Akathiszt szent Józsefhez, az Istenszülő jegyeséhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Dávid királyi családjából származott. Názáretben lakott, és ácsmesterséget folytatott. Isteni parancsra feleségül vette Máriát. Attól kezdve Jézus gondos nevelő atyja volt.

Ünnepe: a karácsony utáni vasárnapon.

Tropár, 2 hang

Hirdesd örömmel, ó szent József * az isteni ősnek, Dávidnak a csodákat: * láttad szülni a Szüzet * a pásztorokkal dicsőítést zengtél, * a bölcsekkel együtt teljesítetted az imádást, * az angyaltól intést vettél. * Imádd Krisztust, az Istent, hogy üdvözítse lelkünket!

1. konták

A legszentebb Szűz Mária kiválasztott őrzője, az istenember dajkája és táplálója, igaz József, dicsőítve szolgálatodat Isten Igéje megtestesülése kimondhatatlan titkánál, dicséreteket hozunk neked: te pedig most, Krisztus Istenünk trónja előtt állva, és nagy bizalmat bírván Hozzá, imádkozz értünk, akik ezt mondjuk neked: Üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

1. ikosz

Isten Igéjének a szeplőtelen szűztől való születése angyalok előtt megfoghatatlan titkát, az emberek rágalmaitól és az ördög ravaszságától megőrzött tisztát, téged, igaz József, az alázatos ácsot, választott ki Isten, hogy őrzője légy és tanúja a legszentebb Mária szüzességének. Ezért, dicsőítve téged, mint Isten választott kedveltjét, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Jessze törzsének tisztes sarjadéka, * üdvözlégy királyi nagysággal belülről ékes, * üdvözlégy, aki a földi szegénységben lelki gazdagságot szereztél, * üdvözlégy, aki az ismeretlenséggel örök dicsőséget szereztél, * üdvözlégy királyoknál is dicsőségesebb, * üdvözlégy a pátriárkáknál és ősatyáknál is igazabb, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

2. konták

Látván, hogy a templom mellett nevelkedett Szűz Mária a teljes életkorban van, Zakariás főpap felkiáltott az Úrhoz: mutasd meg a méltó férfit, hogy eljegyezze a szüzet, amikor pedig kivirágzott József botja, átadva neki a szüzet, Istennek énekelte: Alleluja.

2. ikosz

Értelmes a föld minden végén igazságod, szent József, mert hasonlíthatatlan tisztségre lettél méltóvá, hogy a legáldottabb Szűz jegyesévé légy, akitől férj nélkül származott Krisztus Isten: mert erős hitedért, a tisztaságért, alázatosságért és minden erényben való előhaladásért erre lettél kiválasztva. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy igaz, aki a Legszentebbnek lettél jegyese, * üdvözlégy a hit férfija, aki hajlékodba vitted a szent Szűz Máriát, aki a hit által Isten trónusa lett, * üdvözlégy lelkileg alázatos, * üdvözlégy egyszerű szívű, * üdvözlégy erényekkel ékesített, * üdvözlégy a Legszentebbnek szolgáló szent, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

3. konták

A Magasságbeli ereje árnyékozta meg akkor a foganáshoz, a házasságot nem ismerőt, a csodálatos titokról nem tudván József, hogy magától Istentől megtanítva hangoztassa Neki: Alleluja.

3. ikosz

A Szűznek Istent befogadó méhét látva József, nem a házasságra és házasságtörésre tekintett, gondolkozva, de igaz levén, titokban akarta Őt a mindent tudó Istenhez bocsátani, rábízva az ítéletet, és bennünket megtanítva, hogy így szóljunk hozzá:

Üdvözlégy a szüzességért buzgólkodó, * üdvözlégy izraelita, akiben nincs álnokság, * üdvözlégy jóságos szívű, * üdvözlégy szelíd erkölcsű, * üdvözlégy minden reményét Istenbe helyező, * üdvözlégy, aki magát és másokat az Ő gondviselésére bíz, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

