Akatiszt Szent Tamás Apostol tiszteletére

/Fordította: Lakatos László atya/

Galileából származott apostol volt. Alig szerepel az evangéliumokban. Jézus feltámadásáról való hite csak akkor teljesedett ki, amikor saját kezével is megérinthette Jézust. Több helyen hirdette a keresztény hitet. A hagyomány szerint Indiában lándzsával átszúrták.

Ünnepe: október 6.

Tropár, 3 hang

Szent Tamás apostol imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek.

1. konták

Az Ige kiválasztott szemtanúja és az Ő dicsőséges tanúja, aki a föld véghatáráig hirdetted hitedet: Akinek sebeit én megérintettem, Ő az Úr és Isten, mindazonáltal, mivel most is szemléled a számunkra láthatatlan dolgokat, imádkozzál azokért, akik a hitet keresik, hogy mondjuk neked: * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet megerősítetted!

1. ikosz

Az angyalok számára megismerhetetlen titkot felismerted, az élő Isten testét bátor jobb kezeddel megérintve, azért megrettenve és csodálkozva mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert bátorságodat az Úr előre látta, * üdvözlégy, mert téged szolgálatára rendelt, * üdvözlégy, mert hitetlenségedet nem ítélte el, * üdvözlégy, mert hitedet megerősítette, * üdvözlégy, mert téged az apostolok karába kiválasztott, * üdvözlégy, mert lépteidet az Ő nyomába igazította, * üdvözlégy, mert szemtőlszembe beszélt veled, * üdvözlégy, mert megalázkodott kíváncsi kezed előtt, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet megerősítetted!

2. konták

Szavaitok a Feltámadott megjelenéséről előttem nehezen elfogadhatóaknak látszanak! kiáltott fel Tamás a többi apostolok előtt, ha nem látom kezén a szegek sebeit, és kezemet a szegek sebébe nem bocsátom, nem merészelem Neki mondani: Alleluja.

2. ikosz

A hit igazságainak ésszel felérthetetlen értelmét keresve, habozva kérdezzük: az Egyház hogyan bölcselkedik és hangoztatja a két természetben levő egy Személyt? Mindazonáltal hitetlenséged miatt abban hívén, ezt mondjuk:

Üdvözlégy, mert Krisztus egy kenyeret evett veled, * üdvözlégy, mert mindkettőtök fölött egy Nap ragyogott, * üdvözlégy, mert az igazság kenyerével sokakat megelégítettél, * üdvözlégy, mert az Igazság Napját megszeretted, * üdvözlégy, mert egy forrás itatott benneteket, * üdvözlégy, mert egy fügefa adott mindkettőtöknek árnyékot, * üdvözlégy, mert a kegyelem patakjait árasztottad, * üdvözlégy, mert nem mutatkoztál terméketlen fügefának, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet megerősítetted!

3. konták

A Mindenható erejének minden lehetséges, kiáltott fel Tamás, mert feltámaszthatja a halottakat is, mindazonáltal hogyan részesült a halálból Az, Akinek ezt kell énekelni: Alleluja.

3. ikosz

Az Istent befogadó Szüzet meglátta az Erzsébet méhében levő gyermek, mi pedig, szemeink lévén, nem látjuk az Úr jóságos tetteit, mindazonáltal reménységgel emlékezünk meg Krisztus apostolához intézett szaváról: Boldogok, akik nem láttak és hisznek, s ezért szólnak így hozzájuk:

Üdvözlégy, aki az üdvösséget óhajtottad, * üdvözlégy, mert a próféták által Vártat megláttad, * üdvözlégy, aki az Ádám által elvesztetteket kívántad, * üdvözlégy, mert az Üdvözítőt megtaláltad, * üdvözlégy, akit a világ Világossága világosított meg, * üdvözlégy, mert a mennyország titkai feltárultak előtted, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet megerősítetted!

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát bírom belül, kiáltott fel Tamás, mert hogyan helyezték a sírba Azt, Aki a vízen járt, és Lázárt feltámasztotta, Akinek én énekelni kívánom: Alleluja.

4. ikosz

Meghallották a pásztorok az angyalokat, akik az Üdvözítő Gyermeket énekelték és elmenve, leborultak Előtte, mi pedig, füleink lévén, nem halljuk az Úr szavát, mindazonáltal, ó apostol, a te közbenjárásodban reménykedve mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a csónakban Krisztussal utaztál, * üdvözlégy, aki a Hullámokon Járó előtt leborultál, * üdvözlégy, akit Krisztus hálója fogott ki, * üdvözlégy, ki az üdvösség bárkájába léptél be, * üdvözlégy, mert a hitetlenség hullámai nem nyeltek el téged, * üdvözlégy, mert Krisztus a mélységek fölött kitartott, * üdvözlégy, mert sebesült kezét neked odanyújtotta, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet megerősítetted!

5. konták

Az Istentől küldött csillagot követték a bölcsek, kiáltott fel Tamás, én is úgy kívánlak követni Téged Uram és Istenem, add meg nekem, hogy csak érinthesselek Téged, hogy én is hangoztassam: Alleluja.

5. ikosz

A kaldeusok szülöttei ajándékokat hoztak a Szűz karján Ülőnek, a világ Teremtőjének, mi pedig, akiknek kezei üresek a jótettektől, hogyan lépjünk ahhoz, aki a hitet kéri, hacsak nem Tamás apostolra emlékezve, és hozzá így szólva:

Üdvözlégy, mert az aratás Ura hívott meg téged, * üdvözlégy, mert az Ő szőlőskertjében jól fáradoztál, * üdvözlégy, mert a szántóföld művelőjének is mutatkoztál, * üdvözlégy, mert százszoros gyümölcsöt hoztál, * üdvözlégy, mert a napok Urával korán keltél, * üdvözlégy, mert Krisztus kelyhét kiittad, * üdvözlégy, mert az éjszaka is megvilágosodás volt számodra, * üdvözlégy, mert a dicsőség Urával együtt dicsőültél meg, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg.

6. konták

Istenhordozó hírnökök lévén a bölcsek, kiáltott fel Tamás, megvallottak Téged Krisztus, mint mindenek Üdvözítőjét, azért ha nem hiszek a te feltámadásodban, nem mutatkozome én is mint Heródes, aki nem tudta énekelni: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtatva Egyiptomban az igazság fényét, hogy elűzze kételkedéseinket, mint a füstöt, hiszünk tehát Uram, és segíts hitetlenségeinkben, te pedig ó apostol, erősítsd bizonyságtételeddel azokat, akik mondják neked:

Üdvözlégy, aki Krisztust a boldogságba követted, * üdvözlégy, aki az Ő dicsőségében élsz, * üdvözlégy, aki türelemmel szolgáltál Neki, * üdvözlégy, aki vidámsággal haltál meg Érte, * üdvözlégy, aki az Átszúrtnak sebeit érintetted, * üdvözlégy, akit Krisztus vére megváltott, * üdvözlégy, akit vértanúi lándzsával szúrtak át, * üdvözlégy, mert véredet Krisztusért ontottad, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

7. konták

Kívánva az igaz Simeon meghalni, kiáltott fel Tamás, átadattál neki mint csecsemő, de felismertetted Magad mint tökéletes Isten is előtte, tégy tehát Uram, velem is úgy, hogy azonnal mondjam Neked: Alleluja.

7. ikosz

Új leereszkedést mutatott előttünk a Teremtő, kegyeskedvén apostolának halhatatlan testben a sebeket megmutatni, akinek szeretettel hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a Bölcsességtől bölcsességet nyertél, * üdvözlégy, aki a Szeretettől a szeretetet megtanultad, * üdvözlégy, aki az Alázatosnál az alázatosságra szoktál, * üdvözlégy, aki a Türelmes által a türelemben oktatást nyertél, * üdvözlégy, aki a Szelídet a szelídségben követted, * üdvözlégy, akit az Engedelmes az engedelmességre vezetett, * üdvözlégy, akit a Fiú az Atya gyermekévé tett, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

8. konták

Félelmetes csodát látok, kiáltott fel Tamás, a zárt ajtókon át mint a szellem bejön Krisztus, mindazonáltal megérintem sebeit és sebhelyeit, és nem mondok mást, mint Alleluja.

8. ikosz

Mindnyájan a mélységekben vagyunk, és a magasságokat semmiképp sem érjük el, de hisszük, hogy mindkettőt egyesítette Magában az Úr, amint ezt kinyilvánította apostolának, akinek így énekelünk:

Üdvözlégy, aki a negyednapos Lázárral vacsoráztál, * üdvözlégy, kit a szeretet a hitetlenség felé mozdított el, * üdvözlégy, aki kiáltottad: Hozsanna a magasságban!, * üdvözlégy, aki a szeretet által meggyőződést kaptál, * üdvözlégy, aki megismerted az Ige megtestesülését, * üdvözlégy, akit a világ üldözött, * üdvözlégy, ki a test értelmetlenségeit legyőzted, * üdvözlégy, ki Krisztustól békét nyertél, * üdvözlégy Tamás apostol, aki a jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

9. konták

A teljes teremtett természet semmiképpen sem tudta befogadni az isteni (természetet), kiáltott fel Tamás, Te egyedül kötötted össze Magadban összevegyülés és szétválasztás nélkül mindkettőt, azért éneklem Neked: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű bölcsek, ó apostol, semmit nem mernek hozzátenni jó hitvallásodhoz: Uram és Istenem, ezért tőlünk is fogadd el ezeket:

Üdvözlégy, mert lábaidat a mosásra Krisztus elé bocsátottad, * üdvözlégy, mert a földön nem volt lakásod, * üdvözlégy, mert lábaidat a békesség útjára irányítottad, * üdvözlégy, mert az Atya házában kerestél lakóhelyet, * üdvözlégy, mert királyi építőnek neveztek, * üdvözlégy, mert bölcs építőmesternek találtattál, * üdvözlégy, mert az aranyat a szegényeknek osztottad szét, * üdvözlégy, mert a Királynak mennyei hajlékot emeltél, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

10. konták

Üdvözíteni akarván a világot, kiáltott fel Tamás: Istenem, átszúrt oldaladból kiontott véreddel itattál meg mindeneket, oldaladat megérintve énekelem Néked: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Jeruzsálemnek a tizenkettőre alapozott falait megerősítetted, mint közülük egyet tisztelünk téged dicsőséges apostol, és úgy mondjuk el rólad ezeket:

Üdvözlégy, mert a tüzes nyelv megpihent rajtad, * üdvözlégy, mert Krisztus dicsősége megvilágosított téged, * üdvözlégy, mert sok nemzetet világosítottál meg, * üdvözlégy, mert Krisztus nevét megdicsőítetted, * üdvözlégy, mert betegeket gyógyítottál, * üdvözlégy, mert halottakat támasztottál fel, * üdvözlégy, mert a lelkek is engedelmeskedtek neked, * üdvözlégy, mert neved fel van írva a mennyekben, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

11. konták

Minden ének elhalkul Uram, amely feltámadásod dicsőségét akarja megénekelni, kiáltott fel Tamás, mindazonáltal ezt a föld véghatáráig hirdetem, hogy minden nemzet mondja az igaz Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényt befogadó fáklyának látunk téged dicsőséges apostol, amely az isteni Test érintése által gyulladt fel, ezért ilyen éneket ajánlunk neked:

Üdvözlégy az egyházi ruha igazgyöngye, * üdvözlégy, az Igazság kertésze, * üdvözlégy, az istentudomány gyökere, * üdvözlégy, az ájtatosság virága, * üdvözlégy, az isteni szőlőtőke ága, * üdvözlégy, Isten előtt kedves jó illat, * üdvözlégy, tűz által megtisztított arany, * üdvözlégy a tisztaság tavasza, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

12. konták

Aki kegyelmet és életet adni jött minden embernek, kiáltott fel Tamás, nem adjae meg azokat annak, aki Neki testet adott? Egyébként mutassátok meg nekem az ő sírját, hogy könnyek között hangoztassam Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve az Istenszülő elhunytát, az apostolok az ő sírjához vezettek téged, és bemenve, azt üresen találva, dicséretet mondtál Istennek. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, akit az Isten anyja megszeretett, * üdvözlégy, aki elhívattál az ő búcsúztatására, * üdvözlégy, mert őt az anyát megszeretted, * üdvözlégy, akit Isten gondviselése tartott fenn, * üdvözlégy, aki eljöttél, hogy az ő sírjánál sírjál, * üdvözlégy, aki a követ arról elmozdítottad, * üdvözlégy, aki nagy örömet nyilvánítottál ki az embereknek, * üdvözlégy, aki a Legtisztább felemelkedését hirdetted, * üdvözlégy Tamás apostol, aki jó hitetlenséggel a hitet erősítetted meg!

13. konták

Ó, Krisztus dicsőséges apostola, Tamás, fogadd el tőlünk ezt a szerény felajánlást, és imádd értünk a dicsőség Urát, hogy gyöngeséged által megerősödve, mi is a hit jó gyümölcseit mutassuk fel a mindenek Teremtőjének, énekelve: Alleluja.

Utána az 1. ikosz és az 1. konták.

Záró ima

Ó Krisztusnak hírneves és dicsőséges apostola, Tamás! Amikor az idők végén, az emberekhez eljött Isten tanítványai közé választott ki téged és hatalmat adott neked, hogy betegeket gyógyíts, leprásokat tisztíts meg, halottakat támassz fel, és ördögöket űzz ki, te nem ezekért, hanem leginkább szeretetből csatlakoztál Krisztushoz, kívánvánkívánva egészen a halálig követni Őt. Ezért, bár Isten engedelmével nem is láttad a többi tanítványnyal együtt a feltámadott Üdvözítőt, és megtagadtad, hogy higgyél abban, amíg jobb kezedet a szegek sebeibe nem teszed, és kezedet az Ő oldalába nem bocsátod, mindazonáltal teljesítette az Úr szíved kívánságát, és hitedet változatlanul újra megerősítette. Ezért kérünk téged: nyisd meg számunkra a hit szemeit, hogy feltáruljanak előttünk a testileg láthatatlan dolgok. Add meg nekünk a reménységet Isten leereszkedésére, hogy a bűnös kétségbeesés meg ne szégyenítsen bennünket. Tárd fel előttünk a szeretet boldogságát, amely erős, mint a halál, és egyedüliként győzedelmes fölötte, hogy a földön Krisztusnak munkálkodva, felépítsük mi is magunknak a mennyei hajlékokat, és veled és a minden szentekkel dicsőítsük az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek legtisztesebb és fölséges nevét. Ámen.