Akathiszt tisztelendő Pelágia anyánkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Az Isten által kiválasztott, a pogány sötétségből csodálatos utakon is, a le nem alkonyodó Világossághoz a mennyei dicsőséges Jeruzsálembe meghívott, egészen dicséretes és tisztelendő Pelágia anyánknak mondjunk dicsőítő énekeket, te pedig, Krisztus tisztaságos galambja, mivel nagy bizodalmad van az Úrhoz, minden bennünket bántó körülménytől szabadíts meg, akik mondjuk: Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

1. ikosz

Az angyali rendek jóságos Alkotója, a mi Urunk, előre látva szíved jó akaratát, ó, minden tiszteletre méltó Pelágia, csodásan vezetett el téged vértanújának szent Juliánnak templomához, ahol abban az órában a boldogságos Nonnus püspök az antiochiai szellemi nyájnak Krisztus isteni szavai asztalát terítette meg, téged, a fekete galambot az evangéliumi hálóval csodásan befogott. Mi pedig, látva könnyes imádságodat a keresztségért, meghatottságban hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, a Szentlélek által a sötétségből a világosságra befogott galamb. * Üdvözlégy Krisztusnak az erények magasságára felrepült galambja. * Üdvözlégy, aki igen buzgósággal hoztad a bűnbánatot Krisztusnak. * Üdvözlégy, mert a bűnbánat által Isten a feketéből ragyogóvá tett téged. * Üdvözlégy, aki a lent való bűnbánat által az öröm magasságába repültél fel. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

2. konták

Látva magát, Pelágia, Krisztus főpapjának Nonnusnak isteni szavai által legyőzetve, azonnal, magába térvén, szívből ennek a főpapnak lábaihoz borult, mint az evangéliumi asszony, keserűen sírva, kérve az isteni felvilágosítást, hangoztatva Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Látván arcodnak nagy szépségét, ó, Pelágia, és az igen gazdag ruhákat, és szolgáidnak nagy dicsőségét, az emberek megbotránkoztak. És ezért Nonnus püspök bemutatott téged a gazdagon ruházottat szemrehányásodra, és a saját lelke felékesítése hanyagságának példáját. Igen buzgó éjszakai imádságban, érintve szívedet, bűnbánatra vezette azt. Mi pedig, jól ismerve életed tetteit, hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a keresztségi fürdőben hagytad a bűnöket. * Üdvözlégy, aki bementél az Úr örömébe. * Üdvözlégy, aki ragyogó szent ereklyéiddel bennünket megszentelsz. * Üdvözlégy a hozzád folyamodók buzgó imádkozója. * Üdvözlégy az evangéliumi tökéletességre felrepült galamb. * Üdvözlégy, aki az emberek fiainál ékesebbel: Krisztussal lettél eljegyezve. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja. 

3. konták

A keresztség isteni kegyelmének erejével szomorúság nélkül hagytál el e bűnös, és csábító világnak minden szemetjét, minden földi gazdagságodat, a város közepén, mint szemetet elégettél, elégetve ezzel a bűnök töviseit, énekelve a szentek Legszentebb Igéjének: Alleluja.

3. ikosz

Isten erejének nagy kegyelmét bírván, asszonyi természetedet a férfi erőssége alá aláztad, titokban elhagytad Antiochiát, keresve a magasságbeli várost. Lelked ilyen nagyságáért, ó, anya, fogadd el tőlünk, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, mert a Szentlélek lakhelye voltál. * Üdvözlégy, mert ugyanez a Szentlélek a küzdelmekre csodásan megtanított. * Üdvözlégy, mert a veszélyes utat igen buzgón kikerülted. * Üdvözlégy bűnbánat szépsége. * Üdvözlégy szentek örvendezése. * Üdvözlégy, értünk földiekért imádkozó. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

4. konták

Az ördögi dühösség nagy vihara lett ellened feltámasztva, ó, dicsőséges Pelágia anya, amikor az iliopoliszi Egyház főpapja és csodatevője Nonnus, az elviselt fáradságok miatt, téged is, és hét főpapot asztalához hívott: a gonosz lelkek könnyeket kezdtek hullatni. Te pedig, Krisztus keresztjének jelével az ördög ravaszságát legyőzted, a főpapok gyülekezetével énekelve: Alleluja.

4. ikosz

Meghallották Isten városának Jeruzsálemnek szerzetesei, hogy az Úr, egy kis kellionba új küzdőt adományozott, a tisztelendő Pelágiosz szerzetest, örvendeztek, Istennek hálát adva, Isten gondviseléséből nem tudták, hogy ez a férfi nő, Pelágia, Antiochiából. Amikor pedig, kimúlásod után ez a dicsőséges titok kinyilvánult, dicséretekkel mondtak téged boldognak, ezekkel a dicséretekkel:

Üdvözlégy, aki a földi szépséget megvetetted. * Üdvözlégy, aki a halhatatlan mennyei szépséget megragadtad. * Üdvözlégy, mert egész lelkedből kerested a mennyei felmenetelt. * Üdvözlégy, mert megtaláltad Krisztust, a drágagyöngyöt. * Üdvözlégy, mert az Ő minden törvényét igen erősen megszeretted. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

5. konták

Isteni intéstől vezetett, Istentől küldött csillag voltál Antiochiától Jeruzsálem városáig, ó, Krisztus galambja, Pelágia. Felmentél ugyanis a szent Olajfák hegyére, Isten irgalmának hegyére, ahol engesztelted az Urat, három évig küzdve nagy küzdelemben, éjjel és nappal énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván az antiochiai Egyház boldogságos diákonisszája, Romána, hogy lelki leánya, Pelágia titokban eltávozott, nagyon megsiratta, de azonnal megvigasztalódott a jövőbe látó Nonnusztól, hogy ő elment az Olajfák hegyére, minden bizonnyal üdvözülni. Mi pedig, magasztaljuk, ó anya fölmeneteledet, az erény hegyére, énekelve:

Üdvözlégy, aki megtaláltad a lelki megértés kulcsát. * Üdvözlégy, aki ez által kinyitottad a paradicsom ajtóit. * Üdvözlégy Krisztussal örökké uralkodó. * Üdvözlégy, aki imádságaiddal bennünket is vonzol. * Üdvözlégy Krisztus szelíd galambja. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

6. konták

Életednek és boldog kimúlásod hirdetőjeként mutatkozott a diákonusok között az istenfélő Jákob, amikor elküldetett hozzád, ó anya, Krisztusban való imádságos köszöntéssel a csodatevő Nonnusz társ-apostoltól. Ezt a tisztes diákonust Isten méltatta, hogy lásson téged, beszélgessen veled, és szent tested temetését végezze Palesztina böjtölőinek seregével, zsoltárilag énekelve: Alleluja.

6. ikosz

A magasságbeli országot keresve, a szenvedélyeknek, és bűnnek vizeit átrepülted, ó Krisztus galambja, Pelágia, taníts meg bennünket is, a téged szeretettel tisztelőket, és emlékedet örvendezve ünneplőket, hogy buzgón megszeressük a bűnbánat példáját, akik szeretettel így énekelünk neked:

Üdvözlégy Krisztus szelíd báránya. * Üdvözlégy , aki buzgón megszeretted e világ bűneit elvevő Bárányt. * Üdvözlégy, aki az Urat irántunk kegyelemre hajlítod. * Üdvözlégy a világban küzdők segítsége. * Üdvözlégy az Egyház megerősítése. * Üdvözlégy a főpapok öröme. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

7. konták

Akarván földi életed napjainak végéig az egy Krisztusban lenni, szent helyet választottál ki küzdelmeid számára, ó szent galamb, Pelágia, ahol, a világért való szenvedése előtt az Üdvözítő királyként vonult az akkor ágakat hordozó zsidó gyermekekkel, énekelve Istennek: Alleluja.

7. ikosz

A szent asszonyok között valóban csodálatosnak mutatkoztál, ó szent Pelágia, amikor örökségedet Krisztus szegényei miatt az egyházi gondnok kezén keresztül átadtad, és szolgáidat felszabadítottad. Ezekkel a jótettekkel valóban szabaddá tetted magad a nehéz uzsoráskodás terhétől. Imádkozz értünk, hogy szívünk ne ragaszkodjék a szükségesen kívül a földi dolgokhoz, amelyek elvesztik lelkünket, a neked éneklőkét:

Üdvözlégy tisztes szerzetesek és szerzetesnők állandó beszélő társa. * Üdvözlégy tisztes szüzek jó eljegyzése. * Üdvözlégy jámbor öregek tisztes dicsérete. * Üdvözlégy, aki gyönyörűen mentél be a mennyei Jeruzsálembe. * Üdvözlégy, aki megoltalmazol bennünket az ördögi cselszövésektől. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

8. konták

Valami különös dolognak, de Isten számára nagyon szeretetre méltónak látszik: hogy a bűn gyermeke ismét hátra nem tekintve, mint a víz-forrásokhoz futó szomjas szarvas, a tisztes Pelágia a bűnbánat forrásához fut, ezzel tanítva bennünket, hogy minden szép földi forrást hagyjunk el, édesen énekelve vele: Alleluja.

8. ikosz

Teljes gyönyörűség, teljes lelki öröm volt számodra az Úr Jézus Krisztus, ó, tisztes Pelágia, amikor imádkoztál az elzártságban, és könnyeket hullattál. Taníts meg bennünket is erre, a lelkileg hasznos sírásra, hogy elkerüljük a síron túli örök sírást, akik neked, imádkozónknak örömmel énekeljük:

Üdvözlégy, aki megízlelted az édes Úrban való hitet. * Üdvözlégy mennyei örömmel megtisztelt. * Üdvözlégy, aki könnyekkel mostad le a bűnbeeséseket. * Üdvözlégy, aki bennünket is tanítasz könnyezve imádkozni. * Üdvözlégy, aki a meghatottság könnyei által az örök örvendezést kaptad meg. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

9. konták

Az egész angyali rend csodálkozott, ahogy Pelágia-Margarita a büszkeséget szelídségre változtatta át, és az ördögöt megszégyenítette. Oltsd ki, ó, csodálatos anya, szívünk büszkeségének lángját, hogy tiszta szívvel, hálaadással énekeljük Üdvözítő Istenünknek: Alleluja.