4. konták

A szűzies József háborgató gondolatainak viharát megfékezve, az angyal feltárja Isten fiának a világ Üdvözítőjének a házasságot nem ismerő Máriától való születésének titkát, mert ezt mondta: és hívod az Ő nevét Jézusnak: mert Ő váltja meg népét bűneitől, Akinek mindnyájan énekeljük: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, hogy az Úr az írásban ezt mondja: „Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül Emánuelt,” hitt az igaz József az angyaltól elmondottnak, mint lepecsételt könyvet, amelyben az Atya ujjával lett beírva az Ige, úgy fogadta Máriát házába, mint paradicsomkertnek szolgált a Szeplőtelennek félelemmel és buzgósággal. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, mert Isten törvényének megismeréséhez odaadtad szívedet, * üdvözlégy, mert felnyitottad értelmedet Isten titkainak elfogadására, * üdvözlégy, mert a többi emberek előtt lettél méltóvá, hogy meglásd a jámborság nagy titkát, hogy a földön megjelent Isten, * üdvözlégy, mert felismerted, hogy eljövetele az emberek bűnöktől való szabadulásáért történt, * üdvözlégy, mert kételkedés nélkül hitted, amik neked kinyilatkoztatva lettek, * üdvözlégy, mert a hit neked megigazulássá változott, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

5. konták

Istentől kiválasztott gyermeket fogadván házadba, boldogságos József, szeretted Őt, mint jegyest, tisztelted Őt, mint legszentebb Szüzet és a világ Üdvözítőjének anyját, szolgáltál neki remegéssel és istenfélelemmel, egész lelkedből törekedtél, hogy megvalósuljon mindaz, amit a törvényben és prófétákban megírtak, Máriával is együtt énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a betlehemi jászolban a Jákobtól felragyogott csillagot, elsőnek hódoltál a Szülöttnek: és amikor az ég: csillagot, az angyalok: éneket, a pásztorok: hitvallást, a bölcsek hódolatot és ajándékokat ajánlottak Neki, te pedig, igaz József, teljesen ajándékul hoztad magadat az Úrnak, és szolgálatára életedet, gondoskodásaidat, fáradságaidat átadva Neki. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki mindenki előtt megláttad az igazság le nem alkonyodó Napjának a földre jövetelét, * üdvözlégy a földön első tanúja és szolgája az Atyától mindenek előtt született Isten fiának, * üdvözlégy földi ács, aki méltóvá lettél a Mennyei Ács atyjának nevére, * üdvözlégy a Gyermek oltalmazója és gondozója, Akinek félelemmel szolgálnak az angyali seregek, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

6. konták

Akit a Törvény és a próféták jövendöltek, mint nyolcnapos gyermeket körülmetéltél, és a Háromsági-Tanácsban őrzött Jézus nevet, mint a mennyei kincstárból minden ember megvilágosítására küldött drágagyöngyöt adtad neki, ó József, ez által pedig, az angyalokat csodálatba ejtve, az embert megörvendeztetve, az ördögöket megfélemlítve, és, mint jó illatú myróval az egész mindenséget megillatosítva, felkiáltottál Istenhez: Alleluja.

6. konták

A számodra, igaz József, a gyermek Jézusban Simeon jövendölése által felragyogott fény, a pogányok megvilágosítására és dicsőségül Izrael fiainak, a szomorúság felhőjétől azonnal elrejtőzött: mert a nép zavarba jön, Heródes esztelenkedik, keresvén a Gyermek lelkét, az Anya szívébe, hogy a tőr behatol, megjövendöltetik, hogy a hit és türelmed nyilvánvalók lesznek mindenkinek. Ezért neked, mint a türelemben erősnek, és a hitben megingathatatlannak hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mint a folytonos kísértések által mint kemencében megtisztult arany, * üdvözlégy az örömben alázatos, a bajban pedig türelmes, * üdvözlégy a rád bízott titkokban mindig hűséges, * üdvözlégy a bátorságban rendíthetetlen, * üdvözlégy, akit a hit, mint fényes csillag vezetett az élet homályos útjain, * üdvözlégy, aki az Istenben való bizalmat bírtad mint horgonyt, az élet hajózásának viharaiban, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

7. konták

Meg akarván menteni Heródes gonoszságától a világ üdvözítésére Jövőt, ó csodálatos József, nem kérdezted a neked parancsoló angyalt az Egyiptomba való futásról: a másokat Megmentő, Magát nem tudja-e megmenteni: hanem, mint a hit férfija, mint új Ábrahám, azonnal kész levén az engedelmességre, nem gondolva az út fáradságaira, sem a visszatérés idejét kutatva, Máriával és a Gyermekkel azonnal törekedtél Egyiptomba, örömmel énekelve Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új Józsefnek mutatkoztál Egyiptomban inkább, mint az ősi pátriárka, aki megmentette Egyiptom népét az éhségtől: mert te a világ Üdvözítőjét mentetted meg a haláltól, és az istentelenség éhsége által elvesző egyiptomi embereknek az élet kenyerét hoztad, és az örök élet magvait hintetted el, amelyekből csodás növény növekedett az egyiptomi pusztában. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztusért a bajokat és fáradságokat az úton örömmel viselted el, * üdvözlégy a gyermek Jézusnak, Aki egykor Izraelt a pusztában tűz-és felhőoszlopban vezette, vezetője, * üdvözlégy annak táplálója, Aki népét mannával táplálta, * üdvözlégy, aki kezeiden hordoztad az egész teremtés hordozóját, * üdvözlégy, aki Heródes gonoszságától megmentetted Azt, Aki egykor Isten népét megmentette a fáraó keserves munkájától, * üdvözlégy, aki előre jelezted Egyiptomnak a rabságért a fiúvá fogadtatás kegyelmét, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

8. konták

Különös csodát látva, hogy Jézus Isten a jövendölés szerint testet viselve születik, és a bepólyázott gyermeket a jászolban, a szűz Anyát, az angyalok dicsőítését, a test szerinti körülmetélést, a bölcsek eljövetelét imádásra Keletről ajándékokkal, és az Egyiptomba való futást az esztelen Heródestől minden ember és üdvösségére és a pogányok megvilágosítására, amint Simeon mondta, és a tőrt az anya szívében, felismerted, hogy Ő igaz Isten és igaz ember, és ezért kiáltottad Neki: Alleluja.

8. ikosz

Magadat egészen átadva Istennek, a fiát Egyiptomból hívó angyalon keresztül, követted az Ő parancsát, és Jézussal, és anyjával együtt Názáretbe költöztél, hogy beteljesedjék a próféta szava arról, hogy názáretinek fogják hívni. Ezért mi is, neked, mint Isten hűséges szolgájának hangoztatjuk:

Üdvözlégy Isten akaratának előmozdítója, * üdvözlégy Isten gondviselésének résztvevője, * üdvözlégy az angyalok állandó beszélő társa, * üdvözlégy a földön a mennyei titkok mélységeire felszentelt, * üdvözlégy, aki hallottad a próféták jövendöléseit Jézusról, * üdvözlégy, szíved mélyében jámboran mindent megőriző, senkinek el nem mondva, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

9. konták

A mennyeiek, a földiek, és a föld alattiak minden térde meghajol Jézus nevére: neked pedig, csodálatos József, a gyermek Jézus mint atyjának engedelmeskedett. Mi pedig, az Úrnak hozzád való ilyen leereszkedésén csodálkozva, hangoztatjuk Neki: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudnak téged méltóképpen magasztalni, ó igaz József: az Isten anyja, az ég és föld királynéja téged urának nevez, Istennek megtestesült fia téged atyjának nevez, és lakásod a földön mennyei szentség tárháza lett, mert abban lakozott az ég és föld Királya. Ezért mi alázatosan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten választottja, aki őrizted a mennyei szentség tartóját, * üdvözlégy csodálatos ács, akinek a házában élt az ég és föld Teremtője, * üdvözlégy táplálója és gondozója a gyermek Jézusnak, aki mint Isten létet ad minden teremtménynek, gondoskodik az egész látható és láthatatlan világról, * üdvözlégy, aki méltóvá lettél a földön szemtől-szembe szemlélni Isten fiát, és tartani Őt karjaidban és megcsókolni Őt, * üdvözlégy, mert a mennyei lakásokba való átköltözésed után is, az Ő színének, a világ Királyának dicsőségében boldog vagy, állandóan dicsőítve Őt az Atyával és a Szentlélekkel, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

10. konták

Meg tudsz szabadítani minden, a te közbenjárásodhoz és védelmedhez folyamodó embert, boldogságos József, mert, Aki a földön engedelmes volt neked mindenben, hogyan nem hallgatna meg téged, aki most Előtte állsz a mennyben, és hangoztatod az angyalokkal az éneket: Alleluja.

10. ikosz

Erős fal vagy a közbenjárásodhoz menekülő mindenkinek, igaz József, ezért ne vess meg bennünket, a te védelmedhez menekülőket a kísértések viharaiban, az élet szükségeiben és bajaiban, akik hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy gyors oltalmunk a szükségekben és támadásokban, * üdvözlégy erős közbenjáró értünk Isten előtt, * üdvözlégy erős reménységünk a háborgatások és kétségek viharában, * üdvözlégy gyors megmentő az emberi rágalomtól, * üdvözlégy Annak táplálója, Aki mindeneket fenntart erejének szavával, * üdvözlégy, aki megmentesz minket a lelki éhségtől, és minden bajtól, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

11. konták

Meghatott éneket hozunk neked, isteni bölcsességű József, kérünk téged, hogy amint oltalmaztad minden kártól és haragtól magát az Úr Krisztust, közbenjárásoddal oltalmazd Előtte az Ő igazhitű szent Egyházát a látható és láthatatlan ellenségek minden bántásától, vedd körül közbenjárásoddal az igazhitű keresztényeket minden cselszövéstől, hogy csendes és háborítatlan életet élvén, hangoztassuk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényt árasztó világítója lévén a megjelenő értelmetlenség sötétségében levőknek, megláttad a templomban a tizenkét éves gyermek Jézust, Aki az igazi tudás világosságát adja meg Isten törvénye tanítóinak, és feltárja az Ő nagy szolgálatának titkát a mennyei Atya rendelkezése szerint. Ezért mondjuk neked:

Üdvözlégy az atyai törvény hűséges megtartója, * üdvözlégy, mert a Törvény megtartásáért buzgólkodva, a gyermek Jézust is a mennyei Atya házába vezetted el, * üdvözlégy, amikor a gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, gondolva, hogy Ő az úti társaságban van, anyjával együtt atyailag szomorkodtál miatta, * üdvözlégy, mert keresve Őt a rokonok és ismerősök között és nem találva, visszatértél Jeruzsálembe, és három nap múlva megtaláltad Őt a templomban, a tanítók közt ülve, és hallgatva őket és kérdezvén őket, * üdvözlégy, mert hallottad a titok kinyilvánítását, amikor a gyermek Jézus ezt mondta: nem tudjátok-e, hogy abban kell nekem lenni, amik az én Atyáméi, * üdvözlégy, aki láttad, és tanúsítottad, hogy Jézus növekedett bölcsességben és korban és kegyelemben Istennél és embereknél, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

12. konták

Látva, hogy Istennél és az embereknél a gyermek Jézus a kegyelemben előre haladt, a test növekedésével a bölcsességben is előre haladt, mindent megjegyeztél szívedben, mint hűséges szolga őrizve a rád bízott titkot addig a napig, amíg minden hívő megkezdte énekelni Neki, mint Istennek és a világ Üdvözítőjének: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve fáradságaidat és küzdelmeidet, dicsőítjük boldog kimúlásodat is: mert az Isten Igének és anyjának karjaiban kellemesen pihentél meg, igaz József, bírván az örök boldogság kétségnélküli meggyőződését. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy hűséges a nagy szolgálatban, * üdvözlégy, aki ezért Istentől méltóvá lettél a legnagyobb megtiszteltetésre, * üdvözlégy, aki barátságba kerültél a földön a menny dicsőségével és szépségével, * üdvözlégy, akit a jövendő idők Atyja, a jövendő életbe békével bocsátott el, * üdvözlégy, aki Dávidnak nagy örömet hirdettél, * üdvözlégy, aki az alvilágban levő mindenkinek az ismeretes hírt hoztad, hogy eljött Krisztus, meg fogja szabadítani és üdvözíteni fogja az emberi nemet, * üdvözlégy igaz József, gyors segítő és imádkozó lelkünkért.

13. konták

Ó, szent és igaz József! Fogadd el ezt a kis imádságunkat, és Krisztus Istenhez való erős közbenjárásod által kérdd Őt, hogy kegyelmével tegyen bennünket erőssé és megingathatatlanná az igaz hitben, buzgókká és feddhetetlenekké az Ő parancsainak megtartásában, és ajándékozzon nekünk minden hasznosat a jelen és a jövő élet számára, akik énekeljük Neki: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták