Akathiszt gyógyszerkészítő szent Anasztázia nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Tanult leány volt, fiatal korában megismerkedett a keresztény hittel. Pogány férjétől sokat szenvedett, de korán özvegységre jutott. Életét ezután a jótékonyságnak szentelte a gyógyszerek készítése által 290-ben lett vértanú.

Ünnepe: december 22.

Konták, 2 hang

A kísértésekben és gyötrelmekben szenvedők * a te templomodba jöve, * megnyerik a tisztes ajándékokat, * melyek a benned lakozó isteni kegyelemből fakadnak, * mert te, szent Anasztázia, * állandóan árasztod a világra a gyógyulást.

1. konták

Krisztus kiválasztott kedveltjének, a boldogságos Anasztázia nagyvértanúnőnek, dicsőítő éneket ajánlunk, mivel nagy bátorsága van az Úr előtt, hogy minden bajtól, fájdalomtól és betegségtől megszabadítsa a hívőket, és szeretettel így hangoztatjuk: Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és, aki imádkozol lelkünkért.

1. ikosz

Angyalhoz lettél hasonlóvá a tiszta értelemmel, megismerve Azt, Aki minden látható és láthatatlan dolognak örök kezdete, és minden istenfélő ember egyedüli vége, mi pedig, dicsérve szent Krizogon vértanútól kapott bölcs tanításodat, szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus hitét megszeretted, * üdvözlégy, aki követted anyádnak, Fausztának jámborságát, * üdvözlégy, aki megőrizted szüzességed tisztaságát, * üdvözlégy, akit mindig angyalok oltalmaztak, * üdvözlégy, aki tisztaságod által Istenhez jutottál közel, * üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és, aki imádkozol lelkünkért.

2. konták

Látva szent Anasztázia, hogy sok keresztény szenved a börtönökben Jézus Krisztus nevéért és tanításáért, buzgósággal kezdett szolgálni nekik, vigasztalni, és meggyógyítani őket, Istennel együtt munkálkodva, istenfélelemmel énekelve: Alleluja.

2. ikosz

Megértette az isteni bölcsességű Anasztázia, hogy e világnak minden szépsége részese az elmúlásnak, és, ezért megvetve a fényes öltözeteket és a nagy értékű ékességeket, titokban szegényes ruhákba öltözködött, és bement a börtönökbe, hogy szolgáljon Krisztus hitvallóinak, mi pedig, értelmileg követve őt, szeretettel hangoztatjuk neki:

Üdvözlégy Krisztus követője, * üdvözlégy a börtönben bezártak látogatója, * üdvözlégy Krisztus hitvallóinak vigasztalója, * üdvözlégy, aki aranyadat és ezüstödet rájuk költötted, * üdvözlégy, aki ezáltal megszerezted a mennyországot, * üdvözlégy, aki a szentek kezeit és lábait mosogattad, és hajukat tisztogattad, * üdvözlégy, aki szükségleteiket orvosoltad, és testüket tisztességesen eltemetted, * üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

3. konták

A magasságból erővel megerősíttetve, szent vértanúnő, istenfélelemmel szolgáltál a szenteknek, és megszégyenítetted a minden erény gyűlölőjét, az ördögöt, aki rávette a szolgálót, hogy megrágalmazzon téged a hitetlen férj előtt, mi pedig, dicsérve jótéteményeidet, Anasztázia, veled együtt énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Nagy szeretete lévén az Úrban mindenki iránt, akik Krisztus nevéért a börtönökben szenvedtek, amiért sokszorosan megverve lévén hitetlen férjétől, végül, házában magának a börtönt megtalálta, ezért, csodálkozva bátorságán, hangoztatjuk neki:

Üdvözlégy Krisztusnak kiválasztott mennyasszonya, * üdvözlégy Krisztus parancsainak buzgó megőrzője, * üdvözlégy, aki ezeket nem csak szóval, de tettel is teljesítetted, * üdvözlégy, aki kész voltál felebarátaidért lelkedet odaadni, * üdvözlégy, aki sok bántamat viseltél el Krisztusért, * üdvözlégy, aki türelmeddel a kemény gyémánthoz lettél hasonlóvá, * üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

4. konták

Dühösségének viharát árasztotta rád gonosz kínzód, a férjed, mivel fogolynak és rabnak számított téged, szent Anasztázia, mi pedig, megemlékezvén, a tőle való bántalmakról, és szenvedéseidről, énekeljük a téged megerősítő Úrnak: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a boldogságos Anasztázia, hogy szent tanítója, Krizogon, sokat szenvedett Krisztusért, akit követett is szenvedéseivel, és titokban így irt neki: „Mesterem, kívánok meghalni, és semmi más nem marad, csak, hogy kiadva lelkemet holtan essek össze.” Mi pedig, csodálkozva türelmeden, ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, aki nem kímélted tisztes testedet, * üdvözlégy, aki éjjel és nappal Krisztus lábaihoz borultál, * üdvözlégy, aki kívántad Istenért szétosztani gazdagságodat a szegényeknek, * üdvözlégy, aki bölcsen csináltál vásárt, * üdvözlégy, akinek egyedüli gondoskodása a szenvedő foglyokért volt, * üdvözlégy, aki késedelem nélkül mentél be a mennyei csarnokba. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

5. konták

Mint Istentő felragyogtatott csillag jelentél meg a római földön, Anasztázia nagyvértanúnő, meglátogatván a Krisztusért börtönökben szenvedőket, és szívüket a hitben megerősítve, hogy mindörökre veled hangoztassák a mindeneket Üdvözítő Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látott téged istenhordozó tanítód Krizogon, hogy e világ háborgásában és zavarában vagy, megparancsolta neked, hogy a prófétával hangoztassad: „Miért vagy szomorú lelkem, és miért háborgatsz engem, bízz Istenben” mi pedig megemlékezve Isten szerinti szomorúságodról és gondoskodásodról, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki minden reménységedet az Úrba helyezted, * üdvözlégy, aki szükséget szenvedtél a mennyországért, * üdvözlégy, aki tisztaságodért méltóvá lettél, hogy az angyalokkal élj a mennyekben, * üdvözlégy, aki szenvedéseid által Istenhez jutottál közelebb, * üdvözlégy, aki imádságaiddal megmentesz minket minden bajtól. Üdvözlégy, aki közbenjárásoddal megszabadítasz a kísértésektől, * üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

6. konták

Az egész keresztény világ hirdeti tisztes hőstetteidet, Anasztázia nagyvértanúnő, és dicsőíti szenvedéseidet, boldognak mondja vértanúi kimúlásodat, és énekli Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Napnál fényesebben ragyogtál fel erényeid által Róma nagy városában, amikor teljesült szent tanítódnak Krizogonnak jövendölése istentelen férjed haláláról. Mert szabaddá lévén, nagyobb buzgósággal kezdtél gondoskodni Krisztus vértanúiról, mi pedig, szeretettel nézve tetteidre, így mondjuk neked:

Üdvözlégy a szenvedők buzgó segítője, * üdvözlégy, aki isteni szavakkal vigasztaltad Krisztus barátait, * üdvözlégy, aki nagy törődéssel voltál három lány: Agápia, Khiónia, és Irén iránt, * üdvözlégy, aki őket a vértanúság hőstettére megerősítetted, * üdvözlégy, aki értelmedet magasba emelted, * üdvözlégy, aki szívedet a Szentlélek lakóhelyévé tetted, * üdvözlégy, aki az Isten iránti szeretet tüzétől egészen fellángoltál, * üdvözlégy, aki az Ő szárnya alatt mennyei oltalmat találtál, * üdvözlégy, aki bátorságod által az üdvösség ellenségét mindvégig legyőzted. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol érettünk Istenhez.

7. konták

Szent Krizogon elhatározása, hogy meghaljon Krisztusért, Isten ígérete által teljesült,, amikor pedig megláttad hosszan tűrő szent tanítódnak tisztes ereklyéit, szeretettel megcsókolva azokat, lelked mélyéből megsirattad, éneket ajánlva Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új kegyelmet és erőt ajándékozott neked Urunk, amikor elfogadta hőstettedet, hogy városról-városra menj, meglátogatva a bilincsekben ülőket. Mi pedig, követve járásodat, meghatottan mondjuk neked:

Üdvözlégy Krisztus útjainak követője, * üdvözlégy sok szent szolgálója, * üdvözlégy, aki a tisztaság által Krisztus mennyasszonya lettél, * üdvözlégy megdicsőült nagyvértanúnő, * üdvözlégy, akit gyógyszer-készítőnek neveztek el, * üdvözlégy, aki aranyod által szabadságot vásároltál a híveknek a börtön rabságából, * üdvözlégy, aki imádságaid által megszabadítasz minket a bűnös kötelékektől, * üdvözlégy, aki a betegeknek gyógyulást küldesz le, * üdvözlégy, aki Isten akaratából a félholtakat feltámasztod. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

8. konták

Utazásod szent Teodotia vértanúnővel sokaknak enyhülést adott: a betegeknek gyógyulást ajándékozott, sok halott számára temetést készített elő, sokaknak megerősítést az erény nagyobb hőstetteire, minket, méltatlanokat, pedig méltass, ó szent, hogy imádságaid által értelmesen énekeljük Istennek: Alleluja.

8. ikosz

A börtön minden terme nagy sírásoddal és zokogásoddal telt be, amikor szokásod szerint abba korán eljöttél, és, a Krisztus nevéért megkötözött foglyok közül egyet sem találva, mert, egy éjszaka, az istentelen császár parancsára, mindnyájan halálra adattak, mi pedig, megemlékezve Isten barátaiért való szomorúságodról, így mondjuk:

Üdvözlégy, aki buzgósággal kerested meg a börtönökben Krisztus rabjait, * üdvözlégy, aki újra megtaláltad őket a mennyei lakásokban, * üdvözlégy, aki szeretettel vetted válladra az Úr keresztjét, * üdvözlégy, aki méltóvá lettél, hogy értelmi szemekkel mindig lássad a mindenható Urat, * üdvözlégy, aki a felebarátok iránti szeretetedért nagy bátorságot szereztél Isten előtt. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

9. konták

Istentelen kínzóid tanácsot tartottak ellened, legyőzhetetlen hosszan tűrő, akarván a bálványok szolgálatára hajlítani téged, te, pedig félelem nélkül kiáltottad feléjük: „Krisztus szolgálója vagyok, és, éjjel-nappal énekelem Neki: Alleluja.”

9. ikosz

Vitatkozott veled a fő bálvány áldozópap, hízelgéssel akarván megfogni szent lelkedet, te pedig, felismervén az ellenség egész cselvetését, megszégyenítetted a hóhért, és minden gonoszságot jóságra változtattad, rettegés nélkül tekintve rá a kínzó eszközökre és minden kínra, mi pedig, csodálkozva bátorságodon, meghatott hangon hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki jóakaratúlag elhagytad ennek a világnak minden szépségét, * üdvözlégy, aki megkívántad, hogy Krisztusért különféle kínokat viselj el üdvözlégy, aki szeretettel akartál a halálra menni, * üdvözlégy, aki magukat a kínzókat is csodálatba ejtetted türelmeddel, * üdvözlégy, aki szenvedéseiddel Krisztus Egyházát felékesítetted, * üdvözlégy, aki lábaiddal az ördögöket letiportad. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

10. konták

Imádságaiddal siess segítségére minden embernek, aki üdvözülni akar, ó nagyvértanúnő, Isten előtt kérdd is a bűnök bocsánatát, akik tisztelik szenvedéseidet, és veled együtt éneklik: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Királyt egész szívéből megszerette szent Anasztázia, és börtönbe vetették az édes Jézusért, sokáig éhséggel és szomjúsággal kínoztatva, és imádság által megerősödve, ezért, dicsőítve tisztes szenvedéseit, ilyen éneket éneklünk neki:

Üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek követője, * üdvözlégy, aki a győzelmet hozó dicsőség ékesített fel, * üdvözlégy jámbor asszonyok dicsérete és magasztalása, * üdvözlégy, aki a földi börtönből a mennyei csarnokba mentél át, * üdvözlégy, aki ott a vértanúkkal telepedtél le, * üdvözlégy, aki imádságoddal az Isten trónjánál megemlékezel rólunk, * üdvözlégy, aki a bűnös kötelékeket gyorsan szétszaggatod, * üdvözlégy, aki az emberektől az ördögöket elűzöd. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért. .

11. konták

Meghatott éneket ajánlunk fel neked, dicsőítve Krisztusért való szenvedéseidet, és kérünk téged: ó szent vértanúnő, kért az irgalmas Úrtól minden ember számára egészséget, hosszú életet, és az ellenség fölött győzelmet és legyőzetést. Nekünk pedig, akik dicsérjük szenvedéseidet, adj békét és üdvösséget, hogy örökké énekeljük Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Ragyogó és örvendetes arccal mentél a hóhéroktól neked készített szenvedésre, amelyekről elgondolkozva, örömmel hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a tengerbe való fullasztástól Isten gondviseléséből megmenekültél, * üdvözlégy, akit a hóhérok négy oszlophoz feszítettek ki, és ez által hasonlóvá lettél a kereszten megfeszített Isten fiához, * üdvözlégy, akit mindhalálig tűzzel égettek, * üdvözlégy gyógyulások kiapadhatatlan tárháza, * üdvözlégy Isten adományainak kimeríthetetlen kelyhe, * üdvözlégy minden jó kívánság gyors teljesítője. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

12. konták

Küldj kegyelmet mindnyájunknak felülről, akik szeretettel járulunk ereklyéid tartójához, és kérdd az Úrtól bűneink bocsánatát, a betegeknek és szenvedőknek gyógyulást, hogy mindnyájan hálásan énekeljük a szentjeiben csodálatos Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Krisztusért való önkéntes szenvedésedet, hódolunk szenvedésednek, csodálatra méltó nagyvértanúnő, tiszteljük szent kimúlásodat, és kérünk téged: terjeszd ki a mennyből segítségedet ránk is, akik a szenvedélyek és kísértések sötétségében élünk, és énekeljük neked:

Üdvözlégy szent nagyvértanúnő, aki testedet Istennek tetsző áldozatul hoztad a sokféle szenvedésekben, * üdvözlégy gerlice, aki a felső Jeruzsálembe repültél be, * üdvözlégy Krisztusnak tiszta és szeplőtelen jegyese, * üdvözlégy szellemi tömjénező, aki az imádság tömjénjét értünk Istennek ajánlod föl, * üdvözlégy az emlékezeted, és Isten előtt kedves életed szenvedései tisztelőinek tükre, * üdvözlégy, aki a lelki és testi betegségeket gyorsan meggyógyítod, * üdvözlégy, az élet fényes formája azoknak, akik várják, hogy keresztény kimúlást nyerjenek. Üdvözlégy boldogságos Anasztázia nagyvértanúnő, a foglyok szent látogatója, és aki imádkozol lelkünkért.

13. konták

Ó, sokat szenvedett, és csodálatos szent Anasztázia nagyvértanúnő! Fogadd el jelen kis imádságunkat méltatlan szolgáidtól, amit szeretettel ajánlunk neked, és kérd számunkra Krisztus Istentől a bűnös kötelékek feloldását, hogy megszabaduljunk imádságaid által Isten haragjától, és az örökös elítéltetéstől, és méltókká legyünk a mennyek országában veled együtt mindörökre énekelni Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és l. konták