Akathiszt Pünkösdre

/Fordította: Lakatos László atya/

Ígérete szerint, Jézus, mennybe menetele után, elküldte először tanítványaira a Szentlelket. Ők tovább adták másoknak is, akiket méltóknak találtak rá. Szent Pál tanítása szerint a megkeresztelt ember a Szentlélek temploma.

A Szentlélek eljövetelének ünnepe: Húsvét után az 50. nap: Pünkösd.

Tropár, 8 hang

Áldott vagy te Krisztus Istenünk, * ki a halászokat bölcsekké tetted, * leküldvén nekik a Szentlelket, * ő általuk hálódba ejtetted az egész földet. * Emberszerető Urunk, dicsőség néked!

1. konták

Jertek hívek, dicsőítsük a Szentlélek lejövetelét, aki az atyai kebelből az apostolokra kiárad, mint vizekkel, az istenismerettel takarja be a földet, és az istenfiúság élethozó kegyelmére és mennyei dicsőségre méltatja a tisztán hozzá járulókat, megszenteli és megisteníti azokat, akik mondják: Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk.

1. ikosz

Az angyalok a mennyben a fényes seregekkel a Szentléleknek el nem hallgatóan éneklik dicsőségét, mint az élet forrásának és anyagtalan fénynek. Ezekkel mi is dicsőítünk téged, megfoghatatlan Lélek, minden nyilvános és titkos kegyelmedért, és alázatosan kérjük a te boldogságos oltalmadat:

Jöjj, igaz világosság, és lelki öröm. * Jöjj, harmatot hozó felhőcske, és kimondhatatlan szépség. * Jöjj, és fogadd el, mint jó illatú füstöt, dicséretünket. * Jöjj, és add nekünk ízlelni kiáradásod örömét. * Jöjj, és örvendeztess meg minket adományaid bőségével. * Jöjj, le nem nyugvó örök Nap, és végy bennünk lakást. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk.

1. konták

Tüzes nyelvek alakjában, fényben és viharos, és örömet teremtő szélben jön le a Szentlélek az apostolokra. Ezzel az ő lángjával pedig átjárva lévén a halászok, az egész világot Krisztus Egyházába hívták. A bajokat szárazon és vízen, örömmel eltűrve, a kegyetlen haláltól nem féltek, és az egész földre eljutott az ő isteni szépségű énekük híre: Alleluja.

2. ikosz

Esőt szülő, és tüzet árasztó kehely, amely az apostolokra kiáradtál a Sion hegyén: téged éneklünk, téged áldunk, neked hálát adunk Szentlélek Isten. * Jöjj, Egyház megszentelője, és őrzője. * Jöjj, és adj egy szívet és egy lelket híveidnek. * Jöjj, és lángoltasd fel a mi hideg és gyümölcstelen jámborságunkat. * Jöjj, és gyújtsd meg az istentelenség és tiszteletlenség földön megsűrűsödött ködét. * Jöjj, és taníts mindnyájunkat az igaz élet útjára. * Jöjj, és taníts meg minket minden igazágra. * Jöjj, megfoghatatlan Bölcsesség, és a tekintélynek ezekkel a rendelkezéseivel üdvözíts minket. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek és lakozzál bennünk.

2. konták

Mélységes titok! Az Atyával, és a mindeneket teremtő Igével együtt megközelíthetetlen Lélek Isten! Te felékesítetted a megközelíthetetlen fény templomában levő magasságos angyali rendeket! Te létrehoztad a lángoló világítók karát dicsőséged fönségével. Te a testet és a szellemet egy csodás egységbe egyesítve alkottad meg az emberi nemet. Ezért, minden lélek énekli neked a dicsőséget: Alleluja!

3. ikosz

Alfa és Ómega, Kezdet és Vég vagy te örök Lélek, aki a vizek feletti lebegés felfoghatatlan erejével és félelmetes kör alakú mozgásával megelevenítettél mindnyájunkat, és mindeneket: a te élethozó leheletedből, a láthatatlan mélységből felragyogott az elsőnek teremtett világ kimondhatatlan szépsége. Ezért mondjuk neked:

Jöjj hozzánk, világnak bölcs művésze. * Jöjj, aki nagy vagy a kis virágban, és az égi csillagokban is. * Jöjj, kimondhatatlan sokarcúság, és örök szépség. * Jöjj, és ragyogd be lelkem ködös káoszát. * Jöjj, és nyilváníts minket új teremtménynek Krisztusban. * Jöjj Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

3. konták

Megfoghatatlan és jóságos Lélek, megszentelés forrása! Te ékesítetted fel a legtisztább Szűz Máriát istenséged vakító és megközelíthetetlen ragyogásában, anyává téve őt, -az Isten Igének, az angyalok királynőjét, az emberek üdvösségéül. Békességes erővel te megárnyékozod a prófétákat és az apostolokat. Te felragadod őket a harmadik égig. Te megsebesíted szívüket mennyei szépséggel, beszédükbe lángoló törekvést adva, amely az embereket Istenhez vonzza. Te az utolsó bűnösök felé fordulsz, és azok, telve forró óvakodással éneklik: Alleluja!

4. ikosz

A Szentlélek által minden lélek él, az ő ereje által minden teremtmény a feltámadás közösségébe jut a jelen világ utolsó, és a jövendő első napján. Akkor támassza fel minket, jóságos Vigasztaló, sírjainkból, ne elitéltetésre, hanem isteni fényű boldogságra, minden szentekkel, hozzátartozóinkkal, és rokonainkkal együtt. * Jöjj, és ments meg minket a lelki haláltól. * Jöjj, és kimúlásunk előtt tölts el minket Krisztus Üdvözítő testével és vérével. * Jöjj, és adj nekünk csendes kimúlást, tiszta lelkiismerettel. * Jöjj, és tedd fényessé felébredésünket a halálos álomból. * Jöjj, és méltass minket örömmel meglátni az örökkévalóság reggelét. * Jöjj, és tégy minket a romlatlanság fiaivá. * Jöjj, és miként a Nap, világítsd meg akkor halhatatlan testünket. * Jöjj Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

5. konták

Meghallva szavadat: „Aki szomjúhozik, * jöjjön hozzám, és igyék”, kérünk téged Isten Fia, csillapítsd lelki életünk szomját, adj nekünk élő vizet. Áraszd ránk a kegyelem árját, a veled összeforrt Szentlélek kegyelmének sugarát, hogy ne szomjazzunk mindörökké, akik alázattal énekeljük: Alleluja!

4. ikosz

Halhatatlan, és nem teremtett, örök, és irgalmas Lélek, az igazak őrzője, és a bűnösök megtisztítása. Szabadíts meg minket minden tisztátalan dologtól, hogy ne aludjék ki bennünk a te kegyelmi fényednek sugara, akik neked énekeljük:

Jöjj, jóságos, és adj nekünk meghatottságot és a könnyek forrását. * Jöjj, és taníts meg minket lélekben és igazságban imádni téged. * Jöjj, fönséges igazság, és világítsd meg a szegényes értelem kétségeit. * Jöjj, meg nem öregedő élet, és fogadj minket a földi élet rövidségéből. * Jöjj örök világosság, és szétszóródnak a kísértések és félelmek. * Jöjj, örökké más erő, frissítsd fel elgyengült gyermekeidet. * Jöjj, vég nélküli öröm, és elfelejtődnek az ideig tartó sikertelenségek. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

5. konták

Örvendezz, világosság leánya, szent Sion-anya! Ékeskedjél nagy jegyes, mennyhez hasonló, Krisztusnak fénytől ragyogó egyetemes Egyháza. Rajtad nyugszik a Szentlélek, a gyengéket orvosolva, a szegényeket gazdagítva, a holtakat megelevenítve, és az örök életre vezetve mindazokat, akik méltóan és igazán mondják: Alleluja!

6. ikosz

„A világban szomorúságotok lesz”, mondta az Úr. Hol találunk vigaszt, és ki vigasztal meg minket? Vigasztaló Szentlélek, te vigasztald meg szomorúságunkat! Járj közben értünk kimondhatatlan sóhajtásokkal, és könnyítsd meg a hozzád így imádkozók szívét:

Jöjj, édes hűvössége a fáradozóknak és megterhelteknek. * Jöjj, foglyoknak beszélő társa és üldözöttek védelme. * Jöjj, és gyógyítsd meg lelkünk és testünk szenvedélyeit. * Jöjj, és látogasd meg a te fényed után szomjazókat. * Jöjj, és tedd értelmessé az örök élet reménységével bajainkat. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

6. konták

„A Szentlélek ellen káromkodónak nem bocsáttatik meg sem ezen a világon, sem a jövendőben”, mondta az Úr. Hallva ezt a félelmetes kijelentést, remegünk, hogy ne ítéltessünk el az irántad való engedetlenekkel, és Isten ellen harcolókkal. Ne engedd szívünknek, Szentlélek, hogy a gonoszság szavaira hajoljon. Tarts vissza a szakadásoktól, eretnekségektől, és istentelenségtől minden eltévelyedettet, és első szülötteid Egyházával méltass mindenkit, hogy mindörökre énekelje: Alleluja!

7. ikosz

Amikor eltávozott a Szentlélek Saultól, akkor félelem és rettegés fogta el őt, és a kétségbe esés sötétsége taszította őt a földalatti mélységbe. Így vagyok én is, elkeseredettségem és megátalkodottságom napján értelmileg, mivel eltávolodtam a te világosságodtól. De add nekem, hogy el nem gyengülve hívjalak téged, lelkem védőfalát, amíg a te világosságod meg nem világosít engem, kislelkűt:

Jöjj tehát, és ne vess el engem zúgolódásomért és türelmetlenségemért. * Jöjj, és csendesítsd le a zavartság és ingerültség szennyes viharát. * Jöjj, és nyugtasd meg az élet sikertelenségei miatt elkeseredetteket. * Jöjj, és lágyítsd meg a szíveket a kegyetlenség és harag napján. * Jöjj, és törd össze a sötétség szellemei zavarásának és ijesztgetéseinek cselszövéseit.. * Jöjj, és lehelj belénk megtört lelket, hogy béketűréssel üdvözítsük lelkünket. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

7. konták

Üdvözíts minket, mennyei Atya! Mi lelkileg értelmetlenek és tehetetlenek és vakok, és meztelenek vagyunk. Add nekünk a tűz által megtisztított tiszta aranyodat, takarj be minket fehér ruhával a szégyentől, gyógyítsd meg keneteddel szemünket. Életteremtő Lelked kegyelme jöjjön le lelkünk tisztátalan edényeibe, és szüljön bennünket újjá, akik énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Miként a babiloni torony, úgy dől össze a földi szerencse. Siralmas minden emberi kezdeményezés. Jó nekem, hogy megaláztál engem, mivel feltártad előttem bűneimben és elbukásomban egész gyengeségemet és semmiségemet. Nélküled nem tudunk semmit sem tenni, de reméljük, hogy kegyelmeddel üdvözülünk:

Jöjj tehát, az életnek bölcs teremtője. * Jöjj, és nyilvánítsd ki nekünk megfoghatatlan útaidat. * Jöjj, miként a villám, és világosítsd meg földi létünk végét. * Jöjj, és áldd meg minden jó kezdeményezésünket. * Jöjj, és légy segítség a jó tettekben. * Jöjj, és világosítsd meg értelmünket a kételkedések órájában. * Jöjj, a bűnbánat szellemét ajándékozva, hogy ez által elháruljanak a világba jövő bajok. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek és lakozzál bennünk!

8. konták

Úgy szeretett az Isten, hogy egyszülött Fiát is adta, aki a Szentlélektől és Szűz Máriától megtestesülve, a kereszten kitárta életteremtő kezeit, vérével az egész világot megváltotta a bűntől és haláltól. Ez által minden teremtmény Isten fiai dicsősége szabadságát várva, a szerető Atyának, a megváltó Fiúnak, és a megszentelő Léleknek énekli: Alleluja!

9. ikosz

Az életteremtő Lélek, mint galamb szállt le Krisztusra a Jordánban, én rajtam is megnyugodott a keresztségben. De elhomályosultak az ő jó tettének cselekedetei bűnbe esésem sötétségétől. Ez által, mint az eltévedt utas az erdőben, éjszaka, várja a világosságot, úgy szomjazom én is a te világosságodat, Boldogságos, hogy ne vesszek el mindörökre:

Jöjj tehát, a félelmetes neveddel megpecsételthez. * Jöjj, és könnyítsd meg a gyötrött lelkiismeretet, és az irgalmatlanul égetettet. * Jöjj, és újítsd meg bennem elhomályosult képedet. * Jöjj, és szórd szét a bűnös képzeteket. * Jöjj, és taníts meg együtt szenvedni az ismeretlennel a bajt. * Jöjj, és lelkesíts engem, hogy szeressem minden teremtményedet. * Jöjj, és add vissza nekem üdvözítésed örömét. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

9. konták

A Szentlélek újjá szül az örök életre, a Szentlélek lelkesíti a vértanúkat, megszenteli a papokat, megkoronázza az igazakat, a kenyeret és bort isteni Testté és Vérré teszi. Ó, Isten gazdagságának, és bölcsességének mélysége. Add nekünk ajándékaid koronáját: a mindent megbocsátó, ellenségekért bánkódó, mindenkinek üdvösséget akaró örök szeretetet, hogy attól megvilágosítva, mint a világosság gyermekei énekeljük: Alleluja!

10. ikosz

Ki választ el minket Isten szeretetétől? Baj, vagy szükség, vagy üldözés, vagy veszély, vagy mezítelenség, vagy rossz, vagy kard? Ha mindent el is veszítünk a földön, el nem hervadó örökségünk van a mennyben. De add nekünk, Uram, hogy szeressünk téged, ne szóval, vagy nyelvvel, hanem igaz tettel és életünk áldozatával:

Jöjj erősséges Lélek, és sokasítsd meg bennünk a mindent legyőző hitet. * Jöjj, és adj nekünk imádságos bizodalmat. * Jöjj, és melegítsd meg szívünket, hogy ne hűljön ki szívünkben a szeretet, a bűnök megsokasodása miatt Jöjj, és ne engedd, hogy elessünk a hitért való üldözés gúnyolódás napjaiban. * Jöjj, és őrizz meg minket az elviselhetetlen kísértésektől és botrányoktól. * Jöjj, és éleszd fel szívünket harmatod hullásával. * Jöjj, orvosolj, szentelj meg, és támassz fel minket jóságos a te kegyelmeddel. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!.

10. konták

Ezt mondja az Úr: „Kiöntök lelkemből minden testre, és prófétálni fognak fiaid és leányaid, és ifjaid látomásokat látnak, és öregjeid álmokat látnak.” Igen kívánatos Lélek, adj nekünk is csak egy morzsát vigasztalásod választott fiainak asztaláról, akik meghatottan mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Ha csak egy rövid pillanatra is, mint a villám fénye, te megjelensz a lélek csendjében, mégis, feledhetetlen, kinyilatkoztatásod fényt árasztása, annak félelmetes és isteni megváltoztatása által átalakul a múlékony természet. Méltass tehát, jóságos Vigasztaló, minket is még a földi életben, tiszta szívvel meglátni téged, akik mondjuk neked:

Jöjj, örökkévalóság fényt adó villáma. * Jöjj, és világosíts meg minket a le nem alkonyodó világossággal. * Jöjj alázatosság kincse, és szelídek vigassága. * Jöjj élő víz, és hűsíts meg minket a szenvedélyek hőségében. * Jöjj, mert tőled távol, nincs öröm és nyugalom. * Jöjj, mert veled mindenütt mennyország van. * Jöjj, és pecsételd bele a lélekbe a te fényességes arcodat. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

11. konták

Kegyelemnek kimeríthetetlen patakja, Szentlélek, bűnök megbocsátója! Fogadd el imáinkat az egész világért, a hívőkért és a nem hívőkért, és az ellenkezés fiaiért, és mindenkit vezess a Szentháromság örök országába, hogy megsemmisüljön általad az utolsó ellenség is: a halál, és a megtisztító tűztől újjá teremtett világ énekelje a halhatatlanság új énekét: Alleluja!

12. ikosz

Látom lélekben Isten városát: a mennyei Jeruzsálemet, mint felékesített, fényességes, ünneplő mennyasszonyt. Hallom az igazak vigadozását az Úr asztalánál, és az angyalok hangját, és a fényességes Urat, választottai között, és elfut a betegség, és szomorúság, és sóhajtás. Mennyei Király, Szentlélek, ajándékaid hét fajtájával méltass minket is, hogy Istenben ennek az örök vígasságnak részeseivé legyünk, akik így hívunk téged:

Jöjj, boldogságos, és szítsd fel bennünk a síron túli lét szomjúságát. * Jöjj, és gyújtsd meg lelkünkben az igazi örökkévalóság életének a várását. * Jöjj, és tárdd fel előttünk az eljövendő ország örömeit. * Jöjj, és add nekünk a tisztaság hónál fehérebb ruháját. * Jöjj, és tölts el minket az istenségragyogásával. * Jöjj, és vigyél el minket a Bárány menyegzőjére. * Jöjj, és méltass örök dicsőségedben uralkodni. * Jöjj, Vigasztaló Szentlélek, és lakozzál bennünk!

12. konták

Ó, üdvözítő szeretet fényt hozó mélysége, életteremtő Lélek! Melegítsd meg lejöveteled leheletével a törvénytelenségekben megfagyott emberi nemet, megfoghatatlan rendelkezéseid erejével siettesd a gonosz halálát, és mutasd meg az isteni igazság örök vigasságát. Legyen Isten a minden, mindenben: és a mennyeiek, és földiek, és földalattiak nemzetsége énekelje neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz, és 1. konták