Akathiszt szent Elekhez, Isten emberéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Római szenátor fia volt. Mivel nem akarta a házasságot, elmenekült. Csak 18 év után tért haza koldusként élve szülei háza előtt. 404-ben halt meg. Halála után derült ki, hogy ki volt a koldus.

Ünnepe: március 17.

Tropár, 4 hang

Az erények magaslatára emelkedve, * elmédet megtisztítva, * legfőbb kívánságodat is elérted: * életedet pedig szenvedélytelenséggel ékesítve, * tiszta szándékú jeles böjtölővé lettél, * az imádságban szinte testnélküli maradván, * mint a nap ragyogtál föl e világra, * boldogságos Elek atyánk.

1. konták

Krisztusnak kiválasztott kedveltje, akit felülről Isten emberének neveztek, szent Elek, dicsőítő éneket hozunk neked, akik szeretettel tiszteljük küzdelmeidet és sok szenvedésedet, amelyek által Isten előtt kedves voltál, és a földön angyalhoz hasonlónak jelentél meg, te pedig, mint akinek bátorsága van az Úrhoz, imádságaiddal minden bajtól szabadíts meg bennünket, hogy ezt mondjuk neked: Üdvözlégy Isten embere Elek, aki lelkünkért imádkozol.

1. ikosz

Földi angyal, és mennyei ember voltál boldogságos Elek, mert életed fiatal éveitől a lélek és test tisztaságát megőrizted, és Krisztust buzgó szeretettel követted, Őt megkedvelve, e világ minden szépségét elhagytad, és elérted a lelki tökéletességet. Ezért hallod tőlünk ezeket a hozzád illő dicséreteket:

Üdvözlégy a régi Róma szülötte, * üdvözlégy gyermektelen szülők gyümölcstelenségének feloldozása, * üdvözlégy buzgó imádságok Istentől adományozott gyümölcse, * üdvözlégy, aki ifjúságodtól felülről hívattál meg az Istennek való tetszésre, * üdvözlégy, aki istenfélelemben jól nevelkedett, * üdvözlégy, akit az Úr törvényére hűségesen megtanítottak, * üdvözlégy, aki inkább a mennyeiekről, mint a földiekről gondolkodtál, * üdvözlégy, aki önmagadról való csodás lemondást mutattál, * üdvözlégy, aki a szűzi tisztaságot Krisztusért szeplőtelenül megőrizted, * üdvözlégy, aki a szépségtől virágzó jegyest Jézusért elhagytad, * üdvözlégy bölcs vándor, aki mennyei hazát kerestél, * üdvözlégy Istentől kiválasztott, aki a világ, a test és az ördög minden fortélyát legyőzted, * üdvözlégy Isten embere Elek, aki lelkünkért imádkozol.

2. konták

Látván e világ mulandóságnak alávetett szépségeinek állhatatlanságát, isteni bölcsességű Elek, megszeretted a Krisztustól az Evangéliumban hű szolgáinak megígért romlatlan örök javakat. Ezért szüleid házát és minden gazdagságukat elhagytad, az önkéntes szegénységet választottad, hogy Krisztus előtt kedves légy, és szabadon énekelhesd Neki: Alleluja.

2. ikosz

Megértetted jól, boldogságos Elek, hogy a világban élve, a házasságban és gazdagságban nehezen találod meg az üdvösséget, ezért a házassági ünnepség közeledtével a házasságtól hirtelen elálltál, mert előbbre helyezted, hogy szűzi tisztaságban Isten előtt légy kedves. Ezen csodálkozunk, és neked dícsérőleg hangoztatjuk:

Üdvözlégy Krisztus kedvese, akit e világ iránti szeretet hálója nem hálózott be, * üdvözlégy Jézus követője, aki a testnek való kedvezéstől elfutottál, * üdvözlégy, aki küzdelmeid fönségével az angyalokat csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki akaratod erősségével a gonoszlelkeket megszégyenítetted, * üdvözlégy, aki atyád házának városát elhagytad, hogy a mennyei Város örökségét megtaláld, * üdvözlégy, aki távoli, és viszontagságos útra futottál, hogy az üdvösség útjának részese légy, * üdvözlégy, aki az önkéntes szegénységet magadévá tetted, * üdvözlégy, akit az éhség és szomjúság sokszor kínozott, * üdvözlégy, aki éjjel-nappali imádságokban tartózkodtál, * üdvözlégy, aki a meghatottság könnyeivel öntözted arcodat, * üdvözlégy a türelem megingathatatlan oszlopa, * üdvözlégy a gyémántnál erősebb hitű, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

3. konták

Isten erejétől megerősítve, messzi utat tettél, és Edessza városát elérted, dicséretre méltó Elek, amelyben, mint a szegények egyike tartózkodtál kínszenvedésben, és szegénységben, az Isten templomában, buzgó imádságban tartózkodva, sok könnyet ajánlottál Krisztusnak a Királynak és Istennek, hangoztatva: Alleluja.

3. ikosz .

Isten szentje, az ég volt a takaró, és a föld a pihenő ágy, a durva ruha, pedig öltözet sokat küzdő tested számára, amelyet a hőség égetett, a fagy fagyasztott, neki a legkisebb élvezetet sem engedted meg, hogy ne vegyen uralmat a test az Úr iráni szeretettől lángoló lelked fölött. Ebben a küzdelemben egyedüli vigasztalásod Krisztus volt, Aki nekünk is sugallja, hogy énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki nyugatról keletre jöttél keresni az igazság Napját a le nem alkonyodó Világosságot, * üdvözlégy, akit istenszerető szíved mélységében megtaláltál, * üdvözlégy az isteni fényességnek a világ határait beragyogó fényessége, * üdvözlégy, aki Krisztust követő nyomdokaiddal Edesszát megszentelted, * üdvözlégy az igaz hit szabálya, * üdvözlégy lelki szegénység példaképe, * üdvözlégy, aki lelkedben nagy erényeket növesztettél fel, * üdvözlégy, aki a szüzesség drága edényét megőrizted, * üdvözlégy Krisztus evangéliumának jó megőrzője, * üdvözlégy, aki a földön mennyei módon éltél, * üdvözlégy, aki Istennek tökéletesen tetszésére voltál, * üdvözlégy Isten embere Elek, aki lelkünkért imádkozol.

4. konták

A fiatalság szenvedélyeinek viharát megtartóztatással lecsendesítetted, szent Elek, és ismételt böjttel hervasztottad el arcod szépségét, ezért felragyogott lelkedben az istenadta szenvedélytelenség hervadhatatlan szépsége, amely tetszésére volt az emberek fiainál ékesebb Krisztusnak, Akinek tested gyöngítésével édesen énekelted a dicsőség és hálaadás énekét: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az edesszai egyház papja, látomásban az Istenszülő ikonjától a hangot, amely téged Isten emberének nevezett, méltónak a mennyországra, akinek imádsága, mint jó illatú tömjén száll fel Isten színe elé, és, megparancsolva, hogy vigyen be téged a templom belsejébe az előcsarnokból, ahol szegényesen tartózkodtál, nagyon elcsodálkozott ilyen szentségeden isteni boldogságú Elek, és, bevezetvén téged az Úr templomába, boldognak mondott téged ezekkel a kifejezésekkel:

Üdvözlégy a Szentléleknek a tisztaságtól igen ékes lakóhelye, * üdvözlégy , az Isten kegyelmének az erények szépségétől ragyogó befogadója, * üdvözlégy, akit az Isten Anyjának szavai dicsértek, * üdvözlégy, akit a mennynek és földnek királynéja Isten emberének nevezett, * üdvözlégy, aki az új és titokzatos nevet a világ királynőjétől kaptad, * üdvözlégy, aki alázatossággal felsőbbeket szereztél, * üdvözlégy, aki a szegénységgel romolhatatlan gazdagságot kerestél, * üdvözlégy, aki a fenső hívás tisztességét méltóan fogadtad, * üdvözlégy az imádságok kedvesen fogadott tömjénje, * üdvözlégy, a mennyország buzgó keresője, * üdvözlégy, aki a templom előcsarnokában az éjjelt és nappalt imádságosan töltötted el, * üdvözlégy, akit az Istenanya parancsára Isten templomának belsejébe vezettek be, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz lettél hasonló, szent Elek, amikor, elfutva az emberi megtiszteltetés elől, Efezusból más országokba távolodtál el, de, Isten gondviselése által, a hajó, amelyben hajóztál, hazádba, Róma városába vitt. Te pedig, felismerve ebben Isten akaratát, hogy neked ott kell küzdeni, szüleid házához mentél, és mint a szegények egyike, kapujánál letelepedtél, könnyekkel mosogatván arcodat, és énekelve az Úrnak: Alleluja.

5. ikosz

Látván téged, Elek, istenszerető atyád idegen és szegényes alakban, megkönyörült rajtad, és megparancsolta, hogy építsenek neked egy kis kunyhót háza kapujánál, amelyben Krisztusért táplált téged, egyáltalán nem ismerve fel benned fiát, te pedig, a szülői házban szegénységgel tartózkodva, minden vándori szükséget, és a szegénységi gyalázkodást eltűrtél, küzdve, hogy téged boldognak dicsérjünk így:

Üdvözlégy, aki nagy bátorságot mutattál, * üdvözlégy, aki nagy türelmességben haladtál előre, * üdvözlégy, aki szüleid házában fel nem ismerve tartózkodtál, * üdvözlégy, aki az elvesztésed miatt ért fájdalmukat mindig, szemlélted, * üdvözlégy, aki atyád panaszait hallgattad, * üdvözlégy, aki láttad anyád könnyeit, * üdvözlégy, aki megismerted jegyesed sírását, * üdvözlégy, mert szíved ezektől fájdalmasan megsebesítetted, * üdvözlégy, mert a gyalázkodásokat és szemrehányásokat szüleid szolgáitól jóságosan fogadtad, * üdvözlégy, mert az ütéseket és arcul veréseket tőlük hallgatagon elviselted, * üdvözlégy, mert a téged megsértőkért állandóan imádkoztál Istenhez, * üdvözlégy, mert valóban önkéntes vértanú voltál, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

6. konták

Az evangéliumi szelídség hirdetője voltál, szent Elek, sokat szenvedett életed példájával mindenkinek megmutattad, hogy minden lehetséges a megerősítő Istenben, Akinek erejével a test erőtlenségében nagy hőstetteket végeztél, és sok szenvedést viseltél el Krisztus iránti szeretetből, méltóan, és igazán énekelve a Szentháromságnak a szeráfi éneket: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál szokatlan hőstetteiddel az ősi Rómában boldogságos Elek, ezekkel kegyelmesen megvilágosítottad Krisztus egész Egyházát, mert, ki ne hatódna meg, hallva természetfeletti türelmedet és sok szenvedésedet, amelyeket szüleid házában önként elfogadtál, és, ennek a háznak örököse lévé, hogyan hordoztad szolgáitól örömmel a szemrehányásokat és sebeket. Ezért, ezeket az énekeket ajánljuk neked buzgóságunkból:

Üdvözlégy Krisztusnak a világban békésen élő nagy kedveltje, * üdvözlégy az Úrnak angyalhoz hasonló, életedet sok bajjal eltöltött szolgája, * üdvözlégy, aki testeden a sebeket türelmesen viselted, * üdvözlégy, aki arcodat a verésektől nem fordítottad el, * üdvözlégy, aki vállaidat átadtad az ütésekre, * üdvözlégy, aki a köpéseket Krisztushoz hasonlóan elfogadtad, * üdvözlégy, aki a szemrehányásokra hallgatással válaszoltál, * üdvözlégy, aki egyedül Krisztusban találtál vigasztalást, * üdvözlégy, aki Jézusnak kereszten való szenvedéseire emlékezve, szenvedéseidet megédesítetted, * üdvözlégy nagylelkű sokat szenvedő, * üdvözlégy jó győzelmű küzdelmes, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

7. konták

Egyedüli vágyad volt, Isten embere, hogy Isten előtt kedves légy, ezért, minden dolgot szemétnek tekintettél, és, nagy gazdagságnak lévén örököse, ezt elhagytad, szegény, és vándor maradva szülei házában fel nem ismerve és megalázva, mindig az Úrhoz sóhajtozva, és könnyesen imádkozva, hogy méltasson téged az örök boldogság hazájában a szentekkel Neki énekelni: Alleluja.

7. ikosz

Új és szokatlan folyását tetted életednek, szent Elek, a világ szenvedélyei és minden bűnös szenny között idegen, ezért lelkedben az istenlátás tökéletes adományát kaptad, és a hármasfényű Istenségnek lelkes temploma lettél, amelyben Krisztus az Atyával és a Szentlélekkel lakást vett magának minket pedig megtanított, hogy mondjuk neked:

Üdvözlégy angyalokhoz hasonló és az emberek ékessége, * üdvözlégy, aki a szüzesség lelki öltözetét a tisztasággal fehérítetted meg, * üdvözlégy, aki bementél Urad örömébe, * üdvözlégy, akit az önkéntes szegénység magasra emelt, * üdvözlégy, aki türelmeddel a sokat szenvedett Jóbbal lettél egyenlő, * üdvözlégy, aki megaláztatásoddal az evangéliumi Lázárt követted, * üdvözlégy, aki sok szenvedéssel lelked egészségét megszerezted, * üdvözlégy, aki számtalan szenvedéssel Krisztus országát megtaláltad, * üdvözlégy az ősi Róma kegyelmes megújítója, * üdvözlégy Krisztus országának isteni megjavítása, * üdvözlégy Jézus ígéreteinek örököse, * üdvözlégy a Szentháromság titkos helye, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

8. konták

Vándor, és idegen voltál hazád városában, ó szent, mindig a magasságbeli várost, a mennyei Jeruzsálemet keresve, amikor pedig elérkezett Istenhez való elmeneteled ideje, te egy lapra írtad fel életed titkát, szüleidnek, felismerésül, és folytonosan maradtál a böjtnek és imádságnak küzdelmeiben, készülve a kimenetelre, meghatott énekkel Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Egészen Istenben lévén, szent Elek, ajkaidon imádságban lévén adtad át igaz lelkedet Isten kezébe békésen és nyugodtan, mert elpihentél, a halál valóban nyugodalom volt a szüntelen szenvedéstől és harctól számodra, és átmenet a rosszabból a jobbra. Ilyen boldog kimúlásodon örvendezve, ilyen alkalmas szavakat ajánlunk neked:

Üdvözlégy Isten szentje, aki földi életedet szentül, és igazul végezted be, * üdvözlégy, mert a szentség jó illatú halálos álmában nyugodtál el, * üdvözlégy, mert az angyalok Ábrahám kebelébe vittek, * üdvözlégy, mert a mennyei szent lakosok nem földi énekekkel fogadtak, * üdvözlégy, mert az örök élet koronájával az Úr megkoronázott, * üdvözlégy, mert a paradicsomi lakásokba dicsőséggel fogadtak be, * üdvözlégy, mert az Uralkodó Krisztus fényességes arcát állandóan szemléled, * üdvözlégy, mert a Legszentebb Háromságnak a háromszor-szent éneket el nem hallgatóan hangoztatod, * üdvözlégy, mert a mennyeiek és földiek Teremtőjét imádságaiddal irgalmasságra indítod, * üdvözlégy, mert közbenjárásoddal az egész keresztény világot átöleled, * üdvözlégy angyalok és emberek öröme, * üdvözlégy, aki a szent emlékedet tisztelőknek hűséges közbenjárója vagy, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

