Isten dicsőségének jó hangú cimbalmai. * Üdvözölve legyetek az Ő Egyházának erős oszlopai. * Üdvözölve legyetek a Háromság titkának hasonlatokban való hirdetői. * Üdvözölve legyetek, akik az Isten Ige megtestesülését a szaracénok előtt félelem nélkül hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a helléneket, zsidókat és barbárokat felvilágosítottátok. * Üdvözölve legyetek, az Istenség Hármas-egységének hirdetői. * Üdvözölve legyetek, mert általatok megszégyenült a képrombolás hamissága. * Üdvözölve legyetek, mert tőletek sorvadt el az agarénusok istentelensége. * Üdvözölve legyetek, mert a Krisztus igazságát nem ismerőknek ti vagytok a tanítói. * Üdvözölve legyetek, mert az Urat megharagítóknak ti vagytok Előtte a képviselői. * Üdvözölve legyetek, mert az Előtte kedveseknek ti vagytok az oltalmazói. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

4. konták

A szláv népekre támadó különféle bajok és rosszaságok viharát közbenjárásotok által szüntessétek meg, ó tiszteletre méltók, mert sok szolgálat sorsát felvállaltátok, mert az apostol személyébe is, az atyák gyülekezetébe is, és a tanítók tisztségébe és a hitvallók seregébe is belehelyezett titeket az Úr, hogy minden szláv énekelje Neki miattatok: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Kozareszk király, hogy a hellének országában az igaz hitet vallják, a bizánci császártól az igaz hit tanítóit kérte a maga számára. Ő pedig kérte szent Cirillt és Metódot, hogy hagyják el a pusztát, és hajózzanak csónakon a kozárokhoz. Hozzájuk érkezve, a szent testvérek, szívüket Krisztushoz fordították, és az üdvözítő keresztséget adták nekik. Ezekkel mi is dicsőítjük az apostolokhoz hasonló testvéreket, mondván:

Üdvözölve legyetek, akik nem féltetek elmenni a barbárokhoz az evangéliumi örömhírrel. * Üdvözölve legyetek, akik megvilágosítottátok a tengert dicsőséges oda utazásotokkal. * Üdvözölve legyetek, mert szent Kelemen apostol sértetlen ereklyéit ti megtaláltátok. * Üdvözölve legyetek, mert az ő segítsége által a kozárok istentelensége tőletek megszégyenült. * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus világosságát a sötétség országának átadtátok. * Üdvözölve legyetek, mert igazságosságotok dicsősége a föld minden határára kiterjedt. * Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának közbenjárói és erőssége. * Üdvözölve legyetek erős oltalmunk a tévtanítások és szakadások ellen. * Üdvözölve legyetek, akik az agarénusoktól és zsidóktól Krisztusért szemrehányást kaptatok. * Üdvözölve legyetek, akik a vértanú ereklyéjéből áldást merítettetek. * Üdvözölve legyetek, akik életetek jó példájával megtanítottatok, a kedves emberek tiszteletére. * Üdvözölve legyetek, és titeket is, minden igazhitű Isten kedveltjeinek vall. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

5. konták

Istentől küldött csillagként mutatkozott nektek szent Kelemen romlatlan teste, a tengeren hajózva a kikötő hullámain, amely napon 70 évtől feküdt elrejtve. Nektek pedig megjelentette azt a csodákat tevő Isten, az apostoli feladataitok és hitvalló bajaitok jeléül. Ezeket megértve, hangoztattátok Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a szent testvérek, hogy a rokon törzsű szlávok, az igaz hitet vallva, Isten igéjét saját nyelvükön olvasni nem tudják, törekedtek az isteni könyveket a szlávok nyelvére lefordítani, hogy minden ember az ő anyanyelvén dicsérje a mindenek egy Urát, Ezért mi is dicsérjük az Urat főpapjaink miatt, akiknek ezt hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek, akik megadtátok Krisztus világosságát az idegen népeknek. * Üdvözölve legyetek, a veletek egy rokonságú szlávok felvilágosítói. * Üdvözölve legyetek Krisztus szőlőjének munkásai. * Üdvözölve legyetek Jézus nyájának jó pásztorai. * Üdvözölve legyetek Isten igéjének hűséges tolmácsolói. * Üdvözölve legyetek boldog és szelíd tanítóink. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus békéjét magatokkal mindenhova elvittétek. * Üdvözölve legyetek, akik tanításaitok fényével az egész világot felvilágosítottátok. * Üdvözölve legyetek, akik most is elfogadjátok bűnös imáinkat. * Üdvözölve legyetek, akik most is vigasztalást küldtök a szomorkodóknak. * Üdvözölve legyetek az igazságért minden elnyomottnak menedéke. * Üdvözölve legyetek a Szentlélek tisztes hajléka. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

6. konták

Istenhordozó igehirdetők lévén, a szent testvérek a szláv országokba mentek Krisztus tanításával felvilágosítani az újonnan keresztelt embereket. Ők pedig, megismerve titeket, mint az eljövendő üdvösséget hirdető fényes angyalokat, mint életüket a juhokért adó jó pásztorokat, felkiáltottak a szentjeit megdicsőítő Istenhez: Alleluja.

6. ikosz

Miután felragyogott Morvaországban az igaz hit hajnala, a szláv fejedelmek a bizánci császártól kértek országukba tanítókat, és megerősítést az embereknek. Kérésüket meghallgatva, szent Cirill és Metód a szlávok országába törekedtek, hirdetve Isten országának evangéliumát a szláv népeknek. Ezt megtudván, a szlávok örvendeztek, és mindenfelől a szent testvérekhez tódultak, tanulták Isten igéjét, az Urat dicsőítve, és felvilágosítóikat dicsérve, akikkel együtt mi is énekeljük Cirillt és Metódot, hangoztatva:

Üdvözölve legyetek isteni szavú apostolaink. * Üdvözölve legyetek kegyelmes tanítóink. * Üdvözölve legyetek nagy bátorságot bíró hitvallóink. * Üdvözölve legyetek tiszteletreméltó pusztalakóink. * Üdvözölve legyetek buzgó imádkozóink. * Üdvözölve legyetek fényes csodatevőink. * Üdvözölve legyetek, akik minden népnek elrendeltétek, hogy Istent dicsőítsék. * Üdvözölve legyetek a „három-nyelv” tévedésének bátor leleplezői. * Üdvözölve legyetek a szlávok vigasztalói a szomorúság évében. * Üdvözölve legyetek súlyos helyzetükben reményük és oltalmuk. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr elé viszitek minden bűnbánó imánkat. * Üdvözölve legyetek, akik magatok is imádkoztok Hozzá mindig értünk. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

7. konták

Ki akarván benneteket űzni a szláv határokból, a latin papok megrágalmaztak titeket a római püspök előtt. Amikor pedig ő, benneteket a szent Kelemen ereklyéivel érkezőket meglátott, és igahitűségeteket és jó életeteket megismerte, azonnal megszégyenítette a titeket rágalmazó önzőket, titeket pedig Krisztus nevével megáldott, énekelve Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos apostolokként mutatkoztak a szent testvérek, nem lévén nyugtuk munkáikban, mert szent Cirill a sok küzdelemtől elgyengült, és Rómába érkezése után rövidesen életét befejezte. Szent Metód pedig testvére buzgóságától megerősítve, Adorján pápától a főpapi kegyelemtől megtisztelve, új küzdelemre visszatért Moráviába és Pannóniába, ahol igen sok munkát végzett, amiken elcsodálkozva énekeljük a szent testvéreket, hangoztatva:

Üdvözölve legyetek Krisztus jó szolgái. * Üdvözölve legyetek, akik halálotokig hűségesek maradtatok az igazsághoz. * Üdvözölve legyetek, akik az Úrnak, és nem embereknek voltatok tetszésére. * Üdvözölve legyetek, akik az Ő nevéért az emberektől szemrehányásokat kaptatok. * Üdvözölve legyetek, akik az egész életen át az Úr szántóföldjén fáradoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik nyájatoktól a halál után sem váltatok el szeretettel. * Üdvözölve legyetek, akik a világ világosságai, és a föld sói voltatok. * Üdvözölve legyetek, akik mint a sötétségben világítók, a nemzeteknek világoskodtatok. * Üdvözölve legyetek, akik mint a hegy tetején levő város, a hívőktől és hitetlenektől nem rejtőztetek el. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr parancsait megtartva másokat is tanítottatok. * Üdvözölve legyetek, akiket ezért Isten országában nagynak neveztek. * Üdvözölve legyetek, akiket a földön az Úr Egyházában megdicsőítenek. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

8. konták

Csodálatosnak mutatkozott mindenki előtt szent Cirill elhunyta, mert nem a mulandó életről gondolkozott, hanem az újonnan megkereszteltek egyházaiban kérte az Urat, hogy erősítse meg őket az igaz hitben, és oltalmazza meg őket a „három nyelv” téves tanításától és más támadásoktól és bajoktól, szent Metódnak pedig hírül adta, mondván: „Íme, testvér, az ökrök hitvestársa voltál, egy barázdát dolgoztál, és én a mezőn elbukok, befejezve a futást, te pedig szereted nagyon a szent hegyet, ne hagyd el azért a hegyért a szláv népek tanításait.” Ezért, a szent testvérek ilyen buzgóságán csodálkozva, énekeljük az Úrnak: Alleluja.

8. ikosz

Lelkében és testében teljesen átadva magát testvére parancsainak, szent Metód nem félt a fejedelmek fenyegetéseitől, sem a latin papok rágalmaitól, sem a börtönbe zárástól, hanem mindezeket mint Krisztus bátor katonája eltűrve, nem szűnt meg a szláv népeket és nyáját jól kormányozni és felvilágosítani, amíg öregségében megnyugodott, és szent Cirillhez, a boldog paradicsomi lakóhelyre átköltözött. Mi pedig nekik buzgón énekeljük:

Üdvözölve legyetek, akiket a földön a türelmesség koszorújával koszorúztak meg. * Üdvözölve legyetek, akik az örök világosságtól ragyogtok a mennyekben. * Üdvözölve legyetek lelkileg szegény küzdők, mert tietek a mennyek országa. * Üdvözölve legyetek sokat sírók, mert bőven megvigasztalódtok. * Üdvözölve legyetek szelídek, mert elnyeritek Krisztus földjén a szlávokat. * Üdvözölve legyetek, akik éheztétek és szomjaztátok az igazságot, mert megelégedtek a mennyei lakásokban. * Üdvözölve legyetek irgalmasok, mert nem csak magatok voltatok irgalmasok, hanem másoknak is közbenjárói vagytok Istennél irgalmasságért. * Üdvözölve legyetek tiszta szívűek, mert most Istent színről-színre látjátok. * Üdvözölve legyetek, akik az emberek között békességet teremtettetek, mert Isten fiainak hívnak benneteket. * Üdvözölve legyetek, akiket üldöztek az igazságért, mert tietek a mennyek országa. * Üdvözölve legyetek, mert gyűlöltek titeket az emberek, és üldözést és rágalmat nyertetek Krisztusért. Örüljetek és vigadjatok, mert nagy a ti jutalmatok a mennyekben. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

9. konták

A szláv országokra rátörő minden cselszövést éberen szétszakítottatok, ó tiszteletreméltók, ezért, most se hagyjatok el bennünket, alázatosokat és bűnösöket, hanem, erősítsetek meg minden szlávot az igaz hitben és az egyetértésben, hogy, mindnyájan egy szájjal és egy szívvel énekeljük a titeket megdicsőítő Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokokat, mint néma halakat látjuk miattatok, ó tiszteletreméltók, mert nem tudják: hogyan tartózkodtatok lélekben a pusztában, és az emberek között állandó küzdelmekkel fáradoztok. Mi pedig örvendezve, hogy ilyen tanítóink és imádkozóink vannak, dicsőítünk titeket, mondván:

Üdvözölve legyetek az igaz hit megvallói. * Üdvözölve legyetek Isten országának örökösei. * Üdvözölve legyetek a képromboló tévtanítás leleplezői. * Üdvözölve legyetek a zsidóság megszégyenítői. * Üdvözölve legyetek a „három nyelv” tévtanítás megsemmisítői. * Üdvözölve legyetek, akik a szlávoknak a mennyország ajtói megnyitottátok. * Üdvözölve legyetek Krisztus katonái, akiket Ő még az életben dicsőséggel megkoronázott. * Üdvözölve legyetek, akik a dicsőségben az alázatosság szellemét megőriztétek. * Üdvözölve legyetek, akik mint Izaiás és Jeremiás a jókért honfitársaitoktól rosszakat kaptatok. * Üdvözölve legyetek, akik mint Dániel és Eszter, népetekért közbenjártatok. * Üdvözölve legyetek, akik minden szenttel el nem múló fényességtől ragyogtok. * Üdvözölve legyetek, akik Isten minden kedveltjével imádkoztok értünk bűnösökért az Úrhoz. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

10. konták

Meg akarván menteni Krisztus új nyáját a szellemi farkasoktól, szent Metód a halálos ágyon tanítványait nagyon kérlelte, hogy álljanak erősen az igaz hitben, ne rémüljenek meg, az ellenséges cselszövésektől sem, hanem a bajokban és támadásokban mindenért adjanak hálát Istennek, énekelve: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagytok mindazok számára, akik az igaz hitért fáradoznak, és oltalom a hozzátok hittel menekülők számára isteni bölcsességű Cirill é Metód, mert a mennynek és földnek teremtője kiválasztott titeket, hogy a földön emberek halászai legyetek, végül pedig az apostolok karához számlált. Ezért imádkozzatok, hogy nekünk is adja meg kegyelmét ingyenesen, akik meghatottan ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözölve legyetek, akiket az erények, mint bisszust ékesítenek. * Üdvözölve legyetek, akik a bölcsességben Salamonhoz vagytok hasonlók. * Üdvözölve legyetek, akik a megtartóztatás és imádság tekintetében a Nagy Antalhoz és Pachomiuszhoz lettetek hasonlók. * Üdvözölve legyetek, mert Nagy Bazil és Aranyszájú János a szó erejével ajándékozott meg titeket. * Üdvözölve legyetek, mert a tiszta Józsefhez lettetek hasonlók. * Üdvözölve legyetek, akik Jób tűrését követtétek. * Üdvözölve legyetek, akik Dávid király és próféta jóságáért buzgólkodtatok. * Üdvözölve legyetek, akik a buzgóságtól Illés hitéhez lettetek hasonlók. * Üdvözölve legyetek, mert hasonlóan Pálhoz és Hittudós Jánoshoz Krisztus Istent megszerettétek. * Üdvözölve legyetek, mint az Istent bátran dicsőítő Dániel és a három ifjú. * Üdvözölve legyetek, mert az angyalokkal és Isten szentjeivel együtt lakoztok. * Üdvözölve legyetek, mert neveteket mi bűnösök is hittel hívjuk segítségül. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai, és isteni bölcsességű tanítói.

11. konták

Hálaadó éneket hozva a titeket nekünk bűnösöknek közbenjárókul ajándékozó Úrnak, meghatottsággal kérünk titeket, szent tanítóink, ne vessetek meg bennünket lanyhaságunkért, ne is távozzatok el tőlünk súlyos törvényszegéseink miatt, hanem kérjetek mindnyájunk számára az Úrtól irgalmat, akik Neki miattatok énekeljük: Alleluja.

