Akathiszt szent István első vértanú és fődiakónushoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Az apostolok által, a szegények szolgálatára kiválasztott első diakónus volt. Nagy erővel, és jelekkel hirdette a keresztény hitet. Telve volt Szentlélekkel, beszédeinek nem tudtak ellent állni ellenségei. Hamis vádak alapján 33-36 között agyonkövezték.

Ünnepe: december 27.

Tropár, 4 hang

Jó harcot harcoltál Krisztusnak első vértanúja * és apostola szent István! * Kínzóidnak kegyetlenségét megszégyenítetted, * mert midőn ők gonosz kezekkel agyonkövezének, * mennyei kézből koronát nyertél, * Istenhez imádkozva érettük, kiáltván: * Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt.

1. konták

Krisztus első apostola, a diakónusok között a legelső, aki a világ határait szenvedéseiddel és csodáiddal megszentelted, aki a hívők lelkeit megvilágosítottad, szabadítsd meg minden szükségből azokat, akik hittel tisztelnek, hogy énekeljük neked: Üdvözlégy szent István fődiakónus és első vértanú.

1. ikosz

Az angyalok látván szenvedéseidet, a te türelmeden elcsodálkoztak, és szeretettel dicsérték nehézségeidet, mondván:

Üdvözlégy megtestesült angyal. * Üdvözlégy, mert az Istent igazán szeretted. * Üdvözlégy, mert az Ő szenvedéseit követted. * Üdvözlégy a jótettek útmutatója. * Üdvözlégy, mert törvényre helyezted lelkedet. * Üdvözlégy, aki szenvedések által buzdítottál mindenkit követésedre. * Üdvözlégy vértanúk kezdete. * Üdvözlégy a hívek megerősítője. * Üdvözlégy a szükséget szenvedők dicsérete. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

2. konták

A zsidók nem tudván elviselni buzgóságodat, amellyel ellenük szóltál és merészen korholtad őket, elindultak feléd, hogy megöljenek, mert nem tudták énekelni: Alleluja.

2. ikosz

Ádáz rosszindulatukat és őrültségük tüzét a zsidók feléd árasztották, és elindultak, hogy kövekkel meggyilkoljanak téged, mint egy ártatlan bárányt, mi pedig, tisztelvén a te buzgóságodat, mondjuk:

Üdvözlégy gyémántból való lélek. * Üdvözlégy szeplőtelen test. * Üdvözlégy Krisztus iránt lángoló akarat. * Üdvözlégy, mert Ő szépen megkoronázott. * Üdvözlégy, mert láttad az istenség sugarát. * Üdvözlégy, mert hirdetted a zsidóknak az Isten Fiát. * Üdvözlégy, mert ők emiatt esztelenekké lettek. * Üdvözlégy, mert az ő arcuk elsápadt. * Üdvözlégy, mert az ő lelkük megkeseredett. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

3. konták

A szent apostolok bátran beszéltek keresztény összejöveteleiken, mondván: Nem illendő szolgálni az asztalnak, hanem inkább az Istennek. Akkor te ki lettél választva a szegények pártfogójává, hogy tanulják meg ők is énekelni: Alleluja.

3. ikosz

Fődiakónussá lévén kiválasztva, az Istentől kapott ajándék által sok csodát műveltél azok megerősítésére, akik téged láthattak, azért méltó vagy ezekre:

Üdvözlégy fődiakónus. * Üdvözlégy csodálatos apostol. * Üdvözlégy, mert a betegeket meggyógyítottad. * Üdvözlégy, mert a hívőket megerősítetted. * Üdvözlégy, mert az izraelitákat merészen korholtad. * Üdvözlégy, mert az igazi Messiást: Krisztust megmutattad. * Üdvözlégy, mert a farizeusok felbuzdultak, hogy megöljenek. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

4. konták

Minden törzs összegyűlve lévén Salamon templomában, és az ő zsinagógáikban, be lettél vádolva, hogy megrontottad a Törvényt, és megszentségtelenítetted a szent helyet, igaztalanul káromolván, te pedig szívből énekelted: Alleluja.

4. ikosz

Állván az igaztalanok között, mint egy angyal a gyilkosok között, mondád: Ó férfiak, ne áltassátok magatokat, mert Jézus Krisztus, a Messiás, nem emberi kéz által épített lakásokban lakik, hanem lelkekben, amelyek hittel kiáltják: Krisztus az igaz Isten! És mi, neked ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, mert a zsidók között állván angyalként mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert az ő vérengző szájukat betapasztottad. * Üdvözlégy, mert téged szemlélvén, szemük vérbe borult. * Üdvözlégy, mert az egész történelmet Ádámtól Mózesig megmutattad nekik. * Üdvözlégy, mert ők ezeket hallván, fülüket bedugták. * Üdvözlégy, mert korholtad őket, mint Illés, a buzgó. * Üdvözlégy, mert őket, mint a Szentlélek ellenszegülőit mutattad be. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

5. konták

Az istenség kegyelme megerősítvén téged, merészen hirdetted a zsidók előtt, hogy megérkezett az igazi Messiás, és ők nem hívén, gyűlölettel indultak feléd. De te, boldog lévén, nevettél az ő esztelenségükön, így énekelve: Alleluja.

5. ikosz

Hiába nyugtalankodtak a zsidók miattad, mert magas helyen állván, hangos szóval kiáltottad: Íme, látom a megnyílt egeket, és az Isten Fiát ülni az Atya jobbján, mi pedig, örvendezve a te bátorságodon, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy angyali ember. * Üdvözlégy földi angyal. * Üdvözlégy szétzúzhatatlan kő. * Üdvözlégy Krisztus hirdetője. * Üdvözlégy a szelíd Jézus követője. * Üdvözlégy, mert bírtad az Ő erejét. * Üdvözlégy, mert Ő elkészítette neked a türelem koszorúját. * Üdvözlégy, mert az egekben lakozol. * Üdvözlégy, mert ott láthatod a Szentháromságot. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

6. konták

István fődiakónus, és vértanú, hogy megerősítsd a híveket, imádkoztál gyilkosaidért, így tehát, imádkozz, és ments meg minket is minden szükségből, és gyűlölködéstől, őrizd meg a keresztény híveket az eretnekségtől, hogy Istennek így énekeljenek: Alleluja.

6. ikosz

Megtanítva lévén a zsidó törzs a próféták megölésére, elindultak feléd viharos haraggal, kivonszoltak a városból, hogy megöljenek, de mi, ezekkel a dicséretekkel tisztelünk:

Üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek követője. * Üdvözlégy, mert mint Ő, ki voltál gúnyolva. * Üdvözlégy, mert a kapukon kívül szenvedtél. * Üdvözlégy, mert testeden az Ő minden szenvedését megérezted. * Üdvözlégy, mert a lélek megnyerését jól megfontoltad. * Üdvözlégy, mert az igaz hitet a végsőkig megőrizted. * Üdvözlégy, mert a te türelmed keresztülhatolt az egeken. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

7. konták

Saul, az atyai Törvény iránt nagyon buzgó lévén, borzasztó dühvel akart ezer kézzel megölni, de nem tudván ezt megtenni, őrizte a gyilkosok ruháit, mert nem tudta énekelni: Alleluja.

7. ikosz

Jozafát völgye bőségesen tele lévén kövekkel, az elvetemült zsidók kihoztak, hogy megöljenek, mint egy ártatlan bárányt, de mi, irántad szomorúsággal eltelve, könnyek között zengjük neked ezeket:

Üdvözlégy ártatlan lélek. * Üdvözlégy szeplőtelen alkat. * Üdvözlégy, mert a Szentlélek eltöltött. * Üdvözlégy, mert Saul, a te nemzetségedből a keresztény hithez jött. * Üdvözlégy, mert ő is ugyanúgy szenvedett. * Üdvözlégy, mert általad az Isten megdicsőült. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

8. konták

Urunk, Jézus Anyja, a Szent Szűz, magas helyen állván szeretett Fiával, és szemlélvén a te szenvedéseidet, könyörgött érted, megtanítva bennünket, hogy imádkozzunk egymásért, és, hogy hittel énekeljük Istennek: Alleluja.

8. ikosz

István, Krisztus vértanúja, édesnek és könnyűnek tűntek kínjaid, amikor láttad Jézust, Aki téged nézett, és az Istenszülőt, könyörögve éretted, és mi, meggyőződvén bizalmadon Isten iránt, ezeket a dicséreteket énekeljük neked:

Üdvözlégy, mert ezek megkoronázásod virágaivá váltak. * Üdvözlégy, mert ezért bátorságot nyertél Isten előtt. * Üdvözlégy, a mi lelkeinkért könyörgő. * Üdvözlégy, aki megmentesz bennünket az ellenségektől. * Üdvözlégy, aki a haragos lelket kibékíted. * Üdvözlégy Isten tiszta barátja. * Üdvözlégy, mert könyörögve értünk, meghallgatást nyersz. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

9. konták

A vértől megrészegült elveszett fiak, eszük elsötétülve lévén a sátán-atyától, kielégítették szomjukat, kövekkel megölvén téged, aki értük imádkoztál, és Istennek énekelted: Alleluja.

9. ikosz

Az isteni gondviselés beleültette szívedbe az Ő félelmét, és buzdított, hogy türelmes légy a kövek zúdulásánál, megerősítvén minket az istenszeretet felé, és mi, ezeket zengjük neked:

Üdvözlégy, kínok elviselője. * Üdvözlégy a zsidók legyőzője. * Üdvözlégy a Megváltóhoz buzgó könyörgő. * Üdvözlégy, akit minden hívő megszán. * Üdvözlégy legcsodálatosabb apostol. * Üdvözlégy igazi titkok megmutatója. * Üdvözlégy, mert imádkozván, elszenderültél. * Üdvözlégy, mert lelkedet Isten, mint áldozatot elfogadta. * Üdvözlégy a haragosok megszabadítója. * Üdvözlégy diakónusok oltalma. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

10. konták

A dicsőség Királya: az Úr Jézus, szent lelkedet fogadta az általad látott nyitott égben, te pedig, az istenség széke mellett lakozván, ne feledkezzél meg rólunk, akik sok szükséggel, és az élet kísértéseivel vagyunk körülvéve, hanem, könyörögj érettünk, és erősíts meg minket Isten iránti türelemben és szeretetben, hogy énekeljük: Alleluja.

10 ikosz

A te kövektől szétroncsolt testedet, odaadták ételül a madaraknak és ragadozóknak, mégis, Gamáliel, a fiával együttesen tisztelettel eltemettek, így kiáltván neked:

Üdvözlégy, ragyogó Nap. * Üdvözlégy kedves bárányka. * Üdvözlégy a lelkek megerősítője. * Üdvözlégy ellenségek pusztítója. * Üdvözlégy, az Evangélium hirdetője. * Üdvözlégy özvegyek védelmezője. * Üdvözlégy zsidók megfeddője. * Üdvözlégy mindenek jóakarója. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

11. konták

Eudoxia császárnő, jeruzsálemi házához jővén, megismerte a helyet, ahol megöltek, könnyekkel csókolta a földet, amely véred által vöröslött valaha, és, csodaszép templomot építvén, hogy dicsőíttessék a csodák Istene, egyúttal belehelyezte tisztes ereklyéidet, hogy látván téged a hívek, Istennek énekeljék: Alleluja.

11. ikosz

Szent Uralkodó, legdrágább Jézus, fogadd szenvedő szolgádat, mint közvetítőt és jótettekben való gyarapítót a mi üdvözítésünkre, mert irányítván életünket, szeretettel szólunk a te szenvedődhöz ilyeneket:

Üdvözlégy vitéz katona. * Üdvözlégy Isten hirdetője. * Üdvözlégy az égi királyság örököse. * Üdvözlégy, a világ tanítója. * Üdvözlégy, az ősi törvények őrzője. * Üdvözlégy keresztény országok védelmezője. * Üdvözlégy keresztény katonák megerősítője. * Üdvözlégy a látható és láthatatlan ellenségek megsemmisítője. * Üdvözlégy templomok ékessége. * Üdvözlégy szent István fődiakónus, és első vértanú.

12. konták

Világító fáklya lévén, nem vagyunk képesek dicsérni téged, aki szenvedésed által csodálatra késztetted az angyalokat, de az Istentől neked adott ajándékokkal taníts meg minket, hogy buzgóságunk és hitünk legyen, minden szentekkel együtt esedezve, hogy veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Megtestesülvén az Isten Fia, a vértanúk sokaságát szülte, akik között az első te voltál, megmutatván az utat a szenvedés felé, buzdítván bennünket, hogy ilyeneket mondjunk neked:

Üdvözlégy, a keresztény nemzetért buzgón könyörgő. * Üdvözlégy, aki minden ördögi tanácsot ismertél. * Üdvözlégy, aki imádságaiddal mindenkit megörvendeztetsz. * Üdvözlégy, aki szenvedéseid által elűzted az ördögöket. * Üdvözlégy, mert akik téged tisztelnek, azokat egészségessé teszed. * Üdvözlégy, mert azok, akik téged dicsérnek, a te jóságodat nyerik meg. * Üdvözlégy szomorkodók vigasztalója. * Üdvözlégy híveid gyors segítője. * Üdvözlégy István fődiakónus, és első vértanú.

13. konták

Ó! Krisztus legdrágább vértanúja, István, fogadd el ezt a kis imádságot méltatlan ajkainkról, imádkozz értünk méltatlanokért, hogy imádságaid által megmeneküljünk az Isten haragjától, és az ítélet félelmetes órájától, hogy veled együtt énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták