Akathiszt szent Viktor vértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Katonaként élt, hitét bátran megvallotta mindenki előtt. A keresztények üldözésekor sokféle módon kínozták, de mindenben megőrizte Isten sértetlenül. Karddal fejezték le. Felesége: Sztefanida is bátor hitvalló lett. Testét darabokra szaggatták.

Ünnepük: november 11.

Tropár, 4 hang

A te szent vértanúid Uram, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek tőled Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóikat megszégyenítették, * és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték. * Az ő imádságaik által, * üdvözítsd Jóságos, a mi lelkünket!

1. konták

Krisztus Istenünk választott harcosát, szent Viktor vértanút énekekkel tiszteljük, mint közbenjárónkat és imádkozónkat, te pedig ó vértanú, mivel bátorságod van az Úrhoz, minden bajtól szabadíts meg bennünket, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

1. ikosz

Földi angyal és mennyei emberként jelentél meg szent vértanú, amikor az igaz istenismeret fényével megvilágosítva, örömmel siettél a vértanúi küzdelemre. Ezért, megemlékezve Krisztusért elviselt szenvedéseidről, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a mindenek Teremtőjét egész szíveddel megszeretted. *  Üdvözlégy, aki az Ő nevéért súlyos szenvedéseket fogadtál el. *  Üdvözlégy, aki leleplezted a bálványimádó istentelenséget. *  Üdvözlégy, aki Krisztus iránti szereteted miatt életedet nem kímélted. *  Üdvözlégy, aki e világ dicsőségét semmibe vetted. *  Üdvözlégy, aki megízlelted a paradicsomi édességet. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

2. konták

Látva az istentelenek üldözését a keresztények ellen, nem féltél fenyegetéseiktől, és kínzásaiktól, hanem, mint Krisztus bátor katonája, az istentelen hadvezér: Sebestyén elé álltál, és az egy igaz Istenben való hitedet megvallottad, nagy hangon énekelve: Alleluja.

2. ikosz

Istentől ihletett értelmed lévén, ó szent Viktor vértanú, csodálatba ejtetted a kínzót lelked bátorságával, és a szavakkal, amelyekkel bátran hirdetted Krisztust, az igaz Istent. Ezért, magasztalva hitvallásodat, ilyeneket énekelünk neked:

Üdvözlégy, az egy igaz Isten megvallója. *  Üdvözlégy, a Legszentebb Háromság hűséges imádója. *  Üdvözlégy, a bálványimádó szolgálat kiirtója. *  Üdvözlégy a keresztény jámborság elültetője. *  Üdvözlégy a mennyország örököse. *  Üdvözlégy az örök dicsőség társörököse. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

3. konták

A Magasságbeli erejétől megerősítve, bátran álltál kínzód előtt Krisztus férfias megvallója, ezért, annak fenyegetéseit és hízelgéseit megvetve, siettél a vértanúi küzdelemre, énekelve Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Erős reménységed lévén a mennyei Uralkodóban és Úrban, és megemlékezve az apostol szaváról, hogy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek, te, ó szent vértanú, nem engedelmeskedve a kínzó parancsának, hanem magadat a mennyei Király katonájának vallottad, elvetetted a pogány istentelenséget, és a kínzók kezébe adtad magadat. Mi pedig, megemlékezve bátorságodról, így éneklünk neked:

Üdvözlégy, a mennyei Király bátor katonája. *  Üdvözlégy Gazdádnak hűséges szolgája. *  Üdvözlégy, az istentelenek fenyegetéseit megvető. *  Üdvözlégy, a bálványimádó ravaszságot leleplező. *  Üdvözlégy a vértanúi küzdelmet jól teljesítő. *  Üdvözlégy, aki a Krisztusban való hitedet vérrel pecsételted meg. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

4. konták

A dühösség viharától letartóztatott esztelen kínzó, megparancsolta, hogy súlyosan kínozzanak meg téged, és vessenek a tüzes kemencébe. Te pedig, minden bizodalmadat Istenbe vetvén, félelem nélkül mentél be a tűzbe, mint egykor a három ifjú, énekelve a győzelmi éneket: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az istentelen hadvezér, hogy a tüzes kemencében való három napos tartózkodás után, te, ó dicsőséges vértanú, sértetlennek találtattál, és még nagyobb dühösséggel telve el, hívta a varázslót, és megparancsolta neki, hogy öljön meg téged. Te pedig, a halált-hozó italt elvévén, újra sértetlen maradtál, buzdítva, hogy neked ilyeneket énekeljünk:

Üdvözlégy a hit megingathatatlan harcosa. *  Üdvözlégy gyémántnál keményebb vértanú. *  Üdvözlégy, aki nem féltél a tűztől. *  Üdvözlégy, aki imádságaid harmatával a tüzes lángot kioltottad. *  Üdvözlégy, aki a halálos ételt megízlelve sértetlen maradtál. *  Üdvözlégy, aki most a paradicsomi italt élvezed. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló, ó Krisztus vértanúja, aki megmutatod az üdvösség útját, mert a varázslót, aki téged meg akart ölni, ösztönözted, hogy higgyen Krisztusban, megtanítva, hogy veled együtt énekelje: Alleluja.

5. ikosz

Látva lelki szemeivel Istent, aki általad csodatevőként jelent meg, ó szent Viktor, az istentelen varázsló meghatódott szívében, és hitt az általad hirdetett Krisztusban. Mi pedig, énekelve Istennek benned megjelent nagyságát, ezt mondjuk:

Üdvözlégy, aki üdvös szavakkal a hitetlenség sötétségét elűzted. *  Üdvözlégy, aki a hit vértanúi megvallásával a hitetleneket Krisztushoz vezetted. *  Üdvözlégy, aki az ördög minden cselszövését szétszakítottad. *  Üdvözlégy, aki az ördögi erőt Krisztus hitével levetetted. *  Üdvözlégy, aki a hívőket Isten dicséretére buzdítottad. *  Üdvözlégy, aki megtanítottad a bajokban és szomorúságokban levőket, hogy Hozzá meneküljenek. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

6. konták

A Krisztusba vetett igaz hit hirdetőjeként jelentél meg kínzóid előtt, ó dicsőséges vértanú, mert semmi neked okozott seb nem tudott ártani neked: mert a forró olaj, mint a hűs forrásvíz mutatkozott előtted, és az ecet, mint édes lépes méz volt számodra. Mi pedig, türelmeden elcsodálkozva, énekeljük a szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Világosság ragyogott fel kínzóid vakoskodó szemei előtt, amikor te, ó szent vértanú, az Úr Jézus nevét segítségül hívtad. Ezért neked, Isten dicsőséges kedveltjének és csodatevőnek hangoztatjuk:

Üdvözlégy Isten előtt gyors védelmünk és közbenjárónk. *  Üdvözlégy, buzgó közbenjáró lelkünkért. *  Üdvözlégy, aki imádságoddal a betegeket meggyógyítod. *  Üdvözlégy, aki a lelki és testi sebeinket orvosolod. *  Üdvözlégy, aki hitünket megerősíted. *  Üdvözlégy, aki reménységünket erőssé teszed. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

7. konták

A kiválasztottjait megdicsőítő Istent magasztalni akarván, egy Sztefanisz nevű asszony, kínzásod helyére eljövén, és nagy türelmeden csodálkozva, hervadhatatlan koszorúkat látott az égből leereszkedni. Ezt tehát istenfélelemmel látva, és Istent szívében magasztalva, felkiáltott: Alleluja.

7. ikosz

Az embertelenség új dühösségét mutatta meg a gonosz kínzó, amikor a szenvedéseidet magasztaló fiatal Sztefaniszt, ó Krisztus vértanúja, Viktor, megparancsolta, hogy a fák ágait összekötve, hozzákötözve szakítsák szét. Mi pedig, a szent vértanúnő hősiességét magasztalva, vele együtt boldognak mondjuk szenvedéseidet, ó vértanú, hangoztatva:

Üdvözlégy, Istennek kedvesen hozott áldozat, amint Ábelé volt. *  Üdvözlégy igazsággal és jóságos tettekkel telt, amint Noé. *  Üdvözlégy, a hitben Ábrahámot követő. *  Üdvözlégy, a tűrésben Jóbot utánzó. *  Üdvözlégy, aki minden reményedet az Úrba vetetted, mint Dávid. *  Üdvözlégy, aki a vértanúk seregét betöltötted. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

8. konták

Különös volt látni, és hallani az Isten erejét nem ismerő pogányoknak, hogy gyönge emberi testben hogyan lehet ilyen kínokat eltűrni Krisztusért. Mi pedig, dicsérve a szent vértanúknak ilyen erőt adományozott Istent, szeretettel hangoztatjuk: Alleluja.

8. ikosz

Egészen isteni örömmel voltál eltelve, ó szent vértanú, amikor meghallottad kínzód ítéletét a kard általi lefejezésre. Mi pedig, megemlékezve szenvedéseidről, és nagy türelmedet dicsérve, mondjuk:

Üdvözlégy, aki mindvégig megőrizted a hitet, reményt és szeretetet. *  Üdvözlégy, aki a vértanúi koszorút a Mindenható kezéből vetted. *  Üdvözlégy, aki Krisztus országának le nem alkonyodó napján telepedtél le. *  Üdvözlégy, aki a paradicsomi lakásokban örvendezel a mennyben. *  Üdvözlégy, aki Isten trónjánál buzgón imádkozol értünk. *  Üdvözlégy, aki a téged hívókra állandóan gondot viselsz. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

9. konták

Minden bajtól és támadástól ments meg minket imádságaiddal, szent Viktor vértanú, mert nagy a bizalmad az Úr előtt, Akiért lelkedet is odaadtad, szüntelenül hangoztatva: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudnak neked méltó dicséretet mondani, ó dicsőséges vértanú, sok küzdelmedért és szenvedésedért, amelyeket Krisztusért akarattal elviseltél. Ezért mi, kételkedve, hogyan magasztaljunk téged méltóan, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, a keresztény hit félelmet nem ismerő hirdetője. *  Üdvözlégy Krisztus legyőzhetetlen harcosa. *  Üdvözlégy biztos segítsége mindazoknak, akik az igazságért szenvednek. *  Üdvözlégy gyors vigasztalója a bajokban levőknek. *  Üdvözlégy Krisztus Egyházának védelmezője. *  Üdvözlégy minden igazhitű keresztény oltalmazója. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

10. konták

Az üdvösséget és az örök boldogságot elérve a Krisztusért való sok szenvedés után, taníts meg minket is, hogy Istenért mindent, jó lélekkel elszenvedjünk, és egyedül Belé vessük minden reményünket, hangoztatva az éneket: Alleluja.

10. ikosz

Védőfala és oltalma vagy a hozzád menekülőknek, ó Isten kedveltje, mert szüntelenül imádkozol Krisztus Istenünkhöz minden, szenvedéseidet tisztelőért. Fogadd el tehát, ó sokat szenvedett vértanú, tőlünk is bűnösöktől ezeket a gyönge dicséreteket:

Üdvözlégy, mert jobban megszeretted az örök életet a mulandónál. *  Üdvözlégy, mert a mennyországot előbbre helyezted az emberi dicséretnél. *  Üdvözlégy, mert szenvedéseiddel végtelen örömet szereztél. *  Üdvözlégy, mert megízlelve a vértanúi halált, a boldog halhatatlanságba jutottál. *  Üdvözlégy, aki elnyerted a mennyei Siont. *  Üdvözlégy Krisztus Egyházának nagy megjavítása. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

11. konták

Éneket adományoztál a Legszentebb Háromságnak, szent Viktor vértanú, nemcsak szóval, hanem önmagadat áldozatul való élő felajánlásával: mert Teremtődet mindennél jobban megszeretted, és egyedül Neki szolgáltál jól, meghatottsággal énekelve: Alleluja.

11. konták

Az igazi világosságnak fényességet befogadó világítójaként jelenvén meg a földön levőknek, Istentől kiválasztott Viktor, mert felvilágosítod a hívek szívét, és isteni értelemre tanítod a neked szeretetből ilyeneket éneklőket:

Üdvözlégy Krisztusnak a fővezérnek követője. *  Üdvözlégy, a szeplőtelen élet buzgólkodója. *  Üdvözlégy a szelídségnek és alázatosságnak képe. *  Üdvözlégy, az engedelmességnek és türelmességnek tanítója. *  Üdvözlégy, a jámborság el nem homályosodó világítója. *  Üdvözlégy csillag, aki helyes utat mutatsz az üdvösségre. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

12. konták

Isteni kegyelmet kérj számunkra Viktor vértanú, mert sokat ér az igaznak imádsága az Úr irgalmasságához, ne vesd meg a mi bűnös tisztátalanságunkat, hanem légy számunkra mindenben segítő, és a bűnbánatra jóságos tanító, megtanítva, hogy a nekünk irgalmas Istennek énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve sok-szenvedésű küzdelmeidet, dicsőséges vértanú, dicsérjük hosszú-tűrésedet, boldognak mondjuk vértanúi kimúlásodat, és tiszteljük szent emlékedet, és dicséretül ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki szenvedésedben csodálatos bátorságot mutattál. *  Üdvözlégy, aki az Úr Jézus Krisztus sebeit testeden hordoztad. *  Üdvözlégy, aki Krisztus országának örökségét elnyerted. *  Üdvözlégy, aki a mennyei Atya házában készítettél magadnak lakást. *  Üdvözlégy, mert általad Isten megdicsőül. *  Üdvözlégy, mert általad az ördögök megszégyenülnek. *  Üdvözlégy Viktor, dicsőséges vértanú.

13. konták

Ó, egészen boldog szent Viktor vértanú, fogadd el ezt a mi, meghatott szívünkből neked hozott dicsőítő énekünket, és ments meg minket Isten előtt való buzgó közbenjárásod által minden rossztól, hogy veled, és minden szenttel hangoztassuk a győzelmi éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták