Akathiszt szent Nina társ-apostolnőhöz, Grúzia felvilágosítójához

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Isten igéjének kiválasztott szolgálóleánya, és a szent apostolok fáradalmainak folytatója, aki az áldás zálogául az Isten Anyjától a drága keresztet kaptad, és az ibériai földön felállítottad, hálaadó dicséreteket mondunk neked, ó, szellemi fuvola, szent társ-apostolnő, Nina. Te pedig, mivel bizodalmad van az Úrhoz, ne szűnj meg imádkozva megmenteni bennünket minden bajtól, és szomorúságtól, hogy meghatottsággal hálásan mondjuk neked: Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

1. ikosz

Ibéria csodálatos angyalaként mutatott be téged a mindenek Teremtője, hogy megtérítsd ennek a földnek a sötétségben és halálos árnyékban ülő népeit a bálványozás csábításaitól, és meghívd őket szent néppé, és a megújulás embereivé. Ezért mi, hálát adva Istennek, dicsőítünk téged, mint felvilágosítónkat és imádkozónkat, és buzgón hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az isteni gondviselés csodálatos kiválasztottja. * Üdvözlégy a jámbor gyökér csodásan kivirágzott vesszője. * Üdvözlégy a kegyelem igen jeles edénye. * Üdvözlégy a kegyelmi erők tartó edénye. * Üdvözlégy a Legszentebb Szűz Istenszülőnek hűséges követe. * Üdvözlégy az apostolok igen dicséretes követője. * Üdvözlégy, aki az igehirdetésben az elsőnek meghívott Andrással vetélkedtél. * Üdvözlégy, aki által a bálványozás hamissága leveretett. * Üdvözlégy, aki által a szent hit el lett ültetve. * Üdvözlégy, aki által nekünk földieknek az út a mennybe megmutattatott. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

2. konták

Látva a mennyei Atyának, az Ő Egyszülött Fiának, és a Szentléleknek, Aki prófétákat és apostolokat támasztott, emberekről való isteni gondviselése beteljesedését, az üdvözítő szolgálatra, és megtérítésünkre, és az evangéliumi igazság fényességére kiválasztott szent társ-apostolnőt, Ninát, hangoztatjuk Istennek: Alleluja.

ikosz

Megérteni kívánva az isteni értelmet szent Nina, nem egyszer vizsgálta tanító nőjétől: Niantorától, amik ismeretesek voltak Üdvözítő Istenünkről és az Ő szent köntöséről, kioktatva pedig tőle igaz ismeretekkel, hódolni akart a legdrágább köntös, és a szent apostolok küzdelmeinek helye előtt. Mi pedig szent Nina élete iránti áhítattal eltelve, így dicsőítjük őt:

Üdvözlégy, aki Isten országa igazságait megérteni akartad. * Üdvözlégy, aki ifjúságodtól megszeretted Krisztust. * Üdvözlégy, akit fiatalságodtól anyád Zsuzsanna jámboran oktatott. * Üdvözlégy atyádnak: Zabulonnak vigasztalása. * Üdvözlégy, akit Juvenál pap istenfélelemben őrzött meg. * Üdvözlégy Isten igéje által kioktatott. * Üdvözlégy, aki Jeruzsálem szent városában nőttél fel. * Üdvözlégy, aki az Isten dicsősége iránti irányulásoddal ifjúságodban az igazakat csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, aki a földi javaknál többre becsülted a mennyeieket. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

3. konták

A Magasságbelinek ereje indított téged, ó, szent Nina a jámborság szeretete által, a kívánsággal, hogy hódolj az Úr köntöse előtt, és az apostoli buzgósággal, hogy téged, mint, fényességet sugárzó világítót állítson fel, hogy az isteni értelem fényét tőled elnyerők, hangoztassák Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Megingathatatlan buzgóságot bírván, ó, szent Nina, az Úrnak való tetszés iránt, égetett a kívánsággal, hogy elmenj az ibériai országba, és ott hódolj a titkos szent helyeknek. Mi pedig, látva benne az ilyen szent buzgóságot, hangoztatjuk neki:

Üdvözlégy, aki a gyermekségtől megvetetted a világ hiúságát. * Üdvözlégy, aki megszeretted az igazi bölcsességet. * Üdvözlégy, aki az isteni bölcsesség igazi kincsét az isteni tanításban megtaláltad. * Üdvözlégy, aki a világ hiúságát szeretőket az erényes élettel felülhaladtad. * Üdvözlégy, aki Krisztus parancsainak megingathatatlan kövén megerősödtél. * Üdvözlégy, aki Isten akaratának való alárendeléseddel az angyalokat és embereket csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, aki a testet böjttel és imádsággal a lélek alá vetetted. * Üdvözlégy, aki Isten temploma iránti szereteteddel erre sokakat megtanítottál. * Üdvözlégy, aki az erkölcs jóságával készültél az apostoli szolgálatra. * Üdvözlégy, aki erényes életed által a Szentlélek edényévé váltál. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

4. konták

Az élet szenvedélyeinek vihara által megzavarva, kételkedünk: hogyan énekeljük meg méltóan csodálatos bátorságodat, ó, Nina, Isten szent kiválasztottja, mert nem rémített meg téged az, hogy véghez vidd elhatározásodat, hogy elmenj Krisztus nevéért a pogány Róma városába. Urunk Legtisztább Anyjának pedig tetszett, hogy tisztes kezeivel a keresztet adja neked, és meghívjon téged az üdvösség hirdetőjének az ibériai földön mindazok számára, aki hangoztatni akarják az Úrnak: Alleluja.

4.ikosz

Hallván az Úr városának főpapja: Juvenál, hogy a Legszentebb Istenszülő meghívott téged, Isten igéjét hirdetni az ő örökségébe az ibériai földön, és látomásban keresztet adott neked, amit te körülcsavartál hajaddal, kezdte dicsőíteni az embereket üdvözítő Istent, és így hívni téged:

Üdvözlégy Isten kegyelmétől megárnyékozott. * Üdvözlégy, aki a lélek alázatossága által bizalmat találtál az Úr Jézus, és az Ő Legtisztább Anyja előtt. * Üdvözlégy, akit az Istenanya megjelenése megörvendeztetett. * Üdvözlégy, aki a legédesebb szavakat hallottad az Isten Anyjától. * Üdvözlégy, aki beszélgettél vele, mint barátnővel. * Üdvözlégy, akit ájtatosan a jeruzsálemi testvériséghez számláltak. * Üdvözlégy, le nem alkonyodó világossággal való készület felvilágosításunkra. * Üdvözlégy Istentől meggyújtott gyertya, hogy elűzze az istentelenség homályát. * Üdvözlégy, aki igehirdetésed sikere zálogául a tisztes keresztet kaptad. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

5. konták

Istentől küldött csillagként jelentél meg, ó, szent Nina, felragyogva számunkra Legszentebb Úrnőnk, az Istenszülőnek jóakarata által, és megvilágosítva bennünket Isten igéjének hirdetésével. Ezt a mennyei útmutatót, aki a jámborság hőstetteinek dicsőségétől ragyog, és segítségével állandóan megvigasztal mindnyájunkat, akik hozzá kérésekkel folyamodunk, őt boldognak mondva, főleg Istent dicsőítjük, Aki szent Ninát értünk közbenjáróvá nyilvánította, és hangoztatjuk Neki: Alleluja.

5. ikosz

Látva Krisztus jegyesei, hogy szent Ninával és Ripszimével, böjttel és imádsággal kikerülték a vétkező Dioklécián istentelen gondolatait, aki Ripszimét feleségül akarta magának venni, és bálványimádásra tanítani, mindnyájan együtt futottak el titokban a bálványos Róma városából Örményországba, ott pedig halálra adattak Tiridát pogány király parancsára. Szent Ninát pedig Dioklécián és Tiridát hálóitól az Úr megmentette, és az Evangélium igéjének hirdetésére Ibériába vezette. Ezért mi, örvendezve Istennek eme gondviselésén az emberek üdvösségéért, dicsérjük Isten küldöttjét, szent Ninát, hangoztatva:

Üdvözlégy, aki Rómában való tartózkodásoddal az igehirdetés útját világossá tetted. * Üdvözlégy, aki Isten igéjének szolgálatában a lélek törhetetlenségével és csodás bátorsággal dicsőültél meg. * Üdvözlégy, aki a fáradságos utat Ibériába Isten dicsőségére zúgolódás nélkül megjártad. * Üdvözlégy, aki Isten kegyelme által Dioklécián és Tiridát kezétől megmenekültél. * Üdvözlégy, aki Trialet hegyeinél lévén az alázatosság hangjával lettél felvilágosítva. * Üdvözlégy, aki az alázatosság példájával a békét a lelkekben megerősítetted. * Üdvözlégy, aki Krisztus szavainak kellemes illatával sokakat illatossá tettél. * Üdvözlégy erősségünk az üdvösség útján. * Üdvözlégy, mert általad örök javakra leszünk méltókká. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

6. konták

Nagy hithirdetőnek mutatkozott szent Nina, mert fáradalmaival, és betegségeivel Ibériában Krisztus Egyházát terjesztette, a tudatlanság homályát elűzte, az igazság fénye felragyogott, nekünk pedig, akik szent Nina által megszabadultunk a bálványimádás sötétségétől, méltó, hogy hangoztassuk az Úrnak: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott az ibériai földön az igazság világossága, amikor szent Nina felvilágosította igehirdetéssel Urbnisz városát, ahonnan sokan jártak a grúziai fővárosba Mchetbe, hogy imádják Hormuzd és Zaden hamis istent, ezeket a bálványokat imádságaival szent Nina lerombolta, és megsemmisítette. Ezért mi is, mint a démonok legyőzőjét, őt így dicsérjük:

Üdvözlégy, aki az igaz Isten mindenható erejét Ibériában először mutattad meg. * Üdvözlégy, aki a Magasságbeli erejével Hormuzdot leverted. * Üdvözlégy, aki az ő gőgösségét kéréseiddel megszégyenítetted. * Üdvözlégy, aki az ő darabjaival a gonosz lélek erőtlenségét feltártad. * Üdvözlégy, aki Zaden démont, és az ő angyalait megsemmisítetted. * Üdvözlégy, aki a sötétség hatalmait elűzted. * Üdvözlégy, aki az ő erőtlen országukat leromboltad. * Üdvözlégy, aki az istentelenség ördögi lángját kioltottad. * Üdvözlégy, aki viharos széllel, és mennyei lánggal a bálványimádást megsemmisítetted. * Üdvözlégy, aki buzgóságoddal az igaz Isten nevét Ibériában megdicsőítetted. * Üdvözlégy, aki a sötétség fiainak az evangéliumi világosságot megmutattad. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

7. konták

Mirián király, szolgáival megérteni akarván az igaz Isten erejét, aki szétrombolta az ő erőtlen bálványait, kételkedve mondta: mi ez, hogy isteneink elestek? A királyi kertész háza pedig Abiatár zsidó pappal, és lányával, Szidóniával, és más lányokkal, akik istenfélelemmel fogadták szent Nina igehirdetését, felismerve az Úr Krisztust, énekelték Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új élet adatott Ibéria fiainak az igazság igéinek Nina általi elfogadásával, mert mindnyájan megkeresztelkedtek tőle a víz fürdőjében megtisztulásukra a bűnöktől, és a megszentelődésre, és méltókká lettek Istentől fogadni a gyógyításokat közbenjárója imái által, Mirián király Isten kegyelme által meggyógyult a vakságból, megismerte az igaz Istent, és megvallotta Krisztust, Nána királyné felkelt a betegség ágyából, gyermekük pedig a gonosz lélektől megszabadult, és az újjászületés fürdőjében mindnyájan újjászülettek. Ezért minden nép, látva az ilyeneket, sokáig dicsőítik szent Nina emlékét, neki ilyeneket hangoztatva:

Üdvözlégy, aki Mirián király hitetlenségét hitre fordítottad. * Üdvözlégy, aki az ő igaz vallomását elfogadtad. * Üdvözlégy, aki neki a vakságból gyógyulást adományoztál. * Üdvözlégy, aki a bálványimádást kioltottad. * Üdvözlégy megszabadulás a pogány tévelygésektől. * Üdvözlégy erkölcsök megtisztítása. * Üdvözlégy megmenekülés a kísértésektől. * Üdvözlégy jótettek adományozója a kérőknek. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

8. konták

Különös csoda mutatkozott számunkra Istentől, mert Ő, jószívűségéből Ibéria országát az Istenanya örökségévé tette, és, jóakarata jeleként a benne lakozóknak az igehirdetés első napjaitól az emberek üdvösségére elküldte az Úr Krisztus tisztes ruházatát, és a ruházat fölött felemelkedett az Élethozó Oszlop, amelytől, fel is emelve, a hívek gyógyulásokat kapnak, de még meg is mutatta benne a csodálatos és dicsőséges igehirdetőt, szent Ninát, és az ő drága hajfürtjeivel a keresztet szent hitünk megerősítésére adományozta. Ilyen vigasztalásokat látva, mi, földi szülöttek, felemeljük értelmünket, és szívünket az égi Királysághoz, és áldjuk a számunkra jótevő Istent, szüntelenül hangoztatva Neki: Alleluja.

8. ikosz

Egészen el voltál foglalva, ó szent Nina, a menny iránti gondolattal, és ezért hívtad a lent-levőket, akik nem ismerik a mindenek Üdvözítőjét, Urunk Jézus Krisztust, a mennyország örököseivel való közösségre, hogy ők is megismerjék a menny, és föld egy igaz Pásztora dicsőségének fönségét, és egy szájjal és egy szívvel dicsőítsék Őt a mennyei lakosokkal együtt. Ezért mi is, akik szemléljük buzgóságodat üdvösségünkért, meghatottsággal hangoztatunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, a keresztség ajtóinak megnyitása. * Üdvözlégy, a mi mennyekbe való vezetésünk. * Üdvözlégy, aki Grúzia szent megkeresztelésével a szent angyalokat nagy örömmel töltötted el. * Üdvözlégy, aki Mirián királyt az igaz Istennek kézzel készített templomok építésére indítottad. * Üdvözlégy, aki szőlőágakból a tisztes keresztet benne felállítottad. * Üdvözlégy, aki a Krisztus iránti szeretetednek ezt a zálogát a Szent Egyház minden gyermekére hagytad. * Üdvözlégy, aki küzdőtársnőid sokaságával mindenkit a szent keresztségre hívtál. * Üdvözlégy, aki a fürdőből Ibéria fiait felfogadtad. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

9. konták

A mennyei erők egész természete örvendezett, amikor Ibéria fiai megkeresztelkedtek, mert egyikük a mennyei lakosok közül csodás ember alakjában megjelent, és megerősítette a csodálatos oszlopot az Úr ruházata fölött, megtanítva mindenkit, hogy szent Ninával énekeljék Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják nyelvükkel kimondani neked a méltó dicséreteket, ó Nina társ-apostolnő: mert Isten dicsősége, és a felebarátok üdvösségéért, megérkeztél a kartaliai Mchetából a kahetini földre is, ahol a völgyek, és hegyek minden nemzedéke tőled hallotta Isten igéjét, nyerte el üdvösségét. Mi pedig, örömmel, és hálaadással telve el az irántunk való ilyen szeretetért, teljes szívvel így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy felöltözködésünk a keresztség bíbor ruhája által. * Üdvözlégy édesség patakja, aki megitattál bennünket a jámborság vizével. * Üdvözlégy Krisztus hitének igen csodálatos harcosa. * Üdvözlégy mennyei kert elültetése a földön. * Üdvözlégy szabadulásunk a bűnös rabságból. * Üdvözlégy az ellenséges hálók széttépése. * Üdvözlégy az istentelenség levágása. * Üdvözlégy dicsőséges győzelem a hitetlenség fölött. * Üdvözlégy gonosz szokások és babonaságok megsemmisítése. * Üdvözlégy a hitnek édesen hangzó sípja. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

10. konták

Meg akarván menteni az örök pusztulástól lelkedet, és a felebarátokét, ó, Nina társ-apostolnő, buzgósággal buzgólkodtál Isten dicsőségéért, és igen fáradságos apostoli munkát vállaltál, ezért tehát az apostoli koszorúval is felékesített téged az Úr a mennyekben, ahol minden szenttel Előtte állva, értünk való kéréssel hangoztatod Neki: Alleluja.

10. ikosz

Leronthatatlan falként állított téged az Úr, ó, szent Nina, és minden bajtól való oltalmunknak, és a gyógyulások forrásaként mutatta testedet a kizikiai földön, és Bodbe faluban, ahol felvilágosítottad Szófia királynét és népét, hogy mindnyájan, akik közbenjárásod által fogadjuk Istentől a kegyelmet, neked így hangoztassuk:

Üdvözlégy, ami oda futásunktól el nem zárkózó fal és oltalom. * Üdvözlégy, aki segítséget készítesz az üdvösséget és igaz megvilágosítást keresőknek. * Üdvözlégy az áldások és Isten kegyelmeinek kiapadhatatlan forrása a téged tisztelők iránt. * Üdvözlégy oltalmunk a veszélyektől és támadásoktól. * Üdvözlégy ájtatos hívek hűséges segítsége. * Üdvözlégy a testi lázongások igaz lecsendesítője. * Üdvözlégy lelkünk öröme. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

11. konták

Meghatottsággal teljes éneket ajánlottál a Legszentebb Háromságnak, ó, szent Nina, értelemmel és tettel életed végéig a Háromságos Istent megszeretve. Fogadd el a téged dicsőítőktől a meghatott éneket, és ne vesd meg szavunkat, mert a támadásokban és bajokban hozzád futunk a Legáldottabb Istenanya után, és, közbenjárásodban bízva mondjuk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A fényt befogadó, és a sötétségben megjelenő világító, szent Nina, amikor átköltözvén a földről az égbe, összegyűjtötte a Fürdőből való gyermekeit, mint ujjá-született sarjadékot, és közülük egyes betegeket meggyógyított, és átadta Istennek szeplőtelen lelkét. Mirián király, és rokonai, látva az ő boldog kimúlását, keserűen sírtak, és könnyekkel énekelve a temetési énekeket, ilyeneket hangoztattak neki:

Üdvözlégy mennyei angyal, aki földi ember képében jelentél meg. * Üdvözlégy Krisztus jegyese, aki eljegyezted a Mennyei Vőlegénynek az ibériai Egyházat. * Üdvözlégy jóságos felvilágosítónk, aki nappali és éjjeli küzdelmekben végezted futásodat. * Üdvözlégy folytonos táplálónk, aki az isteni szavak ételével tápláltál bennünket. * Üdvözlégy szeplőtelen galamb, aki elrepültél a földről a mennyei lakásokba. * Üdvözlégy, mert tested romlatlanságban öltözködött. * Üdvözlégy, mert szent ereklyéid jó illattal teltek meg. * Üdvözlégy, mert azok jó illatával, mi, gyermekeid most gyönyörködünk. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

12. konták

Az Istentől neked adott kegyelmet ismerve, kötelességszerűen ünnepeljük legtisztesebb emlékedet, ó, szent Nina társ-apostolnő, és a szív meghatottságával járulva a tisztes kereszttel ékesített szentképedhez, egész lelkünkből kérünk: oltalmazz meg bennünket ebben az életben, az igaz hitben, és minden jámborságban, és tisztaságban, hogy halálos kimúlásunkban is méltóknak találtassunk Istennek énekelni: Alleluja

12. ikosz

Énekelve Istenhez való eltávozásodat, ó, minden dicséretre méltó Nina, tiszteljük apostolságod küzdelmét, magasztaljuk Isten iránti buzgóságodat, dicsérjük hosszútűrésedet, dicsőítjük alázatosságodat, és boldognak mondjuk kimúlásodat, mert eltávozásodban sok csodával dicsőültél meg. Ezeken csodálkozva így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, akit az angyali rendeknek és szenteknek együtt-lakásába szeretettel fogadtak be. * Üdvözlégy, akit az apostolok karába számláltak. * Üdvözlégy, akit Isten választottjainak seregével a mennyei csarnokba helyeztek el. * Üdvözlégy arany tömjénező, aki értünk az imádság tömjénjét hozod Istennek. * Üdvözlégy, aki a mennyeiek színe-látásával élvezed az örök boldogságot. * Üdvözlégy, aki Konstantin és Ilona társ-apostolokkal lettél megdicsőítve. * Üdvözlégy Krisztus csodáinak tárháza. * Üdvözlégy, mert a hajfürtjeiddel befont kereszt által a lélek és test gyógyulását kapjuk. * Üdvözlégy, mert szent ereklyéidből a szükséges segítséget megtaláljuk. * Üdvözlégy szent Nina társ-apostolnő, Grúzia felvilágosítója.

13. konták

Ó, az ibériai ország dicsőséges, és csodálatos felvilágosítója, állandó imádkozónk az Üdvözítő Isten és az Ő Legtisztább Anyja előtt, szent Nina társ-apostolnő! Elfogadva jelen felajánlásunkat kérdd Isten előtt kedves közbenjárásoddal az Urat, hogy mentsen meg minket minden támadástól, bajoktól, és szomorúságoktól, és méltasson az örök javakra a mennyekben, hogy veled állandóan hangoztassuk Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták