Akathiszt szent Jakab apostolhoz, az Úr test szerinti testvéréhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Valószínűleg Jézus unokatestvére volt. Jézus mennybemenetele után ő lett Jeruzsálem első főpásztora. Vértanú-halált halt 62-ben. Ledobták a templom ormáról, és utána agyonverték. Egy liturgia szövegét köszönhetjük neki.

Ünnepe: október 23, és a karácsony utáni vasárnap.

Tropár, 4 hang

Mint az Úr tanítványa, * az evangéliumot hirdetted, igazéletű, * mint vértanú, bírod a leírhatatlant, * mint istentestvér a teljes bizalmat, * hogy, mint főpap esedezhess. * Könyörögj Krisztus Istenünk előtt, * hogy üdvözítse lelkünket.

1. konták

Krisztus apostolának, a dicsőséges főpapnak, Krisztus Egyháza legyőzhetetlen oszlopának, és vértanúnak, a bölcs Jakabnak, Isten boldogságos testvérének dicsősítő énekeket hozunk, mint közbenjárónknak, és gyors segítőnknek. Te pedig, a Legszentebb Háromság trónja előtt állva, ne szűnjél meg imádkozni értünk, és imádságaiddal őrizz meg bennünket minden bajtól és rossztól, akik hittel ünnepeljük emlékedet, és mondjuk:

Üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és minden teremtmény Alkotója, téged Jakab, mint az Egyház egén felragyogott, a hamis vallás sötétségét elűző nagy fényű csillagot mutatott meg, amely a világosság küzdelmével a világot megvilágosítja. Mi pedig, oltalmadhoz menekülve, ilyeneket mondunk neked örömmel:

Üdvözlégy, mint az üdvösség titkainak megmutatására az Istentől kiválasztott, * üdvözlégy, mert test szerint az Úr testvérének mutatkoztál, az Ő kimondhatatlan titkainak tanítója és szemtanúja, * üdvözlégy az egyetemes Egyház dicsősége, * üdvözlégy, mert a heves zsidók között Isten igéit félelem nélkül és nagy hangon tártad az emberek elé, * üdvözlégy az Egyház igaz irányítója, * üdvözlégy Isten megfoghatatlan titkainak isteni bölcsességű tanítója, * üdvözlégy az alsó Jeruzsálem főpapja, aki most a felső Jeruzsálemben tartózkodsz, * üdvözlégy, aki tiszta áldozatot mutattál be a Királynak és Teremtőnek, Akit a kínzók előtt megvallottál, ó felszentelt vértanú, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

2. konták

Régtől fogva meglátva a te életedet, Jakab atya, az emberszerető Krisztus testvérének fogadott el téged, mert az igaz József jegyes családjában az idősebb fiú voltál. Fiatal éveidtől, mint nazíreus, az Úrnak voltál szentelve, megtartóztató életet bírván. Erkölcseid jósága miatt és értelmed tisztasága miatt Krisztus buzgó tanítványának mutatkoztál, aki méltóvá lettél az Uralkodó trónja előtt örökre énekelni: Alleluja.

2. ikosz

Amikor Heródes király kereste a gyermek Jézust, hogy megölje őt, íme, az Úr angyala álmában megjelent Józsefnek, mondván: „Kelj fel, vedd a Gyermeket és anyját, és fuss Egyiptomba.„ Te pedig Jakab, mivel test szerint Jézus rokona voltál, Józseffel, és az Ő anyjával tartózkodtál, velük Egyiptomba futván. Mint a gyermekségtől Krisztus legközelebbi testvére, fogadd el tőlünk Jakab,a buzgó dicséreteket:

Üdvözlégy, mert az Úr testvére voltál az úton járóknak, * üdvözlégy, mert Krisztuson keresztül Istent színről-színre megláttad, * üdvözlégy, mert sok kegyelmet kaptál Krisztustól, * üdvözlégy, mert Krisztus fény-áradata által megvilágosodtál, * üdvözlégy, mert a pásztorok Fejedelmének Krisztusnak testvére voltál és az apostolok között utóda, * üdvözlégy, mert Krisztustól kétszeres tisztségre lettél méltatva, * üdvözlégy, mert Krisztus által megtaláltad a Mennyei Atyát, * üdvözlégy, mert a kimondhatatlan világosságban most is látod Krisztust, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

3. konták

Az Üdvözítő mennybe menetele után, az apostolok testülete, nem versengvén a dicsőségért, megválasztott téged, ó igaz Jakab, hogy Krisztus főpapja légy a szent Sionban. Külön megjelent neked az Úr, miután felszenteltek téged a jeruzsálemi egyház trónjára, megmutatva ezzel irántad való jó akaratát. Mi pedig csodálkozva Istennek irántad való ilyen jó akaratán, énekeljük a Mindenhatónak: Alleluja.

3. ikosz

Elfogadtad a nehéz apostoli szolgálatot a keresztény hit legálnokabb és leghevesebb ellenségei között. Harminc évig szüntelenül hirdetted és erősítetted az üdvözítő hitet a szent városban és Palesztina földjén. Ezért, hálát adva a Teremtőnek és Üdvözítőnknek, dicsőítünk téged, Isten nagy kiválasztottja:

Üdvözlégy, mert Isten igéjének hirdetésére Isten gondviseléséből Jeruzsálem mutatkozott számodra, * üdvözlégy, mert Istentől nagy hatalmat nyertél, * üdvözlégy a világ bűneit elvevő Isten Bárányának hirdetője, * üdvözlégy, aki megkeresztelted a zsidó népet az Atyának, és Fiúnak és Szentléleknek nevére, * üdvözlégy jó pásztor, és fényes tanító, mert általad Isten felékesítette egyházát, * üdvözlégy kút, amelyből élő vizet iszunk, * üdvözlégy, mert felvévén az apostoli keresztet, fáradhatatlanul Krisztus nyomaiba léptél, * üdvözlégy, mert az isteni Lélek fényességével a hamis vallás sötétségét szétoszlattad, ás a hívők szívét megvilágosítottad, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja és dicsőséges felszentelt vértanú!

4. konták

A zsidók sok népét Krisztus Egyháza felé fordítottál, igaz atya, a szavad iránti nagy bizalom miatt. Igaz életed miatt a nem hívő zsidók szeretetét és tiszteletét is elnyerted. Ezért, dicsőítve szüntelen fáradozásaidat, buzgón énekeljük Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Nem tekintve a szinedrion, és a zsidó főpapok gyűlöletére a keresztények iránt, akik megrágalmazták a keresztényeket, mint Mózes törvényének ellenségeit, te, Jakab atya, bölcselkedve tanúságot tettél: aki a keresztény hitre tér, nem fordul el az igazi atyai hittől. Mi pedig, látva a te igen sok erényedet Krisztus Egyháza fáradhatatlan pásztorát, hálásan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, mert igaz életed által a gonosz ellenségeket lecsendesítetted és megszégyenítetted, * üdvözlégy, mert minden ellenséges utat korlátoztál az isteni értelem szélességével, * üdvözlégy, mert az ajkaidból kifolyó kegyelem által megtanítottad szellemi juhaidat, hogy higgyenek az egylényegű Háromságban, * üdvözlégy a jámborság megingathatatlan oszlopa és az Egyház megvívhatatlan fala, * üdvözlégy, mert fönséges életed hirdetésével gyűjtve össze nyájadat, a kegyetlen farkasoktól megmentetted, * üdvözlégy mint az Úr testvére, aki a fönséges Isten Fiát hősiesen hirdetted a földön, * üdvözlégy, mint bölcsességgel elárasztott, kegyelemmel megvilágosított, világi szépségtől ékes szent apostol, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

5. konták

A főpapi szolgálatot a jeruzsálemi egyházban nagy bölcsességgel végezted, megadva a kötelezőt az atyák igaz hitének is. Az ószövetségi törvény iránt buzgólkodók pedig láttak téged, Jakab atya, mint az izraelita főpap képét. Mi pedig, a neked nagy kegyelmet adományozó Istennek, elhallgatás nélkül énekeljük: Alleluja.

5. ikosz

Földi utadat anyád méhétől fogva szentül élve, méltóvá lettél, hogy bemenj a jeruzsálemi templom szentélyébe. Buzgón imádkoztál a nép bűneinek elengedéséért. Jakab atya, térdeid megkeményedtek a szüntelen térdeléstől az imádságokban. Ezért mi is méltóképpen dicsőítünk téged mint Isten előtti imádkozónkat:

Üdvözlégy, mert erényes életed által híveidet megvilágosítottad, mint fényt árasztó Nap, * üdvözlégy, mert cselekedve tanítottad, hogy a testet meg kell vetni, a halhatatlan lélekért pedig buzgólkodni, * üdvözlégy Krisztus szőlőskertjének buzgó művelője, * üdvözlégy, mert az isteni Lélek kegyelmét fogadva, elégetted a hamis vallás sötétségét, * üdvözlégy, mert a testet a léleknek tökéletesen alávetetted, * üdvözlégy fáradhatatlan imádkozónk Istenhez, * üdvözlégy, mert a szeretet kapcsával fogtad össze nyájadat, * üdvözlégy, mert kegyelemmel eltöltött, a világ világossága, és a mindenség sója voltál, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja és dicsőséges felszentelt vértanú!

6. konták

A Szentlélek világosított meg, Jakab atya, amikor az isteni liturgia rendjét bölcsen összeállítottad. Hasonlóvá lettél a százszoros gyümölcsöt hozó jó magot vetőhöz. A mennyből kegyelmesen most is ránk tekintesz, és mindnyájunk számára bőségesen adod a kegyelmet az irgalmas Krisztus Istentől, Akinek az angyalokkal énekled a mennyben: Alleluja.

6. ikosz

Az Isteni Liturgia szolgálatára maga Krisztus tanított meg. Krisztus Egyháza életének törvényét lefektetted, Jakab atya, életadó lélekkel törvényt adva, és hirdetve Isten kimondhatatlan titkait. Nyájadat az Egyház szentségeivel megszentelve, és a hit titkaira oktatva. Mi pedig neked, a Szentháromság hűséges szolgájának, ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözlégy, az egyházi rend ékessége, * üdvözlégy boldogságos, mert a világot megvilágosítottad tanításaiddal, * üdvözlégy, mert a Szentlélektől általad kiáradt a világra az istenismeret világossága, * üdvözlégy, mert általad lettek felvázolva az ég és föld titkai, * üdvözlégy, mert lélekben Isten titkaihoz emelkedtél fel, * üdvözlégy, mert igehirdetésed isteni sugaraival felragyogtattad a ravaszság sötétségében ülőknek a kegyelmi világosságot, * üdvözlégy, mert Isten Igéje gazdagon megvilágosított téged az isteni kegyelem ragyogásával, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

7. konták

Szakadás és vetélkedés támadt a pogány népeknek Krisztus igéjét hirdetők között Mózes törvényéről. Összegyülekezett ezért az apostolok gyülekezete Jeruzsálem városában a te elnökleted alatt, Jakab atya. Elmondott szavadat a lélek üdvösségéről Krisztus Egyházában, meg nem tartva Mózes törvényének teljes rendjét, a gyűlés egyhangúlag elfogadta, és az apostolokon keresztül az egyházaknak kihirdette. Mi pedig, boldognak mondunk téged, aki megtanítottál, hogy helyesen értelmezzük Krisztus tanítását, és énekeljük Neki: Alleluja.

7. ikosz

Okosan értelmezted, Jakab atya a gyűlésen az Ószövetség idejének megszűnését, és Isten gondviselését a pogány nemzetek megtéréséről és üdvösségéről. Mi pedig, mint Krisztus főpapjai elsőjének mondjuk neked:

Üdvözlégy Isten akaratának értelmezője, akinek zúgolódás nélkül alávetette magát a zsidó-keresztények egész Egyháza, * üdvözlégy, mert megtanítod a Krisztus kegyelme általi üdvösségről nem csak a zsidókat, hanem a pogányokat is, * üdvözlégy, mert tanúskodsz Krisztus szavának egybehangzásáról a próféták tanításával és az atyák hagyományával, * üdvözlégy, mert elé tártad a sötétségben ülők elé az üdvözítő törvényeket és az igaz hit világosságára vezetted őket, * üdvözlégy, az értelmi fény sugara, az Egyház világítója, a főpapok ékessége, * üdvözlégy, az igazi istenismeret mély kútja, * üdvözlégy, mert isteni szózatú bensődnek patakjait forrásozod, * üdvözlégy, mert a bölcsesség erénnyel tele kelyhének mutatkoztál, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

8. konták

Úgy mutatkoztál Jakab atya,mint bölcs keresztény, béke teremtő, és a Törvény és Igazság értelmezője, szóban „a szórványban levő tizenkét nemzetséghez” irt levélben, akik nem kis háborgásban és kétkedésben voltak Krisztus tanítása miatt. Felvilágosítottad, és értésükre adtad, hogy Isten akarata Izrael Istenének, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének akarata. Ezért, bennünket is taníts meg, hogy teljes szívből énekeljük a Teremtőnek, és Alkotónak: Alleluja.

8. ikosz

Az apostoli igehirdetés eljutott a Szent Várostól távol élő izraelita törzsekhez is. Zavar keletkezett az igaz zsidóknál: Krisztus megjelenése Isten népének várakozása-e, vagy, Mózes törvényének lerontása. Igazán isteni értelemmel kormányoztad, Jakab atya, a jeruzsálemi egyházat, nem hagyva el a mózesi szertartásokat, megerősítetted a megtérteket Krisztus kegyelmében. Pál apostolnak mondtad: „Hány ezer hívő zsidó van, és mindnyájan a Törvény iránt buzgók”. Mi pedig magasztalunk téged a felsőbb bölcsességet szerzőt:

Üdvözlégy, mert az isteni értelem igéjével az embereket a tudatlanságból kimentetted, és Krisztushoz vezetted, * üdvözlégy, mert isteni értelmet szereztél, * üdvözlégy, mert fáradságaiddal üdvözítő vízhez vezetted szellemi juhaidat, * üdvözlégy, mert igazán jutott neked a lelkekről való pásztori gondoskodás sorsa, * üdvözlégy, mert vonzotta a nyáj szívét a téged eltöltő szeretet, * üdvözlégy, mert mint a Nap sugara ragyogtál fel a világnak tanításaiddal, isteni szózatú, * üdvözlégy az emberi lelkek művészi halásza, * üdvözlégy isteni kegyelem világítója, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

9. konták

A sokbeszédű szónokok nem tudnak beszélni a te bölcsességedről, Jakab atya. Amikor pedig zúgolódás támadt az újonnan megtért zsidóknál Krisztus tanítása miatt, azt hallva, hogy az ember csak a hit által igazul meg, hamisan azt feltételezték, hogy a megtért „pogányok” kedvéért törölték el Mózes törvényének cselekedeteit. Akkor te, Jakab atya, leveledben, felvilágosítasz, hogy nem csak a könyv szerinti tudásban és a külső megvallásban van az üdvözítő hit, hanem a hitben, amelyet követ a szeretet, és a Krisztus nevében való tettek. Neki, az irgalmas Emberszeretőnek szüntelenül hangoztatjuk: Alleluja.

9. ikosz

Tudtad, Jakab atya, hogy Ábrahám áldozati hite mennyire ki lett forgatva a zsidó vezetők képmutató és halott hitére. Hűségesen leleplezed „a bölcsesség tanítóit”, és a népet a megpróbáltatásokban türelmes, Istenben reménykedő, a nehézséget alázatosságban hordozó keresztény hitben oktatod. Mi pedig neked, mint isteni bölcsességű oktatónak hálásan énekeljük:

Üdvözlégy, mert hirdeted: a test lélek nélkül halott, úgy, a hit is cselekedetek nélkül halott, * üdvözlégy, mert tanítod: örüljetek, amikor különféle kísértésekbe estek, * üdvözlégy, mert felvilágosítasz: boldog a férfi, aki kiállja a kísértéseket, mert elnyeri az élet koronáját, * üdvözlégy, mert ezt mondod: hitetek kísértései türelmet eredményeznek, * üdvözlégy, mert okosítasz: aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűn az, * üdvözlégy, mert értésre adod: e világ szeretete ellenségeskedés Istennek, * üdvözlégy, mert hívsz: imádkozzatok egymásért, mert sokat ér az igaz ember imádsága, * üdvözlégy, mert hangoztatod: aki a bűnöst elfordítja útjának tévedéséről, megmenti lelkét a haláltól, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

10. konták

Megerősítetted Jakab atya, a megtérteket a hitben, és előkészítetted az előttük álló szenvedésekre. Felhívtál az igaz egységre a prófétákkal, türelemre és imádságos bizalomra Istenben, Aki mindeneket és mindent fenntart kezében. Minket is méltatlanokat, imádságaid által méltass, hogy értelmesen énekeljük Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Így tanítottad híveidet Krisztus üdvözítő hitére: „A tiszta és szeplőtelen hit Isten előtt, meglátogatni az árvákat és özvegyeket bajaikban, és szeplőtelenül megőrizni magukat a világtól”, és még „az irgalmasság a lélek élete.” Mi pedig, neked, Jakab atya, aki imádkozol megkövesedett és kiszáradt szívünk megújulásáért, fáradhatatlanul hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mert mondod: irgalom nélküli ítélete van az irgalmasságot nem cselekvőnek, * üdvözlégy, mert értésünkre adod: a férfi haragja nem cselekszi Isten igazságosságát, * üdvözlégy, mert felvilágosítasz: az igazság gyümölcse a világban vettetik el a békét cselekvők által, * üdvözlégy, mert ezt mondod: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad, * üdvözlégy, mert felhívsz: alázkodjatok meg az Úr előtt, és felmagasztal benneteket, * üdvözlégy, mennyekbe vezetőnk, * üdvözlégy Isten igéjének igazi értelmezője, * üdvözlégy, aki ösztönzöl bennünket a tevékeny szeretet küzdelmére, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

11. konták

A kegyelemtől elesett zsidó vezérek látták, hogy a férfiak, és nők sokasága csatlakozik Krisztus Egyházához, a minden dicséretre méltó apostol iránti bizalomból. A hamis tanítók gonoszul elgondolták, hogy végét vetik ennek. Elviselhetetlen volt ugyanis a szinedrionnak a valódi igaz ember, aki bűntelenül szolgál Istennek. Minket pedig, Jakab atya, áldj meg, erősíts, és taníts, hogy növekedjünk az üdvözítő hitben, énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A húsvét ünneplésének napjaiban összegyűlt minden zsidó törzs, és a pogányok sokasága Jeruzsálem városába. Te pedig, Jakab atya, szüntelenül hirdetted az örök élet igéit. Megtudva Festus prokurátor elutazását ama napokban, a zsidó vezérek tanácsot tartottak, hogy megölnek téged a Szent Város pásztorát. Mi pedig neked, mint Krisztus bátor katonájának buzgón hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mert Krisztus igazságát a vezérek előtt félelem nélkül hangoztattad, * üdvözlégy az igazhitűség fáklyája, * üdvözlégy az egyházi rendelkezések személyválogatás nélküli megtartója, * üdvözlégy, mert általad Krisztus Egyháza csodásan ékeskedik, * üdvözlégy, mert isteni bölcsességű tanításaiddal a hívek értelmét a mennybe vezeted, * üdvözlégy, mert az igehirdetés erőssége által a csábítás telét szétromboltad, * üdvözlégy bölcs halász, szent főpap, és igehirdető, * üdvözlégy, mert mint az igazság Napjának sugarait bocsátott ki téged az egész földet megvilágító Krisztus, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicsőséges felszentelt vértanú!

12. konták

A zsidó főpap, a szadduceus Annás, megparancsolta, hogy a jeruzsálemi templom elé hívják össze a nép nagy gyűlését. Hízelgéssel voltál kicsalva, Jakab atya, a szent templom szárnyára, ahol az istentelenek a népgyűlés előtt kérték: „Beszélj nekünk a Megfeszítettről.” Te pedig, Istentől neked adományozott erővel lettél felruházva, készséges lévén minden kínt eltűrni Krisztusért. Mi pedig, a téged a vértanúi küzdelemben megerősítő Istennek nagy hangon énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Szentlélekkel eltelve, te, istenhordozó atya, ezt mondtad a nép előtt: „Ő a mennyekben a legfelsőbb Erő jobbján ül, és eljön a mennyei felhőkben.” Hallván ezeket az istentelenek, fogukat vicsorították, és egyöntetűen rá rohantak. A szent apostolt levetették a szent templom szárnyáról. Térden állva, imádkoztál a Teremtőhöz a téged megölők irgalmazásáért. Halálra lett kövezve a szent templom falánál. Ott temetett el nyájad. Mi pedig, neked, a Szentháromság trónja előtt állónak örömmel hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mert a zsidóktól ledobatván, a mennyei csarnokokra lettél méltóvá, * üdvözlégy, mert megölve az Úr szenvedésének lettél követője, * üdvözlégy a mennyei Jeruzsálem apostoli alapja, * üdvözlégy, mert tiszta áldozatot hoztál a Királynak és Teremtőnek, * üdvözlégy, mert a mennyei templomba szentül mentél be, vérrel megöntözve, ó boldog, * üdvözlégy, mert Isten előtt nagy közbenjárónak tartunk téged, * üdvözlégy, mert a Szentháromság trónja előtt állsz, megkoszorúzott igaz, halhatatlan tiszteletben gyönyörködve, * üdvözlégy legyőzhetetlen felszentelt vértanú, dicséretes főpap, és világra szóló világító, * üdvözlégy Jakab, a jeruzsálemi egyház első főpapja, és dicséretes felszentelt vértanú!

12. konták

Ó, dicsőséges Jakab apostol, az Úr testvére, Krisztus Egyházának nagyfényű világítója. Fogadd el a jámbor szívektől szeretettel neked hozott dicséretet. Kérdd nekünk Krisztus Istentől a megerősödést a hitben, a bűnök bocsánatát, és a megmenekülést az örök elítéltetéstől, és, hogy méltók legyünk a mennyországban veled együtt mindörökre énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták