Egyházi lobogó- és zászlószentelés

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

utána az áldozópap tömjénnel megfüstöli a lobogókat és mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Kezdetnélküli, láthatatlan, kifürkészhetetlen, kimondhatatlan örök Isten, minden látható és láthatatlan lény alkotója, ki az ószövetségben a te kedvelted, Mózes által kerubképek készíttetését s azoknak a szövetség hajlékában való elhelyezését rendelted el, s ez által isteni dicsőségedet nyilvánvalóvá s néped könyörgéseit foganatossá tenni kegyeskedtél; te magad Urunk s emberszerető királyunk, tekints le mennyei szent lakodból s küldd le Szentlelked malasztját eme lobogókra (zászlókra) s az azokon levő képekre, melyek legszentebb neved dicsőségére (vagy: a legszentebb s mindenkor szűz Mária, vagy: szent N. tiszteletére) készíttettek és áldd † meg, tisztítsd meg és szenteld † meg azokat és adj bőséges kegyelmet a te szolgáidnak és szolgálóidnak, hogy mindnyájan, kik e lobogókat szemlélni és követni fogják, félelmetesek legyenek a lélek ellensége, a sátán előtt és gyorsan elűzzék annak pokoli seregeit, legyenek meghallgatva az ő buzgó könyörgéseik is és nyerjék meg az általad ígért javakat, melyeket öröktől fogva előkészítettél a tebenned hívőknek. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetnek eme lobogók a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

A képre vonatkozó tropár eléneklése után elbocsátás.