Akathiszt szent Florusz és Laurusz vértanúkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Testvérek voltak, mesterségre nézve: kőfaragók. A munkájukért kapott pénzt szétosztották a szegények között, közben hirdették a keresztény hitet is. 320-ban nyerték el a vértanúságot. Száraz kútba dobták őket, és földdel betömték.

Ünnepük: augusztus 18.

Tropár, 4 hang

A legkiválóbb, és isteni bölcsességű dicső párt * magasztaljuk hívek, illő módon, * a boldog Flóruszt, és tiszteletreméltó Lauruszt, * kik a teremtetlen Szentháromságot * mindenki előtt szívesen és nyilván hirdették. * Azért utolsó csepp vérükig harcolván, * a legtündöklőbb koronát nyerték el, * s most Krisztushoz imádkoznak, * hogy üdvözítse lelkünket.

1. konták

A kiválasztott ragyogó kettőst, a Krisztussal a vérontásig együtt szenvedő boldogságos Flóruszt és a minden tiszteletre méltó Lauruszt, ó hívek, lelki énekekben tiszteljük, és, mivel imádságaik által a bajoktól megmenekülünk, hálaadással énekeljük, hangoztatva: Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

1. ikosz

Az angyali rendek, mint együtt örvendezőket fogadtak titeket, ó boldogságos vértanúk, amikor szenvedéseitek után az Úr trónja elé álltatok, hogy minden, Isten Bárányának vérével megpecsételttel hangoztassátok a „ Hozsannát!” a trónon Ülőnek. Mi pedig, megterheltek, a földön, ilyen dicsőségeteken csodálkozva, így dicsőítünk titeket:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztust hittel követtétek. * Üdvözölve legyetek, akik az Ő keresztjét, mint igát felvettétek. * Üdvözölve legyetek Isten Bárányának vére által megváltottak. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztusért saját véreteknek nem kegyelmeztetek. * Üdvözölve legyetek, akik szép halállal temetkeztetek el Krisztussal. * Üdvözölve legyetek, akik megtaláltátok az élet forrását. * Üdvözölve legyetek, akik a szűk, fájdalmas úton haladtatok. * Üdvözölve legyetek, mert megnyíltak előttetek a paradicsomkert kapui. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

2. konták

Látván, hogy nagy jutalom adatott a mennyekben a szent vértanúknak, törekedjünk, ó hívek, földi életüket szorgalmasan szemlélve, abból tanulni, hogy a hit hogyan haladhat együtt a tettekkel, hogyan vezet a földiektől az égiekig, és hogyan tanít meg hangoztatni Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelem világosított meg benneteket, ó Florusz, és Laurusz, amikor a jámborság őrzői: Proklosz és Maximosz, nem csak a kőfaragás bonyolultságára tanított meg benneteket, hanem Krisztus hitének kövén is jól megerősített, amelyen leronthatatlanok maradtatok egészen a halálig, az Úrnak fáradsággal dolgozva, ezért, boldogoknak mondunk titeket, hangoztatva:

Üdvözölve legyetek, akik a munkában ifjúságtól lettetek nevelve. * Üdvözölve legyetek, akik magának Krisztusnak dolgoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik a tétlenséget messzire űztétek el. * Üdvözölve legyetek, akik a nektek adott talentumot nagyon megkettőztétek. * Üdvözölve legyetek, akik a test szolgálatát kiűztétek. * Üdvözölve legyetek, akik lélekben az Úrnak szolgáltatok. * Üdvözölve legyetek a munkát szeretők jóváhagyása. * Üdvözölve legyetek a tétlenek kiiktatása. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

3. konták

A Magasságbeli ereje indította egy ország kormányzóját, hogy hívja meg a szent munkásokat a bálványtemplom felépítésére, miután pedig ez a templom felépült, más, nem kézzel épített templomot alkottatok, annak az országnak emberei, Florusz lés Lauruaz hithirdetése által tanítva, megismerték az Igaz Istent, és megszokták, hogy egyedül Neki énekeljék: Alleluja.

3. ikosz

Erős hitet bírván szívükben, az istenhordozó testvérek félelem nélkül más országba mentek el idegen munkára, és, kis idő múlva, és az apostolok fáradságára megtérült cselekedetük, a sötétségben és halálos árnyékban ülő emberek az Evangélium fényétől megvilágosodtak, amelyet az isteni bölcsességű kőfaragók hoztak magukkal, ezért, énekeljük őket, hangoztatva:

Üdvözölve legyetek pogányok felvilágosítói. * Üdvözölve legyetek apostolok utánzói. * Üdvözölve legyetek Krisztus evangéliumának hirdetői. * Üdvözölve legyetek, akik az Úrnak jó korán szolgáltatok a szántóföldön. * Üdvözölve legyetek, akik a nehézkes emberekben az Urat dicsőítettétek. * Üdvözölve legyetek, akik a pogányok között az Ő dicsőségét hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, az Egyház gyönyörű ültetvénye. * Üdvözölve legyetek a mennyei kertek kihajtott ékessége. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

4. konták

A dühöngő gonoszság viharát támasztotta fel rátok Memertin a bálvány pap, amikor fiának, aki munkátokra veszélytelenül ránézett, egy hirtelenül leszakadt kő által, a szeme kiszakadt, és sok káromlást tett rátok, jóságos munkásokra, mert ajkai még nem tudták énekelni: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a haragos Memertin pásztorsípjának sok káromlását és fenyegetését, félelem nélkül, szelíden fogadtátok ezeket ó Flórsz és Laurusz. És, együttérzéssel lévén eltelve, a hit nagy bizalmát nyilvánítottátok ki, amikor megígértétek, hogy a megsebzett gyermeket épen és egészségesen fogjátok atyja elé állítani, mi pedig, a szentek ilyen hitén, szelídségén és reménységén elcsodálkozva, így éneklünk nekik:

Üdvözölve legyetek az angyalhoz hasonló szelídség megtestesülése. * Üdvözölve legyetek a nagy hit javítása. * Üdvözölve legyetek, akik áldottátok, a titeket átkozókat. * Üdvözölve legyetek, akik jót tettetek a titeket rágalmazókkal. * Üdvözölve legyetek, akik reméltetek a segítő és oltalmazó Istenben. * Üdvözölve legyetek, akik a menekülést és megerősödést Istenbe helyeztétek. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr előtt jóságban jártatok. * Üdvözölve legyetek, akik a Benne való reménységben sohasem gyengültetek meg. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

5. konták

Istentől küldött csillagokként mutatkoztatok ó szentek, annak az ifjúnak számára, akinek a testi szemét egy kőtöredék kivájta, mert ti, bizakodva, nem csak a sebtől gyógyítottátok meg, hanem lelki szemeit is megnyitva, hithirdetésetek által oktatva, megismerte az igaz Istent, és Neki örömmel hangoztatta: Alleluja.

5. ikosz

Látva a fián megmutatkozó nagy csodát, atyja: Memertin is követte őt, a bálvány ravaszságot elvetve, mint fia is, az igaz Istent megismerte, és jó hitvallás után a kettős a dicsőséges vértanúkkal együtt szenvedett, amelyet most mi is énekelünk, hangoztatva:

Üdvözölve legyetek csodálatos csodatevők. * Üdvözölve legyetek lelki orvosok. * Üdvözölve legyetek, akik csodákkal semmisítettétek meg a bálványimádás ravaszságát. * Üdvözölve legyetek, akik az értelmetlenek lelkét a hit világosságával világosítottátok meg. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványimádó papot a bálvány vadságától elfordítottátok, és Krisztussal összekötöttétek. * Üdvözölve legyetek, akik fiát is kivontátok az ellenséges hálókból. * Üdvözölve legyetek gonoszlelkek elkeseredése. * Üdvözölve legyetek angyalok öröme. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

6. konták

Az igazi szeretet hirdetőiként mutatkoztatok meg ó szent vértanúk, amikor a munkátokért kapott pénzt szétosztottátok a szegényeknek, és a szegényeket önkéntesen táplálva, magatok a böjtben és nélkülözésben nem zúgolódva maradtatok, éberen énekelve Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott a kimondhatatlan mennyei dicsőség fénye, és megvilágította a Florusz és Laurusz kezeivel alkotott templomot, nem, mint a bálványok lakóhelyét, hanem Jézus Krisztus nevének dicsőségére szenteltét, az emberek pedig, látván ezt a fényt, e templom számára előkészített minden bálványszobrot megsemmisítve, a templomépítőknek így kiáltották:

Üdvözölve legyetek, akik az istenismeret fényével bennünket megvilágosítottatok. * Üdvözölve legyetek, akik a bálványimádás homályát szétoszlattátok. * Üdvözölve legyetek, akik a ravaszság fogva tartóitól bennünket megszabadítottatok. * Üdvözölve legyetek, akik az igazi élet útját nekünk megmutattátok. * Üdvözölve legyetek, mert tisztes jó illattal töltöttétek be az Egyházat. * Üdvözölve legyetek, mert az ellenséges gonosz bűzt messzire űztétek. * Üdvözölve legyetek az ördögök bátor leverői. * Üdvözölve legyetek Isten szépséges sajátjai. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

7. konták

Miután a szent testvérek, munkájuk befejezése után, amelyre hívatva voltak békében akartak hazájukba térni, a kegyetlen munkaadó megakadályozta őket, mert megkötözve, és megverve őket, mint gonosztevőket Licion helytartóhoz vezette, mivel Krisztust, mint Istent hirdették, és az embereket megtanították, hogy hangoztassák Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új és kegyetlen kínzásokat készített számotokra, ó szent vértanúk, a helytartó, amikor visszatértetek megkötözve és Krisztusért sebeket kapva hazátokba, de hitetek erősségét egyáltalán nem ingatta meg, mi pedig, tűréseteket boldognak mondva, így kiáltunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek Krisztussal együttszenvedők. * Üdvözölve legyetek, Vele uralkodók is. * Üdvözölve legyetek, akik tűrésben tartottátok meg lelketeket. * Üdvözölve legyetek, akik az ígéretet, amely a mennyekben van, megkaptátok. * Üdvözölve legyetek, akik a hit Szerzőjére és Bevégzőjére, az Úr Jézusra tekintettetek. * Üdvözölve legyetek, akik az előttetek állott küzdelemre jól futottatok ki. * Üdvözölve legyetek kislelkűek bátorítói. * Üdvözölve legyetek szenvedők vigasztalása. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

8. konták

Különös és szörnyű halált talált ki az emberi keményszívűség a szelíd testvéreknek: Florusznak és Laurusznak: mert egy víznélküli kútba lettek bedobva, és abban földdel lettek betakarva, így gondolták az istentelenek elnémítani a szentek hangját, akik Istenhez kiáltották: Alleluja.

8. ikosz

Az egész világ nem volt méltó hozzátok, ó szent vértanúk, mert ti, a földön magatoknak helyet nem találva, a mennyeiekbe költöztetek át, és mint igazi polgárok, ott szereztetek hazát, szüntelen dicséretekkel szolgáltok királyotoknak és uratoknak, mi is dicsérjük azért ezeket, az Istent dicsérőket ilyen dicséretekkel:

Üdvözölve legyetek, akik nem törődtetek a földiekkel. * Üdvözölve legyetek, akik értelmeteket a mennyeiek felé irányítottátok. * Üdvözölve legyetek, akik a földi élet éjszakáján jól mentetek át. * Üdvözölve legyetek, akik elértetek Krisztusnak: a le nem alkonyodó Napnak országába. * Üdvözölve legyetek, mint a kínok kemencéjében kipróbált arany. * Üdvözölve legyetek, akiket mint áldozati teljes gyümölcsöt fogadott el Isten. * Üdvözölve legyetek, akik az emberek színe előtt kínokat fogadtatok el. * Üdvözölve legyetek, mert a halhatatlanság reménye beteljesedett. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

9. konták

„Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, megvallom én is Atyám előtt,” mondta az Úr, Az Úrnak e szavai után ti is, Florusz és Laurusz vértanúk, mint Krisztus bátor hitvallói, a Mennyei Atya előtt megdicsőültetek, és a minden szentekkel állandóan hangoztatjátok a Szentháromságnak: Alleluja.

9. ikosz

E világ szónoklata nem tudja kibeszélni a szent vértanúk hősiességének nagyságát, amint e világ bölcsessége sem tudja semmiképp sem befogadni a keresztről szóló tanítást, mi pedig, alázatosak, a Keresztre-feszítettről szóló igehirdetés „oktalansága” által megváltottak, Floruszt és Lauruszt, mint akik magukat elvetették, és lelküket Krisztusért odaadták, kétség kívül dicsőítjük, így hangoztatva hozzájuk:

Üdvözölve legyetek, akik az emberek előtt Krisztust megvallottátok. * Üdvözölve legyetek, mert maga az Úr is megvall titeket Isten angyalai előtt. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr Jézus Krisztus szenvedéseit nem szégyelltétek. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus igehirdetése miatt szenvedtetek. * Üdvözölve legyetek, mert erős küzdelmet adott nektek az Úr. * Üdvözölve legyetek, mert szent értelem is adatott nektek a Magasságbelitől. * Üdvözölve legyetek, mint az ég felé felszálló szikrák. * Üdvözölve legyetek, akik látogatásotok idején jól ragyogtatok. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

10. konták

Kérünk titeket, ó jól küzdött és megkoronázott és ezért kegyelmet nyert szent vértanúk, legyetek üdvösségünk közbenjárói, imádkozzatok értünk, hogy megmeneküljünk az ellenség hiú munkájától, hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Egykor kőfalak építői lévén, a hit keménysége által, Krisztusért különféle kínok és szörnyű halál elszenvedéséért nagy bizodalmat szerezve Nála, imádkoznak most az emléküket hűségesen tisztelőkért, és a különféle bajokban és támadásokban biztosan megoltalmazzák, akik nekik így énekelnek:

Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának megingathatatlan oszlopai. * Üdvözölve legyetek a keresztény hit erős oltalma. * Üdvözölve legyetek, a hitben ingadozók erős megerősítése. * Üdvözölve legyetek a támadások tengerén veszendőknek biztos kikötője. * Üdvözölve legyetek az imádságok tömjénjével tele aranyos csészék. * Üdvözölve legyetek, akik a bűzös szenvedélyeket tőlünk messzire űzitek. * Üdvözölve legyetek buzgó imádkozók Istenhez. * Üdvözölve legyetek legigazabb közbenjárók. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

11. konták

Az ének el nem hallgatott, és fényes seregekkel lett tele a császári Város, amikor gyógyító ereklyéiteket megtalálták, átvitték, és abban tisztelettel elhelyezték, ó szent Florusz és Laurusz vértanúk, azokból sok csodás gyógyulást nyerve, hálaadással énekelték Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Az anyagtalan fényességtől megvilágosodva, a szent lakóhelyeken letelepedve, és kimondhatatlan örömmel eltelve, fényesen örvendeztek most az angyalokkal, ó, az Úrnak vértanúi, világosítsatok fel minket is, a hiúság sötétsége által belepetteket, e világ gonoszsága által elkeseredetteket, és akiknek csak egy oltalmuk van, hogy hozzátok meneküljenek, és titeket így énekeljenek:

Üdvözölve legyetek, akik a csábítás ködét szétoszlatjátok. * Üdvözölve legyetek, akik az istentelenség éjszakáját megvilágosítjátok. * Üdvözölve legyetek, akiket igaztalan gyűlölséggel gyűlöltek a földön. * Üdvözölve legyetek, akik az égben bementetek Uratok örömébe. * Üdvözölve legyetek, akik sok szomorúság által örököltétek az örök életet, Üdvözölve legyetek a szomorúságokban és szorongatásokban levőknek a Szentlélektől kért vigasztalása. * Üdvözölve legyetek a türelmesség fényét kibocsátó csillagok. * Üdvözölve legyetek a hívők lelkét megvilágosító világítók. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

12. konták

Nagy kegyelem adatott nektek a Magasságbelitől, ó bátor vértanúk, mint akik eljöttek a nagy szomorúságból és meghintették ruháikat a Bárány vérében, ezért minden szenttel Isten trónja előtt álltok, örökké hangoztatva: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve titeket templomunkban, ó Florusz és Laurusz, mint jámbor vértanúkat, akik ifjúságotoktól a munkákban voltatok, és az oszthatatlan Háromságban való hitet megőriztétek, és győzelmesen Krisztushoz mentetek el, Aki előtt most állva, ne feledkezzetek meg azokról, akik hozzátok így kiáltanak:

Üdvözölve legyetek, a Mennyei Király jeles katonái. * Üdvözölve legyetek, a győzelmi koszorúkkal jól megkoronázottak. * Üdvözölve legyetek drágakövek az ég Urának kincseskamráiban. * Üdvözölve legyetek, a földön küzdő Egyház kimeríthetetlen gazdagsága. * Üdvözölve legyetek építőmesterek, akik az isteni Lélek templomát saját magatokban mutattátok be. * Üdvözölve legyetek építők, akik a hitnek rendületlen kövén sokak lelkét megerősítettétek. * Üdvözölve legyetek, akik most mennyei ragyogástól fényletek. * Üdvözölve legyetek, akik a súlyos gondolatok homályát tőlünk elűzitek. * Üdvözölve legyetek Florusz és Laurusz, Krisztus paradicsomkertjének gyönyörű virágai.

13. konták

Ó, dicsőséges kettőse a vértanúknak: Florusz és Laurusz, testvéri egység, a Szentháromság tisztes dicsősége! Fogadjátok el jelen énekünket, kérleljétek Istent értünk, hogy mentsen meg minket minden bajtól és szomorúságtól, ajándékozva nekünk mindvégig kitartást Anyaszentegyházában, hogy méltasson a halál után és az utolsó ítéletnél, hogy veletek, és minden szenttel énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. konták és az 1. ikosz.