Akathiszt szent Piroska nagyvértanúnőhöz.

/Fordította: Lakatos László atya/

Római nemes szülők gyermeke volt. Korán megszerette a keresztény tanokat. Atyja halála után kolostorba vonult. Sok helységben hirdette a keresztény hitet. Sok kínzás után, Galliában 140 körül kivégezték.

Ünnepe: július 26.

Tropár, 1 hang

Nevedhez illő készületet mutatván, * mint a veled egynevű hit nevének hordozója, * hited szerint a mennyei hajlékokba hívattál meg, szent Piroska bajnoknő, * most azért gyógyulásokat árasztasz, * és imádkozol a mi lelkünkért.

1. konták

Isten által Ikonium városának nemes családjából kiválasztott, Krisztus okos és minden dicséretre méltó jegyesének, mint általad minden kísértéstől és bajtól megszabadultak, hálaadó énekeket és dicséreteket ajánlunk neked, hozzád imádkozók, szent és sokat szenvedett Piroska vértanúnő. Te pedig, bátorságod lévén az Úr iránt, minden bajtól szabadíts meg bennünket, hogy meghatottsággal és örömmel hangoztassuk neked: Üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

1. ikosz

Az angyalok előtt tisztes, és szíved igen kedves tisztaságát sértetlenül megőrizve, sokat szenvedett Piroska, méltó voltál, hogy az angyalok beszélőtársa légy. Velük együtt énekelve a háromszor-szent éneket Istennek a mennyben, hallgass meg minket is, akik hittel és szeretettel tisztelünk téged, és hangoztatjuk neked ezeket a dicséreteket a földön:

Üdvözlégy leányzó, akiről az Atyaisten előre rendelte, hogy hasonló legyél Fia szenvedésének alakjához, * üdvözlégy, a szenvedés hőstetteire Isten Fia által megerősített, * üdvözlégy, aki az Elevenítő és egyvalóságú Háromságba való igaz hitet szentül megtartottad, * üdvözlégy, aki a szent szüzességet és a szűzi szeplőtelenséget jól megőrizted, * üdvözlégy, mert örömmel lettél mennyasszonya a halhatatlan mennyei Vőlegénynek: Krisztusnak, * üdvözlégy, mert a földi jegyesről tudni sem akartál a mennyein kívül, * üdvözlégy, mert a tisztaság virágát hervadhatatlan dicsőségben virágoztatod, * üdvözlégy, mert erényeid illatával mint a liliom nekünk illatozol, * üdvözlégy, aki a mennyei kertben a kimondhatatlan örömet élvezed, * üdvözlégy, mert az emberek fiaitól ékesebbnek látásával ott vigasztalódsz, * üdvözlégy, aki a földön ruháidat fehérré tetted a Bárány vérében, * üdvözlégy, aki a szüzek karában Isten Báránya előtt állsz a mennyben, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

2. konták

Látván arcod szépségét, szent Piroska vértanúnő, az emberek csodálkoztak, akik rád tekintettek, nem ismerve fel lelked szépségét. Mi pedig, megemlékezve Napnál fényesebb erényeidről, énekeljük a neked kegyelmét ajándékozó Úrnak: Alleluja.

2. ikosz

A világ bölcselkedők értelménél inkább látszottál a bölcsesség tárházának, szeplőtelen leányzó, aki igen fiatalon elfordultál a világ iránti szeretettől, és mindent elvetettél, ami a világban van, szereteted egész teljességével megszeretted a mennyei Vőlegényt, Krisztust, a dicsőség királyát, akinek, mint hűséges szolgáló, életedben apostoli módon szolgáltál, szentül élve a hitetlenek között, és félelem nélkül hirdetve nekik Krisztus Istent. Ilyen értelmeden csodálkozva, ezeket a dicséreteket ajánljuk neked:

Üdvözlégy evangéliumi bölcs szűz, aki a hit és jócselekedetek világosságában jártál, * üdvözlégy, aki az Úr Krisztust, Isten erejét és Isten Bölcsességét mindennél jobban megszeretted, * üdvözlégy, e világ bölcseinél bölcsebb, * üdvözlégy a bálványimádó öregeknél értelmesebb, * üdvözlégy, aki a hitetleneket a hit világosságával megvilágosítod, * üdvözlégy, aki Krisztus Egyházának tagjait a hitben megerősíted, * üdvözlégy, aki Krisztus iránti szereteteddel az angyali énekkarokat megörvendezteted, * üdvözlégy, aki az ördögi gonoszságokat az Úr keresztjének fegyverével elűzöd, * üdvözlégy a hit hirdetésében jó beszédű apostoli ajak, * üdvözlégy keresztény szüzek ékessége, * üdvözlégy hűséges imádkozó üdvösségünkért Krisztus Istenhez, * üdvözlégy minden szenvedőnek erős védelmezése és oltalmazása, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

3. konták

Krisztus ereje által megőrizve, dicsőséges Piroska vértanúnő, nem törődtél a testi betegségekkel, jó harccal akarván harcolni. Férfias értelemmel felfegyverkezve, a női gyöngeséget elvetetted, reménységgel megerősödve, örömmel álltál a bíró előtt, ahol az isteni Háromságba való hitet világosan hirdetted, Istennek énekelve: Alleluja.

3. ikosz

Hallván tőled, okos leányzó, az igaztalan bíró a rendkívüli szavakat születésedről, mivel Krisztus szenvedéseit tisztelő jámbor szüleid a nevezetes naphoz hasonló névvel neveztek el Paraszkévának, előjelül, hogy Krisztus szenvedéseinek leszel részese. Nem gondolkozott el ezen az istentelen helynök, hanem neked szégyentelen szavakat mondott, és megparancsolta, hogy verjenek téged vascsövekkel, és félholtan vessenek téged a börtönbe. Te pedig, bátran elszenvedve a legszörnyűbb kínokat, a börtönben, mint fényes teremben, örvendezve felkiáltottál: „Sohasem bocsátlak el téged, Uram, de küldd nekem segítségedet, és ments meg engem nagy irgalmasságodért.” Ezért, boldognak mondván téged, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy jóságos galamb, aki megszabadultál a gonosz ellenség kísértéseitől, * üdvözlégy szellemi bárány, aki a kínzó gonosz farkastól a jó Pásztorhoz, Krisztus Istenhez futottál, * üdvözlégy, aki az Ő jobbjánál álló szellemi juhok aklába mentél be, * üdvözlégy a Bárány menyegzőjére örömmel befutó, * üdvözlégy, mert számodra elkészült az örök javak kincse, * üdvözlégy, mert számodra meg van ígérve a mennyország boldogsága, * üdvözlégy evangéliumi bölcs szűz, akinek fényesen égő lámpája van, * üdvözlégy, aki nagy bátorságot szereztél Krisztus Istenhez, * üdvözlégy, aki akaratoddal vetted magadra Krisztus jó igáját, * üdvözlégy, aki szívedet minden, lélekre ártalmas csábítástól tisztán megőrizted, * üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek igazi résztvevője, * üdvözlégy, aki szenvedéseidben az Úr Krisztustól kegyelmi segítséget kaptál, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

4. konták

Súlyos kísértések viharát támasztották az ellenségek ellened, sokat szenvedett Piroska, te pedig, véredből szorgalmasan kiittad a szenvedések poharát, kívánkozva Krisztus, Vőlegényed után a nyomába lépni, dicsőséges vértanúnő, és, mint jó hangú fecske, éneket énekeltél Krisztus Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Mindig szemeid előtt tartván az Urat, a hit megvallásáért a kínzóktól irgalmatlanul botokkal veretve, örvendeztél, Piroska, örökemlékű vértanúnő, felkiáltva: „Semmi nem választ el szeretetedtől, Krisztus, „ és így, Isten dicsőségéért küzdve, kedves voltál az Úr előtt. Ezért, megemlékezve tisztes szenvedéseidről, meghatottsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy jóságos bárány, akit Krisztusnak a pásztorok fejedelmének feláldoztak, mint jóillatú áldozatot, * üdvözlégy, aki halhatatlan Vőlegényednek, Krisztusnak szeplőtelen szenvedésedet mint tisztes koszorút adtad oda, * üdvözlégy tiszta leányzó, aki az igaz hit igaz hirdetőjeként jelentél meg a hitetlenek előtt, * üdvözlégy igazságos leleplező, aki az istentelen bíró igazságtalanságát nyíltan feltártad, * üdvözlégy, mert általad megszégyenült a gonosz ellenség, látván, hogy te a fiatal lány legyőzted, * üdvözlégy, mert örvendeznek miattad a mennyei erők is, látván, hogy te, fiatal, és erőtlen lévén, legyőzöd a gonosz kínzókat, * üdvözlégy tiszta, és tiszta szívű galamb, * üdvözlégy alázatos bárány, aki jó sikerrel lettél hasonló az Úr tisztes és boldog szenvedéséhez, * üdvözlégy, mert felajánlottad magadat Teremtődnek, mint jó illatú tömjént, * üdvözlégy, mert rád tekint az igazság Napja, aki harmadnapon a sírból feltámadt és megerősített téged a szenvedés küzdelmére, * üdvözlégy, mert dicsőséges szenvedéseidért méltó lettél belépni a mennyei Királynak, Krisztusnak csarnokába, * üdvözlégy, mert ott, a szentekkel együtt kimondhatatlan boldogságot élvezel, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

5. konták

Istentől felragyogtatott csíllagként haladtál át a világban dicsőséges Piroska vértanúnő, mint Krisztus hitét mindenkinek hirdető. A sok, és kegyetlen szenvedéseket bátran eltűrted, a kínzókat megszégyenítetted, és az Úr Krisztushoz, mint le nem alkonyodó világossághoz örömmel siettél, Aki előtt, az igazak seregeivel állva, állandóan énekled: Alleluja.

5. ikosz

Látván a mennyei erők, az Ő erejétől megerősített testileg szenvedő Piroskát, azt mondták: „Íme, a szüzek is dicsőítették a földön az Urat!” A rettegés által letartott emberek pedig, megfélemlettek, és csodálkozva, énekekkel dicsőítették: „Ó csoda! A szűz legyőzte az ellenséget, és imádkozik az irgalmas Úrhoz a világ üdvösségéért.” Ezért mi is, megemlékezve hittel teljes bátorságodról, dicsőséges vértanúnő, boldognak mondunk téged, ezt mondva:

Üdvözlégy bátor vértanúnő, aki az igaz hit védelméért küzdöttél, * üdvözlégy, az ellenséges áradások bölcs szétrombolója, * üdvözlégy Ikonium városának tanítónője, * üdvözlégy a haszontalan bálványok cseleinek leleplezője, * üdvözlégy, aki erényeid jó illata által a hívők értelmét megillatosítod, * üdvözlégy, aki a szenvedélyes rossz szagot a felülről neked adott kegyelem által elűzöd, * üdvözlégy, aki a hellén bálványokat, miként a port, szétszórod, * üdvözlégy, aki az Úr iránt való küzdelmeid által a vezető sötétségét legyőzted, * üdvözlégy, aki megszeretted, hogy szívedben inkább a felsőbbekre, mint az alsóbbakra való törekvést elhelyezted, * üdvözlégy, aki az emberszerető Krisztus Istennek magadat teljesen átadtad, * üdvözlégy, az első vértanúnőnek, Teklának hasonmása, aki Isten igéjével sok nemzetet felvilágosított, * üdvözlégy, aki a hitetlenek Isten hitére vezetted, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

6. konták

A csodáknak és Isten dicsősége hírnökének mutattad magadat Piroska bátor vértanúnő, a börtönben való dicsőséges gyógyulásod után, amelyet az Úr Krisztus adományozott neked, Akinek örvendezve, mi hálaadó imádságokat énekelünk örvendezve: Alleluja.

6. ikosz

Mint véred cseppjeitől bíborszínű fényt árasztó csillag jelentél meg, és Isten kegyelmével elűzted az istentelenség sötétségét, Piroska vértanúnő, felvilágosítva a te tisztes és bátor hős tetteidet tisztelő híveket. Ezért, dicsőítve téged, buzgósággal énekeljük neked:

Üdvözlégy isteni bölcsességű szűz, Krisztus szenvedéseinek részese, * üdvözlégy, aki a börtönben lévén, angyal látogatására lettél méltó, * üdvözlégy, aki betegségeid enyhítésére Krisztus szenvedéseinek eszközeit szemlélted, * üdvözlégy, aki megláttad halhatatlan Vőlegényednek, Krisztusnak tisztes keresztjét és tövis koszorúját, * üdvözlégy, aki Krisztus sebeit viselted testeden, * üdvözlégy, akit a sok sebből, ugyanaz az Úr meggyógyított az angyal által, * üdvözlégy, mert ugyanaz az Úr adott neked erőt és bölcsességet, amelynek nem tudott ellenállni az igazságnak egy ellenfele sem, * üdvözlégy, aki véredből magadnak fényes ruhát szőttél, * üdvözlégy, mert általad a bűnösök sok sebtől gyógyulnak meg, * üdvözlégy, mert általad a különféle betegségekből a hittel téged segítségül hívók egészséget nyernek, * üdvözlégy a bűnöktől gyors feloldozó, * üdvözlégy Isten trónja előtt hűséges imádkozó minden keresztényért, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

7. konták

Az értelmetlen kínzó helynök, akarván kívánságát megjavítani, és téged, hízelgő szavaival kísértve, az igaz Istentől elfordítani a bálványok imádására, vértanúnő, te pedig, mint isteni bölcsességű szűz, észre térítvén őt, a bálványok hiúságában, ezt mondtad neki: „Mutasd meg nekem, ó helynök, az isteneket, akikről azt gondolod, hogy meggyógyítottak engem a sebektől,” és, a kínzó parancsára, belépve a bálvány templomba, imádkoztál az egyedül igaz Istenhez, az Ő szent nevétől minden bálványszobor leesett, és porrá vált, annak elhívésére, hogy egy a Szentháromságban dicsérendő Isten, Akinek a szent angyalokkal együtt állandóan énekeled Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Az embertelenség új dühösségét mutatta be az állatias kínzó, szent Piroska vértanúnő, amikor megparancsolta, hogy függesszenek fel a fára, és égő fáklyákkal sütögessék szűzi oldalaidat. Erről, a természetet meghaladó türelmedről ájtatosan megemlékezve, ilyen dicsőítésekkel mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, aki a Királyért, Krisztus Istenért különféle szenvedéseket tűrtél el, * üdvözlégy, mert az emberek színe előtt, bár kínokat viseltél el, reménységed halhatatlansággal volt teljes, * üdvözlégy, mert a keresztre feszített Krisztusért felfeszítve voltál a fán, hogy Tőle a hervadhatatlanság koszorújával koszorúztassál meg, * üdvözlégy, mert az oldalán lándzsával átszúrt Krisztusért átszúrtak oldaladon, hogy az Ő mennyei országában örvendezz, * üdvözlégy, mert szívedben a Krisztus iránti szeretetet felgyullasztottad, * üdvözlégy, mert ezért égő fáklyákkal sütögettek, * üdvözlégy, mert türelmedben szilárd gyémántnak mutatkoztál, * üdvözlégy, mert az Úr Krisztusban való hitben minden kőnél erősebb, megingathatatlan bátorságú voltál, * üdvözlégy, mert tűzzel égetve, tüzes bölcsességgel, a természetes lángot kioltottad, * üdvözlégy, mert a ki nem alvó fényességet megőrizve, beléptél Vőlegényeddel Krisztussal a mennyei csarnokba, * üdvözlégy, mert csodálatos szikrákkal a szenvedélyeket megölve, az ördögi seregeket szenvedve győzted le, * üdvözlégy, mert szenvedéseid által sok népet vezettél el az igaz Isten ismeretére, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

8. konták

Szent Piroska vértanúnő különös és szörnyű szenvedéseit látva, a hívők nagyon elcsodálkoztak: fiatal leány lévén, fiatal testben, hogyan tűr el bátran ilyen kínokat Krisztusért, könnyes meghatottsággal teltek el, a remegéstől letartott, és az angyaltól, a csodálatos fénytől megégetett hitetlenek, pedig elfutottak, mi pedig, dicsőítve a szentekben csodálatos Istent, énekeljük: Alleluja.

8. ikosz

Az édes Jézus volt minden gyönyörűséged, minden kívánságod, szent Piroska vértanúnő, mert gyönyörűséggel tűrted el a legkeserűbb kínokat, mondván a kínzónak: „Istentelen ellenség, helynök, miért dühöngsz a keresztények ellen, sem országodat nem vették el tőled, sem városodat nem rombolták szét, de azt gondolod, hogy oktalan szavakkal figyelmeztetsz engem. Nem kímélem testemet Krisztusomért, mert Ő szeret engem, Hozzá megyek, és az Ő mennyasszonya leszek. Ő megszabadít engem ellenségeim kezeiből, és örök életet ajándékoz nekem.” Megemlékezve e szavaidról, és hitvallásod bátor küzdelmeiről, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, akit a hitetlenek gonoszsága nem félemlített meg, * üdvözlégy, aki a Teremtő helyett a teremtménynek nem engedelmeskedtél, * üdvözlégy, hogy ellenállj Isten ellenségeinek, Isten kegyelmének teljes fegyverzetébe öltözködtél, * üdvözlégy, aki a néma és süket bálványoknak a bálvány templomban nem hódoltál, * üdvözlégy, aki a mindenható Úr nevével, és Hozzá intézett imádságoddal, ott minden bálványszobrot szétromboltál, * üdvözlégy, aki az ördögök minden álnokságát Isten erejével leverted, * üdvözlégy, aki a kínzók fárasztását az Úr keresztjével, mint hatalmas fegyverrel bátran legyőzted, * üdvözlégy, aki a tüzes sütögetést, és szűzi tested égetését a világ illatára Krisztus Istennek ajánlottad, * üdvözlégy, aki a hitet, reményt, és az Isten iránti szeretetet megőrizted, * üdvözlégy, aki a győzelem koszorúját az életadó Krisztus kezéből vetted, * üdvözlégy Isten kegyelmének vizeivel telt patak, * üdvözlégy a csodák kiáradásának hőforrása, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

9. konták

Az erényeknek minden isteni ékességével ékesítve fel magadat, Piroska vértanúnő, erősnek és megingathatatlannak mutatkoztál Krisztus hitének megvallásában. Ezért, az angyali természet nagy örömmel örvendezett, látván vértanúi erősségedet és szilárd reménységedet. Mi is, hallván, hogy szégyenült meg a gonosz ellenség a szűztől legyőzetve, és, Krisztus Isten hogyan koronázott meg méltóképpen téged, ó vértanúnő, veled együtt örömmel énekeljük a téged megdicsőítő Úrnak: Alleluja.

9. ikosz

A szónoki nyelv nem tudja méltóan dicsőíteni tetteidet, és nagy szenvedői küzdelmeidet, dicsőséges Piroska vértanúnő, mert ki tudja elbeszélni szenvedéseidet és erényeidet, mert, a bírói szék előtt megvallva az igaz Istent, az embertelen kínzóktól kegyetlen, fájdalmas szenvedéseket tűrtél el, és, ezekben a szörnyű bajokban botokkal ütve, vaskörmökkel szaggatva, és tűzzel égetve, semmi mást nem mondtál Teremtődnek, csak ezt: „ Ments meg engem Uram, méltatlan szolgálódat, ne válassz el engem, Krisztus, a te kívánásodtól!” Alázatosan megemlékezve ilyen szenvedéseidről, meghatott éneket ajánlunk neked, mondván:

Üdvözlégy, aki szenvedésed vérével lettél eljegyezve Krisztus Istennek, * üdvözlégy, aki követted Krisztus szenvedéseit, * üdvözlégy, aki az Úr iránti szeretetért kegyetlen kínokat tűrtél el, * üdvözlégy, aki a mennyei Királytól ékes koszorút kaptál, * üdvözlégy, mert minden hívő előtt édes a rád való emlékezés, * üdvözlégy, mert Krisztus egész Egyháza előtt tiszteletes a te neved, * üdvözlégy, mert az angyalok és emberek számára csodálatos látvány voltál, * üdvözlégy, mert magukat a kínzókat is csodálatba ejtetted legyőzhetetlen türelmeddel, * üdvözlégy, mert maga az Úr tekintett le a magasból szenvedéseidre, * üdvözlégy, mert maga a Bajnokvezér dicsőítette küzdelmeidet, * üdvözlégy szüzek jósága és dicsérete, * üdvözlégy vértanúk ékessége és hívők vigasztalása, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

10. konták

Meg akarva menteni lelkedet, testedet teljesen elhanyagoltad, szent Piroska vértanúnő, mert, amikor a törvénytelen kínzótól rád, a kardhalál ítélete jött, örömmel siettél az éles kard, mint szépséges koszorú alá, és, fejed levágva lévén, lelkeddel Vőlegényednek, a halhatatlan Krisztus Istennek csarnokába repültél, Akinek a mennyben most örökre énekled: Alleluja.

10. ikosz

Erős, és megingathatatlan fal voltál a háromságos egy Isten hitének megvallásában, ezért, sok bajjal járó szenvedéseket tűrtél el a kínzótól, és, jól végezve be futásodat, Krisztus Istentől koszorút nyertél, és az angyalok kórusára lettél méltatva a mennyben. Ezért, megemlékezve harcaidról, boldognak mondunk téged, sokat szenvedett:

Üdvözlégy, aki a vértanúi út folyamát jól fejezted be, * üdvözlégy, mert a halhatatlan Krisztus Vőlegénynek a hitet halálig megőrizted, * üdvözlégy, mert életedben az Úrnak Isten előtt kedves tettekkel szolgáltál, * üdvözlégy, mert a Krisztus Isten iránti szeretetért minden világi hiúságot elvetettél, * üdvözlégy, a föld alatti erőkkel szembeni harcra a magasból erővel felruházott, * üdvözlégy a magasságban Krisztustól a győzőtől, győzelemhozó dicsőséggel felöltöztetett, * üdvözlégy Isten jámborságának fegyverével a földön megkoronázott, * üdvözlégy hervadhatatlan virággal ékesített a mennyben, * üdvözlégy keresztényeknek erős menedékhely, * üdvözlégy hívők erős oltalma, * üdvözlégy tehetetlenek segítője, * üdvözlégy árvák oltalmazója, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

11. konták

Minden énekünk legyőzetik, és a neked írt dicsőítő énekek nagy sokasága sem elég, hogy méltóan dicsérjünk téged, dicsőséges Piroska vértanúnő, egyébként, hálásak lévén, a Krisztus Istentől imádságaid által kapott számtalan jótéteményért, énekeljük miattad Neki: Alleluja.

11. ikosz

Felragyogva előttünk, mint fényt árasztó világító, imáid által az ördögi sötétséget az emberektől elűzöd, Piroska vértanúnő, mert, megkapva a betegségek gyógyításának kegyelmét, minden hívőnek, aki imádsággal siet hozzád, gyógyulást ajándékozol, a vérfolyásban szenvedők, és a leprások ugyanis, ereklyéid tartójához érintés által megtisztulnak, a süketek hallanak, a bénák egészségesekké lesznek szent neved segítségül hívása által. Mi pedig, megemlékezve gyors segítségedről, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus Egyházát megillatosító jóillatú myró, * üdvözlégy az imádság tömjénjét értünk Krisztusnak felajánló biztos imádkozó, * üdvözlégy a gyógyulások kiapadhatatlan kenettartója, * üdvözlégy Isten ajándékainak ingyenes tárháza, * üdvözlégy Isten házának bőségéből örömet merítő pohár, * üdvözlégy Krisztus teljességéből minden mennyei javak édességét fogadó edény, * üdvözlégy aki minden hívőnek a gyógyulások kegyelmi harmatát forrásozod, * üdvözlégy, aki a betegek szomorú szívét a gyógyítások ajándékával bátorítod, * üdvözlégy, mert Krisztus Isten, bátor szenvedéseidért dicsőséget és szépséget helyezett rád, * üdvözlégy, mert neked a királyok királya és uralkodók Ura, országának boldogságát adományozta, * üdvözlégy Krisztus királyságának társörököse, * üdvözlégy Isten dicsőségének részes társa, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

12. konták

Istentől kegyelem adatott neked, hogy gyógyulást adj minden rászorulónak, mint igen gazdag forrás, hogy megőrizz és visszatarts minden embert a különféle betegségektől, bajoktól és szenvedésektől, akik hittel, szeretettel és istenfélelemmel megemlékezik, és tiszteli tisztes szenvedéseidet. Ne fossz meg bennünket sem értünk való imádságos közbenjárásodtól és a kegyelmi ajándékoktól, Krisztusnak sokat szenvedett vértanúnője, hogy mi is, testben és lélekben egészségesek lévén, a mostani és a jövendő életben énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekeljük erős küzdelmeidet, tiszteljük szenvedéseidet, dicsérjük hosszútürelmedet, boldognak mondjuk szent kimúlásodat, dicsőítjük gyönge testben való legyőzhetetlen bátorságodat, ami által a földön és a mennyben dicsőittetel, szent és jó győzelmű Piroska vértanúnő, győzelmet hozó küzdelmeid és szenvedéseid tiszteletére ezeket énekeljük neked:

Üdvözlégy, akit az angyali rendek lakótársukká szeretettel fogadtak, * üdvözlégy, akit a szüzek kara a mennyei csarnokba bevezetett, * üdvözlégy, akit a vértanúk serege a dicsőség koszorúja alá az örvendezés hangjával vezetett be, * üdvözlégy, aki a mennyei lakosoktól nyertél az Úrban üdvözlést, * üdvözlégy, mert jutalmad nagy a mennyekben, * üdvözlégy, mert örömöd örökké tartó a szentek fényességében, * üdvözlégy, mert isteni Vőlegényed mennyei csarnokában az Ő angyalaival örvendezel, * üdvözlégy, aki a jóságos Úr színe látásának a szentekkel együtt gyönyörködsz, * üdvözlégy lelki és testi betegségeink gyógyítója, * üdvözlégy a lelket üdvözítő mennyei jó adományok megadója, * üdvözlégy, mert reméljük, hogy általad a váratlan haláltól megmenekülünk, * üdvözlégy, mert várjuk, hogy közbenjárásod által Krisztus Istentől jó reménységgel megnyerjük, * üdvözlégy Piroska, Krisztusnak dicséretes jegyese.

13. konták

Ó szent, bölcs, és minden dicséretre méltó vértanúnő, Krisztus jegyese, Piroska! Fogadd el tőlünk, a hálás szívektől neked ajánlott, ezt a bár méltatlan dicsőítő éneket, mint a téged szerető és szent emlékezetedet szerető szívek kedves áldozatát. Oltalmazz meg bennünket és, szent imádságaid által, tisztes szentképedhez folyamodó és azt szeretettel megcsókoló minden embert, ments ki minden rossz helyzetből és bajból, hogy csendes, és nyugodt életet élve ezen a világon, elnyerjük az örök boldogságot, és veled együtt, és minden szenttel örökre méltók legyünk énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.