9. konták

Minden római ember, rettegésbe került, hallván városa főtemplomának hangját az Isteni Liturgia idején, amely fentről az oltártól hangzott, parancsolván, hogy keressenek téged, Isten embere, hogy imáidért megszabaduljanak. Ezért, csodálkozásban, és rémületben lévén, imádságosan kiáltottak fel az Úrhoz, hogy nyilvánítson ki nekik téged választottjának, hangoztatván a szentjeiben csodálatos Uralkodónak: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi szónoklás nem elég a te dicséretedre, szent Elek, akit az Isten hangja felülről dicsért meg, Akinek hirdetésére a római emberek holtan találtak meg téged, az ágyon fekve, egy lappal arcodon, amely naphoz hasonló sugarakkal tündöklött, és nagyon jó illat származott sokat szenvedett testedből. Ezért, feltalálásodnak örvendezve, a császár, a főpap, és az egész nép hangoztatta neked:

Üdvözlégy az egész világot megelevenítő hármasnapú fény fényes sugara, * üdvözlégy hajnalcsillag, amely fölkelt, hogy sok csodájával megvilágosítsa Krisztus Egyházát, * üdvözlégy szentségnek és tisztaságnak illatos lilioma, * üdvözlégy isteni adományok tárháza, * üdvözlégy, aki szüleidnek a lap által jelentetted ki magad, * üdvözlégy, aki fájdalmas sírásukat örvendezőre fordítottad, * üdvözlégy, aki atyád fehér haját megdicsőüléseddel megdicsőítetted, * üdvözlégy, aki anyád könnyeit kegyelmesen megjutalmaztad, * üdvözlégy, aki a hozzád való hűséget megtartó tisztes jegyesedet lelkileg megvigasztaltad, * üdvözlégy, aki feltalálásoddal az egész római népet nagyon megörvendeztetted, * üdvözlégy, aki szent ereklyéidből a csodás gyógyulásokat bőven.forrásoztad, * üdvözlégy, aki a mennyben é a földön a halál utáni megtiszteltetést méltóan elnyerted, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

10. konták

Az üdvözülni akaróknak jó példa a te életed, szent Elek, amely által mi mindnyájan megtanulva, hogy mondjunk le a világ hiúságairól, keressük, pedig az egy szükségeset, amely az Istennek való tetszés. Segíts azért nekünk Isten embere, hogy mindenben kövessünk téged, erősítsd gyönge akarásunkat, sugallj belénk lelki bátorságot, ékesíts fel bennünket erényekkel, és nyilváníts bennünket a mennyország örököseivé, hogy az élők földjén veled énekeljük Teremtőnknek: Alleluja.

10. ikosz.

A mennyei Királynak, Krisztusnak voltál hűséges követője, boldogságos Elek, Akinek félelmetes trónja előtt most mennyei dicsőségben állsz, amiről, mi földiek, és agyagból valók semmit sem tudunk elgondolni, mindazonáltal az irántad való buzgó szeretettől kényszerítve, lélekben szemlélünk téged, aki aggódva imádkozol Isten színe előtt, és, múlandó ajkainkkal hangoztatunk neked ilyen éneket:

Üdvözlégy a téged hittel tisztelőknek gyors segítsége, * üdvözlégy, az imádságban téged segítségül hívóknak buzgó közbenjárója, * üdvözlégy Isten igaz embere, akinek igazsága el nem homályosodóan ragyogott fel, * üdvözlégy föld sója, amely soha nem romlik el, * üdvözlégy, aki jó tetteiddel Istent megdicsőítetted és az embereket csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki életeddel az angyalokat megörvendeztetted és a sötétség szellemeit megszégyenítetted, * üdvözlégy a felsőbb világ ékessége, * üdvözlégy az alsóbb világ védelmezője, * üdvözlégy Róma dicsérete és dicsősége, * üdvözlégy a keresztény nép felmagasztalása, * üdvözlégy, aki a csodákban tündököltél, * üdvözlégy, aki az irgalmasságban kimeríthetetlen voltál, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

11. konták

Temetési éneket szerzett neked dicsőséggel a császár, a főpap, és az egész római nép, szent Elek, szüleiddel, és jegyeseddel kisérve tisztes holttestedet, amelyet istenfélelemmel vittek a főtemplomba, amelyből a csodák sokaságát forrásoztad, a vakok láttak, a bénák megerősödtek, a betegek egészségesek lettek, a szent testedhez való érintés által, hogy minden látó, ilyeneket hangoztasson Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényes és örömteli volt eltemettetésed, Isten embere, mert fényes arccal feküdtél a sírban, és gyönyörűséges jó illatot bocsátottál ki romlatlan testedből, ezekkel jelezve Krisztus jó illatára, és az alsó világ békéjére siető szent lelked el nem homályosodó fényességét, aminek teljességéből lelkünkbe is adj kegyelmi adományt, hogy lelki vigasztalással hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, az Isten iránti imádságokban felülről meggyújtott ki nem alvó világosság, * üdvözlégy, az irgalom olajával lent élőket megkenő aranyos lámpa, * üdvözlégy, a betegeknek gyógyulást forrásozó drága alabástrom edény, * üdvözlégy, a csodák sokvizű patakja, * üdvözlégy a szerzetesek számára a jó küzdelem tanítója, * üdvözlégy, az Isten előtti kedvesség példája a világban élők számára, * üdvözlégy az igazi élet tiszta tükre, * üdvözlégy, a rád hagyatkozóknak Isten után csendes menedékhelye, * üdvözlégy erős ellenharcos a láthatatlan ellenségek ellen, * üdvözlégy a lelki üdvösséget keresőknek jó segítője, * üdvözlégy, aki a mennyei magasságokból irgalmasan lehajolsz a föld szülötteihez, * üdvözlégy, a téged tisztelők kérésének gyors teljesítője, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

12. konták

Kegyelmet és irgalmat kérj számunkra Krisztustól, Királyunktól és Istenünktől, dicséretre méltó Elek, mert tudjuk, hogy sokat ér imádságod az Ő színe előtt, és Ő kegyesen hajlik kérésedre. Ezért, buzgón sietünk hozzád, és alázatosan kérünk: vezess bennünket közbenjárásoddal Krisztus csendes kikötőjébe, és méltass bennünket, hogy élvezzük halhatatlan örömét a szenteknek, akik el nem hallgatva éneklik a dicsőítés énekét a Háromságban egy Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve sokat szenvedett és csodálatos életed küzdelmeit, Isten embere, dicsérünk, dicsőítünk, és boldognak mondunk téged buzgó szeretettel, mint mennyei, nagy hatalmú közbenjárónkat, te pedig, ó szent, a neked felülről adatott kegyelemmel, bennünket bűnösöket és elhomályosodottakat szentelj meg, világosíts meg, és taníts minket, hogy elitéltetés nélkül énekeljük neked:

Üdvözlégy, a le nem alkonyodó Keletnek mindig ragyogó világossága, * üdvözlégy, aki csodáiddal betöltötted a mindenséget, * üdvözlégy, aki ereklyéiddel dicsőségesen csodát teszel, * üdvözlégy, aki hasonlatosságod képei által csodálatos dolgokat teszel, * üdvözlégy a betegek ingyenes orvosa, * üdvözlégy, a szomorúak jóságos vigasztalója, * üdvözlégy a kétségbe esettek kegyelmes bátorítója, * üdvözlégy a gyöngék váratlan megerősítése, * üdvözlégy a bajokban levőknek gyorsan segítségre siető, * üdvözlégy, aki az életből távozók számára nagyhatalmú segítségedet nyilvánítod, * üdvözlégy, az istenszerető lelkeknek lelki örömet adományozó, * üdvözlégy, aki az ideiglenes, és örök javakat számunkra az Úrtól buzgón kéred, * üdvözlégy Isten embere, Elek, aki lelkünkért imádkozol.

13. konták

Ó szent, és Istentől megdicsőített embere Istennek, Elek! Téged, aki aggódva imádkozol értünk a dicsőség Urának trónja előtt, mi, lent élő bűnösök, ezt a kis éneket ajánlva neked, teljes lelkünkből és egész elménkből imádkozunk, hogy imádságaiddal kérd Krisztus Istenünktől számunkra a bűnök bocsánatát, és, életünk befejezése után a felvételt a mennyország boldog lakóhelyeire, hogy mindörökre veled énekeljük Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.