Akathiszt szent Marina nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Antiochiában született. Anyja halála után pogány atyja egy nő gondozására bízta, aki keresztény hitben nevelte Marinát. 15 éves korában, hitének bátor megvallása miatt a helytartó megostoroztatta, börtönbe záratta, és 270-ben lefejeztette.

Ünnepe: július 17.

Konták, 3 hang

A szüzesség szépségét bírván ékességül, ó szűz, * hervadhatatlan koszorúra lettél méltóvá, Marina, * s vértanúi véred bíborába öltözve, * a gyógyítás csodáival kezdtél tündökölni, * miért is Alkotódnak kezéből * a győzelem koronáját is elnyerted, vértanúnőnk!

1. konták

Istentől a pogány nemzedékből kiválasztott, Krisztus bölcs mennyasszonyának, Antiochia város mennyei védelmezőjének, hálaadó énekeket mondunk neked, a hozzád imádkozók, ó szent és sokat szenvedett Marina nagyvértanúnő. Te pedig, bátorságod lévén az Úrhoz, minden bajtól, rossztól és betegségtől szabadíts meg bennünket, akik szeretettel hangoztatjuk:

Üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője, ismervén jóságos beleegyezésedet, szent vértanúnő, Krisztus hitéért legyőzhetetlen vértanúnőnek nyilvánított téged. Te ugyanis a test jóságától és a lélek szépségétől ragyogtál bálványimádó atyád házában, de a kegyelem fényétől felvilágosítva, az igaz hitet megismerted, az atyai istentelenséget elvetve. Mi pedig, elcsodálkozva Istennek rólad való ilyen gondviselésén, a szívek meghatottságában mondjuk neked:

Üdvözlégy Istentől kiválasztott leányka, * üdvözlégy, aki fiatalságodtól erényes élettel ékeskedtél, * üdvözlégy, aki ifjúságodtól a földi élet hiúságát megvetetted, * üdvözlégy, aki az igazi bölcsességet megszeretted, * üdvözlégy, a pogány tövisek között felnőtt szüzesség lilioma, * üdvözlégy, akit gyermek korodtól a mennyei kegyelem oltalmazott, * üdvözlégy, aki a szent tisztaságot és szüzességet jól oltalmaztad, * üdvözlégy, a keresztény szüzek példaképéül a mennyből kinevezett, * üdvözlégy, aki Krisztust egész szívedből megszeretted, * üdvözlégy, aki akaratlagos szenvedéseket tűrtél el az Ő nevéért, * üdvözlégy az igazhitű Egyház fényes ékessége, * üdvözlégy, mert nevedet az egész keresztény világon dicsőítik, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

2. konták

Látva arcod ékességét, az emberek csodálkoztak, nem ismervén lelked szépségét. Te pedig, szent szűz, a világ nyugtalanságát elvetve, értelmedet a magasságba emelted, és megkívántad, hogy vértanúi koszorúval ékesítsen fel az általad megszeretett Vőlegény-Krisztus, örömmel énekelvén Neki az éneket: Alleluja.

2. ikosz

A szent keresztség által még fel nem világosított értelmedet, szent Marina, felvilágosította az Úr, megtanítva téged, hogy az egy és igaz Istent dicsőítsd, istentelen atyád pedig megtagadott téged, de nem tudott elszakítani az igaz hittől, amelyben te megingathatatlanul tartózkodtál. Ezáltal bennünket is erősíts meg a hit és szeretet erényeiben, akik mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki fiatalságodtól angyali erkölcsöt szereztél, * üdvözlégy, aki ifjúságodtól magadat teljesen átadtad Istennek, * üdvözlégy, aki az erények jó illatát ifjúságodtól megszeretted, * üdvözlégy, aki a lélek és test szépségével sokakat csodálatba ejtettél, * üdvözlégy szűz, fiatal lányok láthatatlan segítője, * üdvözlégy a keresztény nép ékessége, * üdvözlégy, aki Isten országának igazságait felismerted, * üdvözlégy Krisztus megvallásának hőstettére a mennyből kiválasztott, * üdvözlégy, aki a jámborságot magadban felnevelted, * üdvözlégy, aki a bálványimádás csábítását leleplezted, * üdvözlégy boldogságos, akit Krisztus hitéért a földi atya üldözött, * üdvözlégy a Mennyei Atya tisztes leánya, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

3. konták

Erővel felöveztetve a magasságból, le tudtad győzni a kísértést, amikor a keresztények üldözője Olimbrosz helytartó elcsodálkozott szépségeden, és feleségül kívánt téged venni, hízelgő szavakkal győzködve téged, hogy mutassál be áldozatot a bálványoknak. Te pedig, e világ dicsőségét megvetve, kereszténynek vallottad magad, és elvetetted a földi vőlegényt, a halhatatlan Vőlegényt, az életadó Krisztust keresve. Ilyen bátorságodon csodálkozva, énekeljük a téged megerősítő Úrnak az éneket: Alleluja.

3. ikosz

Bírván szívedben a Krisztusba vetett erős hitet, mint juhot a leöletésre, vezettek a kínzó bíró elé, dicsőséges Marina, ahol bátran hirdetted a mindenek mindenható Istenét a nép előtt, és isteni erőtől megerősítve, az istentelen bírókat megszégyenítetted. Fogadd el tehát a szeretetünkből neked felajánlott dicséreteket:

Üdvözlégy aki a sokisten-hit hamisságát megvetetted, * üdvözlégy az igaz hit harcosa, * üdvözlégy, aki ifjúságodtól megvetetted a bálványimádást, * üdvözlégy, aki az igaz istentiszteletet mindhalálig megszeretted, * üdvözlégy, aki a mennyein kívül más vőlegényt ismerni nem akartál, * üdvözlégy, aki megőrizted szüzességed tisztaságát, * üdvözlégy, aki kínzódnak, Olimbrosznak gondolatait összezavartad, * üdvözlégy, aki az ő haragjától nem féltél, * üdvözlégy Krisztusért szelíd és szenvedő galamb, * üdvözlégy, akit Isten Fia hívott meg az Ő hitének és kegyelmének csodás világosságára, * üdvözlégy, aki erényes életeddel a Szentlélek edényévé lettél, * üdvözlégy, Antiochiában Istentől meggyújtott fényt árasztó csillag, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

4. konták

A dühösség viharától letartatva, az esztelen kínzó megparancsolta, hogy testedet adják át a kegyetlen kínoknak, akkor az ellenség fegyvere tehetetlenné vált, és véreddel a föld megszentelődött. Te pedig, elszenvedve a gonosz kínzásokat, a jövendő jutalomra tekintve, és, hogy mindent megtehetsz az Úrban, meghatottsággal hangoztattad a téged megerősítő Krisztus Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván tőled az istentelen kínzó Krisztus hitének bátor megvallását, börtönbe zárt téged, ahol maga a sötétség fejedelme jelent meg kígyó alakban, meg akarván téged rémíteni. Te pedig, a kereszt erejével megerősített tiszta szűz, magának az ördögnek támadását verted vissza, és kegyelmet nyertél, hogy elűzd a tisztátalan lelkeket, és az ellenséges erőt megsemmisítsd. Ezért mi is, hallván, hogyan szégyenült meg az ördög, a szűztől legyőzetve, örömmel hangoztatjuk neked, így:

Üdvözlégy, aki bátran odaálltál az igaztalan bíró elé, * üdvözlégy, aki kereszténynek vallottad magadat, * üdvözlégy, aki a hitetlenek rosszaságától nem rémültél meg, * üdvözlégy szent szűz, aki kínzóidat megszégyenítetted, * üdvözlégy, aki a bátor férfiaktól is erősebb voltál, * üdvözlégy, aki Krisztusért börtönbe zárást tűrtél el, * üdvözlégy, aki a kereszt erejével az ördög fejét széttapostad, * üdvözlégy, aki testben lévén, a testnélküli ellenséget legyőzted, * üdvözlégy, az ördög fondorlatait legyőző, * üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek igazi résztvevője, * üdvözlégy, mert jutalmad nagy a mennyekben, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló, Marina, amikor a börtönbe zárva, örvendezve dicsérted Krisztust, vőlegényedet. Ezért, a keresztnek és galambnak csodálatos látványára méltatott téged az Úr, és meggyógyított téged minden sebedtől, örömet adva, és az új küzdelemre megerősítve. Ezért kérjük: orvosold mindazoknak a bűnös sebeit, akik tisztelnek téged, és éneklik Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látva Olimbrosz helytartó szent Marinát, a börtönből egészségesen és fényesen kivezetve, gonoszul megdühösödött, és újra átadta őt a kínzásra, megparancsolva, hogy szegezzék fel a fára, és égő fáklyákkal égessék testét. De az anyagi tűz nem tudott kimeríteni téged, szent leányzó, mert az isteni szeretet tüze által megvilágítva, és a három ifjúhoz hasonlóvá lévén, legyőzted ezt a tüzet. Ezért, mentsd meg a téged minden tisztelőt az elviselhetetlen örök tűztől, akik így énekelnek:

Üdvözlégy, aki az igaz hit diadalát saját véreddel erősítetted meg, * üdvözlégy, mert maga az Úr tekintett le a mennyből szenvedéseidre, * üdvözlégy, aki a börtönben csodálatos látványra lettél méltatva, * üdvözlégy, aki Urad tisztes keresztjét megláttad, * üdvözlégy, aki hordoztad testeden Krisztus sebeit, * üdvözlégy, akit mindezektől a sebektől az Úr meggyógyított, * üdvözlégy, akit a vértanúság küzdelmére a mennyből erősítettek meg, * üdvözlégy, aki isteni fénytől ragyogtál, * üdvözlégy, akit Krisztusért földi tűzzel égettek, * üdvözlégy, aki szívünket isteni tűzzel gyújtod fel, * üdvözlégy, aki a kegyetlen Béliárt legyőzted, * üdvözlégy, mert az alvilág erői félnek dicsőségedtől, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

6. konták

Csodáknak és Isten dicsőségének hirdetőjeként jelentél meg, Marina nagyvértanúnő, amikor a kínzó belevetett téged a vízbe, megparancsolva, hogy megkötözve fojtsanak téged bele. Akkor az Úr az egész népnek jelt adott: a vértanúnő feje fölött elmondhatatlan fény ragyogott, tüzes oszlop jelent meg a kereszttel, és fehér galamb arany koszorúval. És hang hallatszott felülről, mondván: „Béke veled Krisztus mennyasszonya, Marina, most megkapod a hervadhatatlan koszorút az Úr kezéből, és megpihensz a mennyek országában.” Ezért mi dicsőítjük Istent, Aki ilyen kegyelmet adott neked, és énekeljük Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, mint fényt árasztó csillag, és Isten kegyelmével elűzted a sokistenség sötétségét, szent Marina, felvilágosítva sok embert, akik látták Istennek benned megjelent csodáit, akkor a férfiak és nők nagy sokasága hitt Krisztusban, és elnyerték a vértanúi kimúlást, saját vérükkel megkeresztelve. Világosíts fel bennünket, a bűnös ködtől elhomályosultakat is, ó Marina, és a le nem alkonyodó fénnyel világosítsd meg a téged magasztalókat, és akik neked ilyeneket énekelnek:

Üdvözlégy, aki a szenvedésekben, mint arany a kemencében megtisztultál, * üdvözlégy, aki tűrésedben a gyémántnál keményebbnek mutatkoztál, * üdvözlégy, aki a pogány szolgálatot legyőzted, * üdvözlégy, aki az istentelenek előtt hirdetted az Isten erejét, * üdvözlégy, aki az összegyűltek lelkét isteni fénnyel világosítottad meg, * üdvözlégy, aki az igaz hitre sokakat elvezettél, * üdvözlégy Krisztus hitének csodálatos harcosa, * üdvözlégy, aki az Isten dicsősége iránti buzgóság tüzétől égtél, * üdvözlégy a mennyei lakóhelyekre felrepült szeplőtelen galamb, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

7. konták

Mi, akik dicsőíteni akarjuk küzdelmeidet és a csodákat, dicsőséges nagyvértanúnő, megemlékezünk a zsoltáros szaváról, amelyet régen, az Úr Lelke által megvilágítva, prófétailag énekelt: „Tűzön és vízen mentünk át, és kivezettél bennünket a nyugalomra.” Te pedig, szent Marina, ezt valóban betöltötted, mert tűzzel és vízzel lettél megkísértve, és a láthatatlan ellenséget leverve, bementél a mennyei csarnokba Krisztussal, vőlegényeddel, énekelve Neki: Alleluja.

7. ikosz

Mint új világító ragyogtál fel az égbolton az egész keresztény nemzedéknek, szent Marina vértanúnő, amikor fejedet véve, lelkedet átadtad Krisztusnak, vőlegényednek. Ezért mi, jámboran megemlékezve szenvedéseidről és küzdelmeidről, szeretettel mondjuk neked, így:

Üdvözlégy, aki a hitet, reményt és szeretetet mindvégig megőrizted, * üdvözlégy, mert a testi haláltól nem rémültél meg, * üdvözlégy, mert az Egyház fejéért Krisztusért, örömmel hajtottad fejedet kard alá, * üdvözlégy, mert az Úr kezéből elvetted a dicsőség koszorúját, * üdvözlégy, mert kínjaidat látva, az emberek sokasága tért Istenhez, * üdvözlégy, mert kimúlásod felvilágosította az elhomályosult értelmeket, * üdvözlégy, akit a kínok tűzén és vízén keresztül a mennyei nyugalomba vezettek el, * üdvözlégy, aki a kegyelem folyamait árasztod ki a hívőknek, * üdvözlégy, mert halálodban sok és nagy csodákat tettél, * üdvözlégy, akit a mennyben hervadhatatlan koszorúval ékesítettek fel, * üdvözlégy evangéliumi okos szűz, akinek égő lámpája van, * üdvözlégy, akit a vértanúi hadsereghez soroztak, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

8. konták

Földi vándorlásodat bevégezve, és a vértanúság útját megjárva, szent Marina vértanúnő, eljutottál a Világosság országába, de a hozzád szeretettel imádkozó embereket nem hagytad el, mert kegyelmet nyertél, hogy legyőzd az emberi nem ellenségét, és orvosold lelkünk és testünk sok baját. Ezért hálásan dicsérünk téged, és a téged megdicsőítő Istennek énekeljük az angyali éneket: Alleluja.

8. ikosz

Az összes mennyei erők megörültek, énekelve Istent, Aki neked, szent Marina ilyen bátorságot és megingathatatlan erősséget adományozott Krisztus hitének megvallásában. Ezzel, a halál után is sértetlenül megőrződött tisztaságos tested, Isten akaratából Antiochia városában lett eltemetve, a csodák bőségét forrásozva, a te közbenjárásodhoz hittel menekülőknek, és imádságosan neked hangoztatóknak:

Üdvözlégy, akit Isten dicsőségesen felmagasztalt az ereklyék romlatlansága által, * üdvözlégy, mert ereklyéidtől félnek az ördögök, * üdvözlégy, mert tisztes ereklyéid Antiochia városában sok csodával dicsőültek meg, * üdvözlégy, mert ezek által a nagy Konstantinápoly is megszentelődött, * üdvözlégy, mert tisztes ereklyéidet az Úr mostanáig megőrizte Itália földjén, * üdvözlégy, mert tetszett Istennek, hogy jobb kezedet Áthosz szent hegyére vigyék, * üdvözlégy minden igazhitű keresztény oltalmazója, * üdvözlégy, mert közbenjársz nekünk örömért és örök kegyelemért, * üdvözlégy dicsőséges csodatevő, * üdvözlégy, mert az imádság tüzével az ellenséges nyilakat megégeted, * üdvözlégy, mert a téged szeretőktől a bajokat és szomorúságokat elűzöd, * üdvözlégy, aki gyors segítséget adsz minden téged hívónak, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

9. konták

Minden igazhitű ember hirdeti kegyelmes segítségedet országunknak, mert a legrégibb időktől mostanáig az atyák és anyák adják nevedet lányaiknak, és arcod ábrázolásának csodáit magasztalták templomainkban. Ezért téged, igazán boldognak mondva, énekeljük az általad csodát tevő Istennek: Alleluja.

9. ikosz

E világ szónokai nem tudják méltóképpen dicsérni szenvedéseidet és erényeidet, Marina nagyvértanúnő. Ezért mi is, méltatlanok, kívánva megénekelni az Uralkodót és Életadót, Aki neked erőt adott, hogy magának az ördögnek erősségétől se félj, és a kínzókat legyőzd, kérünk téged: tekints le szívünknek erre a sóhajtására, és légy számunkra elválaszthatatlan segítség, minden jót megadván közbenjárásod által, minden, téged így éneklőnek:

Üdvözlégy paradicsomi szépségtől ragyogó szűz, * üdvözlégy, Isten kegyelmétől felnövekedett jó illatú liliom, * üdvözlégy, az ellenség minden kötelékét és hálóját szétszaggató vértanúnő, * üdvözlégy jó gyümölcsű olajfa, amely az irgalom olaját bőségesen forrásozod nekünk, * üdvözlégy a szeplőtelenségnek és tisztaságnak temploma, * üdvözlégy a bűnösök üdvösségéért buzgó közbenjáró a mennyei Atyánál, * üdvözlégy a börtönökben és bilincsekben levőknek vigasztalója, * üdvözlégy aki a Krisztusért szenvedő embereknek az égbe vezető utat megmutattad, * üdvözlégy, aki a tisztátalan lelkek ellen az Úrtól hatalmat nyertél, * üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy az ellenséges támadásokban Krisztus Istenhez meneküljünk, * üdvözlégy a kegyetlen betegségek elűzője, * üdvözlégy gyógyíthatatlan betegségek meggyógyítója, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

10. konták

Üdvözíteni akarván mindenkit, tetszett az Úrnak, hogy szent ereklyéidet, ó Marina nagyvértanúnő, megőrizze minden hívő vigasztalására, mert, Keletről felragyogva, most Nyugat országaiban világosítasz meg minden, téged tisztelőt, és akik gyógyítást hozó ereklyéidhez járulnak, hogy az emberek csodáid és imádságaid által támadjanak fel a bűnös életből a szent életre, énekelve Teremtőjüknek és Istenüknek: Alleluja.

10. ikosz

Imádságaid falával, Marina nagyvértanúnő, oltalmazd hazánkat és minden benne élő és küzdő hívőt, vezesd az igaz úton a mennyek országába, mert neked adatott a kegyelem, hogy imádkozzál az igazhitű emberekért, nemcsak a Görög földön, hanem minden keresztény országban. Ezért, fogadd el tőlünk is szeretettel a hálaadó dicsőítést:

Üdvözlégy, mert általad Krisztus nevét a világon megdicsőítik, * üdvözlégy, mert általad a hívők örök javakra lesznek méltókká, * üdvözlégy, mert íme az angyalok veled örvendeznek a mennyben, * üdvözlégy, mert az emberek is dicsőítenek téged a földön, * üdvözlégy, aki minden igazhitűt az üdvösség útjára irányítod, * üdvözlégy, aki a bűnösöket bűnbánatra oktatod, * üdvözlégy, mert az emberek szeretettel magasztalnak, * üdvözlégy országunkért Isten és a Legszentebb Istenszülő előtt közbenjáró, * üdvözlégy a szüzeknek és asszonyoknak kegyelmes, Istentől ajándékozott segítő, * üdvözlégy országunk minden emberéért buzgó imádkozó, * üdvözlégy, aki a téged szeretőknek szent szeretettel fizetsz vissza, * üdvözlégy, aki a mennynek és a földnek Királynőjével az egész világért imádkozol,, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

11. konták

Az egy és igaz Istennek éneket ajánlottál Marina, nemcsak szóval, hanem magad akarati áldozatra hozatalával, mert utánozva az érettünk keresztre feszült Krisztust, lelkedet adtad az igaz hitért, és elrepültél, amint a galamb a mennyei lakásokba a tisztaság és istenszeretet szárnyaival. Most pedig, az angyalokkal és minden szenttel örvendezve, énekeled az emberszerető Istennek a győzelmi éneket: Alleluja.

11. ikosz

Felragyogva számunkra, mint sokfényű csillag, imádságaiddal az ördögi sötétséget elűzöd, szent Marina nagyvértanúnő, ezért kérünk téged: a szenvedélyektől elhomályosult szívünket világosítsd meg, és adj isteni kegyelmet, kérdd számunkra az irgalmas Istennél a bűnök bocsánatát, hogy hittel, lelki örvendezéssel és szeretettel hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Krisztus Egyházának fényességes csillaga, * üdvözlégy a világot megvilágosító világosság, * üdvözlégy el nem homályosodó fényben lélekkel jelenlévő, * üdvözlégy, mert a kegyelem által a Nap fényénél is jobban ragyogtál, * üdvözlégy, mert anyagtalan fényességgel világosítod meg a lelkeket, * üdvözlégy, mert a tévelygőket az igazság útjára tanítod, * üdvözlégy ki nem alvó lámpa az Úr trónja előtt, * üdvözlégy, aki küzdelmeid fényével az egész mindenséget beragyogod, * üdvözlégy fényességes, a kegyelemmel mint a világosság ruhájával felöltöztetett, * üdvözlégy a Háromságos fénytől ragyogó, * üdvözlégy Istentől meggyújtott világító, * üdvözlégy, mert látod most a kimondhatatlan világosságot, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

12. konták

Kegyelemmel telik el a Vatopédi kolostor, birtokolván a kifogyhatatlan kincset, jobb kezedet, Marina nagyvértanúnő, amelyből a gyógyítások isteni olaja forrásozik a világnak, és elűzetnek az ördögi seregek szent neved segítségül hívása által. Ezért bennünket is, emlékedet fényesen ünneplőket, tölts el kegyelemmel imádságaid által, hogy együtt énekeljük a csodákat megadó Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a szentjeiben csodálatos Istent, boldognak mondunk téged Krisztus mennyasszonya és Marina nagyvértanúnő, tiszteljük szenvedéseidet, dicsérjük hosszú türelmedet, és legyőzhetetlen bátorságodat, dicsérjük vértanúi kimúlásodat. Te pedig, a földön Isten erejével legyőzted a szemeid előtt megjelent ördögöt, most pedig a dicsőség Királyának trónja előtt állsz, imádkozzál értünk, hogy mentsen meg minket az Úr az ördögi tettől, és minden bajtól, akik tiszteljük szent emlékedet és így énekelünk:

Üdvözlégy Isten kegyelmétől megdicsőített, * üdvözlégy, aki a mennyei Atya házában magadnak lakóhelyet készítettél, * üdvözlégy, aki együtt szenvedtél vőlegényeddel, Krisztussal, * üdvözlégy, aki méltóvá lettél a szentek boldogságára, * üdvözlégy keresztény szüzek ékessége, * üdvözlégy a felső világ méltó lakosa, * üdvözlégy, akit a Krisztusba való hit megvallása meg nem rémített, * üdvözlégy, aki a vértanúkkal és minden szenttel örvendezel, * üdvözlégy Isten kedveltje, aki a nagy szentek életének vagy részese, * üdvözlégy, mert Isten minden kiválasztottjával mindig örvendezel, * üdvözlégy, mert a mennyben bátorsággal állsz Isten előtt, * üdvözlégy minden keresztény ember csodás segítője, * üdvözlégy Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya.

13,. konták

Ó, csodálatos és tiszta galamb, szent Marina nagyvértanúnő, Krisztusnak minden dicséretre méltó mennyasszonya, fogadd el ezt a kis imádságot a téged szeretőktől, és Istenhez intézett kedves imáid által ments meg a látható és láthatatlan ellenségektől, és minden lelki és testi bajtól szabadíts meg, és közbenjárásod által az örök kíntól őrizz meg, hogy méltókká legyünk veled a paradicsomi lakásokban énekelni Istennek a győzelmi éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták