Akathiszt szent Katalin nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A kiválasztott és megkoszorúzott szűz vértanúnőt, Krisztus mennyasszonyát, Katalint, dicsérő énekekkel énekeljük, mint a kínzók dicséretes legyőzőjét, és a bölcsek oktatóját; te pedig Katalin nagyvértanúnő, bátorságod lévén az Úrhoz, hajolj kegyelmesen szükséges kéréseinkhez, akik így mondjuk neked: * Üdvözlégy Katalin, Krisztus bölcs mennyasszonya!

1. ikosz

Angyalokhoz hasonló tisztaságot bírván ó szent Katalin szűz, az angyalok által isteni megvilágosításra lettel méltóvá, akikkel énekelve a Háromszorszent éneket, hallgass meg minket, akik a földön neked ezeket énekeljük:

Üdvözlégy a szentség tisztes lakóhelye, * Üdvözlégy az Isten gondviselésének benned levő csodás jele, * Üdvözlégy az Atya jóakaratának edénye, * Üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek teljesítése, * Üdvözlégy a Szentlélek tiszta lakása, * Üdvözlégy, akit az ájtatos hit fénye világosított meg, * Üdvözlégy szent keresztség által újjászületett, * Üdvözlégy, aki a földön megmostad ruháidat a Bárány vérében, * Üdvözlégy, aki a szent szüzekkel örvendezel a mennyben, * Üdvözlégy Katalin, Krisztus bölcs mennyasszonya!

2. konták

Látván Katalin, hogy látomásra lett méltatva, a szent idős atyához ment, aki azelőtt neki az Istenszülő ikonját adta, és elmondta neki: hogyan fordította el arcát a legtisztább anyjával neki megjelent Krisztus, hogyan nevezte őt értelmetlennek, szegénynek, és közönségesnek, amíg fel nem hagy a bálványozó istentelenséggel. Az atya pedig, hallván ezeket, a hit titkaira oktatta őt és megkeresztelte. Ő pedig a lélek megújulásában hálásan énekelte Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Jó értelmet, igazi nemességet el nem vesző gazdagságot nyervén a lelki újjászületésben ó szent Katalin, méltónak mutatkozott a mennyei Vőlegényre: Krisztusra, Aki újból megjelenvén neki megszerette őt, és gyűrű adományozásával mennyasszonyának jegyezte el. Ő pedig megismerve az iránta való ilyen isteni jóakaratot, ügy megsebesült szeretetétől, hogy nem bölcselkedett tovább a földi dolgokról, hanem szüntelen Kedvesére gondolt, hallgasd meg tőlünk, aki ilyen kegyelemre lettél méltóvá:

Üdvözlégy, aki meggyűlölted a világi rossz szagot, * Üdvözlégy, aki Krisztus béke jenek illatára siettél, * Üdvözlégy a halhatatlan Vőlegény jó kedvese, * Üdvözlégy a Magasságbeli jóakaratának kincstára, * Üdvözlégy igen fényes hajnalcsillag, * Üdvözlégy tökéletes Hold, * Üdvözlégy az Isten házában elültetett olajfa * Üdvözlégy Libanonban magasra nőtt cédrus, * Üdvözlégy Katalin: Krisztus bölcs mennyasszonya!

3. konták

A Magasságbeli ereje adott akkor szent Katalinnak bátorságot, hogy az istentelenkedő Maximilián császárt a bálványoknak való áldozatok bemutatásánál félelem nélkül leleplezze; és ő néma maradt sok órára, nem tudván ellenállni szavainak. Az pedig hálát adva énekelte Istennek: Alleluja!

3. ikosz

A fentről neki adatott bölcsességet bírván szent Katalin, amikor az istentelen császár maga elé állítva, megkérdezte őt családjáról és méltóságáról, megvallotta, hogy királyi lány, a filozófiai és szónoki, művészetet jól megtanulta, sőt magát Krisztus mennyasszonyának nevezte a bálvány szolgálat nyilvános visszaverésére.

Üdvözlégy tehát igen dicsőséges Katalin, * Üdvözlégy királyi szentelés, * Üdvözlégy a bálvány-ködöt átrepülő méhecske, * Üdvözlégy aranyos szárnyakat bíró galamb, * Üdvözlégy Krisztus jó illatú tömjénező, * Üdvözlégy Katalin, Krisztus bölcs mennyasszonya!

4. konták

Felbőszülve a császár a dühösség viharától a szent szűz iránt, azt mondta neki: Ne beszélj gonoszul isteneinkről! Szent Katalin pedig ezt felelte: Ha le akarod magadról rázni a csábítás homályát, meg fogod érteni isteneid rosszaságát, és megismered az igaz Istent, Akinek csak kimondott neve vagy levegőben lerajzolt keresztje elűzi és elveszíti isteneidet! És, ha akarod, megmutatom neked az igazságot, énekelve Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Hallván az istentelen császár szabad és bölcs feleletedet Krisztus hitéről, attól félve, hogy le ne győzd őt, összegyűjtött országa határéiról szám szerint 50 bölcset vitázásra. Te pedig Mihály főangyaltól megerősítve és a győzelemről biztosítva, örültél, hogy vitába kell szállnod velük. Fogadd el tehát tőlünk ó szűz ezt a dicséretet:

Üdvözlégy Krisztus értelmének kinyilvánítója, * Üdvözlégy, aki elnyerted a kerubok istenismeretedét, * Üdvözlégy a-ki Isten iránt szeráfi szeretettől égsz, * Üdvözlégy a bölcsek legbölcsebbje, * Üdvözlégy, aki a lelki kardot a hitetlenség ellen kiélesítetted, * Üdvözlégy az istentelenség elűzője,- * Üdvözlégy hívők oktatója, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló ó Katalin, bölcs igéiddel meggyőzvén 50 bölcset és megtanítván őket a Krisztus Istenhez: a szűztől felragyogott igazi Naphoz vezető keresztény útra, ők Krisztusért az elégetésre ítélve és imáidtól kisérve, örömmel mentek a tűzbe, énekelve: Alleluja!

5. ikosz

Látván a király, hogy parancsait elhanyagolod és intelmeit megveted, a ravaszsághoz fordult, hogy hízelgéssel csábítson el téged, Ígérve, hogy fél országát neked adja. Te pedig a hitet a földi kincseknél többre becsülvén, és vőlegényedet: Krisztust, a földi királynál inkább szeretve, és a vértanúság ruháját a bíbornál, elvetetted az ő üres beszédét. Ezért ilyen dicséreteket adunk neked:

Üdvözlégy a csábítást leleplező szűz, * Üdvözlégy, aki az akadályozó kígyót legyőzted, * Üdvözlégy királyi leány, * Üdvözlégy arany ruhákba öltöztetett szűz, * Üdvözlégy, aki minden dolgot felülmúltál, * Üdvözlégy, aki az istenlátás hegyére siettél, * Üdvözlégy az istenismeret fényétől megvilágosított , * Üdvözlégy lélek kürtje, aki énekelted az igaz Istentan hangját, * Üdvözlégy a hit jó megvallása, * Üdvözlégy evangéliumi fény. ragyogása, * Üdvözlégy örök törvények megőrzője, * Üdvözlégy segítőnk, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

6. konták

Az istenhordozó hithirdetőkhöz és apostolokhoz hasonlóan buzgólkodván, a kínzó színe előtt bátran hirdetted, Krisztust, az igaz Istent, Akinek a sebekben és börtönben énekelted: Alleluja!

6. ikosz

Szívedben az igaz isten-értelem fényét felragyogtató, elűzte a bajok sötétségét; Ő nem hagyott téged éhezni, a galambbal neked ételt küldve, és hogy ne szorongj a betegség miatt Maga látogatott meg, téged a börtönben bátorítva és sok koszorút ígérve. Te pedig türelmes lelkű, ettől jobban megerősödtél, és Auguszta császárnőt és Prfiriosz hadvezért, akik a harcból hozzád Siettek, Krisztus hitének fényéhez fordítottad, és megtanítottad, hogy neked ezeket énekeljék:

Üdvözlégy az isteni szeretet békeszerzője, * Üdvözlégy erős gyémánt, * Üdvözlégy kimondhatatlan csodák oka, * Üdvözlégy aki türelemmel ölted meg az ellenséget, * Üdvözlégy aki testeden az Úr sebeit hordoztad, * Üdvözlégy Auguszta, császárnőnek a vértanúi harchoz érkezettnek útmutatója, * Üdvözlégy mert a sötétségben fény voltál, * Üdvözlégy mert maga az Úr a világ Világossága, amikor a börtönben voltál, Magát neked kinyilatkoztatta, * Üdvözlégy a bűnös bilincsek gyors leoldója, * Üdvözlégy a betegeknek gyors gyógyítója, * Üdvözlégy üdvösségünk segítője, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

7. konták

Az istentelen király az utálatos bálványimádásra akarván vezetni téged, újból hálókat szőtt neked ó bölcs, hogy ravaszul megfogjon téged szépséged dicséretével; te pedig a szépséget időleges és gyorsan elmúló dolognak nevezted; Krisztust pedig élő és igaz Istennek vallottad, és énekelted Neki: Alleluja!

7. ikosz

Új dühösséget és esztelenséget mutatott a király, megparancsolván a helytartónak, hogy szekerekkel szaggassák szét szűzi, tiszta és szent testedet, de csodálatos módon az angyal keze által azonnal el lett rendezve, hogy sértetlen maradj és hogy a szekerek részekre hulljanak, ezek a hitetlenek közül sokakat megöltek, úgy, hogy elcsodálkozott maga a király és a körülálló nép is, amely felkiáltott: Nagy a keresztény Isten! Mi pedig ezen csodálkozva mondjuk neked:

Üdvözlégy az angyalok előtt tisztes és tiszteletreméltó vértanúnő, * Üdvözlégy a szenvedők seregeinek dicsősége, * Üdvözlégy az ellenségek ellen fényes győzelem, * Üdvözlégy hitetlenek félelme, * Üdvözlégy Isten hatalmas erejének edénye, * Üdvözlégy hívők öröme, * Üdvözlégy Katalin Krisztus- bölcs mennyasszonya!

8. konták

A dicsőség különös változását, és a királynénak és katonáival együtt a hadvezérnek Krisztusért való szenvedését látva, különítsük el magunkat a világ és a test szeretetétől, és forduljunk Isten megértésére, mert Ő nekünk ékességünk és dicsőségünk és koronánk, akik énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Minden gyönyörűséged, minden kívánságod Jézus volt neked ó szent Katalin, mert az Ő gyönyörűségéért keserű kínokat tűrtél és az eléd tett kormánypálcát elvetetted, előre látván a jövendő jutalmat. Tőlünk pedig fogadd el ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy tiszta, aki tisztán szeretted a Tisztaságost, * Üdvözlégy gerlice, aki szép Vőlegényedet a lenti világ pusztájában megkívántad, * Üdvözlégy az Ő ruháinak illatozó jó illata, * Üdvözlégy mert mint őzike a fűszeres hegyekben kerested, az örök Halmok előtt Születettet, * Üdvözlégy akit Krisztus szeretetéért szenvedési hőstetteidet bevégezted, * Üdvözlégy aki vértanúi sokaságot vittél Istenhez, * Üdvözlégy mert a bölcsek általad kapták meg a mennyországot, * Üdvözlégy mert híven várjuk, hogy általad megkapjuk, * Üdvözlégy oltalmunk és kőfalunk, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

9. konták

Óh, Katalin a világ uralkodóját legyőzve, a szenvedő seregek rendjének győzelmet hozó hadvezéreként érkeztél a világban levőkhöz, miért is az egész angyali természet örömmel örvendezett győzelmi énekeket énekelve: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű bölcsek elhallgattak, mert nem tudván ellentmondani Istentől ihletett szavaidnak, hallgatással tisztelik adományaidat; mi pedig erőtlenek hogyan nyithatjuk fel. ajkainkat dicséretedre? Mégis bátorkodunk és kérünk: méltass ó jóságos, baj nélkül felajánlani neked ezt az éneket:

Üdvözlégy Szentlélek hangszere, * Üdvözlégy a kimondhatatlan megvilágosítás fénye, * Üdvözlégy isteni hittitok mélysége, * Üdvözlégy isteni hittitkok mélysége, * Üdvözlégy Bölcselőket legyőző csel, * Üdvözlégy a bölcsesség kelyhe, * Üdvözlégy, aki a bölcsek fondorlatait szétszaggattad, * Üdvözlégy, aki a bűnös kötelékeket feloldozod, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

10. konták

Lelkedet akarván megmenteni, testeddel nem törődtél ó Katalin, és a karddal való lefejezésre, miután elfogadtad a kínzó ezen kijelentését, te örömmel siettél, énekelve a Szent Halhatatlannak: Alleluja!

10. ikosz

Erős és megingathatatlan falként mutatkoztál a téged a lefejezés helyére sirassál kísérő asszonyok előtt, akik téged magad iránt kegyetlen szívűnek és értelmetlennek neveztek, mert nem kedveztél az ifjúság virágában az édes életnek, mert megvetetted az előtted álló földi királyságot és boldogságot. Te pedig megtiltottad haszontalan sírásukat és felesleges beszédüket, gyorsan siettél, hogy a halál által egyesülj Kedveseddel; ezért ezt hallod:

Üdvözlégy, aki az Egyház Fejéért: Krisztusért örömmel hajtottad a fejedet a kard alá, * Üdvözlégy, aki mindvégig tűrtél, * Üdvözlégy, aki a futást jól bevégezted, * Üdvözlégy mert sem a betegség, sem a sebek, sem a kard Krisztus megvallásának útjáról nem fordítottak el, * Üdvözlégy, mert a szeretet tüzet véred kifolyásában kiolthatatlannak őrizted meg, * Üdvözlégy vértanuk ékessége, * Üdvözlégy keresztények erős menedéke, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

11. konták

Dicsőítő éneket merészelünk felajánlani neked, de elgyengül szavunk és kételkedik, az értelem hogyan mondja; mindazonáltal a te bölcs szavad, amely sokakat kiragadott a tudatlanságból és bálványimádásból, felemel, bennünket add nekünk szavadat, hogy énekeljük a benned nagyságát csodálandó Istennek: Alleluja!

11. ikosz

Fényt befogadó, karddal való lefejezés által kioltott, de a mennyei gyertyatartón a Szentháromság trónja elé állított gyertyának látván téged a szent angyalok, imádták az örökké élőt, és az Uralkodótól parancsot kapva, szűzi testedet a Sínai hegyen temették el, hogy amint maga is akarta, ne legyen látható az Úr ellenségeinek. Mi pedig ezt az éneket mondjuk neked:

Üdvözlégy napformájú, a mennyekbe lelkileg felment szűz, * Üdvözlégy aki elérted a felső Siont, * Üdvözlégy a jóság koronája az Úr kezében, * Üdvözlégy kehely, amely Isten házának bőségéből merítesz örömet, * Üdvözlégy, aki az örök nem kézzel készített Sátorhoz közeledtél, * Üdvözlégy aki testileg a Törvény hegyén pihensz, * Üdvözlégy mert ott láthatók voltak Sinai Istenének, Jákob Istenének léptei, * Üdvözlégy Mózes Isten látása helyének elfoglalása, * Üdvözlégy Illés buzgóságának mutatója, * Üdvözlégy, az el nem égő csipkebokor jelensége, * Üdvözlégy szűzi, aranyos ruhákba öltöztetett királyi lány, * Üdvözlégy, mert Általad a cimbalmozó szüzek között éneklik a Létezőt, * Üdvözlégy, mert rajtad van az ő nagy ereje, * Üdvözlégy az örök Trón előtt álló, * Üdvözlégy, aki a templomból a világmindenség imádkozóit felügyeled, * Üdvözlégy a Magasságbelihez értünk való imádságok jó illatú tömjénezője, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya!

12. konták

Kegyelmet kaptál Istentől, hogy vezesd az titkon elrejtett igazságának ismeretét, és hogy megadd a kéréseket mindenkinek javára. Ezért mi, elhomályosodottak, meghatottan kérünk téged ó bölcs szűz, világosítsd meg értelmi szemeinket, és adj a mennyekbe átvivő utat, hogy veled énekeljük most és mindörökre az egyetlen Bölcsnek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve erős vértanúi harcaidat, dicsérünk téged, mint az emberek üdvösségének lelkes edényét, mert a te értelmeddel Isten e világ bölcseinek bölcsességét elvesztette, általad a bölcseket meghívta a szent nemzetségbe, a megújulás fiai közé, hogy ezáltal szenvedjenek Krisztusért. Világosíts meg minket is elhomályosítottakat ó jóságos szűz, hogy mondjuk neked: * Üdvözlégy Isten bölcsességének tükre, * Üdvözlégy a magasságbeli erejével felruházott, * Üdvözlégy az öröm olajával megkent hős, * Üdvözlégy aki Isten hadseregét küldted előre az isteni Fönséghez, * Üdvözlégy aki bementél a szent fényességbe, * Üdvözlégy aki a megközelíthetetlen világosságban élő elé álltál a lángoló szolgák szerepében, * Üdvözlégy aki a háromszorszent ének hangját hangoddal megsokasítod, * Üdvözlégy aki a jóság kimondhatatlan édességét ízleled, * Üdvözlégy, mert dicsőség és örvendezés van a fejed fölött, * Üdvözlégy mert az örök dicsőség átölel, téged, * Üdvözlégy akit; a háromszemélyű Istenség a mennyország koronájával koronázott meg, * Üdvözlégy, aki a kegyelmet és végtelen dicsőséget nekünk kieszközölöd, * Üdvözlégy Katalin Krisztus bölcs mennyasszonya !

13. konták

Ó szent Katalin nagyvértanúnő, fogadd el, ezt a dicsérő éneket és ments meg minket a látható és láthatatlan ellenségektől, és Isten előtt kedves közbenjárásoddal az örök kínoktól ments meg, hogy veled állandóan énekeljük Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.