Akathiszt szent Cirjék és Julitta vértanúkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A mennyei Király kiválasztott szolgái és Krisztus bátor vértanúi Cirjék, és Julitta, dicsőséges szent csodatevők, és segítőink, dicsérő énekekkel éneklünk benneteket: ti, ó, vigasztalóink, és imádkozóink, ti, a Szentháromság trónja előtt állva, imádságaitokkal mentsetek meg bennünket minden bajtól, és támadástól, akik hittel hangoztatjuk nektek: Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

1. ikosz

A főangyalok, és angyalok szeretettel nézik tiszta életedet, ó, Julitta, Krisztus szent vértanúnője: te ugyanis királyi származású lévén, törődtél az Úr dolgaival, hogyan kell tetszésére lenni Istennek, és Krisztus hitét megőrizni, megvetetted a hiú, és világi javakat, és ezért elhagytál minden vagyonodat. Magad, tehát mint idegen és semmivel nem rendelkező, fiaddal a gyermek Cirjékkal, és két szolgálóddal elfutottál más földre hazádból. Mi pedig, bölcsességedről megemlékezve, az Úr iránti ilyen szereteteden csodálkozva, meghatottsággal így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus hűséges szolgái. * Üdvözölve legyetek, akik a világ minden szépségét és dicsőségét semmibe vettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a földi élvezeteket Krisztus hitéért megvetettétek. * Üdvözölve legyetek, akiknek nem volt itt maradandó városotok, hanem a jövendőt kerestétek. * Üdvözölve legyetek, akik nemességeteket elrejtettétek, és, mint egyik a szegények között tartózkodtatok a földön. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk! 

2. konták

Láttad szent Julitta, hogy Szeleuciába az eretnek Maximián császártól Sándor helytartó jött, a rideg, és vaderkölcsű férfi, hogy minden irgalom nélkül kínozza a Krisztus nevét vallókat, megemlékezett az írott igéről: amikor üldöznek titeket ebben a városban, fussatok a másikba, kijött Szeleuciából, és eljött Tarzusba, kérve Istent, hogy oltalmazza meg hűséges szolgáit, akik énekelik Neki: Alleluja!

2. ikosz

Megtudva a kínzó, hogy sok keresztény ment ki Szeleuciából, és Tarzus városába jött, ott, a nép előtt leült az ítélőszékbe, megparancsolta, hogy fogják el a keresztényeket, és vezessék istentelen ítélőszéke elé. Előttetek pedig, a hitetlenektől megrágalmazott, és Sándor kínzó elé ítéletre vitt Krisztus szent vértanúi előtt szeretettel borulunk le, és bátorságotokon csodálkozva hangoztatjuk:

Üdvözölve legyetek Krisztus bátor megvallói. * Üdvözölve legyetek az Úr hűséges szenvedői. * Üdvözölve legyetek, akik a kereszt ereje által legyőzhetetlen bátorságot szereztetek. * Üdvözölve legyetek, akik bátran neveztétek magatokat keresztényeknek. * Üdvözölve legyetek, akiket Krisztus nevéért ítéletre vittek. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

3. konták

Krisztus ereje által a magasból körülövezve, le tudtátok győzni az ősi gonosz kígyót, mert nem féltetek a vad külsejű kínzótól, Sándor helytartótól, remélve, hogy a mennyország örökösei lesztek, Krisztus Istenünknek énekeltétek: Alleluja!

3. ikosz

Szívében erős hitet bírván, a dicsőséges Julitta vértanúnő bátran mondta a gonosz kínzónak: Nevem, és nemességem: keresztény, hazám: Krisztus Istenünk országa. A törvénytelen kínzó pedig megparancsolta, hogy a gyermeket vegyék el anyjától, szent Julittát pedig erős korbácsokkal verjék. Mi pedig, boldognak mondva bátorságotokat, így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek a szent hit erős gyémántjai. * Üdvözölve legyetek a Szent Egyház megingathatatlan oszlopai. * Üdvözölve legyetek hitetlenek félelme és megszégyenítése. * Üdvözölve legyetek hervadhatatlan koszorúk megszerzői. * Üdvözölve legyetek Krisztus parancsainak igen tisztes teljesítői. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

4. konták

A gondolatok viharától hánykolódó gonosz kínzó, látva a síró és az őt tartó kínzók kezeiből kiszabadult Cirjék gyermeket, hogy anyjához, a dicsőséges Julittához fut, megparancsolta, hogy vigyék hozzá a gyermeket, és megfogva őt, térdeire ültette, és vigasztalta őt, hogy ne sírjon, és simogatta fejét, és megcsókolta őt, és jó szavakat mondott neki. A gyermek pedig, eltaszította magától, kivéve magát a kínzó kezeiből, aki nem tudta énekelni Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Hallván a gonosz kínzó a kiáltozó gyermeket: Keresztény vagyok, engedj engem anyámhoz! aki, szennyes csókjaitól arcát elfordítva, és megvert anyjára tekintve, körmeivel pedig a helytartó arcát karmolta, eltelt dühösséggel, és a gyermeket a földhöz verte, és lábával oldalba rúgta,ledobva őt magas székéről. Te pedig, szent Cirjék vértanú, Isten kegyelme, és anyád imádságai által megerősödve, nem hagytad el Krisztust, hanem mindent eltűrtél. Ezért titeket így magasztalunk:

Üdvözölve legyetek, akik az ördögi kísértéseket kikerültétek. * Üdvözölve legyetek Krisztusnak félelem nélküli megvallói. * Üdvözölve legyetek Krisztus legyőzhetetlen harcosai. * Üdvözölve legyetek, akik mindazokat, akik titeket hívnak, a kísértésektől megmentitek. * Üdvözölve legyetek, akik nekünk is segítetek az ellenséges hálókat kikerülni. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk! 

5. konták

Istentől küldött csillaghoz lettetek hasonlókká szent Cirjék és Julitta vértanúk, ugyanis a földről a mennybe, az igazság Napjához Krisztushoz végeztétek vértanúi lépéseteket, énekelve Neki: Alleluja!

5. ikosz

Látva Sándor kínzó, hogy megszégyenült egy kis gyermektől, nagy szégyennel telt el, Cirjék gyermeket pedig ledobta székétől. Ő pedig a kőlépcsőkön leesve, fejjel a lépcső éles sarkaiba ütődött, és elpusztult, azt az egész helyet betöltötte szent vérével. Az ő, és minden tiszteletre méltó anyjának ilyen szenvedéseiről tehát megemlékezve, így mondjuk nekik:

Üdvözölve legyetek Krisztusnak rettenthetetlen megvallói. * Üdvözölve legyetek Krisztusnak igen boldog harcosai. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztusért véreteket kiontottátok. * Üdvözölve legyetek a mennyei csarnokok örökösei. * Üdvözölve legyetek buzgó közbenjáróink, és Isten előtt védelmezőink. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

6. konták

Hirdeti az egész keresztény világ tisztes szenvedéseiteket, szent Cirjék és Julitta vértanúk, és boldognak mondja vértanúi végeteket, énekelve Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtál, mint új nap, ó, szent Cirjék vértanú, három éves lévén, nem féltél a gonosz kínzótól. Kevés évet bírván, nagy hőstettet végeztél, és szeplőtelen lelkedet Isten kezeibe adtad át. Mi pedig, ó, szent Cirjék vértanú, anyáddal, szent Julitta nagy-vértanúnővel együtt, titeket segítségül hívunk, és így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik tisztes szenvedéseitekkel Isten előtt kedvesek voltatok. * Üdvözölve legyetek, akik ennek a világnak jóságát, és az ő csábítását megvetettétek. * Üdvözölve legyetek, akik nagy jutalmat találtatok a mennyekben. * Üdvözölve legyetek, akik méltókká lettetek Isten kegyelmének bőségét megszerezni. * Üdvözölve legyetek Isten előtt értünk közbenjárónk. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk.

7. konták

Akarván a törvénytelen kínzó, Sándor helytartó szent Julitta vértanúnőt Krisztustól elfordítani, megparancsolta, hogy sokáig, és kegyetlenül verjék őt. Krisztus szent vértanúnője, Julitta pedig, mint idegen testben szenvedve, mint egy lélektelen oszlop lévén, semmi mást nem mondott csak: Keresztény vagyok, nem áldozok az ördögöknek. Amikor pedig megszűntek ütlegelni őt, és felállították őt, meglátta a szent vértanúnő kedves gyermekét holtan, vérében feküdve az ítélőszék előtt, örömmel telt el, és mondta: Hálát adok Neked, Uram, hogy méltattad fiamat ilyen kegyelemre, hogy előttem haljon meg vértanúként szent nevedért, és dicsőségedben elnyerje a vértanúi koszorút. Mi pedig Istennek veletek kapcsolatos ilyen gondviselésén csodálkozva, énekeljük Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új kegyelmet mutatott szolgáinak az Úr, amikor megerősített titeket a vértanúi küzdelemre, és megmutatta bennetek megerősítő kegyelmét. Mi pedig, örvendezve dicsőségeteken, így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus kegyelmének kiválasztott edényei. * Üdvözölve legyetek, akiket Isten, Krisztus erejével a küzdelemre megerősített. * Üdvözölve legyetek, akik szenvedéseitekben örök örömet szereztetek. * Üdvözölve legyetek, akik véretekkel, mint királyi bíborral ékeskedtetek. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus Istennel a mennyben örökké uralkodtok. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk.

8. konták

A különös csodát látva, mindnyájan elcsodálkoztak: egy kis gyermek hogyan győzte le az ördög sokéves kígyóját, és Krisztusért elvállalt halálával anyját is megörvendeztette. Krisztusban való ilyen emléketekről gondolkodva, hálásan énekeljük Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Minden lelki erénnyel telve volt életed, ó Krisztusnak szent, dicsőséges vértanúnője Julitta, mert nem rémültél meg, hogy szenvedj Uradért, mert a gonosz Sándor helytartó újra megparancsolta, hogy kínozzanak téged: mert megparancsolta, hogy vonjanak téged kínpadra, és vas fésűvel gyaluljanak, és sebeidbe forró szurkot öntsenek, és ezt mondják neked: könyörülj ifjúságodon, hogy ne halj meg szerencsétlenül, amint fiad is. Mi pedig, imádkozva kérünk titeket: hallgassatok meg bennünket, akik nektek ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözölve legyetek, akik együtt szenvedtetek, és együtt nyertetek koszorúkat. * Üdvözölve legyetek, akik nem kíméltétek ifjúságotokat Krisztusért, és az örök boldogságot szereztétek meg. * Üdvözölve legyetek, akik az ördög hálóit szétszaggattátok, és az Úr örök dicsőséggel tisztelt meg. * Üdvözölve legyetek, akik a kínzó büszkeségét megszégyenítettétek, és Istent megdicsőítettétek. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vártanúk!

9. konták

Az egész angyali sereg örvendezett, látva a Krisztus Istenért felvállalt legyőzhetetlen szenvedéseiteket, amelyekkel legyőztétek e világ sötétségének fejedelmét, és énekelték Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják méltóan magasztalni szenvedéseiteket, szent Cirjék, és Julitta vértanúk, mi pedig, ilyen bátorságotokon csodálkozva, dicsérő énekeket hozunk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztust egész szívvel megszerettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a Mindenható Istenért buzgólkodtatok. * Üdvözölve legyetek, akik a mennyei királyság örököseinek mutatkoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik imádkoztok Istenhez üdvösségünkért. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

10. konták

Üdvözíteni akarván lelkedet, ó Krisztusnak minden tiszteletre méltó vértanúnője, Julitta, kínzódnak minden parancsát megvetetted, és testedről nem törődve, örvendező lélekkel énekelted Vőlegényednek: Krisztusnak: Alleluja!

10. ikosz

Erős falakként ismerünk titeket minden, hittel hozzátok menekülők számára, szent Cirjék és Julitta vértanúk, ezért szeretettel hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, mert a hittel hozzátok menekülők közül senki nem távozott el tőletek vigasztalanul. * Üdvözölve legyetek, aki az isteni szeretettel hideg szívünket felgyullasztjátok. * Üdvözölve legyetek, akik taníttok bennünket a mennyei javakat keresni. * Üdvözölve legyetek, akik megtaníttok bennünket, a világ hiúságát megvetni. * Üdvözölve legyetek, akik segíttek nekünk a szomorúságokat és betegségeket eltűrni. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

11. konták

Dicsőítő éneket hozott neked, ó, Uram, szent Julitta vértanúnő, amikor látva legyőzhetetlen türelmét, a kínzó halálos lefejezésre ítélte, és szenvedéseiben örvendezve énekelte Istennek: Alleluja!

11. ikosz

Krisztus Egyháza számára Krisztus világosságának anyagtalan fénye által égő világító vagy, szent Julitta vértanúnő, szent fiaddal, Cirjékkel együtt, akinek örvendezve, kívántál bejutni a mennyek országába, és, amikor a halálos ítélet helyére mentél, örvendezve mentél, mint menyegzői koszorúhoz. Elérve azt a helyet, egy kis időt kértél az imádságra, és térdet hajtva imádkoztál, mondván: Hálát adok neked Uram, Istenem, Jézus Krisztus, hogy előttem hívtad el fiamat, és méltattad őt szenvedni szent és félelmetes nevedért, és adtál neki, aki elhagyta a világ hiúságát, örök életet a szentekkel, fogadj el tehát engem is, méltatlan szolgálódat, hogy az okos szüzek közé számláltassak, és bemenjek halhatatlan csarnokodba. Miután így imádkoztál, akkor a hóhér, kiélesítve kardját, nyakadra csapott, és elvágta szent fejedet, és temetetlenül hagyva testedet, eledelül a kutyáknak, és vadaknak, fiadnak Cirjéknek testét is veled ledobta. Mi pedig, kérünk téged, imádságoddal világosíts fel bennünket, a bűntől elhomályosultakat, hogy örvendezve hangoztassuk:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus hitének világosságát szívetekben hordoztátok. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványimádás sötétségét lelepleztétek. * Üdvözölve legyetek, akik a nem alkonyodó világosságban most Isten trónjánál lakoztok. * Üdvözölve legyetek, akik szenvedésetekkel az egész mindenséget felvilágosítjátok. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

12. konták

Kegyelmet kaptatok Istentől, ó, szent Cirjék és Julitta vértanúk, hogy megőrizzétek a bajoktól és támadásoktól szenvedéseitek tisztelőit. Ezért, imádságaitokkal védelmezzetek meg bennünket, Krisztus Egyházának hűséges tagjait, minden rossztól, és tegyétek meg, hogy előre haladjunk az erényekben, akik énekeljük Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve Istent, Aki segített nektek a szenvedéseket bevégezni, eljött két szolgálótok, és vévén drága testeteket, messzire elvitte, és a földben eltemette. Egyik pedig e szolgálók közül egészen Nagy Konstantinnak, az első keresztény császárnak idejéig élt. Akkor ez a szolgáló megmutatta a hívő keresztényeknek a helyet, ahol tisztes testeteket eltemették, és hírül adta szenvedéseiteket. A hívők pedig kiásták a földből sértetlen tisztes testeteket, amelyek illatoztak, és gyógyulásokat adományoztak. Mi pedig, tisztelve emléketeket, ilyen dicséretekkel koszorúzunk meg benneteket:

Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának ékessége. * Üdvözölve legyetek Isten hívő gyermekeinek vigasztalása. * Üdvözölve legyetek betegségeink meggyógyítása. * Üdvözölve legyetek szomorúságaink megszabadítója. * Üdvözölve legyetek gondjaink megenyhítése. * Üdvözölve legyetek szent Cirjék és Julitta vértanúk!

13. konták

Ó, Krisztusnak szent kedveltjei, és csodatevői, szent vértanúk, Cirjék és Julitta nagyvértanúk! Fogadjátok el ezt a mi, nektek hozott dicséretünket, és imáinkat, és Isten előtt kedves imádságaitokkal, mentsetek meg minket minden rossztól, és megszállástól, lelki és testi betegségektől, és minden kíntól. Közbenjárásotokkal tegyétek meg, hogy méltókká legyünk a mennyországra, hogy méltók legyünk a mennyei lakásokban énekelni Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.