Akathiszt szent Irén nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Pogánynak született. Fiatal korától megvetette a bálványokat, megkeresztelkedett, a házasságra jelentkező kérőket visszautasította. Szüleit a hitre térésre buzdította. Sok kínt szenvedett el, Efezusban halt meg.

Ünnepe: május 5.

Konták, 3 hang

Szűzi erényekkel ékeskedtél, * vértanú koszorút szereztél, * vértanúságod vérével megszentelődtél, * gyógyulások csodáit buzgón ragyogtattad, * szűz szent Irén vértanúnő, * s küzdelmeidért győzelmi jutalmat nyertél.

1. konták

Istentől a bálványimádó nemzedékből a pogányok megvilágosítására kiválasztott, Krisztus isteni bölcsességű és dicsőséges jegyesének, hálaadó és dicsérő éneket énekelünk neked, hozzád imádkozóid, szent, és sokat szenvedett Irén vértanúnő. Te pedig, bátorságod lévén az Úr előtt, ments meg minket minden bajtól és szomorúságtól, hogy hangoztassuk neked: Üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

1. ikosz

Az angyali, tiszteletreméltó, és igen szeretetreméltó tisztaságot szeplőtelenül őrizted meg, szent Irén nagyvértanúnő, az angyalokkal együtt lettél méltóvá, hogy Istennek a háromszor-szent éneket énekeld a mennyben, hallgass meg minket, akik neked hittel énekeljük a földön:

Üdvözlégy, aki fogadtad a Szentlelket, és Általa a bálványokat összetörted, * üdvözlégy, mert a földi jegyeseket a mennyei Vőlegényért megvetetted, * üdvözlégy, akiről az Atyaisten előre elhatározta, hogy Fiához hasonlóan szenvedsz, * üdvözlégy, akit az Isten Fia a szenvedések miatt a sötétségből a kegyelmes világosságra kihívott, * üdvözlégy, mert ruháidat a földön a Bárány vérében fehérré tetted, * üdvözlégy, mert a mennyei csarnokban Krisztussal uralkodsz a mennyben, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

2. konták

Látván magadat, szent Irén vértanúnő, hogy atyád szép oszlopra állított, megértetted az Isten gondviselését, és a mennynek és földnek teremtését, értelmileg eljutván a bálványimádás sötétségéből az igaz Isten világosságára, akinek a hívek ezt éneklik: Alleluja.

2. ikosz

Az Isten kegyelmének tartója voltál szeplőtelen leányzó, fiatal korodtól megvetetted a világot, és mindazt, ami abban van. Teljes lelkedből ugyanis megszeretted Krisztust, a Vőlegényt, Akinek apostolhoz hasonlóan szolgáltál, a pogányok között hirdetve az igaz Istent. Ezért, ilyen értelmeden csodálkozva, mondjuk ezeket:

Üdvözlégy evangéliumi szűz, aki Krisztus hitét, és a jótetteket teljesítetted, * üdvözlégy, mert e világ bölcseinél jobban voltál átitatva bölcsességgel, * üdvözlégy Krisztus örömhírének apostoli hirdetése, * üdvözlégy a szüzességnek és tisztaságnak csodálatos ékessége, * üdvözlégy, mert Krisztus keresztjének fegyverével az ördögöket futásra fordítod, * üdvözlégy, mert imádságaiddal sokakat Krisztushoz vezetsz, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

3. konták

Az Istentől neked adott erővel voltál felöltözve, szent Irén vértanúnő, a szent keresztségben, amikor Timoteus áldozópap megvilágosított téged, a szent apostolok küldetését adta neked, ezzel hívott téged a nagy apostoli szolgálatra. Te pedig, eltelve a bölcsesség Lelkével, félelem nélkül összetörted az arany bálványokat atyád, Licinius császár előtt, és mint az Úr szolgálója, az Atyában és Fiúban és Szentlélekben való egy igaz hitet vallottad, hangoztatva: Alleluja.

3. ikosz

Birtokolván, a felülről neked adott bölcsességet, és erőt, szent Irén, amikor atyád, Licinius sokszor Penelopénak nevezvén téged, kényszerített, hogy imádd a bálványokat, ezt mondtad neki: „ Irén vagyok én, a látomásban az angyal így nevezett, és a szent keresztségben így neveztek el, ezért nem szolgálok a gonosz lelkeknek, akiket te isteneknek tartasz. Egy az én Istenem, Akit imádok, és az én szeretett vőlegényem az Úr Jézus Krisztus.” Mi pedig, bátorságoddal megerősítve, ezeket a dicséreteket hozzuk neked:

Üdvözlégy a hit oszlopa, és a keresztény élet megerősítése, * üdvözlégy angyalok beszélő társa és Krisztus szolgáló leánya, * üdvözlégy a mennyei Atya által a pogányokhoz, megvilágosításra ajándékozott sas, * üdvözlégy, aki atyád földjén a bálványok szolgálatát kiirtottad, * üdvözlégy, mert a galamb, a sas és a holló, ajándékaikkal küzdelmedet hirdették, * üdvözlégy, mert az olajfa, a koszorú, és a kígyó, győzelmed jelei voltak, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

4. konták

A súlyos kísértések viharát keltette fel rád az emberi nem ellensége, amikor atyád megparancsolta, hogy téged a heves lovak patái alatt rongáljanak csúfolásra, és a testrészek szétdarabolására. Közülük a legvadabb rátámadt Liciniusra, és leszakítva vállát, halálra tiporta a császárt, téged, pedig emberi hangon dicsőséges vértanúnőnek nevezett. Te pedig, megszabadulva a bilincsektől, és sértetlenül, feltámasztottad atyádat Krisztusnak, Isten fiának nevében. A császár és atyád, Licinius, a néptömeggel hittek, Istenhez kiáltottak: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Szedekiás, az istentelen császár, értelmes szavaidat Krisztus hitéről, gonoszsággal megharagudott rád, főleg pedig, amikor ezt mondtad neki: „Nem ülök le a hiú gyülekezettel, és nem megyek be a törvényszegőkkel. Kész vagyok mindenféle kínt elszenvedni, hogy testemet ne kíméljem Uramnak, Jézus Krisztusnak nevében.” Te pedig, Szedekiás császártól a gödör mélységébe vettetve mérges kígyókkal, ott voltál tíz napig, meg nem sebesülve, angyalod által őrizve. Látván mindezeket az általad való csodás dolgokat, dicsőítjük nevedet, hangoztatva neked:

Üdvözlégy tiszta vértanúnő, az ördögi csábítások leleplezője, * üdvözlégy szelíd bárány, aki Krisztus hitéért mindent mindvégig eltűrtél, * üdvözlégy, aki lelkeddel a gonosz ellenséget megszégyenítetted, * üdvözlégy, aki a kínzókat hittel és bátorsággal győzted le, * üdvözlégy sokat szenvedett leányzó, aki Szedekiás császár cselvetéseit szétszaggattad, * üdvözlégy, aki küzdelmeid által az istentelen császárokat Istenhez vezetted, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

5. konták

Istentől felragyogott csillaghoz voltál hasonló, Irén vértanúnő, aki a nemzetek és a pogányok sokaságát vezetted az üdvösségre. Három bálványimádó országot kormányzóival és szolgáival felvilágosítottál, Szedekiástól és Szavaktól súlyos szenvedéseket tűrtél el, háromszor vas fűrésszel dörzsölve, és malomkővel zúzatva. Az égi elemek, nem tűrve, hogy kínjaidat lássák, megrendültek, és az istenteleneket lesújtották. Az emberek pedig, hívén, félelemmel dicsőítették Istent, énekelve Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván Szabak császár, hogy Isten ereje benned csodásan működve legyőzi és megszégyeníti az ő esztelen parancsait, felfegyverzett százezer katonát Mageddon város ellen. Te pedig, kérve az Urat, hogy verje meg vaksággal az ellenséget, irgalmasságra indulva, újra buzgón imádkoztál a mindenek Urához, hogy adjon látást a fejedelemnek, és mindenkinek, aki vele van. Ettől az örömtől eltelve mi is így mondjuk neked:

Üdvözlégy szent szűz, a pogány országok dicsőséges felvilágosítása, * üdvözlégy Krisztus hitének megvallója, az evangélium fényének ragyogása, * üdvözlégy, mert az istenkáromló császárokat és katonákat csodásan értelmessé tetted, * üdvözlégy, mert Mageddon városát Istenhez intézett imádságoddal csodásan megvédted, * üdvözlégy, mert Isten törvényének igazi őrzője maradtál, * üdvözlégy, mert a gonosz ellenségeket az imádság fegyverével csodásan visszafordítottad, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

6. konták

Az Istent hordozó apostoli hithirdetőkhöz hasonlóan buzgólkodtál, kínzói előtt félelmet nem ismerve, Krisztus Istent megvallottad, akiért sok gúnyt és a kemence kínzásának nehézségeit eltűrted. Veled együtt, az Úr angyalának, aki Isten dicsőségére megőrzött, mi is hangoztatjuk a mindenható Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott szívedben az istenismeret világossága, Urunk Jézus Krisztus világossága. Az, mint szeretett Vőlegényed, megerősített téged, aki társa voltál szenvedéseinek, amikor beléd vertek öt éles szöget és, zabolával vonszolva, mint egy lovat, erőszakosan öt stádiumra vonszoltak téged. Te pedig, kegyetlen dolgokat eltűrve, és Istenhez imádkozva, a nép sokaságát világosítottad fel, a föld által elnyelt törvénytelen kínzókat, pedig megszégyenítetted, ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az Úr szolgálója, és érettünk bűnösökért jó imádkozó, * üdvözlégy szelíd galamb, és tisztes szenvedő Krisztusért, * üdvözlégy, akit a szegekből kiárasztott vér sebeiből az angyal meggyógyított, * üdvözlégy, mert az Úr neked erőt adott, hogy legyőzd az igazsággal szembe szegülőket, * üdvözlégy, mert általad a bűnösök sok sebtől és bajtól meggyógyulnak, * üdvözlégy, mert általad a gonoszlelkek kiűzetnek, és a leprások megtisztulnak, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

7. konták

Az esztelen kínzó bálványimádásra akart téged rávenni, szent Irén, figyelmeztetve, hogy mutass be áldozatot a bálványoknak. Te pedig, a kereszttel felfegyverkezve, ezt hangoztattad: „Az én áldozatom a mindenható Istené, minden teremtmény életének és halálának Uráé.” A kínzó, nagyon feldühödve, és fogait csikorgatva, megparancsolta, hogy téged háromszorosan égessenek az réz kemencében, de az Úr angyala, meghűtve a kemence forróságát, sértetlenül őrzött meg téged, azok örömére, akik hangoztatják Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új embertelen dühösséget mutatott az igen gonosz Babodán, amikor megparancsolta, szent Irén vértanúnő, hogy verjenek vas bilincsbe, és égessenek forró vízzel és forró zsírral. Te pedig, az Isten nevéért szenvedő, sértetlenül maradva, angyali harmattal beharmatozva, dicséreteket énekeltél az igaz Istennek. Látván az ilyen csodát, Babodán és tanácsosai lábaid elé borultak, bocsánatért könyörögve, és megvallva Isten fiát. Mi pedig, szeretettel mondjuk neked:

Üdvözlégy erős szenvedő, aki Krisztus Egyházáért sokat eltűrtél, * üdvözlégy szent szűz, aki kínzóidat megszégyenítetted, * üdvözlégy hitvalló, akit Krisztusért embertelenül égettek, * üdvözlégy vértanúnő, akit a kemencében és máglyán kegyetlenül kínoztak, * üdvözlégy, mert szenvedésed csodáival sok népet az igaz Isten ismeretére vezettél el, * üdvözlégy, mert Krisztus hitének üldözőit legyőzted, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

8. konták

A szent vértanúnő különös és félelmetes szenvedéseit látva, a hívők csodálkoztak, hogyan visel el bátran kínokat Krisztusért a fiatal leány. Így, mi is, eltelve meghatottsággal, hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljes gyönyörűség volt számodra az édes Jézus, Irén vértanúnő, mert te keserű kínokat és súlyos vallatásokat viseltél el Krisztusért hét kínzótól, és mint bárány, a szerencsétlen Szavártól karddal megölettél, és eltemettettél, aztán, a halottak közül feltámadtál, paradicsomkerti ággal kezedben. Miután megjelentél Messzembriában a császár előtt, az istenkáromlók észre térítésére, és megszégyenítésére, a gyilkos-császár félelemmel borult lábaidhoz, felkiáltva: „Nagy a keresztények Istene!” Világosíts fel bennünket erőtleneket is, szent Irén, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy szent Irén társapostol-nő, pogány országok megvilágosítója, * üdvözlégy Isten kegyelmével tele patak, * üdvözlégy fecske, aki a mennyeiek közül lettél elhívva az istenkáromlók és elvetettek üdvösségére, * üdvözlégy boldogságos vértanúnő, aki Krisztustól kaptál paradicsomi ágat, * üdvözlégy dicsőséges vértanúnő, mert az isten-ellenesek sokaságát világosítottad fel, * üdvözlégy, mert Isten erejével az ördögi ravaszságot megszüntetted, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

9. konták

Az összes mennyei erők örvendeztek, dicsőítvén Istent, aki neked ilyen bátorságot és megingathatatlan erősséget adott, hogy a harcban legyőzd a lélekvesztő áspiskígyókat. Te pedig, Isten erejével megerősítve, a pogányokat felvilágosítottad, örömmel énekelve Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű pogány szónokok, szónoklatukkal nem tudják kibeszélni fájdalmas szenvedéseidet és vértanúi küzdelmeidet, amelyeket Krisztusért eltűrtél. Mert ki tudja számtalan szenvedésedet összeszámolni, amelyek által megrémülve, énekeljük neked:

Üdvözlégy az angyalok és emberek csodálatos látványossága, * üdvözlégy megmagyarázhatatlan titok az üldözőknek és kínzóknak, * üdvözlégy, aki véredet Krisztus Vőlegényedért kiontottad, * üdvözlégy vértanúk dicsérete és hívők örvendezése, * üdvözlégy Krisztus kertjének csodát árasztó ága, * üdvözlégy Krisztus szőlőskertjének jó termésű ága, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

10. konták

Üdvözíteni akarva a bálványimádás sötétségében elvesző lelkeket, istenszerető Irén vértanúnő, buzgólkodtál az Úrért, Illés prófétát követve, mert a bálványokat szétromboltad, a gonosz lelkeket kiűzted, a kínzókat leleplezted és megszégyenítetted, Istennek pedig szüntelenül a győzelmi éneket énekelted: Alleluja.

10. ikosz

Erős, és megingathatatlan fal voltál az igaz hit megvallásában: mert nem kedveztél növekvő fiatalságodnak, megvetvén atyád minden császári méltóságát, mert a vértanúi halál által kívántál eljegyeztetni Krisztussal, és Vele lenni az angyali énekkarban. Mi pedig, megemlékezve harcaidról és szenvedéseidről, így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, aki vértanúi utadnak folyását jól végezted be, * üdvözlégy, aki az apostolhoz hasonló életeddel szolgáltál az Úrnak, * üdvözlégy, magasságbeli erővel, az ellenfelekkel való harcra felövezett, * üdvözlégy erős védelmező a hívő keresztényeknek, * üdvözlégy az erőtlenek oltalmazója, az árvák védelmezője, * üdvözlégy vértanúk örvendezése, szüzek dicsősége, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

11. konták

Dicsőítő éneket méltóan énekelni nem képes neked a mi értelmünk, szent Irén vértanúnő. Mert te, követted a feláldozott Bárányt, Krisztust, és lelkedet adtad barátaidért, megemlékezve, hogy ettől nagyobb szeretete senkinek sincs. Egyébként mi, mindnyájan hálásak lévén, énekeljük Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Az igaz hitnek fényt árasztó világosságaként mutatkozol a földön levőknek, Istentől kiválasztott leány, mert megvilágosítod a hívők szívét, meggyógyítod a betegeket és leprásokat, akik szeretettel folyamodnak hozzád, az inaszakadtaknak és vakon születetteknek az egészséget megadod, akik neked így adnak hálát:

Üdvözlégy a bűnösök üdvösségéért hathatós közbenjáró, * üdvözlégy bántalmazottak védelme, gonosztevők legyőzője, * üdvözlégy mennyei javak tartója, aki mindent, ami a Nap alatt van, megvilágosítasz, * üdvözlégy arany tömjénező, aki az imádság tömjénjét értünk Istennek felajánlod, * üdvözlégy Isten ajándékainak kimeríthetetlen tárháza, * üdvözlégy a mennyország szépséges lakosa, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsőséges jegyese.

12. konták

Kegyelmet kaptál, mint az apostolok, hogy Isten igéjét a bűnös világnak hirdesd, a bálványimádástól elhomályosultakat megtérítsd, és, mindenkinek segíts a földi küzdelmekben. Ó, az Úrnak dicséretre méltó szolgálója, aki sokat fáradtál a keresztény népért, imádkozzál értünk a kegyelmes Istenhez, Üdvözítőnkhöz, hogy méltasson bennünket is, ezen, és a jövendő világban Isten a Háromságban dicsőíteni: Alleluja.

12. ikosz

Énekeljük dicsőséges küzdelmeidet, tiszteljük szenvedéseidet, boldognak mondjuk szent kimúlásodat, dicsérjük gyönge testben való legyőzhetetlen bátorságodat, amely által legyőzted a világ minden bölcselkedését. Ezért, tőlünk, méltatlanoktól, fogadd el ezt a dicsérő éneket:

Üdvözlégy a szüzek karából a mennyei csarnokba vezetett, * üdvözlégy a vértanúk seregéből a dicsőség koszorújába vezetett, * üdvözlégy, aki a mennyei lakóktól az Úrban csodálatra méltó üdvözletet kaptál, * üdvözlégy, mert jutalmad az örök boldogság a szentek fényességében, * üdvözlégy, mert reméljük, hogy általad a hírtelen haláltól megmenekülünk, * üdvözlégy, mert várjuk, hogy közbenjárásod által méltók legyünk a mennyországra, * üdvözlégy szent Irén vértanúnő, Krisztus dicsöséges jegyese.

13. konták

Ó, dicsőséges, és minden dicséretre méltó szent Irén vértanúnő! Fogadd el tőlünk ezt a kis dicsérő éneket, és ne szűnj meg értünk imádkozni az Úr Istenhez, hogy mentsen meg bennünket a látható és láthatatlan ellenségektől, és közbenjárásod által méltasson bennünket az örök Országra, ahol veled, és az összes szentekkel együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták