Akathiszt szent Mária Magdolna társ-apostolhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A tenger melletti Magdalából származott. Miután Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle, Hozzá csatlakozott. Jézus keresztje mellett is ott volt. Jézus mennybemenetele után segédkezett az apostoloknak az evangélium hirdetésében. Efezusban hunyt el.

Ünnepe: július 22., és a kenethozó asszonyok vasárnapja.

Tropár, 1 hang

Az érettünk Szűztől született Krisztust követted, * dicső Mária Magdolna, * az ő igazságait és törvényeit őrizvén. * Azért ma a te legszentebb emlékedet ünnepelvé, * a te imáid által bűneinktől feloldozást nyerünk.

1. konták

Az Úr által a társapostoli szolgálatra előkészített szent Mária Magdolna, követted a téged megszerető Krisztust. Ezért, énekekkel, szeretettel magasztalunk téged, te pedig, mivel nagy bátorságod van az Úrnál, imádságaid által szabadíts meg minket minden bajtól, hogy mindig örömmel hangoztassuk neked: Üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője, és az erők Ura, előre látván a te jó akaratodat, kenethozó szent asszony, Magdala városából kiválasztott téged, megszabadítva az ördögi hálótól, te pedig, ezek után, hűséges szolgálónak mutatkoztál az Úr iránt, az Ő megdicsőítésén élettel és szolgálattal. Mi pedig, csodálkozva Istennek irántad való ilyen gondviselésén, szívünk meghatottságában hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az Isten Fiától az ördögi sötétségből az Ő csodálatos világosságára meghívott, * üdvözlégy, aki testben és lélekben az Ő kegyelme által mindvégig tiszta maradtál, * üdvözlégy, aki a szív tisztasága által a lelki szegénységet is mindvégig megőrizted, * üdvözlégy, aki méltóvá lettél mindenki előtt a feltámadt Jézust meglátni, * üdvözlégy, aki az ellenséges erőt jól győzted le, * üdvözlégy, aki erős hittel, és forró szeretettel ragyogtál fel Krisztus Isten előtt, * üdvözlégy, aki teljes szívvel megszeretted az Üdvözítő Krisztust, * üdvözlégy, akinek egészen a halálig hűségesen szolgáltál, * üdvözlégy, aki lélekben kegyelmesen megújultál, * üdvözlégy, aki az Evangélium hirdetését szívének kamrájába befogadta, * üdvözlégy, aki a feltámadás hírét az apostoloknak hirdetted, * üdvözlégy, aki az angyal szava által lettél megtisztelve, * üdvözlégy, szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

2. konták

Látván szent Mária, hogy hét gonosz ördögtől megszabadult, egész szívével az alvilág legyőzőjéhez, Krisztus Istenhez ragaszkodott, minden embert megtanítva, hogy ne csak szájjal, hanem egész életével is szolgáljon Istennek, énekelve Neki: Alleluja.

2. ikosz

Az emberi értelem nem érti meg, azon gondolkozva, hogy Krisztus kegyelme által milyen bajból mentél át az angyali élet magaslatára dicséretre méltó Mária Magdolna. Ezért mi is, jó közbenjáróul bírván téged, buzgón imádkozunk hozzád: ments meg minket is a bűnös bajtól, hogy szeretettel hangoztassunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, aki a gonosz ördögi rabságból kimenekültél, * üdvözlégy, aki a gonosz ördögök csábítását nyíltan leleplezted, * üdvözlégy, aki mindenkit megtanítottál, hogy az ellenséges támadásban Krisztus Istenhez meneküljön, * üdvözlégy, aki bátorítottál, hogy senki ne essen kétségbe a nagy bűn-veszélyben, * üdvözlégy, aki minden bűnösnek megmutattad a szentséghez vezető utat, * üdvözlégy, aki Krisztus kegyelmének mindenható erejét felismerted, * üdvözlégy, az Istenhez méltó hálaadás jó oktatója, * üdvözlégy, az igaz isten-dicséret hűséges tanítója, * üdvözlégy, aki életedben a földi élet igaz útját nekünk megmutatta, * üdvözlégy, Isten előtt minden bűnös számára jó közbenjáró, * üdvözlégy jó oltalmazója lelkeinknek a sátáni cselvetésektől, * üdvözlégy minden szomorúságban Krisztusnál buzgó közbenjárónk, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

3. konták

Az isteni kegyelem erejével, és saját jó elhatározásoddal együtt, fájdalom nélkül otthagytad atyád házát, mint régen Ábrahám, és örömmel követted Krisztus Istent, ezért imádkozunk hozzád Krisztus dicsőséges tanítványa, Mária, hogy imádságaid által a mi szívünket is világosítsd meg Isten iránti szeretettel, hogy most, és mindörökre hangoztassuk Neki: Alleluja.

3. ikosz

A bölcsességnek Istentől neked ajándékozott kegyelmét bírván, ó Mária Magdolna, férfiasan elvetetted e világ szépségeit, és mint jó tanítvány, igen nagy irgalmassággal igazán az értünk szegénnyé lett Igének szolgáltál. Ezért, mi is meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus jó tanítványa, * üdvözlégy az Isten iránti igaz szeretet oktatója, * üdvözlégy, aki e világ hiúságát jól felismerted, * üdvözlégy, aki a világ minden szépségét semmibe vetted, * üdvözlégy, aki előre megmutattad az élet jó útját a szerzetesi rendhez, * üdvözlégy, aki mindenkit Krisztus Isten felé vezéreltél, * üdvözlégy, aki az irgalmasság cselekedeteiért a földi házból kimentél, * üdvözlégy, aki Krisztus irgalmasságát itt, és a mennyben megtaláltad, * üdvözlégy, mert ezáltal az örök boldogságot érted el, * üdvözlégy, bölcs bárány, aki a gonosz farkasoktól, Krisztushoz, a jó pásztorhoz futottál, * üdvözlégy, aki bejutottál szellemi juhainak udvarába, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

4. konták

Az ördögi dühösség vihara igen nagy erővel támadt lelked templomára, ó szent Mária, de azt mindvégig sem bírta megingatni, mert az menekülést talált Krisztus hitének erős szikláján, amelyen te, okos asszony, ingathatatlanul állva, mindenkit tanítottál, hogy a jóságos Istennek énekelje az éneket: Alleluja.

4. ikosz

Hallván, ó isteni bölcsességű Mária, hogy Krisztus követésében a szív igazi vígságát találtad meg, igazságot, békét, és örömet a Szentlélekben, mi is törekszünk, hogy mi is személyesen részesei mutatkozzunk Isten ezen országának. Neked pedig, mint aki részese vagy ennek, és számunkra az utat ehhez megmutattad, mindnyájan ilyeneket mondunk:

Üdvözlégy, aki Jézus mennyei édességét megszeretted, * üdvözlégy, aki az igaz utat Krisztusban megtaláltad, * üdvözlégy, aki ennek a képét nekünk is hűségesen megmutattad, * üdvözlégy, aki most állandóan a mennyei örömben élsz, * üdvözlégy, aki mindig ízleled a mennyei eledelt, * üdvözlégy, aki a Krisztus iránti szeretetet szívedben felgyullasztottad, * üdvözlégy, akit Krisztus Isten, mint az Ő hűséges szolgálóját megszeretett, * üdvözlégy, aki értünk Istenhez szüntelenül imádkozol, * üdvözlégy bajainkban segítőnk, * üdvözlégy jóságos és szelíd tanító mesternőnk, * üdvözlégy a Szentlélek tisztes hajléka, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

5. konták

Istentől küldött csillagként járván együtt Jézussal, dicsőséges Mária, a kenethozó asszonyok között mutatkoztál. Velük együtt, most állandóan a Szentháromság előtt állva, imádságaid által minket is sorolj ezeknek szent karához, életünk sötét útját fényességeddel megvilágítva, hogy örömmel hangoztassuk Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván, ó szent Mária, hogy Krisztus Isten a kereszten függ, csodálatos férfiasságot mutattál, mert sokan a tanítványok közül Mesterüket elhagyták. Te pedig, az Ő szüntelen isteni tanításai által, lelkedet és értelmedet felgyullasztva, a női természet gyöngeségét felülmúltad, és így, részese lettél Krisztus üdvözítő szenvedésének. Ezért mi, ilyen férfias bátorságodat látva, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy bölcs asszonyok szépsége és megjavítása, * üdvözlégy minden keresztény jó örvendezése, * üdvözlégy, aki a kereszten függő Krisztus Istennel együtt szenvedtél, * üdvözlégy, aki az Iránta való rendíthetetlen szeretet útját nekünk megmutattad, * üdvözlégy, aki az ilyen szeretet által Isten előtt az értünk való közbenjárásra nagy bátorságot találtál, * üdvözlégy asszonyok jósága és dicsérete, * üdvözlégy keresztények erős menedékhelye, * üdvözlégy az erős férfiaktól is erősebb, * üdvözlégy e világ bölcseinél bölcsebb, * üdvözlégy, mert neked Isten az Ő bölcsességének titkos dolgait kinyilvánította, * üdvözlégy, mert téged az igazi hittudományra maga Isten Igéje tanított meg, * üdvözlégy, aki Krisztus Istent életednél is jobban megszeretted, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

6. konták

Kegyelmeddel az erőtlenségeket orvosolod, és a gyönge edényeket erőssé teszed, Krisztus Király. Mert a kenethozó asszonyok bátran kereszted mellett állnak, és a kereszt kegyelmét mindenkinek félelem nélkül hirdetik, a bölcs asszonyok személyei pedig, törekedve, hogy az angyalok karához méltókká legyenek, bátran hangoztatják mindig a Szentháromságnak: Alleluja.

6. ikosz

Kívánva, hogy az igaz istenismeret fényével világosodjon meg, amikor az Istent a kereszten függni látta, könnyek között mondta a csodálatos Mária: „Az Élet hogyan fogadja el most a halált?” Mi pedig megismervén a Szentlélek kegyelme által való dicsőséges megvilágosításodat, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki a megfeszített Krisztust lelked mélyéből megsirattad, * üdvözlégy, aki örök vígasságot találtál a mennyei hajlékokban, * üdvözlégy, aki nekünk a jó sírás alakját megmutattad, * üdvözlégy, mert te vagy a mi örök örvendezésünk, * üdvözlégy minden szenvedőnek igazi vigasztalása, * üdvözlégy, mert Krisztussal, Érte a földön együtt szenvedtél, * üdvözlégy, mert Vele, Benne a mennyben megdicsőülsz, * üdvözlégy minden ellenségünk erős legyőzője, * üdvözlégy minden szomorúságunkban gyors segítő, * üdvözlégy, mert emléked minden keresztény számára édességes, * üdvözlégy, mert neved Krisztus egész Egyháza számára tiszteletes, * üdvözlégy Krisztus szőlőskertjének igazi szőlővesszője, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

7. konták

Meg akarván érteni a keresztnek mindent legyőző erejét, Krisztus szenvedésénél mindvégig az Üdvözítő keresztjénél álltál a többi asszonnyal, ó dicsőséges Mária. Az Úr anyjával pedig, fájdalmasan együtt szenvedve, így kiáltottál fel, kétségeskedve: „Mi ez a különös csoda? Aki minden teremtményt fenntart, szenvedni engedte.” Mi, pedig az életadó keresztet akarattal felvevőnek szeretettel hangoztatjuk: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos asszonyként jelentél meg Krisztus Isten iránti szereteted által ó boldogságos Mária, mert ezt, keserves sírásoddal kinyilvánítva, s keresztről Levetthez borulva, az Ő tisztaságos sebeit könnyekkel mostad meg. Még az istenfélő Józsefet és az igazságszerető Nikodémust követve, az Üdvözítő sírjához mentél más szent asszonnyal, majd sírva, majd az Ő vigasztalanul síró legtisztább anyját vigasztalva, akinek a lelkét a gonosz tőr átjárta. Mi pedig, a te ilyen bátorságodat látva, alázatosan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus legtisztább sebeit könnyekkel mosogattad, * üdvözlégy, aki nyíltan szenvedtél az Ő szeplőtelen anyjával, * üdvözlégy, aki Krisztust egészen a sírig nem hagytad el, * üdvözlégy, aki a sírba helyezett Életet kétség nélkül láttad, * üdvözlégy, a bűnbánat könnyeire jó tanítónk, * üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy azokkal a könnyekkel a bűnös szennyet lemossuk, * üdvözlégy, aki buzdítasz, hogy ezekkel megkövesedett szívünket lágyítsuk meg, * üdvözlégy, aki megmutattad nekünk az igazi bölcsesség alakját, * üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy mindig Krisztus szenvedéseire emlékezzünk, * üdvözlégy dicsőséges Mária, aki a szeplőtelen Szűz Máriával együtt a mi hűséges közbenjárónk vagy, * üdvözlégy Krisztus jó szolgálója, * üdvözlégy, aki az Úrnak, és nem az embereknek tetszettél, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

8. konták

Különösnek mutatkozott előtted ó isteni bölcsességű Mária a mindenkinek életet megadó Életadó temetése, mert az Ő szeretete által megsebesülve, még sötét lévén, az Ő sírjához vitted az illatos olajt, és könnyeket hullattál az illatszerekhez. Ezáltal a mennyország jó illatú lakóhelyein tartózkodsz, az angyali seregekkel állandóan hangoztatva Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Minden édesség, minden öröm, az egész élet volt számodra Krisztus, ó szent Mária, ezért, látván, hogy a követ elvették a sírtól, Őt pedig nem találva, sírva mentél a hit élő kövéhez Simonhoz, és a másik tanítványhoz, akit szeretett Jézus, fájdalmasan mondva nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom hová tették Őt.” Most pedig te, megszabadulva ettől a szomorúságtól, Krisztussal örökre örvendezel a mennyben. Mi pedig a földön ,kívánva, hogy imádságaid által ilyen boldogságba jussunk be, meghatottsággal mondjuk neked, így:

Üdvözlégy, aki a Krisztus iránti szereteted által az éjszakai sötétséget legyőzted, * üdvözlégy, aki megtanítasz minket az éjszakai virrasztásra imádságban, * üdvözlégy, akit a mennyben örök világosság ragyog be, * üdvözlégy, aki a lelki szegénység által a mennyek országát vetted meg, * üdvözlégy, mert a Krisztus szenvedései iránti szomorúság után elnyerted a bőséges vigasztalást, * üdvözlégy szelíd asszony, a mennyei paradicsomkert földjének lakója, * üdvözlégy, aki Krisztus igazságait éhezted és szomjaztad, mert most megelégedsz a meggyei asztalról, * üdvözlégy az Úr irgalmasságát elnyert irgalmas, aki irántunk az Ő irgalmasságát buzgón kéred, * üdvözlégy, mert te most, a tiszta szívű, Istent színről-színre látod, * üdvözlégy, mert mindenki előtt méltó voltál a feltámadt Jézust, az örök Békét meglátni, * üdvözlégy, akit Krisztus igazságáért üldöztek, mert tied a mennyek országa, * üdvözlégy, aki örök vigasságot, és nagy jutalmat találtál a mennyekben. Üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

9. konták

Az egész angyali rend elcsodálkozott dicsőséges feltámadásod nagy titkán Krisztus Király, az alvilág megremegett, látva, hogy alászálltál a föld alsó részeibe, és összetörted a megkötözötteket letartó örök zárakat, Krisztus. Mi pedig, a kenethozó asszonyok örömével együtt örülve, vígan hangoztatjuk: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű szónokok nyelve sem tudja méltóan kibeszélni fájdalmadat, ó dicsőséges Mária, amikor a sír mellett álltál, sírva. Mert ki tudná elmondani lelked fájdalmát, amikor nem találtad a sírban az életednél is jobban megszeretett Urat? Megszomorodott szíved nem tudta felfogni a fényes angyalok vigasztalását. Ezt a fájdalmadat meghatottsággal megértve, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki a sírba behajoltál, hogy lássad Jézus Krisztust, * üdvözlégy, aki most Őt a dicsőség trónján ülve látod, * üdvözlégy, aki még a földön levén szemlélted a fényes mennyei lakosokat, * üdvözlégy, aki tőlük Krisztus feltámadása örömének hangját fogadtad, * üdvözlégy, mert te velük most örökre örvendezel, * üdvözlégy, mert szeretettel vittél Krisztusnak illatos olajat, * üdvözlégy, mert a jó illatot árasztó Krisztus illatára édesen futottál, * üdvözlégy, mert szomorkodva, elvetetted a bűnös világ örömeit, * üdvözlégy, aki megszeretted Jézus mennyei édességét, * üdvözlégy Krisztus kertjének jó sarjadéka, * üdvözlégy, aki a Szentlélek igen ékes templomának mutatkoztál, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

10. konták

Üdvözíteni akarván a világot, bárha a sírba is leszálltál, Hallhatatlan, de az alvilág erejét megtörted, és feltámadtál, mint győzelmes Krisztus Isten, a kenethozó asszonyoknak mondván: Örvendjetek! Velük együtt mi is most az öröm énekét ajánljuk Neked: Alleluja.

10. ikosz

A kőfalnál erősebb volt a téged megszerető Krisztus iránti szereteted, kenethozó dicsőséges Mária Magdolna. Ezért a többiek előtt egyedül láttad a sírból feltámadt Életünket. Kertésznek lenni gondolván Őt, kiáltottál Hozzá, elfelejtve a természet erőtlenségét: „Ha te vitted el Őt, mond meg nekem hova tetted, és én elviszem Őt.” De az Ő édes szava megmutatta neked a Tanítót, minket pedig megtanított, hogy neked így hangoztassuk:

Üdvözlégy, aki a valóban feltámadt Kertészt, a többinél előbb láttad meg, * üdvözlégy, aki a mennyei kertben tartózkodsz, * üdvözlégy, aki most a kegyelem szőlőfürtjével örökre táplálkozol, * üdvözlégy, aki a paradicsomi édességek borával vigadozol, * üdvözlégy, mert a te Krisztus iránti szereteted a természetet legyőzte, * üdvözlégy, mert az minket is megtanított az Isten iránti buzgóságra, * üdvözlégy, aki Krisztus ajkairól a feltámadás hírét elsőnek fogadtad, * üdvözlégy, aki az apostoloknak az öröm igéit elsőnek hirdetted, * üdvözlégy, aki örök örömöt találtál a mennyben, * üdvözlégy, mert minket is hívsz arra magaddal, * üdvözlégy, mert érte Istennél állandóan közbenjársz értünk, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

11. konták

Egy szó sem tudja méltóképpen kifejezni Krisztus feltámadásának isteni örömét, amelyet, a többi asszonnyal hirdetett az apostoloknak a dicsőséges Mária, ezen a jeles és szent napon, az ünnepek ünnepén, és az ünnepélyek ünnepélyén. Ezért, kifejezhetetlen irgalmasságaid, ami ránk történt, nagysága előtt, hódolva, alázattal, és szeretettel hangoztatjuk Neked: Alleluja.

11. ikosz

Istentől felragyogott csillag jelent meg a bűnös világ számára, ó Mária Magdolna, amikor az Üdvözítő dicsőséges mennybemenetele után, a városokat és falvakat keresztül jártad, és az Evangélium igéit mindenütt hirdetve, sokakat Krisztus jóságos igája alá vetettél. Eljutván pedig, még a régi Rómába is, bátran Tiberius császár elé álltál, és neki, a piros tojás formájával, és bölcs szavakkal megvilágítottad Krisztus életadó erejét, a gonosz Pilátust pedig, és az istentelen főpapot leleplezted, hogy törvénytelen tettük után elnyerik a méltókat. Apostolságod ilyen tettén csodálkozva, örömmel hangoztatjuk neked, így:

Üdvözlégy Krisztus tanításának dicsőséges hirdetője, * üdvözlégy a pogányság sötétségének fénytől ragyogó elűzöje, * üdvözlégy a sok bűnös ember bűnös kötelékeinek feloldója, * üdvözlégy, aki Krisztus bölcsességével mindenkit megtanítottál, aki a tudatlanság sötétségéből Krisztus csodálatos világosságára elvezettél, * üdvözlégy, aki megmutattad nekünk az erős kiállás alakját Krisztus igazságáért, * üdvözlégy, aki a bűnösök lelkének üdvösségét saját életednél jobban megszeretted, * üdvözlégy, aki Krisztus parancsait jól értelmezted, * üdvözlégy, aki azokat hűségesen követted, * üdvözlégy, aki a pogányság sötétségét bátran leleplezted, * üdvözlégy, aki a császár haragjától nem féltél, * üdvözlégy, aki Krisztus ellenségeinek gonoszságát és álnokságát neki megmutattad, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

12. konták

Isten kegyelmével bőségesen eltelve, a lelkek sokaságát vezetted Krisztushoz, ó dicsőséges Mária, aztán pedig Efezusba jöttél, ahol, apostoli módon, apostoli szeretettel az emberek üdvösségének szolgálva, boldog kimúlással az Úrhoz költöztél, Akinek most, a megszámlálhatatlan mennyeiekkel, örökké énekled az éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicséretre méltó életedet a földön, és a dicsőséget, amely a mennyben van, örvendezve dicsőítjük, énekeljük, és magasztaljuk a szentekben csodálatos mennyei Királyt, mert, az Ő kegyelme által, nemcsak te, ó szent Mária, örvendezel most az igazak lakóhelyein, hanem, minket is megörvendeztetsz a földön, hátra hagyván nekünk ereklyéidnek drága olaját, amelyet Bölcs Leó császár megparancsolta, hogy Efezusból Konstantinápolyba vigyenek át. Ezeket mi is, amelyek kimeríthetetlen kegyelmet árasztanak minden, szeretettel hozzájuk járulónak, szellemileg, hittel és szeretettel csókolva, meghatottan énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, aki a földön Krisztus iránti szeretettől lángoltál, * üdvözlégy, aki a mennyben az Ő paradicsomi lakóhelyén vigadozol, * üdvözlégy híveknek erős oltalmazója, * üdvözlégy az Egyházat beillatozó jó illatú olaj, * üdvözlégy az imádság tömjénjét értünk Istennek állandóan felajánló arany tömjénező, * üdvözlégy gyógyulások kiapadhatatlan forrása, * üdvözlégy Isten kegyelmének ingyenes tárháza, * üdvözlégy az angyali karok hűséges résztvevője, * üdvözlégy a mennyei csarnokok dicsőséges lakosa, * üdvözlégy, mert jutalmad bőséges a mennyekben, * üdvözlégy, mert örömöd örökkévaló a szentek lakóhelyein, * üdvözlégy, mert számunkra is állandóan közbenjársz, hogy örömöt, kegyelmet és dicsőséget kapjunk, * üdvözlégy szent Mária Magdolna társapostol, aki minden jónál jobban megszeretted az édes Urat, Jézust.

13. konták

Ó, asszonyok csodás és csodálatos ékessége, minden keresztény dicsérete és örvendezése, az apostolokhoz hasonlónak mutatkozó kenethozó asszony, dicsőséges Mária Magdolna! Fogadd el jelen imádságunkat, és ments meg minket minden testi és lelki bajtól és szomorúságtól, és a ránk törő látható és láthatatlan ellenségektől, és közbenjárásoddal irányíts mindenkit a mennyek országa felé, akik meghatottsággal és szeretettel énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták