Akathiszt szent Ménász nagyvértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Egyiptomi származású katona volt. A keresztények üldözése miatt kilépett a hadseregből, és a pusztában élt vadállatok között, imádkozva. Elfogták, és mivel nem akart hittagadó lenni, 300 körül lefejezték.

Ünnepe: november 11.

Tropár, 4 hang

A te szent vértanúid Uram, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek tőled Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóikat megszégyenítették, * és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték, * az ő imádságaik által, * üdvözítsd Jóságos, a mi lelkünket!

1. konták

Kiválasztott csodatevő, és a szomorúságokban gyors segítség, szent Ménász nagyvértanú, dicsőítő énekeket hozunk neked szívünkből, mi méltatlanok, te pedig, mivel bizodalmad van az Úrhoz, minden bajtól oltalmazd meg, akik neked hangoztatják: Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

1. ikosz

Testben élő angyalként jelentél meg a földön, ó dicsőséges Ménász, mert Krisztus igéjét tiszta lelkeddel felfogva a pusztába távolodtál, a bálványimádó istentelenségtől elfutva, ahol, mint egy testnélküli szolgáltál Istennek. Mi pedig, megemlékezve csodálatos életedről, örömmel énekeljük neked:

Üdvözlégy Krisztus Egyházának fénylő csillaga. * Üdvözlégy, az Igazság Napjának kegyelmes fénysugara. * Üdvözlégy szent életeddel a hívőket felvilágosító szent világító. * Üdvözlégy, aki megtanítasz Isten parancsainak teljesítésére. * Üdvözlégy, aki az igazaknak a keresztény jámborság példáját mutatod. * Üdvözlégy, aki Krisztus világosságához irányítod a tévelygőket. * Üdvözlégy a helytelenül gondolkozók értelmessé tevője. * Üdvözlégy, a pénzszerető szívek megjavítása. * Üdvözlégy, aki lelkünket lelki békével gyönyörködteted. * Üdvözlégy, aki a szomorúságokban mindig vigasztalsz bennünket. * Üdvözlégy, a bajoktól gyors menekülés. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

2. konták

Látván városodban a pogány sokistenség uralmát, igaz lelkeddel elgyengültél, ó dicsőséges Ménász, a bűnös sötétség között erényes életeddel, mint világító ragyogva, szüntelenül énekelted az Úrnak: Alleluja.

2. ikosz

Isten parancsainak teljesítése által világos értelmet bírván, ó Krisztus vértanúja, életedet szeplőtelenül élted a törvényszegő emberek között, nappal és éjjel szeretettel szolgálva az Úrnak. Mi pedig, a téged megerősítő Istent dicsérve, szívűnkből ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki a hívőket a keresztény reménységre tanítod. * Üdvözlégy, aki az ellenséges hálókat közbenjárásoddal szétszaggatod. * Üdvözlégy, aki imádságaid édességével szomorúságainkat feloldod. * Üdvözlégy, aki csodálatos életedben a csüggedőket a bátorság italával megitatod. * Üdvözlégy Isten parancsainak hűséges megtartója. * Üdvözlégy a jámborságnak és az igaz hitnek erős buzgólkodója. * Üdvözlégy, aki, a téged tisztelőket szeretettel oltalmazod. * Üdvözlégy, aki a kísértésekben mindig segítesz nekünk. * Üdvözlégy a lelki olaj dicsőséges olajkészítője. * Üdvözlégy kegyelemmel megtelt tisztes edény. * Üdvözlégy, aki csodáid folyamaival az igazhitűeket megitatod. * Üdvözlégy, aki imáid olajával lelki sebeinket megkened. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

3. konták

Isten ereje által oktatva, a világi dicsőséget és a hadi tisztséget Krisztusért elhagytad, és a pusztákban és hegyekben az Úrnak kegyeskedtél szolgálni, amint az angyal, szüntelenül hangoztatva Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Isten dicsőségéért buzgóságtól égő szívet bírván, bátorsággal álltál az istentelen fejedelem elé, ó Krisztus vértanúja, leleplezve a bálványimádó értelmetlenséget. Ő pedig, a dühösségtől fellángolva, és nem tűrve az ajkaidból származó kegyelem szavait, sok kínra adott át téged. Mi pedig, megemlékezve hitvallásod küzdelméről, szeretettel hangoztatunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, akit törvénytelen kezek tövissel sebeztek meg. * Üdvözlégy, akit a hitvallás miatt tűzzel égettek. * Üdvözlégy, aki eltűrted tagjaid levágását. * Üdvözlégy, mert éles tűkkel elvert tested volt. * Üdvözlégy, mert kalapáccsal a fejeden kegyetlenül vertek. * Üdvözlégy, mert Krisztusért sok sebet kaptál. * Üdvözlégy, mert küzdelmeid asztaláról a hívőket bátorsággal elégítetted ki. * Üdvözlégy, aki a kísértésekben türelemre tanítasz bennünket. * Üdvözlégy, aki szenvedéseiddel sokakat Krisztushoz fordítottál. * Üdvözlégy, aki legyőzted a hóhérokat hited erősségével. * Üdvözlégy, aki küzdelmedben a lelki erősség példáját mutattad. * Üdvözlégy, aki a bálvány istentelenség hiúságát megszégyenítetted. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

4. konták

Krisztus Egyházára támadt üldözés vihara elmúlván, Nagy Konstantin idejében, Alexandriában a keresztények dicsőséges neved tiszteletére templomot építettek, ó minden tiszteletre méltó Ménász, ahol el is helyezték tisztes ereklyéidet, amelyek előtt mi is meghajolva, énekeljük a szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván hitvallásod küzdelméről, ó dicsőséges vértanú, buzgó szeretettel énekelünk téged, és, magasztalva csodálatos türelmedet, meghatottsággal hozunk neked ilyen énekeket:

Üdvözlégy, aki szegénységünket hittel meggazdagítod. * Üdvözlégy, aki kegyelmes közbenjárásodat mutatod a hívőknek. * Üdvözlégy, aki megnyitod számunkra a lelki béke kincstárát. * Üdvözlégy, aki megoltalmazod a városokat és falvakat, amelyekben nevedet tisztelik. * Üdvözlégy keresztény házak védelmezője a tűzvésztől. * Üdvözlégy igazságtalanul szenvedők vigasztalója. * Üdvözlégy utasok jó vezetője. * Üdvözlégy a tengeren hajózók biztos vezetése. * Üdvözlégy, aki megmented a hívőket a váratlan haláltól. * Üdvözlégy szomorúak kegyelmes közbenjárója. * Üdvözlégy a gondokban nekünk mindig segítő. * Üdvözlégy, aki imádságaid által szomorúságainkat örömre fordítod. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

5. konták

Istentől küldött csillagként töltötted el életedet, ó minden dicséretre méltó Ménász, nappal és éjjel lángoló szeretettel dolgozva az Úrnak. Ezért végül vértanúi küzdelemmel pecsételted meg hitedet, és a dicsőség halhatatlan koszorúját vévén át Istentől, a mennyekben a szentek seregeivel énekeled Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látván szomorúságainkat és betegségeinket, ó boldogságos Ménász, az Úr trónja előtt állva, közbenjársz értünk, és szüntelen imádságaiddal minden bajtól és támadástól megoltalmazod neved tisztelőit. Ezért, most is oltalmazd meg a közbenjárásodhoz folyamodókat, hogy mindig ilyeneket hangoztassunk neked:

Üdvözlégy, a hívők megszégyeníthetetlen közbenjárása. * Üdvözlégy, a szenvedők jeles segítsége. * Üdvözlégy Isten előtt kegyelmes közbenjáró értünk. * Üdvözlégy Isten törvényének erős buzgólkodója. * Üdvözlégy az imádság Istenhez intézett jó illatú tömjénje. * Üdvözlégy, a Szentháromság kiválasztott edénye. * Üdvözlégy imádságaid által az ellenségeskedésben levők kibékítője. * Üdvözlégy, aki az igazakat békével és szeretettel veszed körül. * Üdvözlégy, aki igaz életed által megtanítasz a jámbor életre. * Üdvözlégy, a jótettek állandó elősegítője. * Üdvözlégy a bűnbánat jó tanítója. * Üdvözlégy el nem alvó imádkozó értünk. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

6. konták

Isten igazságának hirdetőjeként jelent meg egy általad jótéteményekkel elhalmozott zsidó ember, ó dicsőséges Ménász, mert ő, látva egy csodát, hogy egy keresztényt, aki kincsét törvénytelenül akarta elrejteni, leleplezted, kinyilvánítottad istentelenségét, és felvéve Krisztus hitét énekelte Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott annak a hébernek a szívében a keresztény igazság fénye, amikor csodásan visszatérítetted, ó jó-győzelmű Ménász, az ő kincsét, amelyet barátja egy keresztény törvénytelenül elrejtett: mert közbenjárásoddal a rossz jóra fordult: a héber ugyanis a keresztséget, a keresztény pedig bűnei bocsánatát nyerte el. Mi pedig, erről a csodálatos fordulatról megemlékezve, szívből mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki imádságaiddal a rosszat jóra változtatod. * Üdvözlégy, aki a gonosztevőket is bűnbánatra fordítod. * Üdvözlégy a szenvedélyektől elvakítottak felvilágosítója. * Üdvözlégy Isten igazságának erős buzgólkodója. * Üdvözlégy, aki közbenjárásoddal a rossz utakat kijavítod. * Üdvözlégy, aki lépteinket az Úr törvényének kikötője felé irányítod. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának jeles ékessége. * Üdvözlégy Isten szolgáinak mindig való segítsége. * Üdvözlégy el nem alvó imádkozó értünk. * Üdvözlégy Istentől a szomorúságokban adott védelmező. * Üdvözlégy csodák kifogyhatatlan forrása. * Üdvözlégy emléked tisztelőinek kegyelmes vigasztalója. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

7. konták

Ki akarván nyilvánítani a világnak kegyelmed kifogyhatatlan forrásait, Krisztus Istenünk, közbenjáróknak és Hozzád bátorságos imádkozóknak ajándékoztad nekünk szent vértanúidat, akik hitük erősségét, vérükig kínt szenvedve bizonyították be, akikben Téged, az egyedül jóságos Istent dicsőítve, meghatottan hangoztatjuk Neked: Alleluja.

7. ikosz

Az Újszövetség evangéliumi kegyelmétől szíved megtelve, ó Ménász nagyvértanú, az Isten iránti szeretet tüzétől egészen elégő áldozattá lettél, és a szent vértanúk seregéhez számláltattál, akikkel a Mindenható trónja előtt állva, imádkozz az emlékedet hittel tisztelőkért, akik téged ilyen énekekkel mondanak boldognak:

Üdvözlégy, az Úr dicsőséges vértanúja. * Üdvözlégy Krisztus jó-győzelmű harcosa. * Üdvözlégy a keresztények kegyes oltalmazója. * Üdvözlégy értünk mindig való imádkozó. * Üdvözlégy betegségeink irgalmas gyógyítója. * Üdvözlégy a különféle csapásoktól szent megmentő. * Üdvözlégy, a szenvedélyekkel és ellenséges ravaszságokkal való harcban erős segítő. * Üdvözlégy, aki imádságaid által a bűnös támadásoktól bennünket megoltalmazol. * Üdvözlégy Isten adományainak igen gazdag kincstára. * Üdvözlégy lelki vigasztalással megtelt kehely. * Üdvözlégy, aki szomorúságainkat imádságoddal szétoszlatod. * Üdvözlégy, aki szívünket Isten iránti szeretettel gyullasztod fel. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

8. konták

Vándornak tűntél fel a földön ó dicsőséges Ménász, tiszta szívvel mindig az Urat keresve, ezáltal a vértanúi koronát elnyerve életedet dicsőségesen fejezted be. Most pedig, a mennyországban letelepedve, angyalokkal énekled Istennek az éneket: Alleluja.

8. ikosz

Istennek egészen megalázkodva, ó, jó-győzelmű Ménász, kár nélkül mentél át a földi kísértések tengerén, és az isteni nyugalom kikötőjét elérve, a mennyei Atya lakóhelyein telepedsz le. Ezért rólunk is, akik emlékedet tiszteljük, emlékezzél meg Isten trónjánál, akik ilyen énekekkel tisztelünk téged:

Üdvözlégy, aki Isten szeplőtelen szolgálatának példáját mutatod. * Üdvözlégy, aki sokakat megerősítettél a hitvallás küzdelmére. * Üdvözlégy, aki most is tanítasz bennünket életeddel a türelemre. * Üdvözlégy, aki mindenkit keresztjének zúgolódás nélküli viselésére oktatsz. * Üdvözlégy a lelki szegénység tökéletes tanítója. * Üdvözlégy, aki az alázatosság fényességével világosítod meg szívünket. * Üdvözlégy, az igazhitű keresztények jeles harcosa. * Üdvözlégy, a hívő embereknek a támadásoktól és gonoszságoktól megoltalmazója. * Üdvözlégy, a szenvedők mindenkori segítsége. * Üdvözlégy, a betegek irgalmas gyógyulása. * Üdvözlégy Krisztusnak igen tiszteletre méltó vértanúja. * Üdvözlégy, az Úrtól nekünk ajándékozott oltalmazó. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

9. konták

Minden világi élvezetet kivetettél lelkedből, ó igen gazdag vértanú, ezért, a hadi tisztséget elhagyva, a mennyei Király katonájaként mutatkoztál, a hit erősségétől és igaz bátorságtól ragyogva. Most pedig, a mennyekben Krisztus Hadvezér előtt állva, az angyalokkal énekled: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják felismerni Krisztus erejét, amellyel, mint fegyverrel öltözködtél fel, ó dicsőséges Ménász, és tűrésedben legyőzted a törvénytelen hóhérokat. Mi pedig, alázatos szívvel és töredelmes lélekkel dicsőítve küzdelmedet, meghatottsággal hangoztatunk neked ilyen énekeket:

Üdvözlégy, az igaztalanul szenvedők vigasztalása. * Üdvözlégy, a sértegetők tevékeny értelmessé tevése. * Üdvözlégy, az erények gyümölcsét felnövesztett jó föld. * Üdvözlégy, aki tisztes szenvedéseid által Szíria földjét megvilágosítottad. * Üdvözlégy, aki halálod után sok dicsőséges csodát mutattál. * Üdvözlégy, a bálványimádó istentelenség között virágzó szent liliom. * Üdvözlégy, mint a bajok kemencéjében kipróbált arany. * Üdvözlégy, aki az evangéliumi igazág fényétől tündöklöttél. * Üdvözlégy, aki imádságaid forró sugarai által a hozzád folyamodókat meggyújtod. * Üdvözlégy, aki, a téged tisztelőket a váratlan bajoktól megoltalmazod. * Üdvözlégy Áthosz szent hegyének dicsősége. * Üdvözlégy az igazhitű emberek mindig való oltalma. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

10. konták

Csodálatosan ajándékoztál megmenekülést a tisztes ereklyéidhez hódolni járuló kereskedőnek: mert ő, egy törvénytelen pénzsóvártól halált szenvedve, általad pedig feltámasztva, Istennek énekelte: Alleluja.

10. ikosz

Falként és buzgó közbenjáróként jelentél meg annak a kereskedőnek, ó szent Ménász: mert őt, akit az aranyért megöltek, feltámasztva, az igaztalan gyilkost leleplezted. Mi pedig erről a csodáról megemlékezve, meghatottan énekeljük neked:

Üdvözlégy dicsőséges csodatevő. * Üdvözlégy kegyelmes közbenjáró. * Üdvözlégy a gonosztevők szörnyű leleplezése. * Üdvözlégy, a téged tisztelők mindenkori védelmezése. * Üdvözlégy a megölt kereskedő feltámasztója. * Üdvözlégy, aki a pénzsóvárt és gyilkost bűnbánatra fordítottad. * Üdvözlégy felajánlást tevők jóságos előmozdítója. * Üdvözlégy, a szívből adományozók buzgó közbenjárója. * Üdvözlégy gyors meghallgatója az ikonod előtt alázatosan imádkozóknak. * Üdvözlégy, a hívők védelmezője a gonoszság hálóitól és a gonosz emberektől. * Üdvözlégy, aki az élet támadásait könyörgéseddel lerontod. * Üdvözlégy, aki szomorúságainkat lelki békességgé fordítod. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

11. konták

Dicsőítő éneket hozunk neked, ó dicséretes vértanú, alázatos szívünk ajkait szeretettel megnyitva: dicsőítjük csodálatos életedet, dicsérjük vértanúi kimúlásodat, a téged megerősítő Istennek hangoztatva: Alleluja.

11. ikosz

Dicsőséges csodád megjelenésének fényével felvilágosítottad a pénz-sóvárság által elhomályosított Eutropius szívét, ó, szent, mert ő, egy neveddel ellátott, ajándékba neked készült ezüst tálat, kigondolva, hogy magának hagyja, a szerető szolgát, és azt a tálat a tenger mélyébe bedobva látta, de, közbenjárásod által a megmentett szolga újra visszakapva, hálaadó énekeket énekelt neked. Mi pedig, ezt a csodát dicsőítve, meghatottan hangoztatunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, aki Eutropius szívét bűnbánatra változtattad. * Üdvözlégy, aki azt a szolgát a tenger mélyében megőrizted. * Üdvözlégy, aki csodád megjelenésével a szomorúságot örömre változtattad. * Üdvözlégy, aki a hűséges szolgát a megfulladástól megmentetted. * Üdvözlégy, a szívükben igazak mindig való elősegítője. * Üdvözlégy, a nevedet tisztelőkért Istennél közbenjáró. * Üdvözlégy, aki megmentesz bennünket a gonosz támadásoktól. * Üdvözlégy, aki az igazhitű embereknek segítségedet mutatod. * Üdvözlégy, aki megtanítasz a helyes és tisztes életre. * Üdvözlégy a jó kezdetek befejezéshez segítője. * Üdvözlégy, aki megőrizel bennünket a bűnös botrányoktól. * Üdvözlégy, aki jóra irányuló kéréseinket üdvösségre teljesíted. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

12. konták

Megismerte irgalmas oltalmad kegyelmét, ó dicsőséges Ménász, egy Szófia nevű asszony: mert ő, templomodva menvén hódolásra, általad egy tisztességtelen törvénytelen katonától megmenekülve, hálásan hangoztatta Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve sok csodádat, ó minden dicséretre méltó nagyvértanú, megemlítjük a sántát és a némát, akik templomodban buzgón imádkoztak: mert nekik megjelenve, csodás módon gyógyítottál. Mi pedig, erről a csodáról megemlékezve, buzgón kérünk téged: sok törvénytelenségtől béna lábainkat erősítsd meg, és szívünk ajkait nyisd meg, hogy méltóan énekeljünk ilyen énekekkel téged:

Üdvözlégy, aki a béna lábát megerősítetted. * Üdvözlégy, aki a néma nyelv kötelékeit megoldoztad. * Üdvözlégy, aki sokak számára jószívű gyógyítóként mutatkoztál. * Üdvözlégy, aki dicsőséges csodákkal a hitetlenek sokaságát vezetted el a hitre. * Üdvözlégy Istenszeretők vidámsága és dicsérete. * Üdvözlégy vándorok kikötője és vigasztalása. * Üdvözlégy szegények kegyelmes táplálója. * Üdvözlégy özvegyek és árvák megszégyenülhetetlen oltalmazója. * Üdvözlégy igazak megmentője a támadásoktól és gonoszságoktól. * Üdvözlégy a téged tisztelők erős oltalmazása. * Üdvözlégy a bajokban levőknek jóságos vigasztalója. * Üdvözlégy szent segítő az élet bajaiban. * Üdvözlégy Ménász, sokat szenvedett vértanú.

13. konták

Ó, Krisztus szent és dicsőséges nagyvértanúja, Ménász, fogadd el most ezt a kis, buzgóságból neked hozott éneket, és imádságaiddal fedezd be a szent ikonodhoz folyamodókat és tisztes emlékedet hittel tisztelőket, hogy közbenjárásod által a gonosztól mindig betakarva lévén, életünk hátralevő idejét békében és jámborságban töltsük el, dicsérve a szentjeiben csodálatos Istent, énekelve az angyali éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.