9. ikosz

Az emberi szónokok nem tudják méltóan megénekelni a tisztes életedre szóló magasztalásokat, ó, tisztelendő anya. Csak Isten angyalai voltak tanúi könnyeidnek és küzdelmeidnek, ó, szent. Mi pedig, emberek, az angyalokkal örvendezve Istennek ilyen hősén, hangoztatjuk neki:

Üdvözlégy, aki könnyeid folyása által az ördögi gondolatok tüzét kioltottad. * Üdvözlégy a megjavulásnak élő példája. * Üdvözlégy, aki most vigadozásban élsz a mennyben. * Üdvözlégy Nonnusz főpap koronájában drágagyöngy. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

10. konták

Üdvözíteni akarván a halhatatlan vagyont, a lelket, testedet a léleknek vetetted alá, ó, Pelágia, minden dicséretre méltó galamb, böjttel, virrasztással, és szüntelen imádságokkal a fenti világot érted el, előre megízlelve a paradicsomi édességet, a mennyeket átjárt Pál szava szerint, vele énekelve Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Erős fal, mint a kő volt a te hited, szereteted, és reménységed, ó, tisztelendő anya Krisztus iránt, Érte elzártságod ajtóit kővel megerősítve, a hit szikláján bátran álltál. Bennünket is erősíts meg az Istenben való ilyen hitben, akik téged ezzel a köszöntéssel magasztalunk:

Üdvözlégy, akit a hithirdetés hálójával csodásan befogtak. * Üdvözlégy, aki örök örömet találtál a mennyben. * Üdvözlégy a palesztin föld jó illatú virága. * Üdvözlégy, akit a felvilágosítás fogadalmaiban jól megerősítettek. * Üdvözlégy, akit a reménység meg nem szégyenített. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának gyöngye. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

11. konták

Minden ének legyőzetik, amikor dicsőítő énekeket énekelünk tiszteletedre és emlékedre, ó, tisztelendő Pelágia anya, hogy milyen csodálatosan mentél be Krisztus szent vértanújának Juliánnak templomába, hogyan talált meg téged Krisztus nyájának jó pásztora az istenes Nonnusz püspök, hogy milyen nagy kiáltásoddal tártad fel kívánságodat, hogy minél hamarabb megkegyelmezetté légy, énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Új csillag ragyogott fel az istenszerető embereknek az Olajfák szent hegyéről, ó, tisztelendő, és minden tiszteletre méltó Pelágia anya, a keresztény nép örömére, és vígságára, amely neked ilyeneket ajánl:

Üdvözlégy, akit a szerzetesek serege énekelt meg. * Üdvözlégy, akit az egyetemes Egyház dicsőített meg. * Üdvözlégy a bűnök miatt szomorkodók, és az üdvösségen örvendezők öröme. * Üdvözlégy ördögök sírása. * Üdvözlégy, akit a Mindenható jobbja koronázott meg. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

12. konták

Kegyelmet és nagy irgalmat kérj számunkra a minden jóságot megadó Úrtól, ó tisztelendő anyánk, kérdd Isten irgalmasságát az irántunk való könyörületért ebben a földi életben, és esedezd ki számunkra közbenjárásoddal az örök életet, akik téged boldognak mondunk, és mindenkor énekeljük Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve szent emlékedet, megemlékezünk csodálatos megtérésedről az Úr Istenhez, boldognak mondjuk küzdelmeidet, megénekeljük szent kimúlásodat, dicsőítjük átköltözésedet is a mennyei lakásokba, ó, Krisztus csodálatos menyasszonya, Pelágia, ezeket hangoztatva neked:

Üdvözlégy, aki a legjobb részt választottad: Krisztust. * Üdvözlégy, aki Krisztus igáját szeretettel hordoztad. * Üdvözlégy, aki a szomorúságok és támadások órájában számunkra segítség vagy. * Üdvözlégy, aki a szent nevedet viselőket mindig megoltalmazod. * Üdvözlégy, aki Krisztus örömében tartózkodsz. * Üdvözlégy Pelágia, Krisztus csodálatos galambja.

13. konták

Ó, szent, és tisztelendő anyánk, Pelágia! Fogadd el ezt a mi kis, szeretetünkből neked hozott imádságos dicsőítő felajánlásunkat szent küzdelmeid tiszteletére. Hogy imádságaid által lelkünket megfehérítsük a bűnbánat fehérítőjével, amely az örök életre vezet, énekelve Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.