Akathiszt szent Tivadar nagyvértanú hadvezérhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Tekintetre bátor, okos férfi, és ékesen szóló volt. Császári parancsra lett hadvezér. Mivel nem akart pogány áldozatot bemutatni, sok kínt szenvedett, de Isten teljesen meggyógyította. 319-ben a császár lefejeztette.

Ünnepe: február 8.

Tropár, 4 hang

Az igazi hadi tudomány birtokában, ó hős Tivadar, * a mennyei Királynak lettél kitűnő hadvezére, * mert magadat a hit fegyverével bölcsen felvértezvén, * és a démonok seregeit legyőzvén, * diadalmas bajnokként mutattad be. * Azért mi, téged hittel állandóan boldognak hirdetünk.

1. konták

A választott hadvezérnek, és a vértanúk között dicsőséges harcosnak, szent Tivadar nagyvértanúnak, jöjjetek, énekeljünk együtt dicsérő éneket. Te pedig, ó nagyvértanú, mivel bátorságod van az Úrhoz, ments meg minket minden bajtól, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.l

1. ikosz

Az angyalok Teremtője, és minden teremtmény Alkotója, mint bátor vértanút, és legyőzhetetlen harcost mutatott be téged Egyházának, hogy mindnyájan méltóan magasztalják szenvedéseidet, ó Tivadar vértanú. Ezért mi is, mint most tisztelve a vértanút, dicsőítünk téged, hangoztatva:

Üdvözlégy, aki a bálványimádás csábítását leleplezted. * Üdvözlégy, aki az esztelen pogány császár dühösségét megvetetted. * Üdvözlégy, aki ezért nagy kínokat és halálos sebeket tűrtél el. * Üdvözlégy, amint Krisztust Pilátus, téged Licinius császár testileg a keresztre szegeztetett. * Üdvözlégy, aki Isten angyalától csodásan újra életet és erősséget nyertél. * Üdvözlégy, aki az Úrért tisztes fejedet örömmel hajtottad a kard alá. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

2. konták

Látván szent Tivadar nagyvértanút, a bátor vértanút és legyőzhetetlen harcost, hogy szenvedéseiért győzelmi koszorút kapott, és az angyalok közé számíttatott, és a világnak a csodák kincstárát ajándékozta, ó hívek egyenlően bölcselkedve tiszteljük, hangoztatva Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelmet szerezvén, az Euchaita város mellett fészkelő nagy és félelmetes kígyót a kereszttel és karddal megölted, ó Krisztus harcosa, ezért hadvezérré és fővezérré lettél állítva a földön. Mi pedig, mint mennyei hadvezérnek, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus erejével attól a gonosz kígyótól hazádat megszabadítottad. * Üdvözlégy, aki a népnek nagy sokaságát fordítottad Krisztus felé. * Üdvözlégy, aki a hit fegyverével a démonok seregeit legyőzted. * Üdvözlégy, mert a földön legyőzhetetlen vértanúként jelentél meg. * Üdvözlégy, aki a hozzád hittel menekülők számára a csodák sokaságát ajándékoztad. * Üdvözlégy, aki nem fáradsz el, hogy értünk kegyelmesen Krisztus Istenhez imádkozzál. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

3. konták

Az Isten ereje által Tivadar hadvezértől megölt kígyót látva, az Euchaita város és minden környékbeli ember nagyon csodálkozott, és felkiáltottak, mondván: „Nagy Tivadar Istene, ő az igaz Isten,” Akinek énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Azt a jó szokást bírván, hogy éjszaka folytonosan imádkozol, ó szent Tivadar, isteni látomásra lettél méltatva: mint a háznak nyilvános oltalmazója mutatkoztál, és a mennyei fény, mint nagy tűz világított meg téged, úgyszintén hangot is hallottál a magasból, amely mondta: „Légy bátor Tivadar, mert veled vagyok.” Ebből megértetted, hogy eljött Krisztusért szenvedésed ideje, lelkileg megörvendeztél. Ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, mert Krisztus Isten kimondhatatlan dicsőségét láttad meg. * Üdvözlégy, mert világ-fölötti látomások szemlélője voltál. * Üdvözlégy, mert a földön is mennyei beszélő-társaid voltak. * Üdvözlégy, mert a földi életben nagy titkok kinyilatkoztatására lettél méltatva. * Üdvözlégy prófétai megvilágosítás. * Üdvözlégy Krisztus fényességétől ragyogó szellemi világító. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

4. konták

A közeledő kínzások viharát megtudva, könnyek között így imádkoztál Krisztus Istenhez ó boldogságos Tivadar: „Uram, erősséges Isten, légy hozzám irgalmas, és ments meg engem az ördög csábításától, hogy ne örüljenek ellenségeim.” Veled mi is így hangoztatjuk Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a gonosz császár csábító szavait, hogy az áldozatok, a tömjének, és az illatszerek elő vannak hozva az utálatos isteneknek, ó, háromszorosan boldog Tivadar, összetörted azokat egy éjszaka, és kis részekre szétdarabolva minden arany és ezüst bálványt, szétosztottad azokat az árváknak és szegényeknek. Ezért, félelem nélküli hőstetteden igen csodálkozva, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki szavaid bölcsességével a szégyentelen császárt megszégyenítetted. * Üdvözlégy, aki az élő és igaz Isten dicsőségét a pogányok előtt hirdetted. * Üdvözlégy, mert valóban Tivadar, vagyis Isten ajándékaként mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert most az angyalokkal és a vértanúk seregeivel örvendezel boldogan. * Üdvözlégy, mert bátorságod lévén Istenhez, minden szomorúságtól és szenvedéstől megszabadítasz mindnyájunkat. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

5. konták

Amikor az Isten előtt utálatos bálványokat, mint aranyat és ezüstöt szokásosan összetörve emberi kézzel, az értelmetlen istentelen császárt kigúnyoltad, ó nagyvértanú, mondva neki: „Te leborulsz a halott istenek előtt, én pedig imádom az élő Istent.” Előtte veled mi is leborulunk, kiáltva: Alleluja.

5. ikosz

Látván az istentelen kínzó, hogy tisztes testedet a kínzásra átadták, kigúnyolt téged, ó vértanú. Te pedig, ó szent, mindezeket bátran eltűrve, semmi mást nem mondtál, csak ezt: „Dicsőség neked Istenem!” Tűréseden csodálkozva így mondjuk neked:

Üdvözlégy, akit vesszőkkel és ólmos korbáccsal kegyetlenül vertek. * Üdvözlégy, aki a kínzótól sebekhez sebeket tűrtél, amelyeknek nincs száma. * Üdvözlégy, mert így győzelmi koszorúkat kaptál Krisztustól. * Üdvözlégy, aki Krisztushoz való közbenjárásaid által a híveket megmented. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

6. konták

Krisztus dicsősége hirdetőjeként mutatkoztál, a börtönbe vetettek, ó Tivadar vértanú, az esztelen hóhér, kezeidet és lábaidat összekötözte, és semmit nem adott enni öt napig. A szent angyal pedig lejött, hogy feloldozzon téged, a megkötözöttet, hogy énekeld Istennek: Alleluja,

6. ikosz

Felragyogott a te megtiszteltetésed ó Tivadar. Amint ugyanis egykor Krisztus Urunkat Pilátus, úgy, téged is, ó boldogságos, Licinius császár a keresztre feszíttetett, kezeid és lábaid átszegezve lévén. Ezért, jöjjünk mindnyájan, hívek, ének-koszorúkkal magasztaljuk a dicsőséges Tivadar vértanút, mondván:

Üdvözlégy, akit keresztre szegeztek. * Üdvözlégy, akit hegyes nyilakkal és szöggel szúrtak át. * Üdvözlégy karddal lefejezett. * Üdvözlégy, akit a betegségek különféle álnokságával figyelmeztettek. * Üdvözlégy, mert a kínok között hajlíthatatlannak és legyőzhetetlennek mutatkoztál. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

7. konták

Akarván a földi dolgoktól elválni, és a fára megsebzett testtel felmenni, ó Tivadar nagyvértanú, így imádkoztál az Úrhoz: „Emlékezzél meg rólam Uram, aki a keresztet érted viselem.” Neki veled mi is énekeljük: Alleluja.

7. ikosz

A szenvedés után újra megjelent az Úr angyala, Tivadar vértanút, akit, mert az éjszaka első őrváltásánál a kereszten függött, leszállt az égből, és levette a keresztről, teljesen éppé és egészségessé tette, amint azelőtt is, és megcsókolva mondta neki: „Örvendj, és erősödj meg ó Tivadar, mert veled van az Úr.” Ezért mi is, a testnélküliekkel együtt hangoztatjuk neki, mondván:

Üdvözlégy, aki angyali csókot kaptál. * Üdvözlégy, aki a Teremtő üdvözítő szenvedését ábrázoltad. * Üdvözlégy, mert közbenjárásoddal minden szükségben megmentesz. * Üdvözlégy, aki minden lelketölő szomorúságot és körülményt elűzöl. * Üdvözlégy, aki a világban levőknek a csodák sokaságát adományozod. * Üdvözlégy, aki a hívőknek láthatatlanul szíveket adományozol. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

8. konták.

Különös dolog történik miattad, ó boldogságos Tivadar, mert a gonosz hóhér azt gondolván, hogy, megfeszítve, halott vagy, testedet otthagyta a kereszten függve, te pedig, az angyaltól éppé és egészségessé lévén, énekelni kezdted az Úrnak a dicsőítő éneket: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen el akart téged pusztítani a kínzó, ezért a százados is megparancsolta, hogy vegyék le testedet a keresztről, és tegyék azt ón tartóba, és vessék a tenger mélyébe, hogy a keresztények semmiképp se húzzák azt ki, és temessék el tisztességesen. A századosok pedig, sok és nagy jelt látván meg a szenttől, Krisztushoz tértek meg, ezért mi is, tisztelve a vértanú szent emlékét, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy a Mennyei Király legjobb hadvezére. * Üdvözlégy, a világ bölcseinél is bölcsebb kiváló szónok. * Üdvözlégy, aki e világ minden szépségét semmibe sem vetted. * Üdvözlégy, aki a türelemnek legtökéletesebb példáját mutattad mindenkinek. * Üdvözlégy, aki a felső Sionban az angyalokkal és szentekkel együtt vigadozol. * Üdvözlégy, aki Isten előtt értünk buzgó közbenjárónak mutatkoztál. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

9. konták

Nagy dicsőítés illet téged, ó Tivadar nagyvértanú, mert elszenvedve a keresztet, a szenvedés után ismét épen és egészségesen jövén le a keresztről, az angyal csodás tevékenysége által a hitetlen császári századosokat és előbb sok hitetlen katonát felvilágosítottál, és megtanítottad őket, hogy higgyenek Krisztus Istenben, és veled együtt énekeljék Neki: Alleluja.

9. ikosz

Isten dicsőségét számtalan jeleiddel elbeszélő szónokként jelentél meg a világnak ó Tivadar, vértanúk dicsősége, mert belőled kimeríthetetlenül merítjük a gyógyulást, mindnyájan, akik hozzád hittel menekülünk, és szenvedéseidet így énekeljük:

Üdvözlégy, aki sok megkötözöttet oldoztál fel a kötelékektől. * Üdvözlégy, aki a börtönök ajtóit csupán szavaddal kinyitod. * Üdvözlégy, aki a betegeknek gyógyulást ajándékozol. * Üdvözlégy, aki a gonosz démonok által letartottakat megszabadítod. * Üdvözlégy, aki azonnal meggyógyítod a ruhádhoz hozzá érőket. * Üdvözlégy, aki vércseppek helyett a gyógyulások patakjait öntözöd. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

10. konták

Üdvözítő hitet nyer minden ember, aki látja nagy jeleidet, ó háromszorosan boldog Tivadar, ezért, az utálatos bálványokat elvetve Krisztushoz ragaszkodott, mondván: „Nagy Tivadar Istene, ő az igaz Isten,” Akinek állandóan énekeljük: Alleluja.

10. ikosz

Bátorságod leronthatatlan falát, ó Krisztus katonája, a legyőzhetetlenül gonosz kínzó, gyilkosságtól lihegve ellened, és véredet, mint éhes farkas szomjazta, elküldött, hogy karddal öljenek meg téged, te pedig imádkozva, és a kereszt jelével magadat megjelölve, akarattal hajlítottad fejedet a kard alá. Lefejezésedet tisztelve, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki kard által nyerted el a vértanúi halált. * Üdvözlégy, mert halálodban sok jelet tettél. * Üdvözlégy, mert a hitet és szeretetet Krisztusban mindhalálig megőrizted. * Üdvözlégy, mert a mennyei csarnokokban az angyalokkal és szentekkel örvendeztél. * Üdvözlégy, mert a bűnösökért buzgó közbenjáróként mutatkoztál Krisztushoz. * Üdvözlégy szüntelen imádkozó lelkünkért. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

11. konták

Gyertyákkal és tömjénnel halotti éneket énekelt minden ember, megadva neked a tiszteletet, ó Tivadar, amikor tisztes fejedet a kard levágta, ezért, szent testedet vévén, és tisztes helyen eltemetve azt, később pedig az Euchaita városba vitték, dicsőítve Krisztus Istent, és énekelve Neki az éneket: Alleluja.

11. ikosz

Különös jeled fényességével leverted az istentelen szaracénokat, akik rátámadtak tisztes templomodra, amely Korszátéban van, amikor nyíllal lövöldözték képedet, azonnal vér folyt ki belőle az esztelenség által ezeknek az elhomályosultaknak leleplezésére. Ezért, ezen a jelen csodálkozva, hittel hangoztatjuk neked, ó csodatevő Tivadar:

Üdvözlégy, mert a szaracénok esztelenségét megszégyenítetted. * Üdvözlégy, mert Isten Egyházát a kigúnyolástól megoltalmaztad. * Üdvözlégy, mert a te fényes ikonod csodatevőnek mutatkozott. * Üdvözlégy, mert nevedet a hitetlenek között is magasztalták. * Üdvözlégy, mert a híveket még inkább megtanítottad, hogy imádságokban hozzád meneküljenek. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

12. konták

A kegyelmes jeled által értelmessé nem vált hitetlen szaracénok beszennyezték szent templomodat, és tisztes ikonodat kigúnyolni akarták, de néhány nap múlva szörnyű halált nyertek, a hívők pedig mindnyájan, szent ikonodat, mint csodatevőt nagyon tisztelve, kiáltották Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Csodálatos küzdelmeidet és csodáidat minden keresztény énekli az egész keresztény földön egész napon át a te nevedre épített számtalan templomban és kolostorban, összegyülekezve, téged ének-koszorúkkal is, ó Tivadar nagyvértanú, hadvezér, ezért ránk is, akik ma em-lékedet fényesen ünnepeljük, emlékezzél, és védelmezz, hogy szeretettel hangoztassuk neked, énekelve:

Üdvözlégy, mert a bűnösök imádságait elfogadod. * Üdvözlégy, mert a lelki bajokat enyhíted. * Üdvözlégy, mert a szenvedélyek tüzét csillapítod. * Üdvözlégy, mert a test és lélek minden szennyétől megvédsz. * Üdvözlégy, mert a gonosz kísértésektől megmentesz. * Üdvözlégy, mert a kérelmezőkről a Mindenható trónjánál megemlékezel. * Üdvözlégy szent Tivadar nagyvértanú, nagy hadvezér.

13. konták

Ó, minden dicséretre méltó és boldogságos Hadvezér, szent Tivadar nagyvértanú! Fogadd el ezt a meghatott imádságunkat, és vidd fel gyorsan a Mennyei Királynak: Krisztusnak trónusához, hogy közbenjárásod által minden gonosztól és támadástól megmeneküljünk, szüntelenül hangoztatva Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.