Akathiszt szent Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi püspökhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Mint Kappadókia püspöke, hite miatt börtönt szenvedett. Szabadulása után Jeruzsálembe ment. 38 éven át, kormányozta a jeruzsálemi egyházat. Kitűnt tanítói tevékenységével. Décius császár újra börtönbe vetette. Ott halt meg 251-ben.

Ünnepe: december 12.

1. konták

Kiválasztott vértanú, és Krisztus megvallója, Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház bölcs vezetője és Isten igéjének igaz hirdetője, magasztaljuk küzdelmeidet és szenvedéseidet, szeretettel énekelve neked: üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége és minden igazhitűnek megerősödése.

1. ikosz

Az angyalok és a mindenség Teremtője, előre kiválasztott téged Sándor vértanú a jeruzsálemi Egyház nyájának szolgálatára, és Krisztus hitének megerősítésére. Mi pedig, dicsőítve küzdelmeidet és fáradozásaidat, meghatottan énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy, az anyai méhtől Isten által kiválasztott, * üdvözlégy Krisztus hitében megerősített, * üdvözlégy a Szentlélek által megvilágosított, * üdvözlégy a vértanúi koszorúval megkoszorúzott, * üdvözlégy Jeruzsálem városának imádkozója, * üdvözlégy Krisztus hitének hírdetője, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

2. konták

Látva kételkedés nélküli hitedet, és a magasságba törekvő értelmedet, lelkünk Üdvözítője, Krisztus, az értelem és Isten igéje tanításának ajándékát ajándékozta neked, hogy megerősítsd a hitben Krisztus Egyházának népét, hogy mindnyájan veled egyetértésben énekeljék Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelmet bírva, mint az Úr hűséges szolgája, megvetetted a pogány álnokságokat, annál jobban megszeretted Krisztus igazságát, az erények által, mint létrával erőről-erőre haladva, megtaláltad Isten kegyelmét, Sándor vértanú, amit kérj számunkra is, akik téged ilyen hívásokkal tisztelünk:

Üdvözlégy a jámborság megingathatatlan oszlopa, * üdvözlégy a bűnbánat fáradhatatlan megadója, * üdvözlégy, aki életeddel az embereket csodálatba ejtetted, * üdvözlégy, aki szavaddal mindenkit bűnbánatra tanítottál, * üdvözlégy, mert általad a pogányság kiírtatott, * üdvözlégy, mert általad Isten igéje megerősödött, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

3. konták

A Magasságbeli erejétől, és Isten kegyelmétől megerősítve, Flávia püspökévé lettél állítva, hogy megtanítsd Krisztus nyájának híveit igazán énekelni a Teremtőnek: Alleluja.

3. ikosz

Isten erejétől megvilágosított értelmet bírván, Sándor felszentelt vértanú, félelem nélkül hirdetted nyájadnak Krisztus dicsőséges igazságát, és, ezért az üldözőktől börtönbe való bezárást szenvedtél el. Mi pedig, dicsőítve szenvedéseidet, meghatottan énekeljük neked, így:

Üdvözlégy, aki káromlásokat és bántalmazásokat szenvedtél el az üldözőktől, * üdvözlégy, akit Isten igéjének hirdetéséért börtönbe zártak, * üdvözlégy Istentől kiválasztott főpásztor, * üdvözlégy világító, a sötétségben levőknek világító, * üdvözlégy a Szentháromság hűséges szolgája, * üdvözlégy a szüntelen imádság buzgó gyakorlója, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

4. konták

Az üldözések és rágalmak viharaitól nem féltél, szent Sándor vértanú, hanem Krisztusba vetetted minden reményedet, és Hozzá, szüntelenül hangoztattad az imádságban: Alleluja.

4. ikosz

Meghallgatta Isten imádságaidat, és kétévi elzárás után szabadulást adott neked a börtön kötelékeitől, Sándor szenvedő, hogy Krisztus szavainak fényességével sokakat felvilágosíts. Ezért mi, bűnösök, reménykedve imádságos bizalmadban Istenhez, így énekelünk neked:

Üdvözlégy gyors és buzgó imádkozó, * üdvözlégy jóságos és hűséges közbenjárónk, * üdvözlégy Isten előtt égő világító, * üdvözlégy, aki az igazságosságért és igazságért erősen kiállsz, * üdvözlégy az igaz hit elültetője, * üdvözlégy Krisztus kegyelmének hordozója, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

5. konták

Istentől küldött csillagként jelentél meg Sándor felszentelt vértanú, mert az Istentől neked adott isteni kegyelem által az üdvös tettekre téged hívó embereket megerősíted, a halálra való emlékezést megadod, és értelmessé teszel mindenkit, hogy énekelje az éneket: Alleluja.

5. ikosz

Az Isten kedveltjeire állandóan támadó ellenségnek kemény élettel ellent álltál, szent Sándor vértanú, mert testedet imádsággal és megtartóztatással a léleknek vetetted alá. Ezért, küzdelmeiden csodálkozva, így mondjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus koronáját hordozó, * üdvözlégy a lelkek gonoszságának legyőzője, * üdvözlégy a hit szabálya, * üdvözlégy a szelídség példaképe, * üdvözlégy a bántalmazottak vigasztalása, * üdvözlégy utazók oltalmazója, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

6. konták

Krisztus Egyháza az egész világon hirdeti küzdelmeidet és fáradozásaidat, amelyek által te, Sándor felszentelt vértanú, fáradoztál Krisztus jó hírének hirdetésében, hogy az igazhitű Egyház minden tagja minden nap, és a világ végezetéig szüntelenül énekelje Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, isteni bölcsességű Sándor, mint fényes csillag az Egyház égboltján, beragyogva és az igaz hitben megerősítve a hívőknek a Krisztushoz vezető útat, mindenkinek minden hasznos dolgot mindig megadva. Ezért mi is mindenkor hozzád folyamodunk, és hálásan így énekelünk:

Üdvözlégy Krisztus hitének tanítója, * üdvözlégy Isten templomainak építője, * üdvözlégy Isten igéjének magvetője, * üdvözlégy büszkéknek és uralomra vágyóknak megalázója, * üdvözlégy, mert imádságaid által üdvözülünk, * üdvözlégy, mert oktatásaid által tanulunk, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

7. konták

A jeruzsálemi szent helyek előtt hódolni kívánva, alázatos Sándor, a szent városban fogadott a nép, és a zarándokok, akiket felülről az Úr ismertetett meg eljöveteledről, mennyei kinyilatkoztatás után a szent város pátriárkájává is meg lettél választva, ahol, halálodig énekelted az Üdvözítő Istennek a dicséretet: Alleluja.

7. ikosz

Siloám új fürdőjének mutatkoztál, szent főpásztor, amelyben minden lelki és testi betegséget meggyógyítasz, és mint bölcs férfi, a jámborságot hirdeted mindenkinek. Mi pedig, fáradalmaidról megemlékezve, szüntelenül énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy a jeruzsálemi nyáj főpapja, * üdvözlégy a jámborság elültetője, * üdvözlégy, akit Isten elhatározásából emeltek fel a szent város pátriárkájává, * üdvözlégy, aki abban vértanúi koronával dicsőültél meg, * üdvözlégy, életedben az igazság harcosa, * üdvözlégy, halálod után mindenkiért imádkozó, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

8. konták

Különös csodát látunk benned, Sándor felszentelt vértanú, jeruzsálemi főpásztor, amikor üldözést támasztott ellened Décius. Mert megmentett téged az Úr az oroszlántól, amikor azt az istentelenek kiengedték rád, hogy széttépjen téged. De a gonosz vadállat szelíd báránnyá változott, és lábaidnál feküdt, ezzel kínzóidat leleplezve, akik nem tudták énekelni: Alleluja.

8. ikosz

Egész szíveddel megszeretted Istent, Sándor főpap, és, Krisztust bátran megvallva, sok kínt szenvedtél el, és a börtönbe zárva, lelkedet az Úrnak adtad át. Mi pedig, dicsőítve Krisztusért elviselt szenvedéseidet, meghatottan énekelünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy Istentől megdicsőített vértanú, * üdvözlégy, a hívők által megénekelt szent hitvalló, * üdvözlégy erős harcos, * üdvözlégy legyőzhetetlen szenvedő, * üdvözlégy, Krisztusért szenvedett, * üdvözlégy, akit Ő hervadhatatlan koszorúval koszorúzott meg, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

9. konták

Minden betegségünket és bajunkat enyhítsd, Krisztus nagy hitvallója, Sándor, add meg nekünk, hogy kövessük életedet, a földi dicsőséget semmibe véve, és a múlandó tisztességet megvetve, inkább az alázatosságban és szeretetben növekedjünk, és imáidért a mennyországba eljussunk, ahol te most tartózkodol, és az angyalokkal szüntelenül énekeled: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudnak méltóképpen dicsérni téged, Krisztus vértanúja, Sándor, mert Isten kegyelméből sok és dicsőséges csodatetteket árasztasz. Mi pedig, szereteted által legyőzetve, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy jó kérelmek teljesítője, * üdvözlégy gonosz szándékok megsemmisítője, * üdvözlégy gyors segítője a téged hívóknak, * üdvözlégy kegyelmes oltalmazója a téged tisztelőknek, * üdvözlégy, aki a gonosz lelkeket Isten kegyelmével levered, * üdvözlégy, aki az ellenséges hálókat Krisztus erejével szétszakítod, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanu, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

10. konták

Üdvözülni akarván, mi bűnösök hozzád menekülünk Sándor felszentelt vértanú, és, hódolva szent ereklyéidnek és szent képednek, buzgón kérünk téged: segíts nekünk erőtleneknek és resteknek, enyhítsd betegségünket, és az igaz útra taníts meg bennünket tévelygőket, hogy, imádságaid által üdvözülve dicsőítő hangokkal mondjuk: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagy az oltalmadhoz menekülő minden keresztény számára Sándor felszentelt vértanú, és az irgalmasság kimeríthetetlen forrása, ezért, a szentjeiben csodálatos Istent dicsőítve, így énekelünk neked:

Üdvözlégy a jeruzsálemi Egyház oltalmazója és védelmezője, * üdvözlégy az Úr szent sírjának buzgó szolgája, * üdvözlégy a szent helyek tisztelője, * üdvözlégy a szent atyák írásainak összegyűjtője, * üdvözlégy a hit és szeretet tanítója, * üdvözlégy Isten félelmének elültetője, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

11. konták

Könyörgő éneket ajánlj fel a Szentháromságnak, Sándor, szent atya, a szent emlékedet tisztelőkért, és buzgón imádkozzál, hogy megszabaduljunk a bűnös bukásoktól, az ördögi cselvetésektől, és az örök kíntól, hogy, meghatottságban szüntelenül hangoztassuk Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Csodáid fényességével, Isten kedveltje, Sándor, az egész világot megvilágosítod, és a hívőket az igazságban megerősíted, és az ellenségek ellen győzelmet adományozol. Ezért, jámborsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a szent város dicsőséges ékessége, * üdvözlégy a mennyei paradicsomkert ékes virága, * üdvözlégy, akit Krisztus a szentek seregéhez számlált, * üdvözlégy, akit a mennyei városban Ő felmagasztalt, * üdvözlégy, mert Isten kegyelmével a hívőket felvilágosítod, * üdvözlégy, mert oktatod tanításaiddal a tévelygőket, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

12. konták

Kegyelmet és irgalmat kérj számunkra az Úrtól, szent Sándor vértanú, és imádságaiddal taníts minket az üdvösség útjára, hogy így, veled és minden szenttel, mindörökre énekeljük a bennünket Üdvözítő Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve szenvedéseidet, Sándor felszentelt vértanú, magasztaljuk emlékedet, és hittel hódolunk sokakat meggyógyító ereklyéidnek, és félelemmel és szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy gyors és buzgó közbenjárónk, * üdvözlégy, fáradhatatlan közbenjáró értünk Istennél, * üdvözlégy betegségek gyógyítója, * üdvözlégy szomorúak vigasztalója, * üdvözlégy bennünket a bűnbánatra vezető, * üdvözlégy a vámosságokban nekünk segítő, * üdvözlégy Sándor felszentelt vértanú, a jeruzsálemi Egyház dicsősége, és minden igazhitűnek megerősödése.

13. konták

Ó, dicsőséges csodatevő, és Krisztus nagy kedveltje, Sándor felszentelt vértanú! Hallgasd meg kegyesen ezt a mi kis imádságunkat, és imádságaiddal kérd számunkra az irgalmas Istennél az igaz hitben való megerősödést, előhaladást a keresztény szeretetben és bűneink bocsánatát, hogy közbenjárásod által elnyerjük a mennyek országát, és méltókká lehessünk minden szenttel énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.