Akathiszt tiszteletreméltó Nagy Pimen Atyánkhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Két bátyjával egy egyiptomi kolostorban szerzetesek lettek. Pimen nagyon alázatos volt, nagyon gyakorolta a hallgatagságot. Sok jó tanácsot adott rövid szavakkal a tőle irányítást kérőknek. 450 körül halt meg remeteségben.

Ünnepe: augusztus 27.

Konták, 4 hang

Ragyogó küzdelmeidnek * szent emléke érkezett el ma, szent atyánk * hogy az igazhívők lelkét bevilágítsa, * isteni elméjű Pimen (Pásztor) szent atyánk!

1. konták

Krisztus választott kedveltje és csodatevő tiszteletreméltó Pimen atya, aki hőstetteiddel az angyalokat örvendeztetted, és a bűn mélységéből sok embert kivezettél, dicsőítvén a téged megdicsőítő Urat, ezt a dicsérő éneket hozzuk neked mi méltatlanok. Te pedig az igazak seregében a Mindenható trónja előtt állván, tekints irgalmas szemekkel ránk, akik szeretettel hívunk téged: Üdvözlégy lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

1. ikosz

Az angyalhoz hasonló életet megkedvelvén ó tiszteletre méltó, anyádat és házadat és minden vagyonodat elhagytad, és két testvéreddel együtt a világtól elfutván Egyiptom nagy pusztája helységeinek egyikébe költöztél; ebből meglátva lelked izzását és fiatalabb testvéred Krisztushoz való csatlakozását, örömmel mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki értelmedet és lelkedet gyermekkorodtól az Urnak adtad át, * Üdvözlégy, aki testedet ifjúságodtól tisztán megőrizted, * Üdvözlégy, aki az Urat teljes szívedből megszeretted, * Üdvözlégy, aki az Iránta való szeretettől ifjabb testvéreidet is lángolóvá tetted; * Üdvözlégy, aki az Úr iránti szeretetből az atyai házat elhagytad, * Üdvözlégy, aki a világ botrányaitól testvériségedet is megmentetted, * Üdvözlégy, akit gyermekkorodtól hit és szeretet ékesített, * Üdvözlégy, akit sok könny és sóhajtás tisztított meg; * Üdvözlégy, aki gyönge testben nagy lelki erőt mutattál, * Üdvözlégy, aki * Jézus Krisztusba helyezted minden örömödet, * Üdvözlégy, aki a megkülönböztetés adományával lettél megtisztelve, * Üdvözlégy, akit az alázatosság a magasságba emelt; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

2. konták

Látván a gyermekeihez természetes szeretettel fáradó és lakhelyedhez eljövő anyádat, nem akartad fogadni őt, mert megértetted, hogy az anyáról való gondolattal a lélekbe kerülnek a világi élet gyorsan elmúló kívánságai is. Ezért testvéreiddel szegényes kellionodba zárkóztál be, tanítva, hogy egyedül az Urat kell szeretni, és Érte minden földi köteléket és édességet megvetni, énekelve Neki: Alleluja!

2. ikosz

Istentől megvilágosított értelmed lévén, anyád fájdalmát meggyógyítottad ó atyánk, mert amikor kellionod ajtajánál sírva mondta neked: Látni akarlak benneteket szeretett fiaim! Megkérdezted: Itt akarsz e látni bennünket, vagy a másik, jövendő világban? Így, édességes szavaidtól megtanítva lévén, a kétségnélküli hitet és az örök élet reményét szívébe fogadta, és örömmel ment el házához, így dicsérvén téged:

Üdvözlégy, aki legyőzted a földi szeretetet, hogy megsokasítsd a mennyeit, * Üdvözlégy, aki elvetetted az ideig tartókat, hogy megtaláld az örökkévalót, * Üdvözlégy, aki fiatal testvéreidnek a tökéletes lemondás példáját mutattad, * Üdvözlégy, aki az örök javak reményével anyádat is megörvendeztetted; * Üdvözlégy, aki Krisztus igaz gyöngyéért e világ minden szépségét megvetetted, * Üdvözlégy, aki Krisztuson kívül senkit sem akartál szeretni, * Üdvözlégy, mert Krisztust szeretve anyádat is szent szeretettel szeretted, * Üdvözlégy, mert a testi kívánságot szívedből kitépted, és lelkedet adtad testvériségedért; * Üdvözlégy, Uradat megörvendeztető szolga, * Üdvözlégy, aki bennünket is megtanítasz, hogy Őt szeressük, * Üdvözlégy, a puszta jó illatú lilioma, * Üdvözlégy, a mennyország fia; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

3. konták

Isten erejétől oltalmazva és megerősítve, erőről erőre haladtál ó tiszteletreméltó, és méltó lettél az Urtól kegyelmi adományokra, hogy csak egy szóval megrémítsd az ördögöket és kezed érintésével felemeld betegágyáról a betegeket; ezeket látva minden ember dicsőítette a szenteiben csodálatos Istent, énekelve Neki: Alleluja!

3. ikosz

Visszavonhatatlan törekvésed lévén a mennyország felé ó tiszteletreméltó, a hallgatagságot mindennél jobban megszeretted, így, egy hozzád jövő fejedelmet nem akartál fogadni, félve, hogy a büszkeség hálójába esel. Ítélkezésed ilyen mélységén elcsodálkozva, és alázatosságod magasságát dicsőítve, buzgón dicsérünk téged:

Üdvözlégy, aki a szerzetes növendékeket alázatosságoddal tanítottad, * Üdvözlégy, aki nekünk erőtleneknek ezt az utat tetted törvénnyé, * Üdvözlégy, mert az igazi alázatosságot lelkedben megszerezted, * Üdvözlégy, mert ezt az erényt, mint a szem fényét kívántad megőrizni; * Üdvözlégy, aki a büszkeség kísértését lábaidtól visszaverted, * Üdvözlégy, aki egyedül Istentől féltél és egyedül Neki szolgáltál, * Üdvözlégy, aki alázatosságoddal legyőzted az ördögöt, * Üdvözlégy, aki lelkedet az alázatossággal a magasságban megerősítteted; * Üdvözlégy, aki ezt az erényt sohasem hagytad el, * Üdvözlégy, aki egész életedben Istent dicsőítetted, * Üdvözlégy, isteni bölcsességű tanítónk, * Üdvözlégy, az egész világ ékessége; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

4. konták

Az élet kísértéseinek viharától elfutva, féltél ó tiszteletreméltó, a szerzetesektől és világi emberektől neked adott tisztelettől, és ezért lakóhelyedet titkon elhagytad. A pusztában pedig helyről helyre vándorolva és Isten nagy kedveltjeinek színelátásában gyönyörködve, mint a méh a mézet, az erényeket tőlük összegyűjtötted, örvendezve és énekelve Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Megtudták a közellevők és távollevők Istennek tetsző életedet ó tiszteletreméltó, és Istentől ihletett szavaid édes patakjához sokaságban jövén, vígsággal mondták neked:

Üdvözlégy, dicsőséges atyánk, * Üdvözlégy, tiszteletreméltó pásztorunk, * Üdvözlégy, Istentől tanított oktatónk, * Üdvözlégy, minden erény szabálya; * Üdvözlégy, mert az ördög minden cselszövését szétszakítottad, * Üdvözlégy, mert megvetetted az ő kísértéseit, * Üdvözlégy, mert az Urhoz nagy bátorságot szereztél, * Üdvözlégy, mert imádságoddal nagy erőket és gyógyításokat tettél; * Üdvözlégy, mert jámbor életeddel sokakat az üdvösségre vezettél, * Üdvözlégy, aki Isten előtt kedves szavaiddal a mennyekbe vezető felmenetel legigazabb útját mutattad meg, * Üdvözlégy, ördögöt megrémítő mennydörgés, * Üdvözlégy, mint a Szentléleknek a hívők hallását gyönyörködtető síp; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

5. konták

Istennek a bűnösök iránti irgalmáról szüntelen gondolkodván ó tiszteletreméltó, egy szerzetesnek, aki megkérdezett téged: Mit tegyek, látva testvérem bűnét, leleplezzem e őt? Röviden így feleltél: Ha eltakarod testvéred bűnét, Krisztus is eltakarja bűneidet az ítélet napján! – hogy örökre énekeld Neki: Alleluja!

5. ikosz

Látván, hogy a jámbor Theodóz császár egyszerű katona ruhájában jön hozzád és enni kér, ó tiszteletre méltó, száraz kenyeret és vizet és sót adtál neki, és a királyi ételeknél is édesebbnek tűnt ez neki. Amikor pedig a császár ezen csodálkozott, mint bölcsa tanító mondtad: Szolgáid imádság nélkül és üres fecsegéssel készítik ételeidet, mi pedig mindent Isten áldásával teszünk! Megismervén tehát imádságaid erejét, bátorkodunk neked énekelni:

Üdvözlégy, bizalmas imádságoddal Istennek csodákat tevő kedveltje, * Üdvözlégy, aki csodáiddal Krisztus hitét dicsőítetted, * Üdvözlégy, aki áldásoddal a száraz kenyeret és vizet a királyi ételeknél édesebbé tetted, * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy mindent Isten áldásával tegyenek; * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy az élet bajait imádsággal édesítsük, * Üdvözlégy, aki megokosítasz, hogy az élet teljes édességét egyedül Istenbe helyezzük, * Üdvözlégy, aki a gazdagokat a megtartóztatásra hívod, * Üdvözlégy, aki az éhezőket és szegényeket megerősíted, hogy az Urra vessék szomorúságukat; * Üdvözlégy, vigadozók okossá tevője, * Üdvözlégy, sírók vigasztalója, * Üdvözlégy, csüggedők és kétségbeesettek felemelője, * Üdvözlégy, mindnyájunk jó reménysége; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

6. konták

Az alázatosságnak és a bűnösök el nem ítélésének voltál hirdetője ó atya, mert egy szerzetest, aki testvérén megbotránkozott és ezért a kolostort el akarta hagyni, először megkérdezted, hogy látta-e őt saját szemeivel vétkezni, aztán a földről egy kis szálkát vévén azt mondtad: Gondold azt, hogy testvéred bűne szálka, a tieid, pedig mint a gerenda, és ettől kezdve nem fogsz botránkozni, hanem alázatosságban énekeled Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtál ó atyánk a pusztában mint nagyfényű világító, elűzvén a hozzád jövőktől a tudatlanság és csüggedtség ködét, mindenkinek hirdetve, hogy a testet a léleknek rendelje alá, és visszafordíthatatlan gondolattal szolgáljon Krisztusnak. Fogadd el azért tőlünk ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, aki a test támadásait isteni félelemmel megfékezted, * Üdvözlégy, aki lelkedet tetted úrrá a szenvedélyek fölött, * Üdvözlégy, aki az ördögi kísértéseket és ravaszságokat magadtól távol űzted, * Üdvözlégy, aki lelkedet szeplőtelenül őrizted meg Krisztusnak; * Üdvözlégy, aki értelmedet a szennyes és káromló gondolatoktól megtisztítottad, * Üdvözlégy, aki eljutottál a szenvedélynélküliség magaslatára, * Üdvözlégy, aki szeretetteddel mindent eltakarsz, * Üdvözlégy, aki minket is tanítasz, hogy a felebarátot el ne ítéljük; * Üdvözlégy, aki szánakozásoddal bűnbánatra indítasz, * Üdvözlégy, aki senki hozzád jövőt ki nem küldesz, * Üdvözlégy, szívbeli alázatosság tükre, * Üdvözlégy, a kegyelmezés kiapadhatatlan kincstára; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

7. konták

Meg akarván mutatni a bűnbánat helyes útját, tanítottad ó tiszteletreméltó, hogy nem a napok számában, sem a tettek sokaságában van az üdvösség, hanem a bűntől való igaz elfordulásban. Mert egy testvérnek, aki megkérdezett: hogy elég-e nekem három év a bűnbánatra? – azt felelted: Hogy ha teljes szívedből bűnbánatot tartasz és van elhatározásod, hogy többé nem vétkezel, háromnapos bűnbánatodat is elfogadja Isten; ezért mi is az Ő jószívűségét dicsérve énekeljük Neki: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatos volt életed ó tiszteletreméltó, mert sohasem engedted, hogy lelked az elcsüggedés álmában elszunnyadjon, hanem minden nap nagyobb hőstettekre terjeszkedtél, arra a példára emlékezve: A forró edényt nem érinti a légy, amikor pedig az edény kihűl, mindenféle utálatos férgek bemennek abba. Így a gondatlan szerzetest is hasonlóan legyőzi az ellenség, a lelkileg forróhoz és fáradozóhoz sohasem közeledhet. Ezért buzgón mondjuk neked:

Üdvözlégy, az imádság kiolthatatlan fáklyája, * Üdvözlégy, könnyek állandóan folyó forrása, * Üdvözlégy, mert gyermekkorodtól nem ismerted a lustaságot, * Üdvözlégy, mert a virrasztást és imádságot kívánatos résszé választottad; * Üdvözlégy, mert a közös életben magadat mindenki számára példaképül állítottad, * Üdvözlégy, aki a magányosságban és elzártságban, mint csillag ragyogtál a világnak, * Üdvözlégy, aki testedet böjttel és megtartóztatással a léleknek rendelted alá, * Üdvözlégy, aki térdeidet az állástól és leborulásoktól gyógyíthatatlan sebekkel borítottad be; * Üdvözlégy, mert csüggedők szíve életed által a hőstettekre buzdul fel, * Üdvözlégy, mert a gondatlanok kezei is a tevékenységre törekednek, * Üdvözlégy, az Úr hűséges szolgája, * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

8. konták

Különös volt látni, hogy a magának sohasem kegyelmező nagy vezeklő hogyan mutatkozott gyöngének és erőtlennek az erőtlenek és kezdők előtt. Mert amikor megkérdezték: Hogyan kell böjtölni? Megparancsolta, hogy mindennap egy keveset egyenek, a középső királyi utat mutatva, meg mint legalkalmasabbat, amivel az öntetszés is eltépi, az értelem sem fuvalkodik fel, akadálytalanul énekelve Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Teljesen Istenben voltál ó tiszteletreméltó, alázatos szívvel és töredelmes lélekkel mindig Előtte állva, és lelki gyermekeidet megtanítva, hogy távolodjanak el az élet gondjaitól, a világ hiúságától és dicsőségétől, őrizzék meg magukban az alázatosságot és önvádolást és megnyerik a töredelem adományát. Ezeket hallva, és életedből ez által tanulva, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy, aki mindent elhagytál, hogy Krisztust megtaláld, * Üdvözlégy, akinek semmije sem volt, hogy mindene meglegyen, * Üdvözlégy, aki rongyokban jártál, hogy a mennyország ruhájába öltözzél, * Üdvözlégy, aki az ételnek minden fajtáját megvetetted, hogy a paradicsomi édességgel lakj jól; * Üdvözlégy, aki a földi dolgokról való lemondással a mennyeieket nyerted el, * Üdvözlégy, aki az ideiglenes javak helyett az örökkévalókat kaptad, * Üdvözlégy, mert még a földön élve, gondolatoddal állandóan a mennyben tartózkodtál, * Üdvözlégy, mert a legfelsőbbeket szemlélve és az angyalokkal egyesülve az önvádolást magadban megőrizted; * Üdvözlégy, mert Istentől és emberektől dicsőíttetve magadat semminek tartottad, * Üdvözlégy, mert magadat megalázva az örök dicsőséget örökölted, * Üdvözlégy, a felső világ lakosa, * Üdvözlégy, Krisztus örököstársa; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

9. konták

Azt tanítottad ó tiszteletreméltó, hogy minden gondolatunkat Isten felé irányítsuk, ezért meg is kérdeztek, hogy mi szükségesebb az üdvösségre: beszélni, vagy hallgatni? Azt felelted, hogy mindkettő egyformán dicséretes, ha Istenért teszik, mert aki Istenért beszél, Isten dicsőségét hirdeti, Istent dicsőíti vagy a felebarátot az üdvösségre tanítja, az Istenért hallgató pedig az ajkak és gondolatok hallgatásában, értelemmel és szívvel kiálltja: Uram, * Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ezért törekedjünk beszélni is hallgatni is Istenért, hogy méltókká legyünk az angyalokkal énekelni: Alleluja!

9. ikosz

Istentől bölccsé tett szónok voltál ó tiszteletreméltó, mindenkit megtanítva, hogy a lelki élet hajlékát az alázatosság alapjára kell építeni, hittel, reménnyel és szeretettel megerősíteni, hőstettekkel, imákkal, könnyekkel és sóhajtásokkal magasra emelni, és a magunkat Isten akaratára való átadással, mint tetővel befedni. Imádd azért az Urat ó atyánk, hogy nekünk is adjon ehhez az építéshez erőt és bölcsességet, hogy ezeket a dicséreteket hozzuk neked:

Üdvözlégy, aki szívedet a Szentlélek lakóhelyévé készítetted el, * Üdvözlégy, aki az Úr iránti tökéletes szeretettel ékesítetted azt fel, * Üdvözlégy, aki a bűnbánat szünet nélküli könnyeivel mostad meg azt, * Üdvözlégy, aki a mélységből való sóhajtásokkal tetted azt jó illatúvá; * Üdvözlégy, aki lelkedet sok erénnyel gazdagítottad, * Üdvözlégy, aki a szenvedélyek minden konkolyát tökéletesen ki irtottad, * Üdvözlégy, mert méltóvá lettél, hogy Istent tiszta szívvel szemléld, * Üdvözlégy, mert szenvedélynélküli értelemmel a magasságba repültél; * Üdvözlégy, angyal, aki a földön emberekkel éltél, * Üdvözlégy, Isten embere, aki Neki angyali módon szolgáltál, * Üdvözlégy, akit az Úr a dicsőség koronájával koronázott meg, * Üdvözlégy, Istentől nekünk adományozott közbenjáró; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

10. konták

Mindenki üdvösségét keresvén ó tiszteletreméltó, egy haragvó áldozópapot értelmessé tettél. Mert az, látva a szerzetesek hanyagságát, azonnal haragra gyulladva, a templomban a szerzetesei ruhát róluk levette. Te pedig, mint atya a gyermekeknek, megparancsoltad neki, hogy a vétkezőket türelemmel és szeretettel kell megjavítani, hogy mindenkit buzdítva énekeljék Istennek: Alleluja!

10. ikosz

A mennyei Királynak, az Úr * Jézusnak szelídségét utánozva, a rosszat jóval győzted le atyánk. Mert egy idős atya, akit lelki gyermekei elhagyva téged követtek, az irigységtől megsebezve gyalázott téged. Te pedig ajándékokkal mentél el hozzá és sok ideig állottál ajtaja előtt, a Nap forróságát szelíden tűrve, amíg az az öreg atya szívében meghatódva a béke csókját adta neked, és attól az órától a te kedves barátod lett. Az ördög fölötti ilyen győzelmedet ünnepelve mondjuk:

Üdvözlégy, aki a szelíd * Jézust utánoztad, * Üdvözlégy, Akinek kegyelmétől szelídséget nyertél, * Üdvözlégy, mert a szelídek földjét örökölted, * Üdvözlégy, mert a szelídséggel sokak szívét magadhoz vonzottad; * Üdvözlégy, mert az ördög gonoszságát szelídséggel győzted le, * Üdvözlégy, mert annak álnokságát az egyszerűséggel megsemmisítetted, * Üdvözlégy, mert szelídséggel az ellenséget testvérré fordítottad, * Üdvözlégy, mert annak bűnbánatával Krisztust megörvendeztetted; * Üdvözlégy, mint Isten fiának nevezett béke-teremtő, * Üdvözlégy, akit alázatosságáért maga az Úr magasztalt fel, * Üdvözlégy, mert ellenségedet szeretted, * Üdvözlégy, mert a szelídségre és szeretetre minket is tanítottál; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

11. konták

Az angyalok énekében gyönyörködsz az égben ó tiszteletreméltó, mert a földön nem trombitáltál magad előtt és sok kinyilatkoztatást titkoltál lelkedben, mindenkinek alázatosan mondva: hogy én az alacsonyabbak közül vagyok és csak szenvedélyeimet és erőtlenségeimet ismerem. Ezért most az angyalokkal és szentekkel énekled Istennek: Alleluja!

11. ikosz

Mennyei fény látására lettél méltatva még a földön élvén, ó tiszteletreméltó, mert testedet böjttel gyöngítvén és értelmedet az imádságos tevékenységre könnyűvé tévé, olykor az angyalokkal és szentekkel a paradicsomi lakásokban lévén, olykor pedig a Golgotán az Úr keresztjénél sírva és legtisztább sebeit csókolgatva láttad magadat látomásban. Ezért tehát ó Krisztus kedveltje kérd nekünk is, hogy fény árasszon el, hogy ezeket a dicséreteket hozzuk neked:

Üdvözlégy, Krisztus titkainak látója, * Üdvözlégy, az Ő szentjeivel együtt élő, * Üdvözlégy, aki értelmi-szívbeli imával szívedben az Urat nyerted, * Üdvözlégy, aki a szent Golgotán szellemileg Mellette álltál; * Üdvözlégy, aki az Ő élethozó keresztje előtt lelkileg leborultál, * Üdvözlégy, aki legtisztább sebeit meghatottan csókolgattad, * Üdvözlégy, mert Isten szeretete kiáradt szívedbe, * Üdvözlégy, mert a földi szomorúságot magadtól messze űzted; * Üdvözlégy, mert Józseffel és Nikodémussal Uradat szellemileg sírba helyezted, * Üdvözlégy, mert a kenethozókkal a Föltámadottal, örömmel találkoztál, * Üdvözlégy, Istent látó értelem, * Üdvözlégy, testben levő szeráf; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

12. konták

Istentől azzal a kegyelemmel megtisztelt, hogy a betegeket meggyógyítsd, és az ördögöket kiűzd, szívedet töredelemmel és alázatossággal őrizted meg ó atyánk. Ugyan is a sátánnal tartottad méltónak magadat az örök tűzre vettetni. Ezért minket is erényekben szűkölködőket és imákat nem gyűjtőket, sőt felfuvalkodott farizeusokat, imádságoddal gyógyítsd meg, hogy töredelemben élve, veled együtt énekeljük az Úrnak: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve angyalhoz hasonló életedet, dicsőítünk téged tiszteletreméltó Pimen atya, mert ifjúságodban életpélda voltál az ifjaknak, férfikorban a hit példája a férfiaknak, öregségben az öregek tanítója, mindnyájunknak és mindig imádkozó és közbenjáró. Ezért mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki gyermekkorodtól Krisztust egész szíveddel megszeretted, * Üdvözlégy, aki ifjúságodtól Neki szolgáltál, * Üdvözlégy, aki az Ő szeretetéért a pusztába költöztél, * Üdvözlégy, aki Érte a világtól eltávolodtál; * Üdvözlégy, aki megszeretted a hallgatagságot, hogy az Úrral örökre beszélhess, * Üdvözlégy, aki testedet Isten félelmével szegezted át, hogy az ördögnek ne szolgálj, * Üdvözlégy, aki nagy böjtöt vállaltál magadra, hogy egyedül Krisztust nyerd el, * Üdvözlégy, aki minden nélkülözést eltűrtél, hogy Krisztust ne nélkülözd; * Üdvözlégy, aki szívedet a kegyelem edényévé tetted, * Üdvözlégy, aki testedet is szenvedélynélküliséggel ékesítetted fel, * Üdvözlégy, az ördög megszégyenülése, * Üdvözlégy, az Anyaszentegyház dicsérete; * Üdvözlégy, lelkünkért imádkozó tiszteletreméltó Pimen atya!

13. konták

Ó tiszteletreméltó és istenhordozó Pimen atyánk, nézz ránk mindennap sok bűnbe eső erőtlenekre, és Isten előtt kedves közbenjárásoddal ments meg minket az ellenség minden kísértésétől, és Isten félelmét ültesd szívünkbe, hogy erényben és alázatosságban élve e világon, a másvilág boldogságaira méltók legyünk, és a vég nélküli örömben mindenkivel énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és 1. konták!