11. ikosz

A szláv apostolok kettősét magasztalva, ó hívek, távolodjunk el a viszályoktól és szakadásoktól, még inkább a hitben való megosztottságtól, őrizve a lélek egységét a béke kötelékében, így énekeljük a szent tanítókat:

Üdvözölve legyetek az evangéliumi örömhír nagyhangú harsonái. * Üdvözölve legyetek az üdvösség hirdetésének édes hangú hárfái. * Üdvözölve legyetek az igazság erős elültetői. * Üdvözölve legyetek az igazságtalanság rendíthetetlen elpusztítói. * Üdvözölve legyetek, akik mindenkinek az öröm megadói voltatok. * Üdvözölve legyetek, akik mindenhonnan a támadások bajait kaptátok. * Üdvözölve legyetek, akik az embereknél nem kerestétek munkátok jutalmát és fizetségét. * Üdvözölve legyetek, akik a hálátlan emberekért imádkoztatok Istenhez. * Üdvözölve legyetek, akik Isten angyalait és az Ő szentjeit küzdelmeitekkel és erényeitekkel megörvendeztettétek. * Üdvözölve legyetek, akik az örök örömet velük együtt a boldogságos hajlékokban elnyertétek. * Üdvözölve legyetek az igazság fényétől ragyogó csillagok. * Üdvözölve legyetek, akik erényeitek fényétől magatok ragyogtatok. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

12. konták

Az egység és a béke kegyelmét kérjétek számunkra ó tiszteletreméltók, akik a békét az egész világon békés kimúlásotokig hirdettétek, hogy mi is, minden szakadástól és kísértéstől megszabadulva, békességben énekeljük, mint barátai a titeket megszerető egyedül békességet teremtő Úrnak: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodálatos életeteket a földön, és elgondolva a dicsőséget, amely a mennyekben van, alázatosan kérünk titeket, szent tanítók, akik felülről az igazhitű keresztényeknek a láthatatlan és látható ellenségek ellen erőt ajándékoztatok, és a szláv népeket a hitegységére vezettétek, mindnyájan énekeljük, hűségesen hangoztatva:

Üdvözölve legyetek az igazhitűség erős oltalmai. * Üdvözölve legyetek a hitetlenség élő leleplezői. * Üdvözölve legyetek, akik a Szentléleknek csak az Atyától való származását, amit régtől kaptunk, vallottátok. * Üdvözölve legyetek, akik elrendeltétek, hogy mindenki a saját nyelvén végezze az Isten szolgálatát. * Üdvözölve legyetek, az igazaknak az igazágban való megerősítései. * Üdvözölve legyetek a törvényteleneknek a törvényhez való vezetései. * Üdvözölve legyetek, mert általatok mi is az Egyház teljességébe kerültünk. * Üdvözölve legyetek, mert általatok Isten igéje hozzánk anyanyelvünkön jutott el. * Üdvözölve legyetek, mert imádságaitok, mint erős oltalom által ellenségeink ellen körülvétetünk. * Üdvözölve legyetek, mert közbenjárásotok által az örök életre méltókká leszünk. * Üdvözölve legyetek minden szláv pásztorai és atyái, akik miatt mi mindnyájan testvérek vagyunk. * Üdvözölve legyetek, akik miatt testben és lélekben testvérek lévén Krisztus testvéreivé lettünk. * Üdvözölve legyetek Cirill és Metód, a szláv népek apostolai és isteni bölcsességű tanítói.

13. konták

Ó, a szláv népek csodálatos és csodálandó tanítói, szent Cirill és Metód társapostolok, jelen imádságunkat elfogadva, minden szlávokat a rájuk támadó gonoszságokból és bajokból szabadítsátok meg, békében és egységben őrizzétek meg, és közbenjárásotok által a mennyországba vezessetek be mindenkit, aki miattatok, meghatottsággal énekli Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.