Akathiszt vendégfogadó Sámson atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

A konstantinápolyi Nagy Egyház áldozópapja volt. Orvosi gyakorlatot is folytatott. Az általa meggyógyított Jusztinián császár hálából kórházat, és menedékházat épített. Ennek felügyeletét Sámsonra bízta. 541-ben húnyt el.

Ünnepe: június 27.

Konták, 8 hang

Mint jeles orvost, és kedvesen fogadott imádkozót, * mi, akik isteni hajlékodba sietünk, és összegyülekezünk, * isteni bölcsességű szent Sámson, * himnuszokban és zsoltárokban zengünk téged, * Krisztust dicsőítvén, * ki neked a gyógyításnak ilyen kegyelmét ajándékozta.

1. konták

Téged az Úrtól kegyelmes orvosként, irgalmas vendégfogadóként kiválasztottat tisztelve, és tisztes ikonod előtt most imádságos szeretettel állva, méltóan mondunk téged boldognak tisztelendő Sámson atyánk. Te pedig, mint akinek bizalma van az Úrhoz, szabadíts meg bennünket minden bajtól, akik hangoztatjuk: Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

1. ikosz

Az angyalokhoz a mennyekben, akik szüntelenül dicsőítik a Teremtőt és Uralkodót, a mindenek Istenét, lettél hasonlóvá a földön, Istentől ihletett Sámson, mert csodálatos jótetteiddel és sok fáradságoddal dicsőítetted meg az Atyát, Aki a mennyekben van, az Ő jóságát és kimondhatatlan irgalmasságát nyilvánítva az emberek iránt. Most pedig, a dicsőség mennyei lakásaiban letelepedve ne feledkezz el rólunk, akik neked szeretettel hangoztatjuk:

Üdvözlégy az angyalok igen jeles követője. * Üdvözlégy, a dicsőség Királyának jó és hűséges szolgája. * Üdvözlégy, Istennek méltó kiválasztottja. * Üdvözlégy, az Atya irgalmasságának szolgája. * Üdvözlégy, isteni bölcsességgel megszentelt szent fej. * Üdvözlégy, a türelemnek az imádságokban el nem képzelt magassága. * Üdvözlégy, aki vállaidra vetted Krisztus jóságos igáját. * Üdvözlégy, aki bementél Urad örömébe, és a halhatatlan koszorút Tőle megkaptad. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

2. konták

Látván lelki szemekkel, hogy Istent követő életed miatt az atyák hajlékaiban telepedtél le, ahol a le nem alkonyodó világosság van, és az Istentől megdicsőítettekhez lettél méltán oda számlálva, hogy Krisztus örök országának örököse légy, énekeljük a veled kapcsolatban így akaró Úrnak: Alleluja.

2. ikosz

Az erényben értelmességet mutattál ó isteni bölcsességű Sámson, az értelmességben pedig megtartóztatást, a megtartóztatásban pedig türelmet, a türelemben pedig jámborságot, a jámborságban pedig testvérszeretetet: mindezek által pedig a hit lángjának kezdete volt nálad. Ezért a kezdettől magasztaljuk erényes életedet, és a folyamatát, ó atya, és így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, az ősi dicsőséges Róma díszes növénye. * Üdvözlégy tisztes és nagynevű szülők nemes sarjadéka. * Üdvözlégy, ifjúságodtól a hitnek és jámborságnak szorgalmas buzgólkodója. * Üdvözlégy, a lelki erények létrájának önmagadban bölcs felállítója. * Üdvözlégy, az emberi bölcsesség tudományaiban éles-elméjű. * Üdvözlégy, aki a szegényeknek való szolgálat miatt gyógyító bölcsességet nyertél. * Üdvözlégy, az Úr Krisztusnak gyermekkortól őszinte szolgája. * Üdvözlégy, aki Érte mindenről lemondtál. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

3. konták

A Magasságbeli erejétől megárnyékozva, a hitben, reményben, szeretetben, és értelmességben kegyelmesen felnőttél, ó boldogságos, az emberi tudományhoz az Isteni Írások értelmét fűzted hozzá, az orvoslás emberi művészetét megértve, erényeid által az Úrtól kegyelmes gyógyító erőt szereztél, bátran Előtte állva, és hittel és szeretettel mindig énekelve: Alleluja.

3. ikosz

Nagy buzgóságot bírván az Úr iránt, hogy egész szívvel és egész életeddel szolgálsz Neki, megtagadtad magad, ó csodálatos küzdelmű Sámson, és vagyonodat elhagyva, és keresztedet felvéve követted Krisztust, mert, miután szüleid meghaltak és sok vagyon maradt hátra, a múlandó gazdagságot szétosztottad a szegényeknek, és szolgáidnak szabadságot ajándékozván, úgy mutatkoztál, mint utas. Ezért meghatottan hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki követted az evangélium szavát. * Üdvözlégy, aki nem késlekedtél megtenni a hozzád illő dolgokat. * Üdvözlégy, aki a földi életben egyedül Krisztust szeretted meg teljes szívedből. * Üdvözlégy, aki teljes értelemmel egyedül Őt kerested. * Üdvözlégy, aki az Ő szeretete miatt, a földi dolgokat gondolataidban szemétnek tekintetted. * Üdvözlégy, aki Érte a világ szépségeit megvetetted. * Üdvözlégy, aki a gyorsan elpusztuló gazdagságot romlatlanra és örökre változtattad. * Üdvözlégy, aki szívedet a mennyei, és nem a földi kincsre fordítottad. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

4. konták

A bírvágyó gondolatok viharától megzavart ifjú, amint az evangélium mondja, amikor meghallotta az Úr szavát: „Menj, oszd szét vagyonodat, és add a szegényeknek, és kövess engem,” szomorkodva ment el. Te pedig, ó atya, Krisztus jó szava után örömmel cselekedtél, a gazdagság kötelékeiről lemondva, egy ruhával betakarva, kötéllel övezve derekadat, az említett tökéletességet elnyerted, hogy semmitől nem akadályozva énekeld Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallva az Úr hangját, amely téged a lélekben hívott, ó istenhordozó Sámson atyánk, elhagyva a régi Rómát, a pusztában telepedtél le, mint egykor Illés, hogy az erény magasságára feljutva szolgálj a híveknek az új Rómában: Konstantinápolyban, amelyben egy lakást találva abban laktál, a vándorokat és szegényeket megnyugtatva, a betegeket fogadva, minden kívánságot, amellyel Krisztusért cselekedve, és a betegeknek a gyógyulást gyorsan megadva. Mi pedig, ezeket tudva, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy, Istentől, a nagy városba elragadott pusztai liliom, hogy az, általad ékeskedjen. * Üdvözlégy, aki Konstantin városának irgalmasságod szépségét különösen megmutattad, hogy abban dicsőíttessék a szent hit. * Üdvözlégy, aki ott az éhező Krisztust tápláltad, és a szomjazót megitattad. * Üdvözlégy, aki Őt, a jövevényt befogadtad, és a ruhátlant felruháztad. * Üdvözlégy, aki Őt, a beteget meglátogattad, és, akinek nem volt helye fejét lehajtani, tartózkodási helye voltál. * Üdvözlégy, aki az Úrnak tetted ezeket, mert legkisebb testvéreinek tetted ezeket. * Üdvözlégy, ó boldogságos, aki a szegényekben, betegekben, vándorokban magának Krisztusnak szolgáltál. * Üdvözlégy, aki az Ő boldogságos hangját fogod meghallani: „Jöjj, Atyám áldottja, és vedd birtokba a neked készített országot. ” Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

5. konták

A csodatevés isteni erejét, nagy alázatosságod miatt elrejtetted, ó atya, az emberi orvoslás formájával, hogy ne légy csodatevő, és az emberek ne dicsérjenek és tiszteljenek. De nem lehet a gyertyát a véka alá rejteni, sem a hegy tetején álló várost. Ezért, meglátva az általad gyógyulásokat tevő isteni erőt, a pátriárka örömmel szentelt téged pappá, hogy a papok seregében énekeld Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván magát gyógyíthatatlan betegségbe esve, Jusztinián császár sok igen ügyes orvost hívott: nem tudván azok őt meggyógyítani, könnyek között kiáltott Istenhez, kérve a gyors gyógyulást. Ezért tehát, irgalmazva, éjjeli látomásban az Úr megmutatott neki téged, ó atya, mint kegyelmes orvost, aki meg tud téged gyógyítani, és hívatván téged a hitben buzgó császár, meghatottan megcsókolt és könnyekkel kért, hogy gyógyuljon meg általad, és aztán egészséges lett. Ezt tudva, hangoztatjuk neked ó atya:

Üdvözlégy, a Magasságbeli Király szolgája, aki az Ő földi királyának követét előmozdítottad. * Üdvözlégy jeles orvos, aki a beteg császár betegségét kegyelmes orvoslással csodásan meggyógyítottad. * Üdvözlégy a szomorkodók vigasztalója, örömet okozva a hozzád menekülőknek. * Üdvözlégy hívők öröme, aki a császárnak és embereinek a gyógyítással örömet okoztál az Úrban. * Üdvözlégy csodálatos ingyenes orvos, aki a gazdag királyi adományokat, az aranyat és ezüstöt visszautasítottad. * Üdvözlégy irgalmas vendégfogadó, aki az utazók fogadójának és kórháznak felállítására indítottad a császár szívét. * Üdvözlégy csodálatos építő, nem lévén aranyad és ezüstöd, aki a gyógyító házat a betegeknek és szegényeknek felépítetted. * Üdvözlégy, aki a szegényeket megszeretted, és házadban nekik, mindvégig különösen szolgáltál. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

6. konták

Hirdeti emlékedet, ó szent Sámson a tisztes Egyház, mert a vendégfogadás és orvoslás fáradalmaiban jó öregséget értél el, életed végén pedig idegen volt a halálfélelem, hanem ragyogó arcúnak mutatkoztál, amikor boldogságos lelked elvált testedtől, és örvendezve költöztél át az Úrhoz, hogy mindig Vele légy, az angyalok seregeivel együtt énekelve: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott kegyelmes szereteted földi életedben a szegények és jövevények iránt, ó Sámson atya, ezért építetted a vendégfogadót és kórházadat, de földi életed elmúlása után sem szegényedett el vendégfogadói gondoskodásod: mert körülvetted csodás megjelenéseddel a tűz égetésétől a vendégfogadói házat. Ezen elcsodálkozva, buzgón hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, életedben kegyelmes vendégfogadó. * Üdvözlégy, elköltözésed után is biztos oltalmazója a vándoroknak. * Üdvözlégy, a földi életben a szegényeknek oltalom és megmentés. * Üdvözlégy, a mennyei lakóhelyen örökségednek segítség és oltalom. * Üdvözlégy, aki a viharos tűztől körülvett lakásodat a mennyből meglátogattad. * Üdvözlégy, aki parancsoltál a lángoknak, és házadtól máshova rendelted azt. * Üdvözlégy, mert imádságaid által nagy eső esett, és a tűz kialudt. * Üdvözlégy, mert a menedékhely általad a vándoroknak és betegeknek a tűztől megmenekült. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

7. konták

Az emberszerető Úr, meg akarván mutatni benned, ó atya, az emberek iránti kimondhatatlan irgalmasságát, halálod után is kiváló gyógyítóként mutatott be téged: mert a dicsőséges, kegyetlenül szenvedő Teodorétnak álmában megjelenve, elvégezted a gyógyítást, úgyszintén a gyógyíthatatlanul szenvedő betegeskedő Leónak is, a szent orvosokkal, Kozmával és Damjánnal együtt gyógyulást hirdettél, és egészséges lett. Ezért ösztönözted a nemeseket és dicsőségeseket, hogy a szegényekkel és ügyefogyottakkal együtt hálásan énekeljék Istennek: Alleluja.

7. ikosz

A gyógyulások új forrása jelent meg tőled elmeneteled után, ó csodatevő Sámson, testi és lelki rokonodnak Mókiosz vértanúnak templomában, ahol holttested volt, gyógyító myrót kezdett forrásozni, amitől minden betegségtől, hittel megkent szenvedő gyógyulást kapott, és téged így dicsért:

Üdvözlégy, az Istentől felmagasztalt alázatosság mélysége. * Üdvözlégy, aki elhunytod után sok csodával dicsőültél meg. * Üdvözlégy, gyógyító erőt forrásozó patak. * Üdvözlégy, mert Isten csodálatos gyógyulásokkal dicsőítette meg sírodat. * Üdvözlégy, aki a nemes, béna Leót sírod olajával erősítetted meg. * Üdvözlégy, aki vendégfogadód vezetőnőjét, a nagyobb gondoskodásra, hogy ő meg ne gyengüljön, lelkesítetted. * Üdvözlégy, aki a tisztes sírodról való olaj kenése által György szolgát a vízi betegségtől megszabadítottad. * Üdvözlégy, aki ilyen csodákkal bővelkedsz, hogy nincs idő hírt adni ezekről. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

8. konták

Vándorokat szerető küzdelmeidet tisztelve, és az általad végzett csodákon elcsodálkozva, a jámbor hívők egy másik házat és kórházat építettek idegeneket befogadó épületed közelében, ahol küzdöttél, kérték a pátriárkát, hogy szentelje fel a templomot, hogy benne dicsőítsék csodáidat és irgalmadat, és templomi énekekben énekeljék Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljes gondolkodással az Úrnál telepedtél le, és az Ő romolhatatlan dicsőségének látásában gyönyörködve, nem hanyagoltad el, ó atya a szükségleteket és bajokat, amelyeket a hanyag házfőnököktől kaptak a jövevények és betegek házadban, és gyors oltalmaddal vetted azokat körül. Ezért, mi is kérünk téged, ó atya, az emberi gonoszságtól, és a sértegetőktől közbenjárásoddal végy körül bennünket is erőtleneket, hogy szeretettel így hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, mert házadba költözött a mennyei oltalom. * Üdvözlégy bántalmazottak gyors oltalmazója. * Üdvözlégy, a sértegetők megvesztegethetetlen megbüntetője. * Üdvözlégy, aki a hanyag és lusta Eneszisz építőt értelmessé tetted. * Üdvözlégy, aki őt betegséggel és némasággal verted meg, hogy őt üdvösségre vezesd. * Üdvözlégy, aki bocsánatoddal őt jól megjavítottad. * Üdvözlégy, aki a betegeid és jövevényeid iránti hanyag építőt megtanítottad, hogy mit kell tennie. * Üdvözlégy, aki haragos megjelenéseddel és betegségének meggyógyításával, a jó szolgálatra indítottad őt. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

9. konták

Az emberi természet minden rendje: a királyok és szolgák, a szegények és gazdagok, az egyszerűek és nemesek, tiszteltek téged, ó atya, Konstantin társ-apostol császár városában és országában, ahonnan sok helyre terjedt el a szent igaz hit, vele együtt a dicsőség és emléked, és, hódoltak neked, ó atya, mindenütt, tisztelvén téged az új fiak és leányok, az ügyefogyottaktól a császárokig, a hit szerint énekelve Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják méltóan dicsőíteni az általad az Egyházban megtörtént erőket, a győzelmeket és oltalmakat, amelyeket valóban mutattál mindenütt, azokban a napokban, amelyekben megtartották tisztes emlékedet. Ezért, leborulva kérünk téged, ó atya: légy mindig oltalmazónk, és bajnokunk az ellenségek ellen, megtartva békében és nyugalomban szent Egyházunkat, és imádságaiddal megárnyékozva a hívőket, akik így hangoztatják:

Üdvözlégy, aki a Krisztushoz tért új népeket is megszeretted. * Üdvözlégy, aki nekik a körülményekben jó-győzelmű bajnoka voltál. * Üdvözlégy, aki a katonák erejét sokszor megerősítetted az ellenfelek ellen. * Üdvözlégy, aki ezáltal, mint hívőknek a zavargások fölött győzelmeket ajándékoztál. * Üdvözlégy, aki a Krisztus-szerető királyokat az ellenségek ellen erősekké tetted. * Üdvözlégy, aki az engedetleneket és esküszegőket az ellenség leverésével értelmessé tetted. * Üdvözlégy, aki a hívő fejedelmeket a hozzád és az Istenszülő Szűzhöz imádkozó emberekkel együtt, meghallgattad. * Üdvözlégy, aki emlékünneped napján, ezáltal az ellenségek fölötti győzelemmel, és a belvillongás megszüntetésével örömet okoztál. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

10. konták

Meg akarván menteni a kétségbeeséstől és pusztulástól a hittel hozzád menekülőket, a segítséget kérőket, a jóságos Uralkodó irgalmasságát hozzájuk hajlítottad, ezáltal régóta megtanítottad atyáinkat, hogy dicsőítsenek téged és tiszteljenek, mint oltalmazót a bajokban és megmentőt, hogy énekeljék a nekünk téged, mint imádkozót és gyorsan meghallgatót adományozó Istennek. Alleluja.

10. ikosz

Erős fal voltál a nemzetek számára, amikor számtalan ellenség vette körül azokat, hogy őket legyőzzék, és súlyos igájuk alá alázzák őket. Te pedig, atyánk, és oltalmazónk, Sámson, közbenjárásoddal a harcokban egyedül erős Úr előtt, az istenfélő királyoknak ellenségeik ellen a harcokban nagy győzelmet ajándékoztál. Ezért, hálásan és meghatottsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a legyőzetéstől és szolgaság ellen sokakat körülvettél. * Üdvözlégy, aki közbenjárásoddal az ellenségek erejét semmivé tetted. * Üdvözlégy, aki az istenfélő győzedelmes királyokat dicsőségessé tetted. * Üdvözlégy, aki őket a harcokban sértetlenül őrizted meg. * Üdvözlégy, aki az igazhitű egyházak dicsőségét megerősítetted. * Üdvözlégy, aki sok, gőgösen támadó hadvezér merészségét megsemmisítetted. * Üdvözlégy, aki a keresztény nemzeteket többször győzelemre segítetted. * Üdvözlégy értünk való harcos, dicsőségünk és büszkeségünk. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

11. konták

Meghatott éneket hozva neked, ó atya, mint gyors oltalomnak, erős megmentőnek, megszégyeníthetetlen közbenjárónak, irgalmas jótevőnek, megtanuljuk, hogy sokat küzdő életed, természetfeletti csodáid, bátor közbenjárásaid által, énekeljük a szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényt árasztó világosságként tűnve fel egykor Keleten, felragyogtál, mint kegyelmes Nap az egész Egyház számára, mert a csüggedés és szomorkodás sötétségét elűzöd, megvilágosítva segítségedben való reménységgel a körülményekben kérelmezők szívét, és jóságod melegsége által felgyullasztva a hitetlenség szele által ingatott hideg lelkeket. Ezért, a hívők így hangoztatják neked:

Üdvözlégy, mert téged magasztalnak sok templomban. * Üdvözlégy, mert téged dicsőítenek a keresztény országok. * Üdvözlégy, mert sok várost erősítettél meg a győzelem által. * Üdvözlégy, mert az Egyházban neked templomokat építenek. * Üdvözlégy, mert templomaidban a hívő emberek ájtatosan hódolnak szent ikonod előtt. * Üdvözlégy, mert a meghatottság, szomorúság, és betegség könnyeit nem ontják hiába ikonod előtt. * Üdvözlégy, mert általad a hazátlanok és árvák most is menedéket találnak nálad. * Üdvözlégy, mert híveink, gazdagok és szegények, téged szeretetettel, atyjuknak neveznek téged. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

12. konták

Kegyelmet és nagy irgalmat kérj számunkra a mennyből, ó Sámson tisztelendő atyánk, és imádkozz az Úrhoz, hogy őrizze meg hazánkat épségben és erősségben, Egyházunkat pedig legyőzhetetlennek a hitetlenségtől, elpártolástól és téves tanításoktól, minket pedig, akik hittel menekülünk hozzád, mentsen meg a támadásoktól és betegségektől, hogy énekeljük a nekünk általad jótevő Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve az egész világon és az igazhitű Egyházban dicséretedet, boldognak mondunk téged tisztelendő Sámson atyánk, ezt hangoztatva: Ne hagyj bennünket közbenjárásod és segítséged nélkül, akik kishitűek, tehetetlenek, erőtlenek, kislelkűek, szomorúak vagyunk, és erősíts meg bennünket a nagyon fáradságos úton a mennyország felé, ahol a szentekkel boldogan telepedsz le, hogy, lelkünkből szeretettel énekeljük neked:

Üdvözlégy Krisztus barátja, aki Krisztus minden parancsát teljesítetted. * Üdvözlégy, aki a felebarátokat, amint Krisztus is híveit, magadnál jobban szeretted meg. * Üdvözlégy, kegyelmes gyógyító, aki a betegeknek ingyenes gyógyításokat adsz. * Üdvözlégy, a szeretetnek és a szomorúságokban való vigasztalásoknak felfoghatatlan mélysége. * Üdvözlégy, az irgalmasságot titkon gyakorlóknak drága oltalma. * Üdvözlégy árnyékos fa a fáradságok hőségében levőknek. * Üdvözlégy, aki a titkos sóhajtásokat teljesíted, jótetteidet láthatatlanul teszed a földön. * Üdvözlégy, mert ismerjük jótetteidet, és dicsőítjük Atyánkat, Aki a mennyekben van. * Üdvözlégy Sámson, irgalmas atya és csodálatos orvos.

13. konták

Ó, tisztelendő Sámson atyánk, csodálatos csodatevő és gyógyító, jóságos vigasztaló, kegyelmes vendégfogadó, és gyors oltalmazó! Fogadd el ezt a kis, neked hozott dicséreteket, és az Életteremtő Háromság trónja előtt mindig állva, imádkozzál mindnyájunkért, akik tiszteljük emlékedet, hogy Isten kimondhatatlan irgalmassága, amely megmenti a híveket a földi életben a bajoktól, és a keserű romlástól az örök életben, áradjon ránk is, akik reménységgel és hittel énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.