Akathiszt szent Gábor főangyalhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A főangyal többször járt isteni küldetésben a földön, az emberek között. Legismeretesebb feladata volt, hogy Keresztelő szent János, és a Megváltó születését hirdette előre.

Ünnepe: március 26, és július 13.

Konták, 6 hang

Ki a mennyekben Isten dicsőségét szemléled, * a földön pedig a magasságból jövő kegyelmeket osztod, * angyaloknak fejedelme, szent Gábor, * az isteni dicsőségnek szolgája, * a világnak isteni előharcosa, *erősítsd meg és üdvözítsd mindazokat, * kik hozzád így kiáltanak: * Te légy a mi segítségünk * és senki sem lesz ellenségünk!

1. konták

A kiválasztott főangyalt, aki állandóan a Mindenható trónja mellett áll, a kegyelem titkos hordozóját, és az öröm hirdetőjét, a tiszteletreméltó Gábort, a legtisztább Szűz vőfélyét, dicsérő énekkel tiszteljük áhitatosan, hálaadással hangoztatva neki: *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

1. ikosz

Testnélküli angyal lévén lényednél fogva, a mindenkor létező és örök Bölcsesség szemlélőjeként mutatkoztál a világ teremtésében, ó főangyal. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki neveddel Isten erejét hirdeted, *  Üdvözlégy, aki csodás szépségeddel Isten kimondhatatlan dicsőségét nyilvánítod ki, *  Üdvözlégy anyagtalan szellem, aki szabad vagy a testi lényeg kötelékeitől, *  Üdvözlégy fényes értelem, a láthatatlan istenség hasonmása, *  Üdvözlégy az isteni értelem befogadója, *  Üdvözlégy kimondhatatlan titkok kincstára, *  Üdvözlégy az első- ragyogású fény legtisztább fénye, *  Üdvözlégy, az isteni szeretet lángjától égő gyertya, *  Üdvözlégy, aki az Isten oltára mellett állsz, *  Üdvözlégy, az Úr dicsőségének szemlélője, *  Üdvözlégy nekünk, a föld szülötteinek vigasztalása, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

2. konták

Látván téged, mint a látható menny és föld előtt alkotott ékes értelmi mennybolt fényt árasztó csillagát, ó főangyal, veled énekeljük a Teremtő Istennek: Alleluja.

2. ikosz

A teremtő értelmet szemlélve a mennynek és földnek teremtésében , és azok minden ékességében, istenfélelemmel álltál ó főangyal a Teremtő trónjánál, és amikor megteremtődtek a csillagok, nagy hangon magasztaltad Őt minden mennyei erővel. Ezért mi is hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten dicsőségét hirdető anyagtalan ég, *  Üdvözlégy, a Teremtő jóságát hirdető szellemi világító, *  Üdvözlégy, a látható fény előtt felragyogó csillag, *  Üdvözlégy fényességes hold, aki a kegyelem bőségét minden többi más angyalnál fogadtad, *  Üdvözlégy, az isteni kinyilatkoztatás tükre, *  Üdvözlégy, a lelki felvilágosítás elősegítője, *  Üdvözlégy Isten titkát kinyilvánító első angyal, *  Üdvözlégy második világosság, aki a téged éneklő híveket megvilágosítod, *  Üdvözlégy, az Isten iránti legtisztább, és leglángolóbb szeretet, *  Üdvözlégy, az Ő dicséretének el nem hallgató ajka, *  Üdvözlégy, aki minket felgyullasztasz a szívbeli kegyelem tüzével, *  Üdvözlégy, aki a szenvedélyek hőségét ez által visszavered, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

3. konták

Isten erejével egynevű lévén, harcostársául mutatkoztál, ó főangyal a fényes mennyei hadsereg fővezérének, Mihálynak, a bukott sötét szellemek ellen. Hűséges lévén a Teremtő Úrhoz, a többi testnélküli renddel, hangoztattad Neki a háromszor-szent éneket. Mi is veled énekeljük Neki: Alleluja.

3. ikosz

El nem vehető kegyelmet bírván az Úr iránti hűségedért, mindörökre megerősödve maradsz a jó akaratban. Ezért dicséretül ezeket hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki nem változtattad meg kegyelmes állapotodat, *  Üdvözlégy, aki nem hagytad el a boldog mennyei tartózkodást, *  Üdvözlégy a testnélküliek elöljárója, Isten parancsait teljesítettétek, *  Üdvözlégy, aki csodálatos alázatossággal vagy ékes, *  Üdvözlégy az Isten kegyelmével örökre megerősített, *  Üdvözlégy, aki lángoló, soha el nem tántorodó szeretettől lángolsz Isten iránt, *  Üdvözlégy, aki mindig ízleled a mennyei angyali kenyeret, *  Üdvözlégy mennyei tanító, dicsőítő énekek szerzője, *  Üdvözlégy, az el nem hallgató angyali énekkar vezetője, *  Üdvözlégy örvendeztetője és gyönyörködtetője ebben a boldogságos állapotban levőknek, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát az isteni kegyelem fényével elűzve, a magasból, ó főangyal, békét hozol szívünkbe. Ezért, dicsőítve jótéteményeidet, hálásan énekeljük Üdvözítő Istenünknek az éneket: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Mózes prófétának Istentől ihletett elbeszéléseit a világ létezésének kezdetétől, és az elbeszéléseket az első nemzedékekről, ájtatosan annak tanítójaként ismerünk meg téged, ó főangyal, mert Isten intésére a kétségtelen titkokat neki kinyilvánítottad. Ezért, dicséretül énekeljük neked:

Üdvözlégy fénytárasztó csillag, aki a hármasnapú istenségtől világosodtál meg, *  Üdvözlégy, a kegyelem bőségéből a dicsőséges teremtett lényeg ékessége, *  Üdvözlégy, az emberek üdvösségére az Istentől küldött szolgáló lélek, *  Üdvözlégy Isten kinyilatkoztatásainak a földön megjelent világítója, *  Üdvözlégy, a hazugság és babona konkolyait elégető láng, *  Üdvözlégy a hitetlenség és istentelenség töviseit az igazság szavával elmetsző szellemi kard, *  Üdvözlégy Isten szava igaz megértésének mennyei tanítója, *  Üdvözlégy, az üdvösség nagy titkának előre elrendelt szolgája, *  Üdvözlégy titok-hordozó, aki az elsőnek teremtett ég neve alatt a láthatatlan angyali világot a létezés leírásán keresztül nekünk megmutatod, *  Üdvözlégy, aki Isten teremtő szavában a mindenható személyes Isten Igét nekünk bemutatod, *  Üdvözlégy, aki az ember teremtésében, és a jeles isteni szavakban, tettekben, és az ószövetségi képmásokban a legszentebb Háromság titkát nekünk megmutatod, *  Üdvözlégy, aki az ősi isteni ígéretekben a pátriárkáknak üdvösségünk kezdetét hirdetted, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

5. konták

Az isteni kinyilatkoztatások Istentől folyó hullámaként jelentél meg ó főangyal, az utolsó prófétai nemzedékben is világosan ismeretet adva Dániel prófétának az utolsó időkről, királyokról és uralmakról. Ezért énekeljük a rendelkezéseiben csodálatos királyok Királynak, Istennek a dicsőítő éneket: Alleluja.

5. ikosz

Láttuk világos jövendöléseidnek teljesülését, ó főangyal, az ószövetségi Izrael megszabadulásáról a babiloni fogságból, és ezek után az Úr Krisztus megjelenéséről a világban. Mi pedig, mint az Istentől kiválasztott Izrael, istenfélelemmel hálát adva lelkünk megszabadítójának, dicsőítő éneket hozunk neked:

Üdvözlégy az isteni fény lakása, *  Üdvözlégy gondolataink megvilágosítása, *  Üdvözlégy Isten jövendő ítéleteinek világos szemlélője, *  Üdvözlégy az Úr ismereteit vizsgálók titkos tanítója, *  Üdvözlégy, aki az ellenség legyőzésére istenfélő vezérként adattál, *  Üdvözlégy, aki a bölcs vezetőknek isteni kinyilatkoztatást mutatsz, *  Üdvözlégy, aki a pogány istentelenség végső megszégyenülését örömre fordítod, *  Üdvözlégy kívánságok férfija, aki a lelkileg jövőket Izrael megszabadításával örvendezteted meg, *  Üdvözlégy, aki előre megmondtad Jeruzsálem újjászületését, és a szent templom újjáépítését, *  Üdvözlégy, aki a Messiás Krisztus eljövetelét világosan megjövendölted, *  Üdvözlégy, aki évhetekkel számoltad ki Krisztus üdvözítő halálának idejét, *  Üdvözlégy, aki kinyilatkoztatásoddal az ószövetségi fiúi istentiszteletnek véget vetettél, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

6. konták

Világra szóló hírnöke voltál az örömhírnek az Üdvözítőről, ó főangyal, mert amikor elközeledett szent Dániel prófétának az évhetek által meghirdetett Messiás Krisztus megjelenésének ideje, elküldettél az Istenanya magtalansága miatt siránkozó szüleihez, hogy hírt vigyél nekik a legáldottabb leánynak, a Messiás Krisztusnak, aki el akart jönni az emberiség megmentésére, kezdettől fogva kiválasztott Anyjának születéséről, Neki veled énekeljük: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott általad, ó főangyal az Istenszülő siránkozó szüleinek a vigasztalás, gyümölcstelenségük közeli feloldásáról, a legáldottabb lány születése által. Mivel tőlük nagy hálaadás következett, fogadd el tőlünk is ezt a dicséretet:

Üdvözlégy, az Isten jóságának fényes tükre, *  Üdvözlégy, az üdvözítő öröm mennyei hirdetője, *  Üdvözlégy isteni hírnök, az áldás mennyei békéjének hordozója, *  Üdvözlégy a lelki zavar gyors elűzője, *  Üdvözlégy, a sötétségben tévelygőknek az istenismeret váratlan megvilágítása, *  Üdvözlégy, a kétségbeesés halálos árnyékában ülőknek kegyelmes feléledése, *  Üdvözlégy alázatosak és kisemmizettek megörvendeztetése, *  Üdvözlégy megvetettek és elvetettek vigasztalása, *  Üdvözlégy e világ halált hozó szomorúságának elűzője, *  Üdvözlégy, az Istenben való szomorúságnak felélesztője, *  Üdvözlégy, aki megmentő vagy a ránk támadó bajoktól, *  Üdvözlégy, aki az Úrban bizakodókat megvidámítod, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

7. konták

Fényesebben akarván megvilágítani az Üdvözítő Krisztus, az Igazság lejövő Napja hitének az útját, az Úr elküldött téged, ó főangyal, hogy hirdesd úgyszintén Zakariás papnak is a Nagy Jánosnak, az Üdvözítő Előhírnökének tőle való születését. Ezen tehát örvendezve, Istennek énekeljük: Alleluja.

7. ikosz

Az előhírnök születéséről szóló csodálatos prófétai szavadnak hitetlenséget mutatva annak szülője, általad ó főangyal némasággal lett megkötözve. Mi pedig, látván a jövendölés beteljesülését, így mondunk neked dicséretet:

Üdvözlégy fényt árasztó csillag, aki elűzöd az elmúló halálos éjszaka sötétségét, *  Üdvözlégy az új, le nem alkonyodó kegyelmi napot hirdető hajnalcsillag, *  Üdvözlégy, aki Zakariás papnak az Evangélium kezdetét hirdetted, *  Üdvözlégy, aki ez utóbbit nyelvének feloldása által megtanítottad, hogy dicsérje az Urat, *  Üdvözlégy az út mennyei előkészítője az eljövendő Üdvözítőhöz, *  Üdvözlégy, aki a Benne való üdvözítő hit magjait a földön elhintetted, *  Üdvözlégy az Isten mindenhatóságának buzgó megmutatója, *  Üdvözlégy, az abban való minden kételkedés szigorú megbüntetője, *  Üdvözlégy az ószövetségi egyház vőfélye, *  Üdvözlégy, az eljövendő Krisztus-Vőlegény hirdetője, *  Üdvözlégy az ószövetségi prófétai kinyilatkoztatás betetőzője, *  Üdvözlégy első hirdetője az evangéliumi beteljesedésnek az Újszövetségben, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

8. konták

A gyümölcstelentől csodálatosan született isteni gyermek Máriához őrzőül lettél Istentől rendelve, ó nagy főangyal, és Isten templomában Őt lelkileg és testileg tápláltad, mindennap ételt hozván neki, és megtanítva, hogy szüntelenül énekelje Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Az egész mennyei és földi világ csodálkozik szolgálatodon, ó főangyal, mert a hatodik hónapban Krisztus nagy előhírnökének Jánosnak a fogantatása után Názáretbe lettél küldve, a kezdettől fogva elrejtett, még az angyalok előtt is ismeretlen titokkal, hogy hirdesd a legtisztább Szűznek, az Istenszülő Máriának az Isten Fiának benne történő megfoghatatlan fogantatását. Ezért, dicséretedre, mint üdvösségünk hirdetőjének örömmel kiáltjuk:

Üdvözlégy az örök terv megnyilatkozása, *  Üdvözlégy az elrejtett titkok megjelenése, *  Üdvözlégy üdvösséges fényt hozó nap, aki hirdetted a nagy fényességű hajnalt, *  Üdvözlégy Jézus Krisztusnak, az Igazság felkelő Napjának első fénye, *  Üdvözlégy a Magasságbeli Fia isteni dicsőségének hirdetője, *  Üdvözlégy Jézus édes nevének első kiejtője, *  Üdvözlégy Krisztus örök országának hirdetője, *  Üdvözlégy a bűnös emberi nem üdvös vigasztalása, *  Üdvözlégy isteni hitünknek oktatója, *  Üdvözlégy buzgó imádkozónk Üdvözítő Urunkhoz, *  Üdvözlégy mennyei szolgája azoknak, akik az üdvösséget elnyerni akarják, *  Üdvözlégy az egész keresztény nép mennyei oltalmazója, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

9. konták

Az alázatosságnak és szeplőtelenségnek teljes gazdagságát mutattad ó Mindenkor szűz, amikor a dicsőséges főangyali üdvözlésnél zavarba estél, és kétségeskedve kérdezted meg a hírnököt: Hogyan lesz ez, amikor férfit nem ismerek? Te pedig, megerősítve Őt, mondtad neki: A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, ezért a születő szentet Isten Fiának nevezik! Előtte tehát leborulva, veled hangoztatjuk: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem elegendőek csodálatos szolgálatod dicséretére, ó főangyal. Mi pedig a szeretettől legyőzetve, neked, mint üdvösségünk hírnökének újra hangoztatjuk:

Üdvözlégy az isteni kinyilatkoztatások mennyei értelme, fényes tükör, *  Üdvözlégy, aki lelki szemeinkről leveszed az ószövetség takaróját, *  Üdvözlégy a Mennyei Király legelső szolgája, *  Üdvözlégy, a Háromszemélyű istenség titkának erős kinyilvánítója, *  Üdvözlégy, aki az Isten Fiának igaz megtestesülését hirdetted, *  Üdvözlégy, aki az Ő Mindenkor Szűztől való értelem feletti fogantatását a Szentlélek leszállása által hirdetted, *  Üdvözlégy, aki a Vigasztalónak isteni erejét ismeretessé teszed, *  Üdvözlégy, aki a Legtisztább Szűznek általa való kegyelmes megárnyékolását közölted, *  Üdvözlégy Isten akaratát hangoztató cimbalom, *  Üdvözlégy Isten gondviselését bemutató hangszer, *  Üdvözlégy Isten Fia isteni lejövetelét hirdető húros hangszer, *  Üdvözlégy a Szentléleknek vigasztalást hirdető gyönyörű hárfája, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

10. konták

Meg akarván szabadítani a kételkedés viharában levő igaz Józsefet, a legtisztább Leányzó jegyesét, megjelentél neki ó főangyal, meggyőzve őt a házasságot nem ismerőről, hogy a benne fogant, a Szentlélektől van, és ezek után, amikor Krisztus Betlehemben megszületett, ezt a nagy örömet hirdetted a pásztoroknak, és a mennyei hadak sokaságával énekelted: Dicsőség a magasságban Istennek! Neki mi is állandóan énekeljük: Alleluja.

10. ikosz

Krisztus Királynak, Aki a kertben imádkozott, az önkéntes szenvedés előtt, megjelentél ó főangyal, megerősítvén Őt, mint megpróbáltatásban levő embert. Ezért, bennünket, lelkileg erőtleneket, erősíts meg isteni kegyelemmel, hogy dicséretedre örömmel hangoztassuk:

Üdvözlégy a bajokban levők gyors közbenjárója, *  Üdvözlégy a rád hagyatkozottak buzgó oltalmazója, *  Üdvözlégy erős segítség a kísértésekben, *  Üdvözlégy erős harcos a gonoszlelkek ellen, *  Üdvözlégy, aki szívünkből elűzöd a kétségek és zavarok homályát, *  Üdvözlégy, aki Isten akaratának megismerésével értelmünket megvilágosítod, *  Üdvözlégy a szomorúságban levők vigasztalója, *  Üdvözlégy, aki Isten kegyelmének olajával a szomorúak szívét megkened, *  Üdvözlégy, az igaz istenismeretet keresők mennyei tanítója, *  Üdvözlégy a jámbor élet nem valótlan ismertetője, *  Üdvözlégy szüntelen figyelmeztető az apostolhoz hasonló életre, *  Üdvözlégy biztos vezető a mennyországba, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

11. konták

Dicsőítő éneket énekeltél a mennyben a többi mennyei erővel a feltámadt Krisztusnak, és a földön ennek hirdetője voltál, ó főangyal, megjelenvén a kenethozó asszonyoknak a sírnál, és ezzel hirdetvén az Életadó Krisztus feltámadását, Akit veled dicsőítve énekeljük: Alleluja.

11. ikosz

Isten kinyilatkoztatása világosságot adó világítójaként jelentél meg a Legtisztább Szűz, Istenszülőnek, ó főangyal, amikor buzgón imádkozott az Olajfák hegyén, hirdetted neki, hogy közel van tisztes elhunyta, és a paradicsomi fényt hozó ágat átadtad neki. Ezért, fogadd el tőlünk ezt a dicsőítő éneket:

Üdvözlégy, a Mindenható trónja mellett álló hét szellem legdicsőbbje, *  Üdvözlégy Krisztus Üdvözítő legtisztább Anyjának a földön legtisztesebb szolgája, *  Üdvözlégy, Isten üdvözítő kinyilatkoztatásainak kiváló szolgálattevője, *  Üdvözlégy Isten irgalmas szeretetének állandó hirdetője, *  Üdvözlégy, aki a hívek Istenhez intézett buzgó imádságait a mennyei oltárra viszed, *  Üdvözlégy, aki onnan számukra békességet és Isten áldását hozod le, *  Üdvözlégy, buzgó segítője a küzdőknek az erényes életben, *  Üdvözlégy jóságos vigasztalója a boldog kimúláshoz közeledőknek, *  Üdvözlégy, aki a mennyei trónus előtt az igazságos Bírót értünk kérleled, *  Üdvözlégy, mert a hittel hozzád imádkozók az örök kíntól megszabadulnak, *  Üdvözlégy, mert az irántad szeretettel levők az örök Országra lesznek méltatva az angyalokkal, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

12. konták

Segítségednek kegyelmes jeleit nemcsak a régi időkben, hanem az újban is megmutatod, ó főangyal, mert az Áthosz szent hegyén a főangyalok tiszteletére templom épülve, mostanáig hirdeti csodádat, amikor Mihály fővezérrel együtt megmentetted a jámbor szerzetest a keserű haláltól a tenger mélységében, és hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a mennyekben a többi testnélkülivel a keruboknál Tiszteltebbet, erre bennünket a földön levőket is megtanítasz. Mert a tiszteletreméltó második áthoszi templom, nevével hirdeti megjelenésed másik dicsőséges csodáját, ó főangyal, a jámbor szerzetest megtanítottad a mennyei énekre, az Istenanya dicséretére. Ezt énekelve az Istenszülő tiszteletére, dicséretedre, neked is, méltóan hangoztatjuk:

Üdvözlégy a legáldottabb Anyának mennyei megörvendeztetője, *  Üdvözlégy, a sértetlen mindenkor Szűznek vőfélye, *  Üdvözlégy, az Ő mennyei énekese, *  Üdvözlégy, aki mellette állsz az örök dicsőségben, *  Üdvözlégy, aki a többi angyali rendet is buzdítod, hogy énekeljék a keruboknál Tiszteltebbet, *  Üdvözlégy, mert bennünket a föld szülötteit megtanítasz, hogy dicsérjék a szeráfoknál Dicsőbbet, *  Üdvözlégy, az angyali életben buzgólkodók égi oltalmazója, *  Üdvözlégy, az Istenhez való imádságban a legjobb tanító, *  Üdvözlégy, aki az imádkozók szívét az Úr iránti szeretettel felgyullasztod, *  Üdvözlégy, aki a tiszta imádságok tömjénjét a mennyei oltárra helyezed, *  Üdvözlégy, aki a meghatottság kegyelmével imádkozókat gyönyörködteted, *  Üdvözlégy, aki hallgatagságukban őket ezzel vigasztalod, *  Üdvözlégy Gábor főangyal, örök üdvösségünk hírnöke.

13. konták

Ó, Gábor, nagy főangyal, Isten legrejtettebb titkainak szolgája, Isten Fia megtestesülése legörvendetesebb hírnöke, üdvösségünk buzgó elősegítője. Fogadd el tőlünk, méltatlanoktól ezt a dicsőítő és hálaadó éneket, és kérd az Urat, ajándékozzon nekünk örökséget az Ő örök országában, hogy veled szüntelenül énekeljük Neki: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták