Akathiszt szent Mihály főangyalhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Mennyei erők választott vezére, és az emberi nem védelmezője, hálaadó éneket hozunk neked, akik általad megszabadultunk a bajoktól: te pedig, mivel a dicsőség Királyának trónja mellett állsz, minden bajtól szabadíts meg minket, hogy hittel és szeretettel dicséretképpen mondjuk neked: Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

1. ikosz

Mint a tűzfényű angyali seregek elöljáróját, angyali nyelveken kellene téged dicsérni, ó Mihály: de, amíg általad értelmessé téve, megtanuljuk a testnélküliek beszédét, mégis, hallgasd meg az emberi, de hálaadó ajkakról ezeket:

Üdvözlégy, a világnak elsőnek alkotott csillaga. * Üdvözlégy, az igazság és igazságosság aranyos fénye. * Üdvözlégy, a nem-teremtett világosság fényeinek az angyali énekkarokban első befogadója. * Üdvözlégy, angyalok és főangyalok feje. * Üdvözlégy, akiben a legjobban fénylik a Háromságos Jobbkéz dicsősége. * Üdvözlégy, aki által az összes testnélküli lények seregei ékeskednek. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

2. konták

A hit szemeivel szemlélve a szellemi szépség nagyságát és villámhozó jobb kezed erejét, ó Isten főangyala, mi, mint földiek, és testtel körülvettek, csodálkozunk, a mindenek Teremtője iránt örömmel és hálával telünk meg, hangoztatva minden mennyei erőkkel: Alleluja.

2. ikosz

Tiszta, és minden szenvedélytől való értelmet esdj ki számunkra, ó csodálatos Mihály, a mennyei rendek vezére, hogy értelmünkkel a földiektől a mennyeiekhez emelkedve ezt a dicsőítő éneket énekeljük neked:

Üdvözlégy Isten kimondhatatlan szépségének és jóságának legközelebbi szemlélője. * Üdvözlégy, a legszentebb Háromság jóságos tanácsainak legigazibb tanácsosa. * Üdvözlégy, a Háromság örök ítéleteinek hűséges teljesítője. * Üdvözlégy, akinek szeretetétől csodálkoznak a mennyei seregek. * Üdvözlégy, akit hittel dicsőítenek a földi szülöttek. * Üdvözlégy, akitől rettegnek az alvilági erők. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

3. konták

Az Isten dicsőségéért való szilárd buzgóság erejét mutatva magadban, az angyali seregek élére álltál, ó Mihály, a gonoszságtól lihegő gőgös Hajnalcsillag ellen, akit, miután a sötét társaival együtt a mennyei magasságból a földalatti mélységbe letaszítottál, az általad dicsőségesen vezetett mennyei seregek vidámsággal, mint egy szájjal Isten trónja előtt hangoztatják: Alleluja.

3. ikosz

Az egész keresztény nép nagy védelmezőjének, és az ellenségekkel való harcban csodás segítőnek tart téged, ó Mihály főangyal: ezért, csodálatos oltalmadra méltónak lenni kívánkozva, ünnepnapodon ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki által a sátán, mint villám az égből leesett. * Üdvözlégy, aki által a megőrzött emberi nem felmegy a mennyekbe. * Üdvözlégy, a teljes-fényű mennyei világ csodálatos ékessége. * Üdvözlégy, akit a gonoszság semmiféle hatalma le nem győzött. * Üdvözlégy, aki Isten minden angyalával az igazságban és igazságosságban Isten kegyelme által mindörökre megerősödtél. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

4. konták

A kísértések és bajok viharától ments meg miket, ó angyalok fővezére, akik szeretettel és örömmel ünnepeljük a te fényes ünnepedet: mert te, a bajokban nagy segítő vagy, és a halál órájában a gonosz lelkektől oltalmazója és védelmezője vagy mindazoknak, akik a te, és a mi Urunknak és Istenünknek éneklik: Alleluja.

4. ikosz

Látván a te sátáni seregek elleni bátorságodat, minden angyali sereg örömmel lép nyomodba az Urának nevéért és dicsőségéért való harcban, hangoztatva: Ki olyan, mint Isten? Mi pedig, tudva, hogy a sátán a te lábaid alá lett vetve, neked, mint győzőnek mondjuk:

Üdvözlégy, aki által a béke és csendesség a mennyekben meghonosodott. * Üdvözlégy, akitől a gonoszság szellemei az alvilágig leestek. * Üdvözlégy, aki az angyali seregeket, és a láthatatlan világ erőt a gonoszság megsemmisítésére irányítod. * Üdvözlégy, aki a látható világ elemeinek a csatáját és háborgatását láthatatlanul megsemmisíted. * Üdvözlégy, aki csodásan együtt harcolsz az ég alatti gonoszság szellemeivel harcot folytatókkal. * Üdvözlégy, aki az ezen világ kísértéseiben és támadásaiban elgyengülteknek erős védelmezője vagy. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

5. konták

A nagy csodák Istentől eredő forrását mutattad meg nekünk a te templomodban, amely Khonéban van, mert, nem csak az azon helyen tartózkodó nagy és félelmetes kígyót semmisítetted meg erőddel, hanem, a minden testi betegséget meggyógyító víz folyását is feltártad, hogy mindnyájan a téged megdicsőítőnek, ó, angyalok vezére, hittel mondják: Alleluja.

5. ikosz

Hallván és látván téged az angyali seregek között, mint nagy világítót, ó csodálatos Mihály, Isten, és Isten Legszentebb Anyja után hozzád futunk: világosíts meg mindnyájunkat fényességed sugaraival, akik neked ezeket énekeljük:

Üdvözlégy, az Istentől választott nép vezére és oltalmazója a pusztában. * Üdvözlégy, a Mózes keze által a Sinai hegyen adott Törvény égi közvetítője. * Üdvözlégy, akinél Izrael bírái és vezérei erőt és oltalmat találtak. * Üdvözlégy, aki által a zsidó próféták és főpapok a mindentudó Istentől a látás adományát kapták. * Üdvözlégy, aki az istenfélő törvényadókat titkos bölcsességgel látod el. * Üdvözlégy, aki az ítéletet és igazságot cselekvőknek jóságot teszel szívébe. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

6. konták

Téged, az isteni ítéletek hírnökét, amikor meglátott egykor Mánoe, eltelt kételkedéssel és félelemmel, azt gondolva, hogy nem él ezután a földön: megtanítva lévén pedig feleségétől megjelenésed jóságától és szavaid szelídségétől, azon örömben, hogy Sámson fia meg fog születni, hálásan mondta Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Csodásan ragyogtál fel a dicsőséggel, ó Mihály, amikor emberi alakban Józsue, Nun fia előtt álltál, mondva: Vesd le sarudat lábadról, én vagyok Isten erőinek fővezére. Ezen a megjelenéseden elcsodálkozva, szeretettel mondjuk neked:

Üdvözlégy megkoronázott fejek fáradhatatlan őrzője. * Üdvözlégy, az ellentétes hatalmaknak, mint Isten rendeletével ellenkezőknek gyors megsemmisítője. * Üdvözlégy, a nép nyugtalanságainak megbékéltetője. * Üdvözlégy gonosz szokások láthatatlan elnyomója. * Üdvözlégy, mert megvilágosítod a kétkedőket a szennyes kételyek órájában. * Üdvözlégy, mert te kiragadod a veszélyes támadásoktól megkísértetteket. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az össze mennyei erőkkel együtt.

7. konták

Meg akarván mutatni mindenképpen az Uralkodó, hogy az emberek fiainak sorsa nem véletlen, hanem, állandóan az Ő kezében van, a földi országoknak védelmül és oltalmul adott téged, hogy a nemzeteket és népeket Isten örök országára készítsd elő: ezért mi, akik tudunk az emberek üdvösségére irányuló nagy szolgálatodról, hálásan mondjuk Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új csodákat mutatott nekünk általad a földön, ó fővezér, a minden csodák Alkotója, és Ura, amikor a te nevedre épített templomot a folyóvizek árjától megmentette, megparancsolva, hogy a patak hullámai a föld mélyébe menjenek: ezt látva a boldogságos Archipp, lelki gyermekeivel együtt hálásan mondták neked:

Üdvözlégy, Isten szent templomainak leronthatatlan öröme. * Üdvözlégy, Krisztus hitének ellenségei ellen szilárd oltalom. * Üdvözlégy, akinek parancsa által az elemek meghódolnak. * Üdvözlégy, aki által minden rossz szándék megsemmisül. * Üdvözlégy, aki a Mindenható trónjától a hívőknek örömet hozol. * Üdvözlégy, aki a hitetleneket az igazság és igazságosság ösvényére vezeted. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

8. konták

Erődnek különös csodáját látva magán Habakuk, amikor isteni intésre, ó, Isten fővezére, elragadva gyorsan elvitted őt Judeából Babilonba, hogy eledelt adjon a barlangba, az oroszlánok közé zárt Dánielnek: Miáltal elcsodálkozva erőd nagy tettén, hittel hangoztatta: Alleluja.

8. ikosz

Egészen a magasságokban vagy, Mihály, a dicsőség Királyának trónjánál állva, nem vagy távol a földiektől sem, állandóan küzdve az emberi nem ellenségeivel: miáltal a kívánatos mennyei hazába mindnyájan eljutni akarván, egyetértőleg mondjuk neked:

Üdvözlégy, a Háromszor-szent angyali ének vezetője. * Üdvözlégy a föld szülötteinek állandó készséges közbenjárója és oltalmazója. * Üdvözlégy, aki a gőgös fáraót a hitetlen egyiptomiakkal csodálatos módon megverted. * Üdvözlégy, aki a hívő zsidókat a pusztában dicsőségesen vezetted. * Üdvözlégy, aki által kialudt a babiloni kemence lángja. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

9. konták

Áthosz szent hegyének minden szerzetese örömteli félelembe jött, látva, hogy miként mentetted meg az istentelen aranyat szeretőktől dühösen a tenger mélységébe kővel belevetett istenfélő ifjút: miáltal kedvessé téve az ő hajlékát, amely neveddel ékeskedik, hálásan kiáltja az Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

A bölcsek szavai és a bölcselkedők gondolatai nem elegendők erődnek kibeszélésére, ó Mihály, hogy egy éjszaka hogyan öltél meg Szennakerib asszír király harcosai közül 185 ezret, hogy megbűnhődjön, hogy többé ne káromolja az Úr nevét: mi pedig, tisztelve buzgóságodat az igaz Isten nevéért, örvendezve mondjuk neked ezeket:

Üdvözlégy igazhitű harcosok legyőzhetetlen vezére. * Üdvözlégy gonoszok hadseregeinek félelme és leverője. * Üdvözlégy az igaz hit, és istentisztelet hirdetője. * Üdvözlégy, lélekromboló eretnekségek és szakadások kiirtója. * Üdvözlégy, aki a jámbor Makkabeusokat a harc mezején sokszor megerősítetted. * Üdvözlégy, aki az istentelen Antiochus Heliodorus vezért saját templomában tetted tönkre. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

10. konták

Üdvözíteni akarván minket, légy erős segítőnk, ó, Isten fővezére, megmentve és oltalmazva minket a bajoktól és támadásoktól, sőt a rossz szokásoktól és bűneinktől, hogy a hitben, a reményben és Krisztus szeretetében előhaladva, csodás segítségedért való örömmel, hálásan mondjuk az angyalok és emberek Uralkodójának: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagy a hívő emberek számára, ó Isten fővezére, és erős oszlop a látható és láthatatlan ellenségekkel való harcban: ezért, a rossz cselvetésektől általad megmenekülve, hálás szívvel és ajkakkal mondjuk ezeket:

Üdvözlégy legyőzhetetlen ellenharcos a hit ellenségei és a szent Egyház ellenfeleivel szemben. * Üdvözlégy, aki az evangélium alázatos hirdetőinek fáradhatatlanul sietsz segítségére. * Üdvözlégy, aki a pogányság sötétségében ülőket Krisztus hitének fényével megvilágosítod. * Üdvözlégy, aki a hamis bölcselkedés által oktalanná letteket az igazság és bűnbánat ösvényére irányítod. * Üdvözlégy, szörnyű megbosszulója azoknak, akik hiába veszik Isten nevét. * Üdvözlégy villámhozó megbüntetője azoknak, akik a szent hit titkain esztelenül gúnyolódnak. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

11. konták

Minden dicsérő éneket meggyőz csodáidnak sokasága, ó Isten fővezére, mivel általad nemcsak a mennyben és a földön, hanem, a sötét földalatti mélységekben is történnek azok, ahol az ősi kígyót az Úr erejének kötelékével kötözted meg, hogy annak gonoszságától megmenekedve, a mennynek és földnek Urát áldják, hangoztatván: Alleluja.

11. ikosz

Az istentisztelet igazsága és tisztasága fényt hozó szolgájaként jelentél meg, ó fővezér, amikor előre látva a sötétség szellemének cselszövéseit, megparancsoltad neki Isten nevében, hogy ne merészelje Isten halott vezérének: Mózesnek elrejtett testét megmutatni Izrael érzéki fiainak istenítés végett: ezért most, fényességes templomodat tisztelve, hálásan mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki az istenismeret tisztaságát az Ószövetség napjaiban a zsidók között megőrizted. * Üdvözlégy, aki a tévedések polyváját az új kegyelem napjaiban sokszor megsemmisítetted. * Üdvözlégy, a pogányok jóshelyeinek és bálványainak elpusztítója. * Üdvözlégy keresztény szerzetesek és hosszan tűrők megerősítője. * Üdvözlégy, aki a lelkileg erőtleneket Isten kegyelmének erejével töltöd el. * Üdvözlégy, aki a testileg elgyengülteket a hit fegyverzetével öltöztetted fel. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

12. konták

Kérj számunkra a mennyekből Istentől kegyelmet, akik legtisztább neved dicsőségére éneklünk, ó Mihály, hogy oltalmad alatt megárnyékoltatva teljes jámborsággal és tisztaságban éljünk, amíg a halál által a test kötelékeitől megszabadulva, méltókká leszünk megállni a dicsőség Királyának lángoló trónja előtt, és az angyali seregekkel mondjuk: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve sokféle csodáidat, ó Mihály, amelyet üdvösségünkért művelsz, kérjük a mindenek Urát és Uralkodóját, hogy az Isten dicsősége iránti buzgóság szellemét, amely benned van, semmiképp se gyengítse meg bennünk sem, akik ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki Isten hű szolgáit a megfelelő időben a hatalom magaslatára csodásan felállítod. * Üdvözlégy, aki a vakmerőket és méltatlanokat az erő és a dicsőség magaslatáról láthatatlanul letaszítod. * Üdvözlégy, aki az utolsó napon a választottakat a föld négy széléről össze fogod gyűjteni. * Üdvözlégy, aki által a bűnösök, mint a polyva, az Úr szavára, az örök tűzre adatnak. * Üdvözlégy, aki által a sátán az ő angyalaival együtt örökre a tüzes tóba vettetik. * Üdvözlégy, aki által az igazak a Mennyei Atya lakásaiba dicsőségesen bevezettetnek. * Üdvözlégy Mihály, nagy fővezér, az összes mennyei erőkkel együtt.

13. konták

Ó, főangyalok, és angyalok csodás vezére, az emberi nem üdvössége iránti csodálatos szolgálatodért fogadd el tőlünk a dicséretnek és hálaadásnak most neked felajánlott szavát, és, mivel teljes vagy Isten erejével, oltalmazz meg minket anyagtalan szárnyaiddal minden látható és láthatatlan ellenségtől, hogy az általad dicsőített, és téged megdicsőítő Úrnak állandóan mondjuk: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.