Akathiszt szent Júdás-Tádé tiszteletére

/Fordította: Lakatos László atya/

A 12 apostol egyike. Életéről semmi biztosat nem tudunk. A hagyomány szerint ő ment el Abgár edesszai királyhoz, Jézus arckendőjével. Mezopotámiában vértanúsággal fejezte be életét 44 körül.

Ünnepe: augusztus 21.

Tropár, 3 hang

Szent Tádé apostol imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek.

1. konták

Krisztus kiválasztott apostola, és barátja, aki igehirdetésed hálójával sok emberi lelket halásztál ki és vezettél Krisztushoz, és nagy csodákat tettél, isteni boldogságú Júdás-Tádé, énekekben magasztalunk téged, mint oltalmazónkat és védelmezőnket, te pedig, mivel bizalmad van az Úrhoz, könyörögj Hozzá szüntelenül értünk bűnösökért, és minden bajtól szabadíts meg bennünket, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy szent Júdás-Tádé apostol, gyors segítség, és lelkünkért imádkozó!

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és Ura, Krisztus Istenünk, üdvözíteni akarván az emberi nemet, testünkbe öltözködött és az emberekkel együtt élt, és, amikor beteltek az idők, tanítványokat hívott magához és hozzájuk számított téged minden dicséretre méltó Júdás-Tádé, testszerinti rokonát, szent apostolainak karába, te pedig az evangélium hirdetésében buzgón fáradoztál, és életedet vértanúsággal fejezve be, a mennyei Atya csarnokaiba jutottál, ahol az angyalokkal és minden szenttel imádkozol mindazokért, akik így hívnak téged:

Üdvözlégy Dávid nemzedékének nemes sarja. * Üdvözlégy Krisztus szőlőjének sokgyümölcsű vesszője. * Üdvözlégy, aki az Úrhoz nagy bizalmat szereztél. * Üdvözlégy, aki felülről elnyerted a csodatevések adományát. * Üdvözlégy, aki sokak lelkét Krisztussal eljegyezted. * Üdvözlégy, aki juhaidért lelkedet adtad. * Üdvözlégy a bűnösök kegyelmes oltalmazója. * Üdvözlégy bajban levők gyors segítsége. * Üdvözlégy szent Júdás-Tádé apostol, gyors segítség és lelkünkért imádkozó!

2. konták

Látván a jámbor és igaz József, hogy fia: Júdás atyáinak hitében és Mózes törvényének teljesítésében jól megerősödött, korban és bölcsességben előhaladt, az Úr temploma iránti szeretettől ragyog, örömmel énekelte miattad Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Isteni bölcsességű értelmet bírván, mint dicsőséges ősatyád Salamon, teljes szívedből megszeretted ó dicséretre méltó Júdás az isteni Bölcsességet, általa pedig buzgón voltál fegyelmezve ifjúságodtól, ezért, a mennyei Atyától ajándékot nyervén, erényes életedben ószövetségi igazként buzgólkodtál. Mi pedig, mindezeket most dicsőítve, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki ifjúságod napjaitól a Szentlélek vezetéséhez simultál. * Üdvözlégy, aki nagy őseid erényeit követted. * Üdvözlégy, aki Ábrahámhoz hasonlóan egész életedben bűntelenül éltél Isten előtt. * Üdvözlégy, aki Izsák engedelmességét mutattad szent atyáid előtt. * Üdvözlégy, aki Jákob alázatosságának útján jártál. * Üdvözlégy, aki József tisztaságát és alázatosságát szerezted meg. * Üdvözlégy, aki magadban Mózes emberek iránti szeretetét mutattad meg. * Üdvözlégy, aki a bűnbánatban és szelídségben Dáviddal vetélkedtél. * Üdvözlégy szent Júdás-Tádé apostol, gyors segítség és lelkünkért imádkozó!

3. konták

A Legszentebb Lélek erejével és kegyelmével megvilágosodva, elvetve a hitetlenséget és a rossz gondolkodást, hűségesen követted Üdvözítőnket, Ő pedig megszeretett, és a kiválasztott tizenkét apostol karához számlált téged, és mint dicsőségének buzgólkodója, új nevet: Tádét, azaz „dicsérő”-t kaptál. Mi pedig, erről most megemlékezve, kérünk téged, ó Krisztus tanítványa, kérj számunkra is, Teremtőnknél buzgóságot lelkünk üdvösségéért és Isten dicsőségéért, hogy veled együtt méltók legyünk állandóan az Urat dicsérni, énekelve Neki: Alleluja.

3. ikosz

Egy törekvésed volt ó isteni bölcsességű Júdás Tádé, hogy hűségesen szolgálj, és kedvében járj Krisztus Istennek, Méltóvá lettél, hogy az Ő hűséges útitársa, jámbor tanítványa, nagy és dicsőséges csodák tanúja légy. Mi pedig, mindezekről megemlékezve, kérünk téged, ó szent apostol, tölts el bennünket is Isten Bölcsességének szellemével, szívünket Krisztus és fele- barátaink iránti szeretetben erősítsd meg, és fogadd kegyelmesen, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy , aki megtanítasz, hogy mindenek előtt Istenre gondoljunk. * Üdvözlégy, aki ösztönzöl bennünket, hogy az istenellenes tanításokat elvessük. * Üdvözlégy, aki a kételkedés hullámait a hit szikláján összezúzod. * Üdvözlégy, aki a langyosságból és kislelkűségből bennünket meggyógyítasz. * Üdvözlégy, aki szívünket betöltöd az Isten iránti buzgóság szellemével. * Üdvözlégy, aki lelkünket az evangéliumi bölcsességgel meggazdagítod. * Üdvözlégy, aki oktatsz bennünket, hogy Krisztus parancsait teljesítsük. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség, és imádkozó lelkünkért.

4. konták

A kételkedések és a kishitűség viharát forró imádságaiddal mindvégig legyőzted, ó isteni bölcsességű Tádé, és a megtestesült Úr Jézus jóságos és hűséges követőjeként mutatkoztál, az Ő minden szavát szívedbe rejtve. Mi pedig kérünk, rád emlékezve ó dicsőséges apostol, taníts bennünket is az Üdvözítőt minden földinél jobban szeretni, hogy méltókká legyünk veled együtt énekelni Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a titkos vacsorán az isteni Üdvözítő tanítványaihoz intézett búcsú-beszédét, mondtad Neki ó Júdás Tádé: „ mi az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat és nem a világnak. ” Az Üdvözítő pedig felelte és mondta neked: „ aki szeret engem és beszédemet megtartja, Atyám is szeretni fogja őt, és hozzá megyünk, és lakást veszünk nála. ” Mi pedig, most mindezekről megemlékezve, kérünk téged, ó Krisztus kedveltje, erősíts meg bennünket is az Úr iránti hitben és hűségben, és fogadd kegyesen ezeket a magasztalásokat:

Üdvözlégy, aki bennünket Káin útjaitól eltávolítasz. * Üdvözlégy, aki megerősítesz bennünket a hit egységében. * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy a bölcsességgel együtt jár a jóság. * Üdvözlégy, aki Isten fényességével a romlástól megőrzöl bennünket. * Üdvözlégy, aki a testi kívánságoktól és szenvedélyektől elfordítasz bennünket. * Üdvözlégy, aki a szüzességben megerősíted a lányokat és ifjakat. * Üdvözlégy, aki megőrzöd a hitveseket a szeretetben és egyetértésben. * Üdvözlégy, aki feléleszted szívünkben az irgalmasság szellemét. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség, és imádkozó lelkünkért.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz lettél hasonló, amely a régi időben az okos bölcseket az igazság Napjához vezette el, ó istenhordozó Tádé apostol, Isten kegyelme által magad erőről-erőre haladva, és magaddal Krisztus Üdvözítőhöz vezetve mindazokat, akik az örök üdvösséget keresték. Ezért mi is, dicsőséged el nem homályosodó fényétől megvilágosítva, lelki örömmel hangoztatjuk miattad az Úrnak: Alleluja.

5. ikosz

Látván a halottaiból harmadnapon feltámadt, és a bezárt ajtókon át tanítványaihoz eljött, és: Békesség nektek!-et mondó életadó Krisztust, ó isteni boldogságú Tádé apostol, nagyon megörültél, és Előtte, mint mindenható Isten előtt leborultál, és ezután a pogány nemzeteknek hirdetted az Ő szent feltámadásának igazságát. Mi pedig, most erre emlékezve, kérünk téged, ó Krisztus tanítványa, töltsd el lelkünket húsvéti örömmel, és fogadd kegyesen ezeket a magasztalásokat:

Üdvözlégy, aki Krisztus világosságát hordoztad szívedben. * Üdvözlégy, aki az igazság világosságával világosítottad meg a sötétségben levőket. * Üdvözlégy, mert értelmünk általad az isteni gondolkozásban van. * Üdvözlégy, mert általad a tudatlanság homálya elűzetik. * Üdvözlégy, aki a szellemi tévelygésektől meggyógyítasz bennünket. * Üdvözlégy, aki a bűnös szenvedélyektől bennünket megszabadítasz. * Üdvözlégy, aki buzgó bűnbánatra hívsz bennünket. * Üdvözlégy, aki értelmünket és szívünket a mennyek felé fordítod. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség, és imádkozó lelkünkért.

6. konták

Krisztus evangéliuma hírnökének, és az Úr akarata hirdetőjének tett téged a mindenható és irgalmas Istenünk, amikor a szent Pünkösd napján leszállt rád, ó minden dicséretre méltó Júdás Tádé, a Szentlélek, és kegyelmének adományaival eltöltött téged. Mi pedig, most kérünk téged, ó dicsőséges apostol, vidd el imádságaidat értünk a Jóságos Vigasztalóhoz, hogy veled együtt énekeljük mindörökké a Szentháromságnak: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, ó, Üdvözítő fényt hordozó tanítványa, mint fénylő csillag a pogány nemzeteknél, mert te nem csak földi nemzeted határaiban, hanem Szíriában, Perzsiában, Arábiában és Mezopotámiában is hirdetted a sötétségben és halálos árnyékban levőknek a jóságos Urunk Jézus Krisztusban való üdvözítő hitet, oktatva az újonnan megtért embereket, hogy minden földinél jobban szeressék az Urat, a rossz szokásokat vessék el, és a felebarátok iránti szeretetet tettel és imádsággal nyilvánítsák ki. Taníts erre bennünket minden dicséretre méltó Júdás Tádé apostol, és jóságosan fogadd el, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, aki bölcsen vetettél Krisztus szántóföldjén. * Üdvözlégy, aki szilárd kövön alapítottad meg az Egyházat. * Üdvözlégy, aki Krisztus szeretetével mindent legyőztél. * Üdvözlégy, aki a lelki gyermekeket szeretettel tápláltad. * Üdvözlégy, aki az Üdvözítő ellenfeleit Isten gyermekeivé változtattad. * Üdvözlégy, aki a szent keresztséggel bűneiket lemostad. * Üdvözlégy, aki a hit megismertetésével ezek lelkét megerősítetted. * Üdvözlégy, aki megtanítottad őket, hogy az evangéliumi parancsokat cselekedjék. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség, és imádkozó lelkünkért.

7. konták

Meg akarván erősíteni a keresztény népet az Úr iránti hitben és szeretetben, ó, isteni dicsőségű Júdás Tádé apostol, oktatásul és felvilágosításul hagytad nekünk szent leveledet, hogy általad értelmessé válva és irányítva, a hamis tanítástól és ördögi csábítástól és a szellemi elcsábulástól eltávolodjunk, megtartva magunkat Isten szeretetében, Urunk Jézus Krisztustól várva a kegyelmet az örök életre, és énekelve Neki miattad: Alleluja.

7. ikosz

Új, és dicsőséges csodát tett a mi jóságos Üdvözítőnk, amikor Jeruzsálem városában a világ határairól összegyűjtötte tanítványait, hogy szolgálhassanak az Ő Anyjának tisztes temetésén. A Legtisztább Szűz pedig, látva téged, a felhőn hozzá járuló rokonát, ó Júdás Tádé, méltatott téged örvendező beszédére, és halál előtti áldásra. Te pedig, ó Krisztus apostola, örömmel eltelve az Üdvözítő anyjának áldott kimúlásán, mindezekért hálát adtál és dicsőítetted bölcs és irgalmas Urunkat. Mi pedig, mindezekre emlékezve, ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy, aki mint anyát, a dicsőséges Szüzet szentül megtisztelted. * Üdvözlégy, aki az Ő jóságos szavaira teljes szívvel figyeltél. * Üdvözlégy, aki az anyja lelkét kezébe vevő Krisztussal találkoztál. * Üdvözlégy, aki a Legtisztább Istenszülő temetésénél méltóan szolgáltál. * Üdvözlégy, aki minden szenttel és angyalaival látod Őt a dicsőségben. * Üdvözlégy, aki a Mindenkor-szűz irgalmasságát irányunkban lehajlítod. * Üdvözlégy, aki Vele együtt kérleled Krisztust üdvösségünkért. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy Őt szentül és helyesen tiszteljük. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

8. konták

Különös dolog a kishitű embereknek látni, és hallani, hogy te, minden dicséretre és csodálatra méltó Tádé apostol, a hozzád folyamodók és közbenjárásodat hittel és bizalommal kérőket a kilátástalan helyzetekből és nagy bajokból kiragadod, és buzdítasz bennünket, hogy miattad a jótevő irgalmas Istennek meghatottan énekeljük: Alleluja.

8. ikosz

Mindazoknak, akik imádságosan hozzád menekülnek, szeretetedet és jószívűségedet bőségesen megmutatod, és sokszor magukat kéréseinket a teljesítéssel megelőzöd, mert irgalmas Urunk neked dicsőséges kegyelmet adott: megbékíteni az ellenségeskedőket, kiűzni a tisztátalan szellemeket, bajainkat é szomorúságainkat enyhíteni, a kegyetlen szíveket meglágyítani, te pedig, mint Krisztus apostola és rokona, nagy bizalmat nyervén, állandóan közbenjársz értünk a Mindenható trónja előtt, és buzdítasz, hogy meghatott szívvel hozzunk neked ilyen dicséreteket:

Üdvözlégy, a benned reménykedők erős közbenjárója. * Üdvözlégy, a téged hívók gyors segítsége. * Üdvözlégy, aki kivezetsz bennünket a kétségbeesés mélységéből. * Üdvözlégy, aki a reménység fényével világosítod meg lelkünket. * Üdvözlégy, aki feltámasztod szívünkben az Isten irgalmasságába vetett hitet. * Üdvözlégy, aki oktatsz bennünket, hogy mindig az Úrban reménykedjünk. * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy bocsássunk meg, és áldjuk felebarátainkat. * Üdvözlégy, aki megőrizel bennünket a hirtelen haláltól. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

9. konták

Minden bajtól, szomorúságtól és támadástól megmentesz bennünket, Istenhez intézett buzgó imádságaiddal, ó csodálatos Tádé apostol, ezért, mi bűnösök, közbenjárásodhoz menekülünk, ó szent atya, kérdd számunkra a földi és örök életre szükséges dolgokat, hogy méltók legyünk a Felső Jeruzsálemet elérni, és veled együtt énekelni az Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi szónoklás nem ér fel küzdelmeid és csodáid méltó magasztalására, ó isteni dicsőségű Júdás Tádé apostol, mert ki tudja megénekelni a nagy hitet és az Úr iránti szeretetet, ki tudja elszámlálni minden fáradságodat, amelyekkel fáradoztál Krisztus hirdetésében, ki tud köteles dicsőséget adni neked vértanúi halálodért. Mi pedig, remélve irántunk való nagy irgalmadban, ó, az Üdvözítő tanítványa, kérünk téged: jóságosan és irgalmasan fogadd el ezeket, a dicséretedre hittel és szeretettel hozott kis és egyszerű énekeinket, és hallgass meg minket, akik neked így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a kimondhatatlan dicsőségben Krisztust szemléled. * Üdvözlégy, aki mindig a szentély jó illatában pihensz. * Üdvözlégy, akit kelettől nyugatig dicsérnek és magasztalnak. * Üdvözlégy, akit a föld minden határáról magasztalnak és dicsőítenek. * Üdvözlégy, aki minden hozzád járulót kegyelemmel világosítasz meg. * Üdvözlégy, aki szomorúságainkat örömre fordítod. * Üdvözlégy, aki imádságaiddal megmentesz bennünket az örök kárhozattól. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy mindenért adjunk hálát a Teremtőnek. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

10. konták

Üdvösséges küzdelmet bírván, ó Krisztus isteni bölcsességű tanítványa, felvetted Krisztus keresztjét és követted Krisztust, amikor börtönbe zárást, megszomorításokat, szidalmazásokat, veréseket, és más különféle kínokat tűrtél el, az egyedüli Úrra helyezve minden reményedet, a hitben, és a Hozzá való hűséget földi életed végéig megőrizted, énekelve az Úrnak az angyali éneket: Alleluja.

10. ikosz

Az ellenség cselszövéseitől legyőzhetetlen erős fal voltál mindvégig ó Krisztus apostola és vértanúja, Júdás Tádé, mert méltó lettél Krisztus nevéért vértanú módjára szenvedni, és igazságodat vérrel megpecsételni, amikor az örmény területeken a gonosztevő kezektől a keresztfára feszítést, és a nyilaktól a megsebzést szelíden eltűrted. Mi pedig most, erről a Krisztust követő kimúlásodról megemlékezve, tiszteljük betegségeidet és fáradalmaidat, és neked így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, a megfeszített Mester hűséges követője. * Üdvözlégy, az alvilág Legyőzőjének buzgó segítője. * Üdvözlégy, aki ruháidat a Bárány vérében fehérré tetted. * Üdvözlégy, aki a mennyei Atya házában magadnak lakást készítettél. * Üdvözlégy, aki a mennyei erőkkel Istent dicsőíted. * Üdvözlégy, aki az apostolokkal és vértanúkkal a Teremtőt magasztalod. * Üdvözlégy, aki testi-lelki bajainkat meggyógyítod. * Üdvözlégy, aki a hitben és jámborságban bennünket megerősítesz. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

11. konták

Minden énekünk legyőzetik, és a téged megéneklő dicsőítő énekek nagy sokasága sem elég, hogy méltóan magasztaljunk téged ó, szent Júdás Tádé apostol, de, akik imádságaid által Krisztus Istentől sokféle ajándékokat nyertünk, hálásak lévén, énekeljük miattad Neki: Alleluja.

11. ikosz

A teremtetlen fény szemlélőjének és igazán az isteni dicsőség résztvevőjének mutatkoztál, ó, minden dicséretre méltó Júdás Tádé. Ezért kérünk téged: ne szűnj meg imádkozni minden apostollal és vértanúval együtt Krisztus egész Egyházáért, hogy ajándékozzon nekünk az Úr értelmet evangéliumának hirdetésére, és, hogy segítsen Krisztus legyőzhetetlen ereje igehirdetőinknek. E miatt sóhajtozva, neked, ó istenhordozó apostol, ilyen dicséreteket hozunk:

Üdvözlégy, mert elköltözésed után is velünk maradsz. * Üdvözlégy, mert a mennyei hajlékokban pihenve bennünket nem hagysz el. * Üdvözlégy, mert elhomályosodott értelmünket megvilágosítod. * Üdvözlégy, mert megkövesedett szívünket feléleszted. * Üdvözlégy, mert a gyűlölet konkolyától azokat meggyógyítod. * Üdvözlégy, mert a hitetleneket Krisztus hitének világosságával megvilágosítod. * Üdvözlégy, mert a hitben kételkedőket megerősíted. * Üdvözlégy, mert Krisztus szántóföldjeire munkásokat küldesz. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

12. konták

Az Istentől neked adott kegyelmet felismerve, mindnyájan örömmel ünnepeljük tisztes emlékedet, ó, fényt árasztó Júdás Tádé apostol, és szívbeli meghatottsággal járulva szent képedhez, alázatosan kérünk: őrizz meg bennünket ebben az életben Krisztus szent hitében, és minden jámborságban és tisztaságban, hogy, halálos álmunkra térve, méltóan énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Megénekelve csodálatos életedet, ó szent és csodálatos Júdás Tádé, az Úr testvére, dicsőítjük nagy és dicsőséges küzdelmeidet és fáradalmaidat, megénekeljük vértanúi kimúlásodat, és tisztelünk téged, mint mennyei közbenjárónkat, mivel te a bajoktól és szomorúságoktól megszabadítasz, a betegségeket orvosolod, minden téged szeretőnek baját enyhíted. Ezért hálát adunk, és megköszönjük és magasztaljuk a téged csodálatosan felmagasztaló Hármas-Urat, aki nekünk ilyen imádkozót és csodatevőt adott, kérleld Őt: üdvözítse mindazokat, akik neked ilyeneket énekelnek:

Üdvözlégy, aki az Atyaisten irgalmasságát felénk fordítod. * Üdvözlégy, aki a bánkódó bűnösöket az Üdvözítővel kibékíted. * Üdvözlégy, aki segítesz nekünk, hogy a Szentlélek gyümölcseit megszerezzük. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy a Szentháromságot helyesen tiszteljük. * Üdvözlégy, aki imádságaid oltalma által bennünket minden rossztól megmentesz. * Üdvözlégy, aki megvilágosítod lelkünket az öröm fényességével. * Üdvözlégy, aki számunkra az ideig való és örök javakat forrásozod. * Üdvözlégy, aki a látható és láthatatlan ellenségektől bennünket megmentesz. * Üdvözlégy szent Júdás Tádé apostol, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

13. konták

Ó, dicsőséges szent Júdás Tádé apostol, az Úr testvére, Teremtőnk és Üdvözítőnk iránti szereteted melegségével látogasd meg és égesd lelkünket, és fogadd el ezt a szegényes felajánlásunkat, mint a szívbeli dicsőítés koszorúját, és mint a jó illatú tömjént, vidd imádságodat a mindenek Atyjához és Urához, és kérj földünknek jóságos békét, Isten Egyházainak egységet és jólétet, mindnyájunknak pedig szívbeli tisztaságot és bűntelen szeretetet, hogy általad megoltalmazva és megmentve, énekeljük az Úrnak: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.