Akathiszt szent Hit, Remény és Szeretet (Vera, Nagyezsda, Ljubov) vértanúnőkhöz és anyjukhoz, Bölcsességhez (Zsófia)

/Fordította: Lakatos László atya/

Zsófia, a keresztény özvegy, három leányával (Hit, Remény, Szeretet) sok kínzás után Rómában lettek a keresztény hit vértanúi.

Ünnepük: szeptember 17.

Tropár 4. hang

Ünnepel és vigadozik az elsőszülöttek egyháza, * mert a gyermekeinek örvendező anyát fogadhatja, * ki mint a bölcsesség nevét viselő, * a három isteni erény száma szerint hozta világra gyermekeit, * kiket most, az okos szüzekkel együtt, * az Istenigének menyegzős csarnokába lát bevonulni. * Vele együtt örvendezzünk mi is lelkileg emléküknek, mondván: * Szentháromság harcosai, Hit, Remény és Szeretet, * erősítsetek meg minket is a hitben, * reményben és szeretetben!

1. konták

A mindenható Isten választott szolgálóinak Hitnek, Reménynek és Szeretetnek, és okos anyjuknak, Bölcsességnek alázatosan dicsőítő énekeket hozunk. Ti pedig, mivel bizalommal járulhattok Krisztus Istenhez, imádkozzatok érettünk, hogy mentsen meg minket a bűnöktől és aggódásoktól, hogy hálásan énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

1. ikosz

Az angyalok a mennyekben örvendeztek, látva erényes életeteket, amelyet az isteni írások olvasásában, munkában, böjtben, imádságban és alamizsnában töltöttetek el, mivel anyátok szüntelenül oktatott titeket, hogy élő példái legyetek a három isteni erénynek, amelyeknek nevéről lettetek elnevezve. Mi pedig, anyátoknak ilyen bölcsességét és a ti tökéletes okosságotokat látva, áhítattal mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, a három erénnyel egynevű egyetértő nővérek! * Üdvözölve legyetek, akik anyátoknak való engedelmességben a tökéletesség fokára jutottatok! * Üdvözölve legyetek, mint három paradicsomi ág, amely a pogány Rómában felnőtt! * Üdvözölve légy, Zsófia, aki az erények nevén nevezve leányaidat, megtanítottad őket, hogy ezeket cselekedettel teljesítsék!

Üdvözlégy, Hit, aki segítesz nekünk, hogy a láthatatlant, mint láthatót szemléljük a hit által! * Üdvözlégy, Remény, aki szenvedélyeinket a siralom völgyében a reménységgel meggyengíted, és jobboddal az égbe mutatsz! * Üdvözlégy, aki a mennyek országának lettél örököse! * Üdvözlégy, Szeretet, aki az isteni szeretet által feltárod előttünk a halhatatlan élet boldogságát!

Üdvözlégy, aki a Szentlélek kegyelmétől ragyogsz! * Üdvözlégy, Zsófia, azaz bölcsesség, aki leányaidat bölcsen nevelted! * Üdvözlégy, aki a hit, remény és szeretet erényeiben minket megerősítesz!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

2. konták

Látva bölcs Zsófia a szolgákat, akik eljöttek, hogy őt leányaival együtt Hadriánusz császárhoz hívják, és megtudva hívásának okát, leányaival együtt imádságba fogott, Isten segítségét kérve. Az imádság után pedig kézen fogva, mint jól befont koszorú, együtt mentek, énekelve Krisztus Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Kétkedés nélkül elszántak voltatok, szentek, mert amikor a királyi palotába bevezettek titeket, fénylő arccal, örvendező szemekkel és bátor szívvel álltatok meg Hadriánusz császár előtt. A császár pedig látva félelem nélküli tisztes arcotokat, és Zsófia bölcsességét megismerve, más időre halasztotta ítéletét. Elküldött titeket egy nemes asszonyhoz, akinél három napig tartózkodtatok, miközben bölcs anyátok éjjel-nappal Istentől sugalmazott szavakkal tanított benneteket. Ezért boldogoknak mondva titeket, ezeket mondjuk:

Üdvözölve legyetek, Krisztusnak három szeplőtelen báránya, akik az erények koszorúját magatokban egyesítettétek! * Üdvözölve legyetek, három erényes nővér, akik az erős hitet, a kétkedés nélküli reményt és a nem képmutató szeretetet mutattátok az Úr iránt! * Üdvözölve legyetek, akik nem kíméltétek szépségeteket és fiatalságotokat azért, aki jóságban az emberek fiainál szebb! * Üdvözlégy Zsófia, aki szeretett gyermekeidet a Krisztusért való vértanúi küzdelemre megtanítottad!

Üdvözlégy, Hit, aki a Krisztusért való vértanúsággal hitedet megvallottad! * Üdvözlégy, aki nővéreidet erős hittel felemelted! * Üdvözlégy, Remény, aki Krisztusba erős bizalmat helyeztél! * Üdvözlégy, aki nővéreidet erős reménységgel megerősítetted!

Üdvözlégy, Szeretet, aki a Krisztusért való kínokkal igazi szeretetedet megmutattad! * Üdvözlégy, aki nővéreidet a szeretet tüzével oltalmaztad! * Üdvözlégy, Zsófia, aki édes gyermekeidet figyelmeztetted, hogy e múlandó világ dicsőségét, gazdagságát és édességét megvessék! * Üdvözlégy, aki jó gyermekeidet buzgón tanítottad, hogy Krisztusért a vérükig álljanak ki, és haljanak is meg érte!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

3. konták

Isteni erőtől oltalmazva lettetek vértanúk, akik tettel mutattátok ki erényeitek neveit a vértanúi küzdelmekben, énekelve Istennek: Alleluja!

3. ikosz

A hit oszlopát, a remény szárnyait és a szeretet tüzet bírván magukban a szent vértanúnők, meghallgatva anyjuk szavaiból az édességet, egymást erősítették a türelemben, és örömmel mentek, tisztes vértanúságot kívánva Krisztusért. Előtte, mint Istenünk előtt hódolva, ezekkel a megszólításokkal tisztelünk benneteket:

Üdvözölve legyetek, akik az időbeli életnek az örök életért való elvesztése miatt egy cseppet sem szomorkodtatok! * Üdvözölve legyetek, akik a Krisztus miatti megtiszteltetésért testeteket kínokra adtátok! * Üdvözölve legyetek, a hit, remény és szeretet Istennek ajándékul hozott edényei! * Üdvözlégy, Zsófia, aki leányaid iránti igen nagy szeretetből, egész szívedből kívántad, hogy elnyerjék Isten Országát!

Üdvözlégy, Hit, aki lelkünket a hit által megvilágosítod! * Üdvözlégy, aki bennünket csendes kikötőbe vezetsz! * Üdvözlégy, Remény, aki szívünket a reménység édességével élteted! * Üdvözlégy, aki a kétségbeesés mélységéből minket kivezetsz!

Üdvözlégy, Szeretet, aki szenvedéseinket és bajainkat örömre fordítod! * Üdvözlégy, aki megkeményedett szívünket meghatottságra vezeted! * Üdvözlégy, Zsófia, aki a bölcsesség által minket a jóra tanítasz! * Üdvözlégy, aki lelkünk elhomályosodott szemét megvilágosítod!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

4. konták

A kínzó dühösségének vihara támadt reád, Hit, de nem ingatott meg téged. Mert ki tudja a megingathatatlan hitet megmozdítani, a legerősebb gyémántot, amely a híveket megtanította, hogy veled énekeljék Istennek: Alleluja!

4. ikosz

A bölcs anya hallva, hogy leányai a császár előtt félelem nélkül megvallottak Krisztust és azt mondták, hogy azt az egyet kívánják, hogy szenvedjenek, és keserű kínokat tűrjenek az édes Jézusért, nagyon megörült és kérte Istent, hogy erősítse meg őket az előttük álló kínokban. Ezt az elhatározást megdicsérve a bölcs anya első leányának így énekelünk:

Üdvözlégy Hit, aki az irgalmatlan ütéseket az édes Jézusért édesen elfogadtad! * Üdvözlégy, aki levágott emlőidet, mint a tisztaság két liliomát az Úrnak áldozatul hoztad! * Üdvözlégy, mert sebeidből vér helyett tej folyik ki! * Üdvözlégy, mert a tüzes vas alá helyeztek!

Üdvözlégy, aki a forró vizes üstbe dobatva egy cseppet sem égtél meg, és semmi kárt nem szenvedtél! * Üdvözlégy, aki szenvedélyeink lángját mennyei hűvössel csendesíted! * Üdvözlégy, aki kínjaink tüzét a betegségekben kioltod! * Üdvözlégy, aki minket a támadások között a hit jelével jelölsz meg!

Üdvözlégy, aki bennünket az ellenséggel való harcban a hit pajzsával takarsz be! * Üdvözlégy, aki tisztes fejedet az egyház fejéért, Krisztusért, örömmel hajtottad kard alá! * Üdvözlégy, aki halhatatlan Vőlegényed szemei előtt véred bíborától bíborpalástba öltözötten jelentél meg! * Üdvözlégy, aki eljutottál a kívánt Paradicsomba, és a szeretett Üdvözítőt és Urat megláttad!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

5. konták

Istentől adott csillagokhoz lettetek hasonlókká, Hit, Remény és Szeretet, mert egész szívetekkel ragaszkodva az egy örök élethez és a kimondhatatlan szépséghez, Jézus Krisztushoz, gyorsan mentetek, hogy meghaljatok érte, és élvezzétek az ő isteni látását, neki énekelve: Alleluja!

5. ikosz

Látva a jó győzelmű nővérek, hogy szent Hit örömmel szenvedett Krisztusért, maguk is lelküket akarták adni érte. A császár pedig szent Reményt kezdte kihallgatni, és látva, hogy testvérével egy gondolkozású, a kínokra adta őt, mivel semmire sem ment. Mi pedig, szent Reményt ezen bölcsességéért boldognak nevezve, énekeljük és dicsőítjük őt:

Üdvözlégy, kegyetlenül megvert Remény; aki mindazonáltal az Úrba vetett fényes reménységedet nem vesztetted el! * Üdvözlégy, aki kínjaidat zúgolódás nélkül csendben viselted el! * Üdvözlégy, aki nekünk is erős türelmet adsz! * Üdvözlégy, aki az égő kemencében eléghetetlenül dicséretet mondtál Istennek!

Üdvözlégy, mert minket is megtanítasz a szenvedésekben Istent dicsérni! * Üdvözlégy, mert vaskörmökkel téptek! * Üdvözlégy, mert bennünket, bajokban levőket, a reménység sugaraival világosítasz meg! * Üdvözlégy, mert valami csodás jó-illat árad sebeidből!

Üdvözlégy, aki megingathatatlan bizodalmadat az Úrban változatlanul megőrizted! * Üdvözlégy, aki a reménytelenséget és erőtlenséget szívünkben megsemmisíted! * Üdvözlégy, aki a karddal való lefejezést Krisztusért örömmel fogadtad! * Üdvözlégy, aki nekünk, földi gondoktól terhelteknek fényes hajnalcsillagként feltárod az örök világosságot!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

6. konták

A hithirdetőkhöz és az istenhordozó apostolokhoz lettetek hasonlókká, isteni bölcsességű nővérek, mert erényeitekkel hirdettétek minden hívőnek a hitet, reményt és az Úr, a mindenek Ura iránti szeretetet, akinek énekeltétek: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtál, mint a Nap, szent Szeretet, mert ki tudott így szeretett Uráért állni, ahogy Szeretet, amint meg van írva: „Erős a szeretet, mint a halál, sok víz sem tudja kioltani a szeretetet, a folyók sem árasztják el azt". Imádkozzál most az Úr iránt a szeretet szeráfi lángjával égő szent Szeretet, újítsd meg megkeményedett és kiszáradt szívünket, gyújts fel bennünk, szeretetben elszegényedettekben a szeretet világosságát, hogy szeretve az Urat és minden felebarátunkat, téged, mint értünk imádkozót, így dicsérjünk:

Üdvözlégy, Szeretet, mert Krisztus iránti szeretetedet a világiak csábításának sok vize ki nem oltotta! * Üdvözlégy, mert a császár minden hízelgését és ajándékát megvetve lelkedet adtad az Úrért! * Üdvözlégy, mert szeretetedet a bajok és szenvedések patakjai el nem árasztották! * Üdvözlégy, mert az Úrért kerékre húztak, vassal vertek, nyársakkal szurkáltak és égő kemencébe vetettek!

Üdvözlégy, mert gonosz kínjaidban Isten ereje erősített! * Üdvözlégy, mert halhatatlan Vőlegényed, Krisztus iránti szeretetből kiontott véred által hideg szívünkben felkelted a szeretetet! * Üdvözlégy, aki nyilván megmutattad nekünk, hogy a szeretet miatt minden kín elviselhető! * Üdvözlégy, aki megmutattad nekünk, hogy az isteni szeretet az örök életre vezet!

Üdvözlégy, aki valóban megbizonyosodtál, hogy az isteni szeretet a halhatatlanság kinyilatkoztatása! * Üdvözlégy, mert semmiféle kín nem tudta Szeretetet Krisztus szeretetétől elválasztani! * Üdvözlégy, aki a kínokban apostoli módon hirdetted, hogy nem választ el téged Isten szeretetétől sem a betegség, sem a szükség, sem az üldözés, sem a hőség, sem a meztelenség, sem a baj, sem a kard! * Üdvözlégy, akinek Krisztus szeretetéért karddal fejét vették!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

7. konták

Gyorsan el akarva válni a testtől, és Krisztussal együtt lenni a szent szüzek, amikor a karddal való lefejezésre mentek, egymást és anyjukat megölelve megcsókolták, a baráti szeretetre tanítva minket, hogy mindnyájan együtt énekeljük Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új csodát mutatott az Úr, amikor segítségét küldte az ő neve megvallásáért szenvedő oly fiatal szüzeknek; mert hittel, reménnyel és szeretettel megerősíttettek és felemeltettek, és küzdelmeiket hősiesen bevégezték. Mi pedig, mint életük végéig egygondolkozásúakat és egyérzésűeket, kérünk titeket, hogy nekünk is küldjétek egyetértést a jótettek végzésében, akik meghatottan magasztalunk titeket:

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, akik a kínok egy útján a menyei kapukhoz mentek! * Üdvözölve legyetek, akik szeretett Vőlegényetek fényes csarnokába az öröm hangjával mentek be! * Üdvözölve legyetek, mert Jézus Krisztus sebeiteket testeteken, mint égen a csillagokat, megvilágosította! * Üdvözlégy, Zsófia, aki gyermekeidet a kínokban hősiesen nézted!

Üdvözölve legyetek, mert az Úr szem nem látta mennyei szépséggel ékesítette fel kínok által elvesztett szépségeteket! * Üdvözölve legyetek, akik a megfizetés koszorúját vettétek! * Üdvözölve legyetek, három csillag, amit az igazság Napja megvilágosított! * Üdvözlégy, Zsófia, aki Krisztus nevének leányaid által történt vértanúi megváltásában nagy vigasztalást találtál!

Üdvözölve legyetek, akik kétségeink ködét szétszóljátok! * Üdvözölve legyetek, akik minket, lelki és testi szenvedélyektől gyötörteket, megerősíttek! * Üdvözölve legyetek, akik felékesítitek szívünket a szeretet szépségével! * Üdvözlégy Zsófia, aki a bajokban és szükségekben elnehezültek erőssége és vigasztalása vagy!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

8. konták

Különös és érthetetlen számunkra, akik tehetetlenek és a világi szenvedélyekben elmerültek vagyunk, hogy Szent Zsófia, szeretett gyermekeinek szörnyű és keserű kínjait és halálát látva, egy cseppet sem szomorodott meg, hanem lélekben nagyon örvendezett, Istennek énekelve: Alleluja!

8. ikosz

Egészen a magasságokban volt a bölcs Zsófia, amikor leányait édes szavakkal és bölcs kijelentésekkel a kínokra felkészítette. Bár, a természet könnyezésre hajlította, de Krisztus szeretete miatt örömre gyulladt, mert a szívbeli szomorúságot és a gyermekek miatti anyai fájdalmat legyőzte benne Isten szeretete. Mivel nagy szeretettel szerette leányait, mindennél inkább a mennyországot kívánta. Ezért csodálkozva bölcsességeden és gyermekeid iránti nagy szereteteden, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy Zsófia, mert lelked az Úr szent nevét bátran megvalló gyermekeid boldog kimúlása miatt felmagasztaltatott! * Üdvözlégy, aki gyermekeid megkoronázásában tiszteletet és dicsőséget kaptál! * Üdvözlégy, aki gyermekeid vértanúságában részt vállaltál, és emiatt Krisztus Isten mennyei dicsőségében jutalmat nyertél! * Üdvözlégy, aki gyermekeid tisztes holttesteit örömkönnyekkel temetted el!

Üdvözlégy, aki három napig sírjuknál ültél, és a halál álmával az Úrban elnyugodtál! * Üdvözlégy, aki bár nem test szerint, de szívedben szenvedtél Krisztusért! * Üdvözlégy, mert három erényes leányodat, velük a hitet, reményt és szeretetet Isten iránt mutatva a legszentebb Háromságnak ajándékul hoztad! * Üdvözlégy, mert gyermekszülés által üdvözültél!

Üdvözlégy, aki jó emlékre méltó csodálatos anya voltál! *. Üdvözlégy, aki kérted leányaidat, hogy Krisztusért vérüket ontsák! * Üdvözlégy, aki bennünket bölcsekké teszel, hogy a hit, remény és szeretet erényeit változatlanul megőrizzük! * Üdvözlégy, aki az életteremtő Háromságnál imádkozol értünk!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

9. konták

Az összes angyalok csodálkoztak szenvedéseiteken, szent vértanúnők, és az ördögön való győzedelmeteket ünnepelve, lelketeket pedig a mennyekbe vezetve, énekelték Krisztus Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű bölcsek a Krisztusért való összes szenvedéseteket nem tudják elbeszélni, és csodálkozva ilyen fiatal korban felvállalt ekkora hőstetteken, elnémulnak. Mi pedig, tisztes elhunytatok miatt Istent dicsőítve, így magasztalunk titeket:

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, akik dicséretet énekeltek Istennek, az egek egeibe felmenve! * Üdvözölve legyetek, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja és a szeretet lámpása! * Üdvözölve legyetek, akik Isten fényes arcának látását élvezitek! * Üdvözlégy, Zsófia, aki a jámbor anyákat gyermekeik bölcs nevelésére oktatod!

Üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy kiáltsunk Istenhez, és lelkünk élni fog! * Üdvözölve legyetek, forró közbenjárói azoknak, akik hittel, reménnyel és szeretettel hozzátok menekülnek! * Üdvözölve legyetek, akik megmondjátok nekünk, hogy ennek a világnak minden édessége és csábítása, amint a.füst szétfoszlik, és miként a port, elfújja a szél, és a porba tér vissza! * Üdvözlégy, Zsófia, aki egész szíveddel szeretted az Úristent!

Üdvözlégy, mint három fényes ér, amely az életnek egyedüli Forrásához folyik! * Üdvözölve legyetek, mint három jó illatú virág, amely egy jó gyümölcsű ágon nőtt! * Üdvözölve legyetek, mint Isten végtelen szépségét önmagában visszatükröző három tükör! * Üdvözlégy, Zsófia, aki mint olajfa, az isteni adományok bő gyümölcseitől terhes három ágat növesztetted fel!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

10. konták

Meg akarván menteni lelküket a szent vértanúnők, Krisztus szeretetéért e múlandó világ császári gazdagságának hízelgéseit megvetették, és a vértanúi véget Krisztusért örömmel fogadták, énekelve neki: Alleluja!

10. ikosz

A hit, remény és szeretet falaiként mutatkoznak a szent vértanúnők mindazoknak, akik forró és buzgó imádsággal menekülnek hozzájuk, és a szomorúságokban és támadásokban így szólnak:

Üdvözölve legyetek, bűnök sebeinek jó gyógyítói! * Üdvözölve legyetek, akik szomorúságunk sötétségében bennünket a reménység fényével megvilágosíttok! * Üdvözölve legyetek, akik a támadások és bajok között nekünk csodálatos nyugalmat küldtök! * Üdvözlégy, Zsófia, aki irántunk a lesújtó szenvedélyekben bölcs gondoskodást mutatsz!

Üdvözlégy, Hit, aki felemeled előttünk az üdvösség keresztjét! * Üdvözlégy, aki erőtlenségeinket a hozzád intézett imák által meggyógyítod! * Üdvözlégy, Remény, aki a megmenekülés horgonyát adod nekünk! * Üdvözlégy, aki jóságosán elveszed szívünk csüggedését!

Üdvözlégy, Szeretet, aki az Úrhoz való közbenjárásoddal a támadás gonoszságában a hirtelen haláltól bennünket oltalmazol! * Üdvözlégy, aki tehetetlen erőinket bátorságra támasztod! * Üdvözlégy, az Úrhoz érettünk buzgón imádkozó Zsófia! * Üdvözlégy jótetteinkben bölcs tanító!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

11. konták

Ha számtalan ilyen dicsőítő éneket hoznánk is nektek, szent vértanúnők, nem lenne elégséges erényeitek és hőstetteitek dicsőítésére. Mindazonáltal Istennek dicséretet mondva azokért, amiket szentjeiben nekünk mutat, neki énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

Az Úr előtt mennyei fénnyel égő szövétnekekhez hasonlóknak mutatkoznak Hit, Remény és Szeretet, anyjukkal, Zsófiával együtt, akikhez imádkozva járulunk, hogy világosítson meg minket, szomorúságoktól elhomályosultakat, akik szívünk mélyéből énekeljük:

Üdvözölve legyetek, akik ruháitokat a Bárány vérében a földön fehérré mostátok! * Üdvözölve legyetek, akik közbenjártok nekünk az örök életért! * Üdvözölve legyetek, az Isten irgalmasságában nyugalmat keresők lelkeinek megerősítői és megmentői! * Üdvözlégy, a világ hiúságától minket oltalmazó Zsófia!

Üdvözlégy, Hit, az Isten dicséretének tömjénjét hordozó drága tömjénező! * Üdvözlégy, aki minket, bűnösöket, a hit által megvilágosítasz! * Üdvözlégy, Remény, a bajban vigasztalónk és menedékünk! * Üdvözlégy, szomorúságunkban a megmenekülés fényes hírnöke!

Üdvözlégy, Szeretet, aki szívünkbe alázatosságot és jóságot öntesz! * Üdvözlégy, titokzatos csillag, aki a földi szorongásból minket a magasba viszel! * Üdvözlégy, Zsófia, bölcs és tisztes gyermeknevelő! * Üdvözlégy, aki a hozzád imádkozóknak isteni bölcsességű életet teremtesz!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

12. konták

Szent vértanúnők, akik méltókká lettetek Isten kegyelmének befogadására, imádkozzatok értünk a tisztaságos Úr Krisztushoz, hogy legyen irgalmas hozzánk, bűnösökhöz, akik neki, egyedüli Urunknak és Üdvözítőnknek, hittel, reménnyel és szeretettel alázatosan énekeljük: Alleluja!

12. ikosz

Énekeljük hittel, reménnyel és szeretettel áthatott erős hőstetteiteket, tiszteljük igen nagy szenvedéseiteket, dicsérjük csodálatos türelmeteket, boldognak mondjuk Krisztusért örömmel vállalt végeteket, magasztaljuk legyőzhetetlen bátorságotokat, Hit, Remény és Szeretet, szent vértanúnők, és bölcs anya, Zsófia. Magasztalva titeket, így beszélünk:

Üdvözölve legyetek, három villámfény, akik erényeitekkel keletről nyugatig világíttok! * Üdvözölve legyetek, hitnek, reménynek és szeretetnek kútjai, akik életadó itallal itatjátok meg lelkünket! * Üdvözölve legyetek, a dicsőség Urának trónjához minket elvezető három fényes út! * Üdvözlégy, Zsófia, akit gyermekeiért a szentek kara magasztal!

Üdvözlégy, Hit, a hitnek hónál is fehérebb virága! * Üdvözlégy, szenvedők vigasztalása! * Üdvözlégy, Remény, szorongatott szívek felemelése! * Üdvözlégy, szenvedő lelkek szomjúságát enyhítő gyógyító patak!

Üdvözlégy, Szeretet, békéből, örömből és jóságból összefont koszorú! * Üdvözlégy, örökkévalóság értelmi tűzfénye! * Üdvözlégy, Zsófia, az erő vesszeje, aki gyermekeidet szelíden és bölcsen fenyíted! * Üdvözlégy, istenlátás ragyogó fénye, amely lelkünk előtt felragyog!

Üdvözölve legyetek, Hit, Remény és Szeretet, Zsófiával, bölcs anyátokkal együtt!

13. konták

Ó, szent és dicséretre méltó vértanúnők, Hit, Remény és Szeretet, és bölcs anyjuk, Zsófia, fogadjátok el most ezen kis imánkat, és mentsetek meg minket imáitokkal minden bajtól, rossztól és betegségtől, hogy méltókká legyünk a mennyországban a halhatatlan Úr Jézusnak veletek együtt énekelni: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.