Akathiszt szent Mózes prófétához

/Fordította: Lakatos László atya/

A zsidó nép egyiptomi rabsága alatt született. Onnan Mádián földjére menekült. Az égő csipkebokorból isteni meghívást kapott, hogy vezesse ki népét Egyiptomból. Életét a nevét viselő szentírási könyv írja le.

Ünnepe: szeptember 4.

Tropár, 2 hang

A te szent Mózes prófétádnak emlékét ünnepelvén Urunk, * esedezünk hozzád, üdvözítsd a mi lelkünket.

1. konták

Istentől a prófétai szolgálatra kiválasztott, aki küzdelmeiddel a Teremtőt és Urat megdicsőítetted, aki az emberi nem üdvösségéért jó értelmet mutattál, a mindenható Isten iránt lángoló buzgósággal tündököltél, életed szentségéért és a csodákért dicsőítő énekeket mondunk neked Isten prófétája, Mózes. Te pedig, mivel nagy bátorságod van a Szentháromság előtt, mennyei közbenjárásoddal segíts nekünk, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes!

1. ikosz

A főangyalok és angyalok Királya és minden teremtmény Alkotója, aki az időket és korokat jobb-kezében tartja, és a népek, és országok sorsát rendezi, amikor Izrael népét ki akarta vezetni a szolgaság országából, igaz gyökérből növesztett fel téged, Istenhordozó Mózes, kegyelmével megvilágosított és elküldött téged Egyiptom földjére, hogy végrehajtsd a nagy kivonulást az Ígéret földjére, és ezzel üdvösségünk előképét mutasd meg. Ezért, áldva Teremtőnket, dicsőítünk téged is, Isten nagy prófétáját, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Isten kiválasztottja, aki üdvösségünk ügyének szolgáltál. * Üdvözlégy, mert nem volt Izraelben hozzád hasonló nagyobb próféta. * Üdvözlégy, az Istentől adott Törvény magas közvetítője. * Üdvözlégy, aki Isten fiának eljövendő megtestesülését hirdetted. * Üdvözlégy, aki életedben és munkáidban Krisztus-Üdvözítő előképét mutattad. * Üdvözlégy, aki győzelmi koszorúval a csillagoknál is jobban ragyogsz az égen. * Üdvözlégy, aki most a kimondhatatlan dicsőségben a világ Teremtőjét szemléled. * Üdvözlégy, aki az összes angyalokkal és szentekkel Neki dicsőséget énekelsz. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes!

2. konták

Látták tisztes szüleid, ó dicsőséges Mózes, fáraónak, az izraelita kisdedeket megölő szolgáit, igyekeztek egy ideig megőrizni téged, az Úr sugallatára elhelyeztek téged egy kosárba, és a Nílus folyó vizére tettek ki, és ezzel életedet a Mindenható kezébe tették. Mi pedig, erről most megemlékezve, kérünk téged, ó szent próféta, jóságos közbenjárásoddal oltalmazz meg bennünket a világi botrányok hullámai között, és taníts meg, hogy méltóan és igazságosan énekeljük Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Magasságbeli értelemtől volt felvilágosítva az egyiptomi fáraó lánya, amikor meglátva téged a Nílus folyóban, kosárban úszva, elvitt téged palotájába, és mint fiát, felnevelt. Te pedig, ó dicsőséges Mózes, megtartva néped hitét és szokásait, józanságban és helyes gondolkozásban nőttél fel, mindenféle szeretetet mutatva sorstársaid iránt. Mi pedig, mindezeket megénekelve, dicsérjük az Urat, és neked így éneklünk:

Üdvözlégy, aki Isten gondviselése által kisded éveiben a halált elkerülted. * Üdvözlégy, akit a vízből kihúztak, és ezért Mózesnek neveztek el. * Üdvözlégy, aki fáraó bölcs leányától kegyelmet nyertél. * Üdvözlégy, akit anyád táplált és nevelt fel. * Üdvözlégy, akit ő Ábrahám, Izsák, és Jákob hitében tanított. * Üdvözlégy, aki atyáid Istenét gyermekkorodtól egész lelkedből megszeretted. * Üdvözlégy, akit fiatal éveidtől Isten igazsága világosított fel. * Üdvözlégy, akit az Úr életed reggelétől a prófétai szolgálatra készített fel. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

3. konták

A Szentlélek ereje és kegyelme által nőttél fel a hitben, ó isteni bölcsességű Mózes, és a hit által nagy lévén, megtagadtad, hogy a fáraó leánya fiának nevezzenek: inkább akartál szenvedni Isten embereivel, mint a bűnnek ideig-tartó gyönyörűségét élvezni, az egyiptomiak gazdagságánál többre tartottad magadnak a Mindenható iránti hűséget, megemlékezve a jutalmazásról. Ezért az Úr, kényszerített téged, választottját, hogy elhagyd az egyiptomi földet, és sok évre Mádián vidékére telepedjél le. Te pedig, állandóan megemlékezve jóságos Teremtőnk irgalmas gondviselésére, szüntelenül hangoztattad Neki: Alleluja.

3. ikosz

Nagy jóakarattal lévén irántad, ó dicsőséges Mózes, csodálatos látványra méltatott téged az Úr, amikor megláttad a pusztában az el nem égő lángoló csipkebokrot, és meghallottad Isten hangját, Aki Teremtőnkről kinyilatkoztatást tevén neked, megparancsolta neked, hogy menj el Egyiptom földjére, hogy bevezesd a választott népet az Ígéret földjére. Ezért az Úr erőt adott neked csodákat és jeleket tenni, és attól a naptól fogva rajtad nyugodott Isten nagy kegyelme. Mi pedig, az Úr iránti hitedet, és az Ő nagy irgalmába vetett reménységedet megénekelve, így mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki leborultál az örök és mindig létező Isten előtt. * Üdvözlégy, aki élő kapcsolatba léptél Istennel. * Üdvözlégy, aki Isten közléseit szemtől-szembe kaptad. * Üdvözlégy, aki Isten békéjét a Szentlélek lejövetelével kaptad meg. * Üdvözlégy, aki értelmünket és szívünket isteni fénnyel világítod meg. * Üdvözlégy, aki most mindnyájunkat felhívsz a jámborság küzdelmeire. * Üdvözlégy, aki a lelki tévelygésektől bennünket kegyelmesen meggyógyítasz. * Üdvözlégy, aki a veszélyes utaktól bennünket dicsőségesen eltávolítasz. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharait elkerülve, ó csodálatos Mózes, Isten parancsát teljesíteni kívánva, elmentél az egyiptomi földre, és ezen az úton találkoztál testvéreddel, Áronnal, aki ettől a naptól segítőd és tanácsadód volt, segítve neked nagy szolgálatodban. Mi pedig, most mindezekről megemlékezve, kérünk téged, ó, minden dicséretre méltó próféta, erősíts meg bennünket is az Isten iránti hitben és hűségben, hogy, reménykedve a mindenható, bennünket is megerősítő Urunk kegyelmében, szüntelenül énekeljük Neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Mernefta egyiptomii fáraó Isten parancsát, hogy engedje el az izraelita népet a pusztába, hogy áldozatot mutasson be Istennek, nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy adják át az izraelitákat keserű munkára. Te pedig, ó szent Mózes, kérlelted Teremtőnket, hogy végezze el a kimenetel csodáját, híve, hogy nem hagy el az Úr téged, és népét. Mi pedig, szent emlékedet ájtatosan tisztelve, ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy a mennyei Király nagy követe, és parancsainak hirdetője. * Üdvözlégy, aki a szomorkodó izraelita népnek Isten kegyelmét hoztad. * Üdvözlégy, aki a kételkedések hullámait a hit szikláján összetöröd. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy a fensőkről, és ne a földiekről bölcselkedjünk. * Üdvözlégy, aki az imádság lángját bennünk felgyújtod. * Üdvözlégy, aki a hozzád járulókat az ördög szolgaságától megszabadítod. * Üdvözlégy, aki minden hívő számára vigasztalónak és segítőnek mutatkozol. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz lettél hasonlóvá, ó szent próféta, amikor végbementek az egyiptomi csapások, és eljött az idő, hogy az izraelita nép elhagyja a szolgaság országát. Akkor a nagy kivonulás jeléül és emlékéül megparancsoltad, hogy öljék le a bárányokat, és a bárány vérével kenjék be az izraelita lakások ajtóit, jelezvén ezzel Isten fiának eljövendő üdvözítő szenvedéseit. Mi pedig, most látván az előképek dicsőséges megvalósulását, lelki örömben énekeljük az Úrnak: Alleluja.

5. ikosz

Látván, hogy a fáraó hadserege népedet utolérte, ó, isteni bölcsességű Mózes, magasba emelted kezeidet, és buzgón kérted a Mindenhatót, hogy tegyen csodát, amikor kinyújtottad botodat a tengerre, szétváltak a vizek erre és arra, és az izraelita fiak átmentek a tenger közepén, mint a szárazon, nekik a vizek jobbról és balról voltak, az egyiptomiak pedig bele fultak. Mi, hallva mindezeket, így mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert imádságodra az Úr dicsőséges csodát mutatott. * Üdvözlégy, mert a víz természetét engedelmessé tetted számodra. * Üdvözlégy, mert a jelekkel és csodákkal az isteni igazságot erősítetted meg. * Üdvözlégy, mert a tengeren való átmenetel által a szent keresztség előképét mutattad meg. * Üdvözlégy, mert a Mindenható Úrnak nagy dicsőítést adtál. * Üdvözlégy, aki a bűnös mélységből a lelki magasságba vezetsz ki. * Üdvözlégy, aki Isten igazságos haragját imádságaiddal megenyhíted. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

6. konták

A jó tettek hirdetőjeként mutattad be magadat, ó boldogságos próféta, mert te, a hit tisztaságáért buzgólkodva, sok fáradsággal törekedtél Izrael fiainak gonosz erkölcseit és istentelen szokásait kijavítani, mert Istentől vezetve és jámborsággal oktattad népedet, állandóan, tanítva, hogy se jobbra, se balra ne hajoljanak el az Istennek tetsző erények királyi útjától, még inkább életed példájával oktatva az üdvösség útjára, hogy mindnyájan állandóan énekeljék a mindenható Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Rád ragyogott az Úr dicsősége és kegyelme, ó dicséretes Mózes, amikor Rafidimnél, a hegyen állva, és kezeidet az ég felé, kereszt-alakban imádságban kiterjesztetted, közbenjárásodért adományozott az Úr győzelmet Izrael fiainak, és az amalekita sereget legyőzted. Mi pedig, megénekelve Istennek általad megmutatkozott csodáit, és közbenjárásodban reménykedve, így mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki Isten Fiának szenvedései előtt, az Úr keresztjének kegyelmes erejét megmutattad. * Üdvözlégy, mert az Úr mindenben meghallgatott téged, és kérésed szerint mindent megtett. * Üdvözlégy, mert a botnak a sziklára való ütése által a szomjazó népnek vizet forrásoztál. * Üdvözlégy, mert ezzel az élő vizet forrásozó Krisztus előképét mutattad meg. * Üdvözlégy Isten forrása, aki sokak lelki szomjúságát megenyhítetted. * Üdvözlégy, aki a hitetleneket az Isten gondviselésébe vetett hitben megerősítetted. * Üdvözlégy, aki az erőtleneket Isten kegyelme erejével lelkileg eltöltötted. * Üdvözlégy, aki a csüggedéstől és szomorúságoktól elgyengülteket a reménység teljes fegyverzetébe öltözteted. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

7. konták

Minden embert üdvözíteni akarva, és az igazság értelmére eljuttatni, a jóságos és nagyirgalmú Teremtőnk, ó szent Mózes, általad adta népének a szövetség tábláit, de, ugyanúgy, minden időre, e világ végéig törvényeivel felvilágosított minden embert, hogy a Teremtőt igazán tisztelje, és képmutatás nélkül énekelje Neki: Alleluja.

7. ikosz

Az Isten új és dicsőséges parancsait igyekezettel és szeretettel teljesítetted ó boldogságos próféta, Isten hangjára figyelve, felépítetted a sátort, ahol volt az áldozati oltár és a szövetség szekrénye, és úgyszintén a főpapi, papi és levitai szolgálatot megszervezted Isten dicsőségére. Ezért, előre látva a jövendőt, mint jelent, az Üdvözítőnek világba való eljöveteléről adtál hírt. Mi pedig, most mindezekről megemlékezve, így énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki szüntelenül buzgólkodtál Isten dicsőségéért. * Üdvözlégy, aki a szövetség szekrényét kerubok alakjával ékesítetted fel. * Üdvözlégy, aki ezzel az ikon-tisztelet erős alapját fektetted le. * Üdvözlégy, aki Isten Fiának a házasságot nem Ismerőtől való mag nélküli születéséről adtál hírt. * Üdvözlégy, aki a tíz paranccsal minden népet mindörökre lelkileg gazdaggá tettél. * Üdvözlégy, aki oktatsz bennünket, hogy ezeket a parancsokat szorgalmasan teljesítsük. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy az Úr, és nem emberek előtt legyünk kedvesek. * Üdvözlégy, aki a kísértésektől és botrányoktól bennünket dicsőségesen megszabadítasz. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

8. konták

Különös volt számodra látni, ó minden dicséretre méltó próféta, lejövén a hegyről, ahol maga az Úr közölte veled akaratát, látni a népet az aranyborjú körül Isten előtt utálatos énekeket és táncokat végezni, te pedig, vétkező honfitársaid iránti irgalomból kérlelted a mindenható Istent, hogy bocsásson meg és irgalmazzon nekik. Mi pedig, ezekről megemlékezve kérünk téged: gyógyíts meg bennünket a földi gazdagsághoz való ragaszkodástól, és taníts meg minket, hogy a romolhatatlan kincseket keressük, hogy énekeljük a bennünket felvilágosító, és általad számunkra jótevő Urunknak: Alleluja.

8. ikosz

Egészen a mennyei szeráfi szeretet fényétől lángoltál az Úr iránt, ó dicsőséges próféta, ezért a Teremtő, és Isten a dicsőség csodás és csodálatos jeleit mutatta meg általad, de mindennél inkább csodálatos volt Istennek a nagy csodája, amikor te, ó szent Mózes, a Sinai hegyen megláttad örökkévaló Urunkat, aki dicsőségében elvonult előtted, és mint hűséges szolga, Urad nyomába mentél. Mi pedig, a nagy bizalmat és szeretetedet az Úr iránt, és az Ő hozzád való nagy kegyelmét megénekelve, szívünk alázatosságában neked ilyeneket mondunk:

Üdvözlégy, aki egész életedben fényről-fényre haladtál. * Üdvözlégy, aki a Mindenható színe előtt jóakaratot találtál. * Üdvözlégy, a kimondhatatlan Úr megjelenésének szemtanúja. * Üdvözlégy, a fénytárasztó isteni látomás szemlélője. * Üdvözlégy, a hármas-napú fényesség ragyogásának részese. * Üdvözlégy halandó testben a halhatatlanság fényével megvilágosított. * Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy szeressük Istent, és tegyük meg akaratát. * Üdvözlégy, aki lelkünket békével és szelídséggel töltöd el. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

9. konták

Minden dicséretre méltók életed és fáradságaid, ó Istenhordozó Mózes, mert negyvenéves vándorlásod népeddel a Sinai pusztába érkezett, ó tisztes próféta, tűrve nagy szomorúságot nem csak hálátlan és rosszerkölcsű honfitársaidtól, hanem rokonaidtól és barátaidtól, nem szűnve meg kérni a Teremtőt, és Istenünket, hogy kegyelmezzen nyájadnak és ajándékozzon neki örök üdvösséget. Mi pedig, mindezekről megemlékezve, énekeljük az Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudják méltóan megénekelni küzdelmeidet és fáradságaidat, szent és minden dicséretre méltó Mózes próféta, amelyeket vállaltál Isten dicsőségéért: Izrael népét az isteni igazságossággal megvilágosítottad, és kivezetted őt az egyiptomi szolgaságból, Szentírást hagytál számunkra, amelytől most mi is felvilágosodva, hálát adunk neked nagy fáradságaidért, és ezeket a dicséreteket hozzuk neked:

Üdvözlégy Isten nagyságának szemtanúja, aki az Úrtól a föld királyainál és főembereinél inkább felmagasztalt vagy. * Üdvözlégy, aki a bölcsesség kincstárát Isten gyermekeinek mutattad meg. * Üdvözlégy, amely által Isten népe bölccsé lett. * Üdvözlégy, mert általad értelmünk az Istenről való gondolkozást tanulja. * Üdvözlégy, mert általad a tudatlanság homálya dicsőségesen elűzetik. * Üdvözlégy, mert általad Krisztus igazsága mindig megerősödik. * Üdvözlégy kelettől nyugatig dicsért és felmagasztalt. * Üdvözlégy a föld minden határaitól magasztalt és dicsőített. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

10. konták

Üdvözítő küzdelmed folyását látva, örvendünk és vigadozunk miattad, ó szent próféta, mert jó öregségben szentül és igazul fejezted be az Úrban földi életedet. Te ugyanis a Nébó hegyéről az Ígéret földjére tekintve, lelkedet átadtad Isten kezébe. Ezért kérünk téged, hogy amikor mi is halálos álommal kezdünk elaludni, kérdd az Urat, hogy szelíden válassza el lelkünket a testtől, és az ördögi hatalmaktól mentse meg azt, méltasson bennünket az örök üdvösségre, hogy a szentek örömében hangoztassuk az Úrnak: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei imádságod falával, ó Isten szent prófétája, oltalmazz meg bennünket a látható és láthatatlan ellenségektől, segíts nekünk a bajokban és szükségeinkben, és jóságos közbenjárásoddal ments meg minket a kegyetlen bajoktól és az ördögi támadásoktól, erősítsd meg szívünket, hogy Istenért égjen, és taníts meg bennünket, hogy felebarátainkat képmutatás nélkül szeressük. Mi pedig, megénekelve közbenjárásodat, így mondjuk neked:

Üdvözlégy hűséges szolga, és az Úr közeli barátja. * Üdvözlégy, a bűnbánat és üdvösség útjainak bölcs megmutatója. * Üdvözlégy szelíd és jó erkölcsök művészies elültetője. * Üdvözlégy istentelen és lélekölő szokások hajthatatlan kiirtója. * Üdvözlégy, aki visszatartasz bennünket a testi vágyaktól és szenvedélyektől. * Üdvözlégy, aki felkelted szívünkben az irgalmasság szellemét. * Üdvözlégy, aki nagy örömet adsz a nevedet segítségül hívóknak. * Üdvözlégy, aki oktatsz bennünket, hogy mindenért adjunk hálát a Teremtőnek. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

11. konták

A Teremtőnek és Istenünknek minden régi prófétánál jobban ajánlottál szüntelen éneket, ó dicséretes Mózes, és nagy bizalomra találtál a Legszentebb Háromság trónja előtt, ezért most kérünk téged, ó Isten nagy kedveltje, vezess ki bennünket a bűnös szolgaságból Isten gyermekeinek szabadságára, világosítsd meg szívünket, és értelmünket tisztítsd meg, hogy veled együtt méltók legyünk énekelni Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Nem teremtett fényt, és isteni ragyogást lettél méltóvá látni, ó boldogságos próféta, amikor Illéssel együtt álltatok, mint jámbor szolgák a Tábor hegyén színében átváltozott Urunk Jézus Krisztus előtt, és beszéltél Neki kimúlásáról, amit Jeruzsálemben végez be, Üdvözítőnk isteni természetéről tettél tanúságot, és Urunk tanítványait ebben bizonyossá tetted. Ezért most kérünk téged, ó Isten szentje, ragyogtasd be lelkünket a táborhegyi fénnyel, és fogadd el tőlünk ezeket a magasztalásokat:

Üdvözlégy, aki hírt adták Isten Fiának üdvözítő szenvedéseiről. * Üdvözlégy, mert előre megmondtad, hogy szenvedései által megy be Jézus az Ő dicsőségébe. * Üdvözlégy, mert halhatatlanságról, és halottakból való általános feltámadásról beszéltél. * Üdvözlégy, mert ezzel a Messiásról való prófétai tanítások igazságáról tettél tanúságot. * Üdvözlégy, mert mindnyájunkat megerősítesz a Krisztus iránti igaz szeretetben. * Üdvözlégy, aki visszatartasz bennünket a hanyagságtól és lustaságtól Isten ügyében. * Üdvözlégy Isten igazságának az egész világon való megerősítése. * Üdvözlégy az igazságot keresőknek dicsőséges felragyogása. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

12. konták

Kegyelmet és irgalmat kérj számunkra az Úrtól, ó prófétája az Úrnak, íme, hittel és szeretettel hozzád folyamodva boldognak mondunk téged, közbenjárónkat és oltalmazónkat, és buzgón kérünk téged: vidd fel imádságodat a Teremtőhöz és Istenünkhöz, és ne szűnd meg kérlelni az Ő jóságát, és kérdd számunkra a mindenkinek szükséges ajándékot, hogy a minden jó okozójának és megadójának: Istennek énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Dicsőítő éneket énekelve méltatlan ajkakkal, remélünk Isten kegyelmében és a te értünk bűnösökért való oltalmadban és közbenjárásodban, ó, Isten prófétája, Mózes, kérünk téged: ne szűnj meg imádkozni mindnyájunkért szent rokonaiddal, feleségeddel: Szeforával, testvéreddel: Áronnal és nővéreddel: Máriával, hogy közbenjárásotok által könyörüljön rajtunk az Úr. Ezért, sóhajtozva, dicsőítő éneket hozunk neked, ó Isten kegyeltje:

Üdvözlégy, aki értünk való imádságaid tömjénjét a Szentháromsághoz felviszed. * Üdvözlégy, aki az Isten-Atya irgalmasságát felénk hajlítod. * Üdvözlégy, aki kérleled üdvösségünkért az Üdvözítőt. * Üdvözlégy, aki segítesz nekünk, hogy a Szentlélek gyümölcseit elnyerjük. * Üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy az Istenszülőt szentül és helyesen tiszteljük. * Üdvözlégy, aki a különféle betegségeket csodálatosan meggyógyítod. * Üdvözlégy, aki a halálos órában mindnyájunkat jógyözelműleg megerősítesz Üdvözlégy, aki emléked tisztelőit megoltalmazod minden rossztól. * Üdvözlégy tisztes és dicső próféta, Istenlátó Mózes.

13. konták

Ó, Istennek csodálatos és dicsőséges prófétája, Mózes, fogadd el ezt a kis, lelki szeretetből neked hozott imádságunkat, és kérdd az emberszerető, és irgalmas, hosszantűrő és nagyirgalmú Urunkat, Istenünket, hogy mentsen meg minket minden rossztól és támadástól, hogy ezen a világon jámboran éljünk, és imádságaid által az örök boldogságot megtaláljuk, veled hálásan énekelve az Úrnak: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.