Akathiszt szent Eugénia szerzetes-vértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Előkelő szülőktől, Rómában született. A vezeklő életre kedvet érezvén, titkon elhagyta a szülői házat, és férfinak öltözve, férfi kolostorban élt férfinév alatt. Különféle kínzások után lefejezték 180-192. között.

Ünnepe: december 24.

Konták, 4 hang

A világ múlandó dicsőségét megvetvén, * Krisztus után vágyakoztál * ki lelkednek nemességét épségben őrizte meg, * isteni bölcsességű dicső Eugénia!

1. konták

Istentől a jámbor és nemes nemzedékből kiválasztott szent Eugénia szerzetes-vértanúnőnek, aki egész lelkéből megszerette mennyei Vőlegényét, és félelem nélkül futott utána, hálaadó énekeket és dicséreteket mondunk. Te pedig, mivel nagy bizodalmad van Krisztus Istenhez, imádkozz értünk, hogy megszabaduljunk minden betegségtől és szomorúságtól, hogy örömmel mondjuk neked:

Üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője kiválasztott téged szent Eugénia szűz az ősi Rómából és családoddal Egyiptomba vezetett, hogy angyali életed által Isten szent nevét megdicsőítsd, mert szüzességed éveitől tisztaságban és jámborságban lettél nevelve, lelkedet erényekkel felékesítve. Ezért így dicsérünk téged:

Üdvözlégy testben és lélekben csodálatos szűz, * üdvözlégy, akit fiatal korodtól anyád Klaudia jámborságra tanított meg, * üdvözlégy atyádnak Fülöpnek öröme és vigasztalása, * üdvözlégy testvéreidnek Avitának és Szergejnek meghatottsága és ékessége, * üdvözlégy, aki Alexandria szent városban nőttél fel, * üdvözlégy, aki megtanultad a görög bölcseletet és nyelveket, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

2. konták

Látva a nemes római tisztviselők egyike Akvilin, hogy te szent Eugénia arcra nagyon szép vagy és testileg rendezett, de még szebb vagy szüzességeddel és szűzi tisztaságoddal, mennyasszonyként kívánt téged eljegyezni fiának Akviliusznak. Te pedig szent Eugénia elfutottál a házasság elől a szűzi tisztaság iránti szeretetből, magadat csodálatos és tiszta edénnyé készítve elő az isteni myró elfogadására, hogy énekeld Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Eszeddel gondolkozván szent Pál apostol levelén, megismerted ó bölcs Eugénia az igaz Isten létezését, Aki a mennyet és földet teremtette, és szíveddel erősen hittél Krisztus Jézusban. Mi pedig, szűzi értelmed tisztaságán meghatódva, ilyen szavakkal magasztalunk téged ó bölcs Eugénia:

Üdvözlégy az isteni gondviselés csodálatos választottja, * üdvözlégy Isten kegyelmének csodálatos kedveltje, * üdvözlégy, aki megszeretted az igazi bölcsességet, * üdvözlégy, aki a szűzi tisztasággal sokakat csodálatba ejtettél, * üdvözlégy, aki az isteni bölcsesség kincstárát találtad meg az isteni tanításban, * üdvözlégy mint a tisztaság virága, aki a mennyei dicsőségben illatoztál, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

3. konták

Isten kegyelmének erejétől indítva, igyekeztél, ó isteni bölcsességű Eugénia, hogy Protosz és Jácint eunuchjaiddal elérj egy szerzetes kolostort, ahol a szerzetesek énekelték a dicséretet Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Nagy szeretetet bírván szívedben az egyedüli Isten iránt, ó boldogságos Eugénia, megkívántad, hogy az üdvösség szűk útján haladj. Ezért, megparancsolva Protosznak és Jácintnak, hogy szépséges hajadat vágják le, és öltöztessenek téged férfi ruhákba, sötét éjszakán, velük együtt szerzetesi kolostorba mentél. Mi pedig, ilyen bátorságodon csodálkozva, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten kegyelmétől megárnyékozott, * üdvözlégy, akit mint a mezők virágát ajándékul Istennek hoztak, * üdvözlégy, aki siettél lépteidet Krisztus felé irányítani, * üdvözlégy, aki kívánságoddal, hogy Krisztussal légy, az eunuchokat csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki Jézus szeretetének édességét fiatal lélekkel megízlelted, * üdvözlégy, aki gyönge női testben férfias erősséget hordoztál, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát elűzve, álombeli látomásban felőled megvilágosodva, szent Eliosz püspök belső tekintettel meglátta benned a női természetet, kedvesen fogadott téged, szent Eugénia, dicséretet énekelve a Teremtőnek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Éliosz püspöktől az értelmes szavakat: „Győzd le a női természetet, és bátor leszel, és megerősödsz Krisztusban, Akiért te férfinak adod ki magadat, változtasd meg a női külsőt és nevet az Isten iránti szeretetből”, te, isteni bölcsességű Eugénia még jobban felgyulladtál lélekben és a kívánságban, hogy szolgálj az Úrnak. Mi pedig, az Úr iránti ilyen buzgóságodtól meghatódva, dicsérünk téged:

Üdvözlégy, aki erényes életed által a Szentlélek edényévé lettél, * üdvözlégy, aki csodálatos bátorság és a lélek erőssége által az Úr szolgálatában megdicsőültél, * üdvözlégy, aki eljegyezted magad a halhatatlan mennyei Vőlegénnyel, Krisztussal, * üdvözlégy, aki Krisztus szavai jó illatának illatszerétől illatoztál, * üdvözlégy, aki az erényes élet által felülhaladtad a világi hiúságot szeretőket, * üdvözlégy, aki a földi javaktól többre becsülted a mennyei javakat, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

5. konták

A szent keresztség Istentől szőtt ruhájába felöltözve, és a szerzetesek seregéhez számláltatva társaiddal Protosszal és Jácinttal együtt, szent Eugénia, buzgón teljesítetted a szerzetesi szolgálatot énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a szent kolostor testvérei, hogy te, tisztaságos Eugénia, mindenkinél jobban előhaladtál az isteni tudományban, és lelked annyira eltelt békével, hogy mindnyájan egynek az angyalok közül tiszteltek téged, annak a kolostor elöljárójának békés kimúlása után, egyöntetűen kértek téged, hogy légy nekik elöljárójuk. Te pedig, megkérdezvén magát az Urat a szent Evangélium által és elnyervén Tőle az áldást az elöljáróságra, alázatosan engedelmeskedtél Krisztus parancsának, hogy légy szolgája és szerető cselédje ennek a kolostor testvéreinek. Mi pedig a beleegyezésednek örvendő szerzetes testvériséggel együtt dicsőítjük alázatosságodat:

Üdvözlégy, mert Krisztus erejével a női mivoltodat eltakartad, * üdvözlégy, mert a tökéletes férfiakat szeplőtelen életeddel csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki sokakat az értelemben megvilágosítottál, * üdvözlégy, aki az értelmetleneket alázatosságoddal értelmessé tetted, * üdvözlégy Isten áldásának kiapadhatatlan forrása, * üdvözlégy, aki mindenkinek kegyelmet és gyógyulást ajándékoztál, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

6. konták

A türelem, bátorság és alázatosság hirdetőjének látunk téged isteni bölcsességű Eugénia, amikor az elöljáróság átvétele után mindenki számára szolgává lettél, szüntelenül fáradozva az egész testvériségért, vizet hordva, fát vágva, cellákat tisztítva, és nagy buzgósággal szolgálva mindenkinek mint magának az Úrnak, Akinek énekelted: Alleluja.

6. ikosz

Nagy öröm ragyogott fel a mennyben az angyaloknak, amikor hallották szavaidat, ó Úrtól szeretett Eugénia, amikor egy bizonyos Melantia özvegy igyekezetére, aki tisztátalan kívánságra gyulladt szépséged iránt: „Bocsásd el Isten szolgái közül a kísértőt, hogy értelmünk ne gondolkozzék testi gyönyörűségekről! Ó, boldogságos tisztaság, nem adunk el téged múlandó gazdagságokért! Ó, szent szüzesség, nem szennyezünk be téged paráznasággal! Ó, Isten anyja, és Szűz, akiben reménykedem, nem változtatom meg fogadalmaimat! Egy nálunk a házasság: szeretetünk Krisztus iránt, egyek nálunk a gazdagságok: a megígért javak a mennyekben, egy az örökség: az igazság ismerete.” Fogadd el tehát tőlünk ezt a magasztalást:

Üdvözlégy, bennünket a jámborság vizeivel megitató édesség patakja, * üdvözlégy a büszkeség és gonoszság legyőzése, * üdvözlégy a lázongó test igazi lecsendesítése, * üdvözlégy az igazhitű keresztények igaz segítése, * üdvözlégy, aki a szerzetesi fogadalmakat hűségesen megtartottad, * üdvözlégy, aki az ellenséges támadásokat bátran legyőzted, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

7. konták

Az emberi nem ellensége rágalmazni akarván szűzi életed tisztaságát, ó Eugénia szűz, felkeltette ellened a gonosz Melantia dühösségét, hogy a helytartó előtt vádoljon meg téged. Te pedig, minden reményedet az Úrba vetetted, tiszta szívvel hangoztatva: Alleluja.

7. ikosz

Új kegyelmet mutatott fel szolgája iránt az emberszerető Úr, és jónak látta, hogy megdicsőítsen téged szent Eugénia, amikor szeplőtelen életed tisztaságának rágalmazása miatt a helytartó elé lettél állítva. Te pedig titkodat mindenki előtt feltártad Jézus Krisztus nevének megdicsőítésére, mert olyan ereje van ennek a szent névnek, hogy az istenfélelemben élő asszonyok méltókká válnak a férfiak méltóságára, Pál apostol szava szerint: mert nincs Istennél különbség férfi és nő között, mivel mindnyájan egyek vagytok Jézus Krisztusban. Mi pedig, magasztalva benned az Úr iránti nagy szeretetet, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki női mivoltodat mindenki előtt megmutattad, * üdvözlégy, aki ezzel a megmutatással Melantiát megszégyenítetted, * üdvözlégy, mert feltártad, hogy Isten előtt az asszonyok is szeretettek, * üdvözlégy, aki az apostol szavait életeddel erősítetted meg, * üdvözlégy, aki emberi alakban magadat mennyei angyalnak mutattad, * üdvözlégy, aki a mennyei Vőlegény arcát szívedben hűségesen megőrizted, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

8. konták

Különös, és csodálatos csodát tett az Úr, amikor rokonaid sírását örömre fordította, mert ők, meglátván benned szeretett gyermeküket és nővérét, könnyek között öleltek meg és csókoltak téged, boldogságos Eugénia. Látván a történteket, az emberek meghatottságban kiáltották: „Egy a Krisztus, egy az igaz Isten, a keresztények Istene,” te pedig, velük együtt hálásan énekelted Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen eltelve örömmel, és a magasból az Úrtól megvilágosítva, jámbor atyád, Fülöp, ó csodálatos Eugénia, az Úr Krisztusban hivén, a szent keresztség által megszentelte lelkét, vele együtt egész rokonsága és a pogányok nagy sokasága is megvilágosodtak a szent keresztséggel. Mi pedig, elragadtatva az ő, általad előkészített ilyen oda fordulásukon Krisztushoz, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki az Isten iránti hitet, reményt és szeretetet megőrizted, * üdvözlégy, aki az Úrtól megízlelted a paradicsomi édességet, * üdvözlégy, aki Krisztus útján jártál, * üdvözlégy, aki sokakat Krisztushoz vezettél, * üdvözlégy, aki az Úrtól koszorút nyertél, * üdvözlégy, aki a Krisztusban való hitben erősen álltál, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

 9. konták

Az Úr iránti buzgóságtól egészen eltelve, Fülöp helytartó, szeretett atyád, szent Eugénia, amikor az üldözés ideje eljött a császári hatalomtól, az alexandriai keresztények jóakarata szerint, a püspöki méltóságba öltözött, és elnyerve a vértanúi kimúlást Jézus nevéért, most, a mennyben Isten dicsőségében veled hangoztatja: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják méltóan kibeszélni sok és dicsőséges tetteidet Krisztus mennyasszonya Eugénia, mert te titokban Krisztushoz vezetted a nevezetes hatalmasságok leányait, és figyelmeztetted őket, hogy őrizzék meg szüzességüket. Így, a császári családból való Vaszilla szűz, a mennyei Vőlegénnyel eljegyeztetve, szüzességéért Krisztustól vértanúi koszorút kapott. Mi pedig, kérünk téged, hogy közbenjárásod által mi is megőrizzük magunkat a szűzi tisztaságban, és neked így énekeljünk:

Üdvözlégy megerősítésünk az üdvösség útján, * üdvözlégy, aki a szűzi lelkeket méltóvá teszed a jó illatú virágzásra, * üdvözlégy, aki a sötétség fiainak az Evangélium világosságát megmutattad, * üdvözlégy, aki a nappali és éjszakai küzdelmek folyását elvégezted, * üdvözlégy, aki az alázatosság formájával a lelkekben a békét megerősítetted, * üdvözlégy, aki szívedet minden lélekre ártalmas csábítástól megőrizted, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

10. konták

Üdvözíteni akarván a fiatal lányok lelkét, kérted az Urat, boldogságos Eugénia, kezeidet az égre emelve: „Uram Jézus, a Magasságbeli Fia, aki üdvösségünkért Szűz Máriától, legtisztább anyádtól megszülettél, vezess el az Általad rám bízott minden lányt érintetlen szüzességben dicsőséged örök országába!” A lányoknak pedig ezt mondtad:”Én átadlak titeket a Szentléleknek, és hiszem, hogy Ő megőriz benneteket tisztáknak és szeplőteleneknek,” akikkel énekelted Neki: Alleluja.

10. ikosz

Erős és legyőzhetetlen falként jelentél meg az igazhitű tanítás számára, ó bátor Eugénia, amikor Róma város helytartója Nikétász, magához hívott téged, és megvizsgálásod után megparancsolta, hogy vezessenek Diána templomába, hogy áldozatot mutass be a bálványoknak. Te pedig, lábaiddal a templomhoz odaérve, az összeomlott. Kérünk téged Eugénia anya, erősíts meg bennünket is, hogy az igaz hitet szívünkben erősen őrizzük, hogy ne rontsák meg azt a téves tanítások és istentelen tanítások, akik téged dicsérünk:

Üdvözlégy, aki a hervadhatatlan dicsőségben virágzol, * üdvözlégy, aki a mennyországba vezeted a hívőket, * üdvözlégy, aki az imádságokban Istenhez kiáltottál, * üdvözlégy, aki a bálványokat bátran eltiportad, * üdvözlégy, akit Isten Anyja oltalmazott, * üdvözlégy angyaloktól dicsért és szeretett, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

11. konták

Szüntelen imádságot ajánlva az Úrnak, az isteni erő és dicsőség befogadója voltál, minden kínzást az istentelenektől bátran elviselve. Dicsőítve a szentjeiben csodálatos Urat, hálásan dicsőítjük Őt: Alleluja.

11. ikosz

Istentől küldött világító voltál szenvedéseidben, Eugénia szerzetes-vértanúnő, csodálatos fénnyel világítva meg a pogány szíveket, hogy megismerjék az igaz Istent. Te pedig, a császár parancsára, kővel a nyakadon a Tiberis folyóba dobatva, a vízen mint szárazon jártál, a kő pedig nyakadról leesett, a tüzes kemence, amelybe belevetettek téged kínzóid, hírtelen kihűlt, és te sértetlenül jöttél ki belőle. Mi pedig, a miattad történt ilyen csodán elcsodálkozva, az Úrnak, hálát mondva így énekelünk:

Üdvözlégy, a mennyei lakásokba felrepült szeplőtelen galamb, * üdvözlégy, aki a Teremtőnek tiszta hangon éneket énekeltél, * üdvözlégy, aki az imádság erejével a követ a nyakadról levetetted, * üdvözlégy, aki a tüzes kemencét Isten erejével kioltottad, * üdvözlégy, aki a Krisztusban való hit által az istentelen császárt megszégyenítetted, * üdvözlégy, aki a rajtad történt csodák által sokakat Istenhez térítettél, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

12. konták

Istentől kegyelmet nyerve, elérkeztél halálos órádhoz, Krisztus mennyasszonya Eugénia. Mély és sötét verembe dobatva tíz napig éhséggel kínoztak, de az isteni kegyelem fénye nem szűnt meg megvilágítani téged, és mennyei étellel táplálni. Te pedig, az Úr Jézus Krisztusnak, Aki megjelent neked és ezt mondta: „Én nagy dicsőségbe öltöztetlek téged, és eltöltelek kimondhatatlan örömmel, befogadva téged mennyei lakásaimba ugyanazon a napon, amelyen megszülettem a földön a tiszta és szeplőtelen méhből,” énekelted: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve az Úr csodálatos megjelenését, amely kimondhatatlan örömmel töltötte el szívedet, boldogságos Eugénia, dicsőítjük vértanúi kimúlásodat, mert magán Krisztus születésének napján küldetett hozzád a hóhér, karddal ölve meg téged. Amikor pedig anyád Klaudia, rokonaiddal eltemette szent és tisztes testedet, megjelentél neki a szent szüzek sokaságával, nagy dicsőséggel körülvéve, és az örök boldogságról adtál hírt neki. Illatozz be bennünket is a boldogságos élet fényes örömével, hogy dicsőítsünk téged:

Üdvözlégy, aki Krisztus születésének napján költöztél át az Úrhoz, * üdvözlégy, aki bementél a szent szüzekkel a mennyei csarnokba, * üdvözlégy, aki az Úr tisztaságos seregeivel gyönyörködsz a dicsőségben, * üdvözlégy, aki méltó vagy, hogy az angyalokkal és szüzekkel énekelj az Úrnak, * üdvözlégy, aki imádságaiddal kéred értünk a Teremtőt, * üdvözlégy, aki kéred számunkra Istennél a boldog örök életet, * üdvözlégy szent Eugénia szerzetes-vértanúnő, akit Krisztus hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg.

13. konták

Ó, Krisztus szent jegyese, Eugénia, aki egész lelkedből megszeretted az Urat, aki szüzességedet szentségben és szeplőtelenségben mennyei Vőlegényednek ajándékul adtad, imádkozz értünk, akik dicsőítjük szent küzdelmeidet és fáradságaidat, hogy Urunk Jézus Krisztus bennünket is méltasson arra, hogy lelkünket tisztán és szeplőtelenül őrizzük meg, és életünk befejezése után, mint a mezők liliomát ajánljuk Neki ajándékul, hogy veled állandóan énekelhessük: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták