Akathiszt szent Konstantinhoz és Ilonához

/Fordította: Lakatos László atya/

Konstantin császár 312-ben vallásszabadságot adott az addig üldözött keresztényeknek. Édesanyja, Ilona a Szentföldön végzett több helyen ásatásokat, és megtalálta Krisztus keresztjét. Ilona 329-ben, Konstantin 337-ben halt meg.

Ünnepük: május 21.

Tropár 8. hang

A kereszt jelét látván az égboltozaton * és mint szent Pál, nem embertől nyervén hivatást, * a királyok közül választott apostolod, Uram, * az uralma alatt állott várost a te kezedbe helyezte. * Őrizd meg azt minden időben, békességben, * az Istenszülő imái által, egyetlen emberszerető!

1. konták

Mint aki a kereszt jelével a napnál jobban ragyogsz, az égen láttad, és fel is ismerted a győzelem isteni jelét, amellyel legyőzted ellenségeidet, ajándékozd azt most nekünk is, akik leborulunk szentképed előtt, ó szent Konstantin császár, a te jóságos anyáddal, Ilona császárnővel, adj nekünk segítséget, akik nektek ezt énekeljük:

Üdvözölve legyetek keresztények ősei!

1. ikosz

Mint egy fényes angyal hirdetted a világnak a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy ő Isten és Istennek Fia, ezért így énekelünk neked:

Üdvözlégy, a keresztények által atyának nevezett! * Üdvözlégy, mert egyedül neked mutatkozott meg Krisztus álmodban! * Üdvözlégy, mert felfegyverzett téged a szent kereszt jelével! * Üdvözlégy, mert Maxentiust a tiszteletreméltó kereszt erejével legyőzted!

Üdvözlégy, mert Rómába nagy pompával vonultál be! * Üdvözlégy, mert a rómaiak örömmel mondtak császáruknak! * Üdvözlégy, mert Rómában Urunknak, Jézus Krisztusnak kőből keresztet állítottál! * Üdvözlégy, mert a keresztre a következőket írtad: Jézus Krisztus NIKA, azaz Jézus Krisztus győz!

Üdvözlégy, mert Krisztus keresztjének erejével minden ellenségedet legyőzted! * Üdvözlégy, mert Isten tudásából és akaratából leprától betegedtél meg! * Üdvözlégy, mert neked a szentek, mint az apostolok nagyjának megmutatkoztak! * Üdvözlégy, mert szent Szilveszter tanítása szerint teljes szívvel hittél a mi Urunk Jézus Krisztusban!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

2. konták

Testben és lélekben egyedül maradván, mint leprás, segítségül hívtad a keresztények Istenét, ezért Isten elküldte a szent apostolokat, hogy megvigasztaljanak, és megmondják, mit tegyél, hogy egészséges légy. Örvendve az isteni megvilágosításnak, énekelted Istennek: Alleluja!

2. ikosz

A legtiszteltebb császárnőt, Ilonát, Konstantin császár édesanyját, minden igazhitű keresztény, a szerzetesekkel és szerzetesnőkkel együtt énekekkel dicsérjük:

Üdvözlégy, mert császári család szülötte vagy! * Üdvözlégy, mert szent Konstantin császár édesanyja vagy! * Üdvözlégy, mert hittél Jézus Krisztusban! * Üdvözlégy, mert a Szentháromság nevében keresztelkedtél meg!

Üdvözlégy, mert töredelemmel és nagy hódolattal Jeruzsálembe mentél! * Üdvözlégy, mert az Úr keresztjét nagyon akartad! * Üdvözlégy, mert ott az életadó keresztet megtaláltad! * Üdvözlégy, mert te mondtad először a szent keresztnek: „Üdvözlégy, boldog fa!"

Üdvözlégy, mert nagy örömmel örvendeztél, amikor a szent kereszt a halottat feltámasztotta! * Üdvözlégy, mert megparancsoltad, hogy Jeruzsálemben építsék fel a legnagyobb és legszebb templomot! * Üdvözlégy, mert megparancsoltad, hogy az „ A mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadásának temploma" nevet kapja! * Üdvözlégy, mert te nekünk, keresztényeknek olyan vagy, mint egy anya!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

3. konták

Legtisztesebb császárnő, mi, igazhitűek, a papsággal és minden szerzetessel együtt szükségünkben hozzád fohászkodunk. Légy most nekünk is, bűnösöknek, mielőbb segítségünkre, hogy örömmel énekeljük Istennek: Alleluja!

3. ikosz

A mennyország után vágyakozva, ó boldog Konstantin császár, minden tiszta gondolattal hívőnek uralkodója és császára, megkeresztelkedtél, ezért így éneklünk neked:

Üdvözlégy, mert az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelkedtél meg! * Üdvözlégy, mert megkeresztelésedkor Isten keze érintett téged! * Üdvözlégy, mert a lepra, mint pikkely hullott le rólad! * Üdvözlégy, mert fehér ruhába öltözve keresztény császárnak neveztek!

Üdvözlégy, mert megparancsoltad, hogy minden pogány keresztelkedjék meg, és kereszténynek hívasson! * Üdvözlégy, mert megparancsoltad a pogány templomok bálványainak lerombolását! * Üdvözlégy, mert Jézus Krisztus nevében parancsoltad meg, hogy szent templom épüljön! * Üdvözlégy, mert anyádat, szent Ilonát tisztelettel és gazdagon Jeruzsálembe küldted!

Üdvözlégy, mert a császárok közül te vagy az első keresztény! * Üdvözlégy, mert kereszténységeddel az egész világnak nagy örömet szereztél! * Üdvözlégy, mert a pogányok, utánozva téged, kereszténnyé lettek! * Üdvözlégy, mert mi is, világiak és szerzetesek, bár bűnösök vagyunk, neked mindörökké dicséretet és magasztalást énekelünk!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

4. konták

Ó, igazhitű Konstantin császár emlékezete, mint drága balzsam, ma tündöklöttél fel. És, mivel Krisztust akartad hirdetni, ezen érdemeidet elismerjük, és veled együtt énekeljük az Úrnak: Alleluja!

4. ikosz

Neked, akit Isten, istenfélelmed miatt érdemmel és Istent kereső hittel ajándékozott meg, mint a keresztények császárnőjét, örömmel hozzuk a következő dicséretet:

Üdvözlégy, mert Jeruzsálemben tizennyolc templomot építettél! * Üdvözlégy, mert ezen templomokat minden ékességgel feldíszítetted! * Üdvözlégy, mert fiaddal, Konstantin császárral együtt tartjátok a szent keresztet! * Üdvözlégy, mert az életadó kereszt egy darabkáját Konstantinápolyba vitted!

Üdvözlégy, mert a keresztre szegezett szenteknek Urunk, Jézus Krisztus erőt adott a meggyógyulásra, te azonban kezedben tartottad azt! * Üdvözlégy, mert a keresztség felvétele után Krisztusnak igaz hittel szolgáltál! * Üdvözlégy, mert mindig megkönyörültél a szegényeken! * Üdvözlégy, mert jótettekkel ékesítetted fel magadat!

Üdvözlégy, mert a te jó földi életedért tiszteletnek örvendesz! * Üdvözlégy, mert minden keresztény, mint igazhitű császárnőt tisztel! * Üdvözlégy, mert öregségedben is, életed végéig buzgóságban éltél! * Üdvözlégy, mert Istentől szeretve átköltöztél ezen életből az örök életre!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

5. konták

Nagy igyekezettel fáradoztál, ó szent Konstantin császár, hogy a kereszténységet egész birodalmadban és az egész világon elterjeszd, sok igaz döntést hoztál, hogy véghez vidd ezen keresztény tettet, és hogy megtisztítsd a különböző babonáktól, amelyek miatt a kereszténységgel szemben viszály született az igaz hit ellen, ezért veled együtt szeretettel énekeljük Istennek: Alleluja!

5. ikosz

Összegyűjtötted, ó legboldogabb Konstantin császár, az isteni atyák gyülekezetét, és mindazoknak felzaklatott szívét, akiket Áriusz megsebzett, megerősítetted, hogy Isten Fiát, az Úr Jézus Krisztust dicsőítsék, ezért mi neked ezeket a dicséreteket zengjük:

Üdvözlégy, mert az első egyetemes zsinatra háromszáztizennyolc szent atya a te parancsodra gyűlt össze! * Üdvözlégy, mert nagy harcok árán az igaz hit megvilágosodott! * Üdvözlégy, mert Áriusz a zsinaton szégyenben maradt! * Üdvözlégy, mert a hitetlen Áriusz az őt megillető helyre taszíttatott!

Üdvözlégy, mert mi, keresztények, általad az igaz hittel világosíttatunk meg! * Üdvözlégy, mert az egész világon hirdetted, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia! * Üdvözlégy, mert kereszténységed által az Úr keresztje megtaláltatott! * Üdvözlégy, mert a szent Kereszt megtalálása miatt ellenségeid panasszal illettek!

Üdvözlégy, mert a szent Kereszt jele által elűzetik az ördög! * Üdvözlégy, mert szent anyáddal együtt Urunk Jézus Krisztus keresztjét kezedben tartod! * Üdvözlégy, mert egy darabját a keresztnek, amit szent édesanyád hozott szent kezedbe vetted! * Üdvözlégy, mert Krisztusban egy testvérként könyörögsz érettünk Istenhez!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

6. konták

Mint könyörületes, bíborba öltözködtél, és jóságos szelídségeddel, mint bíborpalásttal díszíttettél fel. Ezért megemlékezvén rólad, tisztelettel magasztaljuk Istent, énekelvén: Alleluja!

6. ikosz

Illő szavakkal dicsérjük Istentől, aki az igazakat elismeri, az egekben elnyert jóságod szépségét, ó tiszteletreméltó Ilona, és mi ilyeneket énekelünk neked:

Üdvözlégy, mert szent lelked nagy tisztelettel az angyalok által az égbe emeltetett fel! * Üdvözlégy, mert a fényes világosságban Istent láttad meg! * Üdvözlégy, mert Isten Igéjének és tisztaságos Anyjának térdet hajtva hódoltál! * Üdvözlégy, mert a szentek legszebb hajlékait örömre derítetted!

Üdvözlégy, mert ők megmutatták neked a mennyország szépségeit! * Üdvözlégy, mert azoknak, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amik az emberi szívhez fel nem érhettek, te most felvilágosulva örvendezel! * Üdvözlégy, mert egy mennyei királyságban szállásoltad el magad! * Üdvözlégy, mert a mennyei királynővel együtt halált nem ismersz!

Üdvözlégy, mert a főangyalokkal együtt szószóló vagy! * Üdvözlégy, mert az angyalokkal együtt éneket zengesz Istennek! * Üdvözlégy, mert mi érdemtelenek is öröméneket énekelünk neked!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

7. konták

Igyekezeted és jótetteid által istenszerető és csodálatraméltó voltál, ó boldog Ilona császárnő, ezért mi, akik hittel és nagy buzgalommal Isten kegyelme által megvilágosodtunk, boldogan énekeljük neki: Alleluja!

7. ikosz

Istennek népet alkottál, a júdeaiak és pogányok régi népét Isten Szentlelkével a keresztség vize által megvilágosítottad, ezért dicsérünk téged, mondván:

Üdvözlégy, mert Isten akaratából az apostolokkal együtt tiszteletreméltó vagy! * Üdvözlégy, mert amíg éltél, kegyet gyakoroltál, és jótetteket cselekedtél! * Üdvözlégy, mert sok fáradtság, szükség és áldozat után a boldog véghez jutottál! * Üdvözlégy, mert betegséged után örök álomba szenderülvén, lelked a testedtől elválva, az égbe szállt!

Üdvözlégy, mert a főangyalok szép énekükkel az égbe emeltek fel! * Üdvözlégy, mert a Szentháromság trónja előtt hódoltál! * Üdvözlégy, mert a szent apostolok Isten előtt dicsértek! * Üdvözlégy, mert a szent vértanúk és tiszteletreméltó igazak tisztelettel jöttek elődbe!

Üdvözlégy, mert a mennyország javait öröklöd most és örökkön-örökké! * Üdvözlégy, mert az égi királyságban élsz most és mindörökre! * Üdvözlégy, mert a szerzetesekkel és remetékkel együtt mindnyájan egyhangúlag így énekelünk!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

8. konták

A te sírodnál, ahol megszentelt és tiszteletreméltó tested nyugszik, ó Konstantin császár, isteni erők által gyógyulások forrásoznak azoknak, akik ahhoz hittel közelednek. Nekünk pedig, akik igaz hitben élünk, kérünk téged, hogy jóságos édesanyáddal, Ilonával nyújtsatok segítséget, akik Istennek énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Nagyon megvilágosodott a te lelked, ó jóságos Ilona császárnő, asszonyok dicsősége, mert most a mennyekben vagy, ahol a sok fáradság jutalmát megkapod, azért így énekelünk:

Üdvözlégy, a tiszteletreméltó kereszt megtalálója! * Üdvözlégy, annak méltó hódolója! * Üdvözlégy, mert a kereszt segítségével a zsidók üdvözítését szolgáltad! * Üdvözlégy, mert a kereszt által Krisztus követője lettél!

Üdvözlégy, a pokol megrontója, és a sátánok legyőzője! * Üdvözlégy, az ég örök jóságos trónörököse! * Üdvözlégy, vétkesek és bűnösök Isten felé irányítója! * Üdvözlégy, a rosszak bírája, és a jóság felé vezetője!

Üdvözlégy, a szükségben levőknek gyors segítsége! * Üdvözlégy, testünk és lelkünk mielőbbi segítsége! * Üdvözlégy, betegek gyógyítója! * Üdvözlégy, az igazhitű keresztények segítsége!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

9. konták

A te életed szentként fejeződött be, most a szentekkel együtt lakozván megszenteléssel és kimondhatatlan fénnyel vagy eltelve, ezért minket is megvilágítasz, akiket a bűnök beárnyékolnak, hogy általad bocsánatot nyerve, Istennek énekeljük: Alleluja!

9. ikosz

A mindenek Urát és Teremtőjét tisztelve, ó Konstantin császár, ő méltónak tartott téged, hogy fáradságaid jutalmaként az égben megdicsőítsen, ezért így énekeljük neked:

Üdvözlégy, mert a Paisiusnak egyedül mondtad, hogy tiszteletreméltó a szentekkel együtt! * Üdvözlégy, mert szent lévén, könyörögsz érettünk Urunkhoz, Istenünkhöz! * Üdvözlégy, mert könyörgésed által nekünk bűnösöknek, reményünk vagy! * Üdvözlégy, mert szükségünkben nevedet hívjuk, és te meghallod azt!

Üdvözlégy, mert a bajban örömünk vagy! * Üdvözlégy, mert legdrágább szamaritánusunk vagy! * Üdvözlégy, aki fényes napunk vagy! * Üdvözlégy, mert a rossz szellemeket a sötét pokolnak adtad!

Üdvözlégy, mert könyörgéseid hatalma futásra készteti a démonokat, elűzvén őket! * Üdvözlégy, mert te vagy dicsősége a keresztények kormányzóinak! * Üdvözlégy, az igazhitű keresztények legyőzhetetlen bástyája! * Üdvözlégy, a kolostorok és templomok nagy védelmezője!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

10. konták

Pálhoz hasonlóan az égből ejtett hálójába téged Krisztus Urunk, ó szent Konstantin, megtanítván, hogy tiszteld Ót, mint egyetlen Királyt, te pedig valóban hívén benne, tisztelted őt, megtanítván a világot, hogy higgyenek benne, szüntelenül énekelvén: Alleluja!

10. ikosz

Ó, Krisztus által kiválasztott szent Ilona császárnő, könyörögj érettünk, és világosítsd meg bűnöktől beárnyékozott lelkünket, és elfogadván imádságaikat, fogadd hálánkat is:

Üdvözlégy, a mennyországnak legszebb illatos rózsája! * Üdvözlégy, a kertből az ég felé kimagasló fehér liliom! * Üdvözlégy, lelkipásztor császárnő! * Üdvözlégy, az igaz hit hirdetője!

Üdvözlégy, a rossz szellemek térdre kényszerítője! * Üdvözlégy, a tévelygések elpusztítója! * Üdvözlégy, az ellenségek rosszindulatának elűzője! * Üdvözlégy, szükségeinkben segítő!

Üdvözlégy, közvetítőnk Isten felé! * Üdvözlégy, lelkipásztori örömök ajándékozója! * Üdvözlégy, a jótettek példaképe! * Üdvözlégy, a kereszténység hirdetésének tanácsadója!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

11. konták

Lelkem megnyugszik és örülök, nem félek ellenségeim ellenem szőtt ármánykodásaitól, mert te vagy nekem, Ilona császárnő, minden szükségben erős segítségem, ezért az angyalokkal magasztaljuk Istent, énekelvén: Alleluja!

11. ikosz

Legédesebb Jézus, az igazhitű Konstantin császárnak Salamon bölcsességét, Dávid szelídségét, az apostolok igaz hitét és Sámson erejét adtad ellenségei ellen, ezért mi is dicsérettel tisztelünk, zengvén:

Üdvözlégy, császárok közül az első, és Isten választottja! * Üdvözlégy, mert a mi Urunkat, Jézus Krisztust atyádnak ismerted el! * Üdvözlégy, mert ezt az igaz Istent hirdetted! * Üdvözlégy, az égi ismeretek megvilágosítója!

Üdvözlégy, mert általad Urunkat, Jézus Krisztust magasztalják! * Üdvözlégy, mert általad Urunk Krisztus keresztjét tisztelik! * Üdvözlégy, a világosság végtelenségének fürkészője! * Üdvözlégy, mert a világ általad az igaz hittel világosodott meg!

Üdvözlégy, mert általad a tévhit sötétsége elűzetik! * Üdvözlégy, Istennek tiszta szívű és megvilágosított lelkű barátja! * Üdvözlégy, mert bennünket, gyöngéket türelemmel erősítesz! * Üdvözlégy, mert Isten kegyelmével, szabadulást eszközölsz nekünk!

Üdvözlégy, szent Konstantin császár!

12. konták

Gazdag és bőkezű ajándékot kapván Istentől, ó szent Konstantin császár, mint égi király örvendezz! Szent neved tiszteletére kolostorokat építettek, mi pedig örülve Istennek, énekeljük: Alleluja!

12. ikosz

Sohasem szűnünk meg hirdetni csodás tetteidet, hangosan végezzük ünneplésedet, és illendően megköszönjük minden jótéteményedet, amiket érettünk teszel, ó szent Ilona császárnő, emlékedet tisztelve így dicsérünk:

Üdvözlégy, szerény és szeretett császárnő! * Üdvözlégy, elmúlhatatlan jótettek kincse! * Üdvözlégy azok miatt, akik hozzád szüntelen kérlelő hittel könyörögnek! * Üdvözlégy, a szent kolostorok ellenségeinek elűzője!

Üdvözlégy, mert vigasztalója vagy azoknak, akik téged tisztelnek! * Üdvözlégy, mert a magasból segíted azokat, akik hozzád könyörögnek! * Üdvözlégy, mert a Szentháromság előtt könyörögsz érettünk! * Üdvözlégy, mert boldogságod a mennyben nem fejeződik be, hanem örökké tart!

Üdvözlégy, mert fiaddal, Konstantin: császárral együtt Isten királyságában gyönyörködsz! * Üdvözlégy, testünk szenvedéseinek gyógyítója! * Üdvözlégy, mert szent könyörgéseid mindenki számára hasznosak!

Üdvözlégy, szent Ilona császárnő!

13. konták

Megvilágosítók, akik igaz hittel világosítottátok meg a világot, és igazaknak mutatkoztatok, Istentől megkoronázott Konstantin és Ilona! Fogadjátok el most könyörgéseinket; és vigyétek azt Krisztus király elé, akit magasztalunk, mint egyetlent, aki megkoronázott benneteket, énekelvén veletek a mennyei seregekkel; Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.