Akathiszt szent Krizánt és Dária vértanúkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Krizánt egy nemes tanácsos pogány fia volt, aki érdeklődött a kereszténység iránt. Apja összeházasította a szintén pogány Dáriával, hogy eltérítse Krisztustól. Krizánt a feleségét is megtérítette. 284-ben elevenen eltemették őket.

Ünnepük: március 19.

Konták, 3 hang

A legszebb erényekben buzgólkodván, * a jóságnak szemléletére jutottál el * és valóban aranyos beszéddel * Krisztushoz jutottál el, boldog Krizánt, * ki a dicső Dáriával együtt szenvedve, * hóhéraidat megszégyenítetted. * Vele együtt emlékezzél meg mindnyájunkról, * kik emlékedet hittel tiszteljük.

1. konták

Krisztusnak kiválasztott vértanúi, Krizánt és Dária, az isteni dicsőség koszorúival felékesítettek, és a hit és szenvedések által a nyugalmas életre, Krisztushoz megérkezettek, fogadjátok el az Isten dicsőségére és dicsőítésére nektek hozott méltatlan imáinkat, mentsetek meg bennünket a kísértésektől, és minden bajtól, akik szeretettel és örömmel énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztus hitéért szenvedett vértanúval együtt.

1. ikosz

Angyali tisztaságtól ragyogó Krizánt és Dária, Krisztus szent vértanúi. Mivel ti az istentelenség ravaszságától elfordultatok, akik örököltétek a hasonlíthatatlan isteni jóságot, énekelve, ó boldogságosok a mindenek Urának a dicsőséget. Ezért, elcsodálkozva hősiességeteken, örvendezve így hangoztatjuk nektek meghatottsággal:

Üdvözölve legyetek csodálatos hithirdetők, akik az isteni igazságot megszerettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik az ellenséges csábításokat, és a házasság élvezeteit magatoktól elűztétek. *  Üdvözölve legyetek, akik Krisztus hitében magatokat jól megerősítettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik e világ élvezeteit semmibe sem vettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik a bálvány ravaszságokat bátran lelepleztétek. *  Üdvözölve legyetek, akik szavaitokkal sok hitetlent Isten felé fordítottatok. *  Üdvözölve legyetek Krizánt éás Dária, minden, Krisztus hitéért szenvedett vértanúval együtt.

2. konták

Látván az ellenséges csábításokat, és a házasság gyönyöreit, ó dicséretre méltó Krizánt, hittel harcoltál, levetetted a sokfondorlatú kígyót, értelmes jóakarattal eltelve, és mint igen jeles ékességet Dáriát, a szeplőtelen mennyasszonyt elvezetted Krisztushoz, énekelve vele a dicsőítő énekeket Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Az Igazság értelme által beragyogva, isteni jó illattal teltetek el minden dicséretre méltó vértanúk. Krisztus bátorságával ékesítettétek fel szíveteket az igaz Isten hitének megvallásában. Ezért a bátorságért dicsőítve harcaitokat, fogadjátok el, ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek, akik az isteni hit igazságát megszerettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik a híveket az igaz Isten hitéhez vezettétek. *  Üdvözölve legyetek, akiket Krisztus parancsai a tisztaságban megőriztek. *  Üdvözölve legyetek, akik Istennek szűzi élettel jártatok kedvében. *  Üdvözölve legyetek, akik Krisztus szeretetével ékesítettétek fel lelketeket. *  Üdvözölve legyetek, akik e világ csábításait és haszontalanságát megvetettétek. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztus hitéért szenvedett vértanúval együtt.

3. konták

Isteni erő árnyékozott be benneteket, ó Krisztus vértanúi, akik sötét börtönben voltatok, Mert szennyes bűz közepén álltatok, ó, az Úr kegyelmének ragyogásától beragyogottak, Krisztus hitéért szenvedve, szüntelen hangon énekelve: Alleluja.

3. ikosz

Igen nagy kívánságotok lévén, hogy a Krisztusért való vértanúság koszorúival legyetek felékesítve, ti, szent Krizánt és Dária vértanúk, szüntelen hirdettétek Isten hitét, leleplezve az ellenséges bálványimádás esztelen tántorítását, megerősítve a híveket az igaz Istenben való hitben, és oktatva az üdvösség útjára. Ezért mi is, látva Isten iránti ilyen buzgóságotokat, bátran hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek igaz igehirdetők, akik nem rémültetek meg a jövendő kínoktól. *  Üdvözölve legyetek, akik mindenkit megtaníttok, hogy ne féljenek az emberi fenyegetésektől. *  Üdvözölve legyetek, akik reménységeteket és bizalmatokat mindenben Istenbe vetettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik minden hívőt tanítottatok, hogy higgyenek Isten gondviselésében. *  Üdvözölve legyetek, akik a sátáni ravaszságokat félelem nélkül megszégyenítettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik minden időtöket imádságos küzdelmekben töltöttétek. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztus hitéért szenvedett vértanúval együtt.

4. konták

A hóhérok dühösségének és gonosz támadásainak vihara nem tudta megingatni Krisztusban való hiteteket, ó boldogságos vértanúk. Mert ti, Szentlélekkel lévén eltelve, bátran énekeltétek a mindenek Teremtője előtt: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a Szentírás szavait, hogy Isten a szeretet, ó boldogságos Krizánt, lelked megszerette az igaz Istenben való hitet. Karpoforosz pap által oktatva, megerősödtél a hitben, és azzal Dáriát, a Minerva templom papnőjét elvezetted Krisztushoz, hogy megdicsőüljön a hasonlíthatatlan jóság által a Mennyei Király szeretete, amelyben mi is maradva, dicsőítünk titeket ilyen megszólításokkal:

Üdvözölve legyetek, mint akik szívetekben az Isten iránti szeretet tüzét életetek végéig tisztaságban őriztétek meg. *  Üdvözölve legyetek, mint akik az igazi hittudománnyal erősítettétek meg lelketeket. *  Üdvözölve legyetek, mint Krisztus Egyházának dicsőséges védelmezői. *  Üdvözölve legyetek a hívek oktatói és csodálatos közbenjárói. *  Üdvözölve legyetek, akik minket is taníttok, hogy Isten parancsait teljesítsük. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztus hitéért szenvedett vértanúval együtt.

5. konták

Istentől megjelent mennyei csillagokként jelentetek meg Krizánt és Dária, amikor jó akaratú egyetértésben akartatok élni szeplőtelen házasságban. Mert a mulandó élet és a testi szeretet helyett lelketeket Krisztus szeretetével ékesítettétek fel. Isteni kegyelemtől ragyogva, az ég és föld Urának énekeltétek az éneket: Alleluja.

5. ikosz

Látva Istennek tetsző életeteket, felékesítve tartós egyetértéssel, hogy az Úrnak szolgáljatok, szüntelenül hirdettétek Krisztus hitét, bátran felhívva mindenkit, hogy Krisztus hitétől semmiképp se pártoljanak el, leleplezve a bálványimádás sötétségét, és mindenkit a mennyei boldogság felé irányítva. Megemlékezve jámbor életetekről, szeretettel így énekelünk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik az igazi keresztény házasság példáját mutattátok meg. *  Üdvözölve legyetek, akik lakóhelyeteket Szentlélekkel töltöttétek el. *  Üdvözölve legyetek, akik Isten igaz hite iránt bátran buzgólkodtatok. *  Üdvözölve legyetek Krisztus szeretetétől égő fényes világítók. *  Üdvözölve legyetek a dicsőség Istenétől megerősített hithirdetők. *  Üdvözölve legyetek, akik a lelki kínokat a testiekkel együtt elviseltétek Krisztusért. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedett vértanúval együtt.

6. konták

Nagyhangú hithirdetőként lettek szavaid, ó Krizánt vértanú. Felhívva a híveket, hogy vessék el e világ botrányait, és amint az üdvösséget keresőkhöz illik, a mennyeiekről gondolkodjanak. Ezt teljesítve, ó boldog, elvezetted Dáriát is Krisztushoz, és vele megerősödve a hitben, bátran énekelted Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott szívetekben, mint a Nap, a mennyei dicsőség világossága, ó Krisztus igaz vértanúi. Mert, mindnyájan, látván életetek jámborságát, és az egy mindenható Istenben való hitet, hozzátok mentek. Házatok ugyanis olyan volt, mint a szent kolostor, amelyben sok hívő találta meg üdvösségét. Elcsodálkozva ilyen életeteken, a hívek hangoztatták nektek:

Üdvözölve legyetek, az égboltozaton szellemileg ragyogó csillagok. *  Üdvözölve legyetek, akik imádságaitokkal sokaknak megnyitottátok Krisztus országának ajtóját. *  Üdvözölve legyetek tisztes kolostorok buzgó építői. *  Üdvözölve legyetek az isteni kegyelem kiválasztott edényei. *  Üdvözölve legyetek a tisztes házasság mennyei oltalmazói. *  Üdvözölve legyetek, akik lelketeket tisztasággal ékesítettétek fel magatoknak. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedett vértanúval együtt.

7. konták

El akarván fordítani benneteket Krisztus hitétől, és hogy az utálatos bálványoknak hozzatok áldozatot, Kalerin városparancsnok megparancsolta, hogy nagyon kínozzanak benneteket, ó szent vértanúk. Ti pedig sok szenvedést viseltetek el, bátorsággal és hittel bátran énekeltétek Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új dühösséget mutatott az embertelen hóhér: Kalerin, mivel nem tudott eltántorítani benneteket Krisztus igazságától. Csodálkozott azért türelmetek és hitetek nagyságán, valamilyen varázslásra gondolva, megparancsolta, hogy súlyosabb kínzásoknak adjanak át benneteket. De nem sikerült semmi, és nem tudott nektek ellenállni, mert semmiféle kínzás, sem mesterkedés nem tudta megingatni a hitet. A hívek pedig látván szenvedéseiteket, így kiáltottak hozzátok:

Üdvözölve legyetek Krisztusnak az istentelenség sötétségében fénylő világítói. *  Üdvözölve legyetek, akik leleplezitek a bálványimádók gonosz hitét. *  Üdvözölve legyetek a keresztény hit bátor védelmezői. *  Üdvözölve legyetek, akik sebeitekkel a Krisztus iránti hitet megkettőztétek. *  Üdvözölve legyetek, akik Krisztusért gúnyolódásokat és bosszantásokat szenvedtetek el. *  Üdvözölve legyetek, akik Krisztus megvallásában jól tartottatok ki. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

8. konták

Különös dolog történt, amikor Klaudiusz tribun megismerte Krisztus igazságát, látva szenvedéseiteket, ó szent vértanúk, mert azt mondta, hogy egy varázsló sem tudott volna elviselni olyan kínokat, amilyeneket ti elviseltetek. Megparancsolta, hogy szüntessék meg kínzásaitokat, és maga kezdte hirdetni Krisztus hitét, veletek énekelve Krisztusnak: Alleluja.

8. ikosz

Teljes szívből és Krisztus szeretetéből megörültetek, ó szent Krizánt és Dária vértanúk, látva a Krisztus hitéhez térését nem csak Klaudiusz tribunusnak, de egész háznépének: Hilária feleségének, Jászon és Maura gyermekeiknek, és kínzó katonáikét, kérve az Úr keresztségének felvételét. Mivel ők hittek Krisztusban, kezdték dicsőíteni Istent, és a hívekkel lelki vigasságban hangoztatni nektek:

Üdvözölve legyetek, akiknek lelke Krisztus kegyelmével lett tele. *  Üdvözölve legyetek, akik isteni fényességgel sokakat megvilágosíttok. *  Üdvözölve legyetek, mert a törvénytelen hóhérok a bátorságon elcsodálkoztak. *  Üdvözölve legyetek, akik a szenvedések küzdelmeire Krisztusért félelem nélkül mentetek. *  Üdvözölve legyetek, akik szenvedéseitekkel sok hóhért, Krisztushoz hívtatok. *  Üdvözölve legyetek, mert türelemmel és odaadással hordoztátok Krisztus keresztjét. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

9. konták

Az egész angyali természet nagyon megörült, ó szent vértanúk, látva, hogy a vértanúk seregét vezettétek Krisztushoz. Isteni szavakkal oktatva mindenkit, és az üdvösség útját megmutatva, a hívőknek, hogy félelem nélkül tűrjék a kínzásokat, dicsérvén a szentjeiben csodálatos Istent az énekkel: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi bölcselkedés nem tud nektek ellenállni Krizánt és Dária, Krisztus vértanúi. Ki tudja kibeszélni szenvedéseiteket, vagy ki mondja el Krisztus Istenünkért való küzdelmeiteket? Mert, elhanyagolva a földi dicsőséget és a mulandó élet nagyságát, lelketeket adtátok Isten hitéért. Dicsőítvén az ilyen tetteiteket, szeretettel hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus hitének buzgó elültetői. *  Üdvözölve legyetek a bálványimádás bátor ellenfelei. *  Üdvözölve legyetek, akik a híveket a bálványimádás sötétségéből Krisztus világosságára vezettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik sok csodával ejtettétek ámulatba a hóhérokat. *  Üdvözölve legyetek, akik kegyetlen veréseket szenvedtetek el Krisztusért. *  Üdvözölve legyetek, akik szenvedéseitekkel Numerián hóhért megszégyenítettétek. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

10. konták

Üdvözíteni akarván a hívők lelkét, ó szent vértanúk, ti, azért Krisztus bölcsességével felékesítve, megháborítottátok az oktalanok tántorításait, a Mindenható tiszta edényeinek mutatkoztatok, hívogatva mindenkit, hogy Isten mérhetetlen dicsőségében legyenek, és énekeljék a Teremtőnek: Alleluja.

10. ikosz

A kőfalnál erősebbnek mutatkozott a keresztények új hóhéra: Numerián, amikor esztelenségében megparancsolta, hogy adjanak át benneteket más kínzásoknak. Téged ugyanis Krizánt, megparancsolta, hogy dobjanak egy tisztátalan csatornába, és Dáriát adják át kigúnyolásra a nyilvános házba. De Isten ereje sértetlenül őrzött meg benneteket, és mennyei fény ragyogott be titeket. Látva ezt, ilyen dicséretekkel dicsőítünk:

Üdvözölve legyetek Krisztus hitében szilárdan álló megingathatatlan oszlopok. *  Üdvözölve legyetek, akik a tisztátalan bűzt Krisztusért elviseltétek. *  Üdvözölve legyetek, akik a kigúnyolásokat és szenvedéseket félelem nélkül viseltétek. *  Üdvözölve legyetek, szenvedéseitekben mennyei fénytől elárasztottak. *  Üdvözölve legyetek, akik Numerián dühösségét semmibe sem vettétek. *  Üdvözölve legyetek, akik a kőnél keményebbnek mutatkoztatok kínjaitokban. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

11. konták

Kedves éneket hozunk nektek Krisztus csodálatos vértanúi. Ti ugyanis megdicsőítettétek küzdelmeitekkel a küzdők fejedelmét: Krisztus Üdvözítőnket, és hitetek erejével megszégyenítettétek hóhérotokat. Mi pedig, mindezekért áldva az Urat, jámborsággal és szeretettel énekeljük Neki: Alleluja.

11. ikosz

Az igazság fényt árasztó Napja világosította meg a hívők szívét, amikor látták Isten dicsőséges csodáit. Csodálatos isteni fény világított meg benneteket, ó szent vértanúk, Krizánt és Dária, amikor szenvedésre és halálra vittek benneteket Krisztus nevéért. Ti pedig, ó hűséges hitvestársak, megmaradtatok mindvégig az erős hitben, minden ellenséges kísértéssel szemben. Áhítattal megemlékezve tehát küzdelmeitekről és szenvedéseitekről, ezekkel a dicséretekkel mondunk boldogoknak benneteket:

Üdvözölve legyetek Krisztusnak az istentelenség sötétségében ragyogó világítói. *  Üdvözölve legyetek a bálványimádók gonosz hitének leleplezői. *  Üdvözölve legyetek a keresztény hit bátor védelmezői. *  Üdvözölve legyetek, akik sebeitekkel a Krisztus iránti szeretetet megkettőztétek. *  Üdvözölve legyetek, akik kigúnyolásokat és bosszantásokat tűrtetek el Krisztusért. *  Üdvözölve legyetek, akik jól maradtatok meg Krisztus megvallásában. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

12. konták

Kegyelemmel teltetek el az Úrtól, minden dicséretre méltó Krizánt és Dária, emléketeket a hívők örömmel dicsőítik, és hozzátok intézett buzgó imádságokkal magasztalják. Ti pedig, akik súlyos szenvedéseket tűrtetek el, Krisztus hitéért halálra adtátok lelketeket, méltókká lettetek, hogy a mennyei lakásokban az angyalokkal énekeljétek Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicsőséges kimúlásotokat, ó szent vértanúk, amellyel megdicsőítettétek Isten hitét, igazi vértanúknak mutatkoztatok a vadállatok között, mint a bárányok, hirdetvén az Isten megtestesülését, aki kiüresedett egészen a testig, és betegségeitekkel istenileg örököltétek a betegség nélkülit. Erről tehát megemlékezve, meghatottan hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, mint Krisztus hitéért még élve a mély verembe vettettek. *  Üdvözölve legyetek, akiket Isten kegyelmének sok jele dicsőített meg. *  Üdvözölve legyetek, mert emléketeket a hívők istenszolgálatokkal és imádságokkal tartják meg. *  Üdvözölve legyetek, mert a megközelíthetetlen világosságban, a mennyekben lelketek Isten előtt áll. *  Üdvözölve legyetek, akiket a háromszemélyű Istenség a mennyország koszorúival koszorúzott meg. *  Üdvözölve legyetek Krizánt és Dária, minden, Krisztusért szenvedő vértanúval együtt.

13. konták

Ó, dicsőséges, és sokat szenvedett szent vértanúk, Krizánt és Dária! Fogadjátok el tőlünk, hozzátok buzgón imádkozó méltatlanoktól ezt a dicsőítő éneket. Vigyetek buzgó imádságaitokat mindazokért, akik emléketeket dicsőítik, és közbenjárásotokkal Isten trónja előtt mentsetek meg minden bajtól, szomorúságtól és betegségtől, és az örök kínoktól, legyünk méltókká a mennyei lakásokban énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.