A házassági esketés rendje
(Midőn mind a két jegyes, vagy csak az egyik először lép házassági frigyre)

Az áldozópap epitrakélionba s felonba öltözve a templom ajtajánál fogadja a házasulandókat. Üdvös oktatást intéz hozzájuk, ezután a férfijegyestől ezt kérdezi:

Van-e valódi, igaz, elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod hitvestársul venni ezt a hajadont (özvegyet) N.-t, akit itten magad előtt látsz?

Férfijegyes: Van.

Pap: Nem ígértél-e kötelezőlelt másvalakinek házasságot?

Férfijegyes: Nem ígértem.

Hasonlókép kérdezi a nőjegyestől is:

Van-e valódi, igaz, elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod hitvestársul venni ezt az ifjút (özvegyet) N.-t, akit itten magad előtt látsz?

Nőjegyes: Van.

Pap: Nem ígértél-e kötelezőlelt másvalakinek házasságot?

Nőjegyes: Nem ígértem.

Erre bemennek a templomba. A kántor énekli:

127. zsoltár

Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő utam járnak. Mivel kezeid munkáját eszed, boldog vagy és jól lesz dolgod. Feleséged, mint a termékeny szőlőtő, házad falai között, fiaid, mint az olajfa sarjadékai asztalod körül. íme, így áldatik meg az ember, ki az Urat féli. Áldjon meg téged az Úr Sionból és lássad Jeruzsálem javait életed minden napjaiban; és lássad fiaidnak fiait, s a békességet Izraelen.

Pap: Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istennek mostan házasságra lépő szolgáiért, N.-ért és N.-ért s üdvösségükért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy áldassék meg ez a menyegző, amint megáldatott Galileában a kánai, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy ajándékozzon nekik házassági tisztaságot és gyümölcsözést lelki javukra, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy örvendjenek nemzedékük látásán, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy adja meg nekik és nekünk mindazt, ami üdvösségünkre szükséges, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy az Úr Isten adjon nekik tisztes és szeplőtelen házasságot, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őket és minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz.

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Végtelen tökéletességű Isten, minden lény Alkotója, ki az emberek iránti szeretetből Ádám ősatyánk oldalcsontját asszonnyá alakítottad át s megáldottad őket mondván: Növekedjetek és sokasodjatok; töltsétek be a földet s hajtsátok azt hatalmatok alá, és egybekötés által mindkettőjüket egy testté tetted; annak okáért elhagyja az ember atyját s anyját és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek, és amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza el.

Ki Ábrahám szolgádat megáldottad, Sárának fiat adtál s a nemzetek sokaságának atyjává tetted; aki Izsáknak Rebekát ajándékoztad és szülöttét megáldottad; aki Jákobot Rákellel egybekötötted és frigyükből tizenkét pátriárkát tüntettél fel; aki Józsefet Aszenettel összekapcsoltad s házasságuk gyümölcséül Efraimot és Manasszeszt ajándékoztad nekik; aki Zakariásra s Erzsébetre kegyelmedet adtad és az ő fiúkat Előhírnöködnek választád; ki Jessze törzsökéből test szerint fölsarjadzani rendelted az örök Szüzet, akitől megtestesültél és születtél az emberi nem üdvösségére; ki a te kimondhatatlan ajándékodnál s nagy jóságodnál fogva a galileai Kánába jöttél s az ottani menyegzőt megáldottad, hogy kijelentsd: miképp a törvényes házasság és az abból származó nemzedék a te akaratod szerint van.

Magad legszentebb Urunk, fogadd szolgáid könyörgését és valamint Kánában megjelentél, úgy itt is láthatatlanul megjelenvén, áldd meg † ezt a házasságot és adj N. N. szolgáidnak békés, hosszú életet, erényességet, a béke kötelékében kölcsönös szeretetet, maradandó nemzedéket, családi áldást s a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Add nekik az ég harmatát s a föld kövérségét, töltsd meg házukat búzával, borral, olajjal s minden jó adománnyal, hogy a szűkölködőknek is adakozzanak. Teljesítsd egyszersmind a velük levőknek is üdvösségükre szolgáló minden kérelmét. Mert te vagy a kegyelem, irgalom s emberszeretet Istene és téged dicsőítünk a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Áldott vagy te, Úr Istenünk, ki a titokszerű és tiszta házasság megszentelője, a testi házasság törvényhozója, a tisztaság megőrzője s a földi javak kegyes intézője vagy; ki kezdetben alkottad az embert és őt a teremtmények királyává tetted és mondád: Nem jó az embernek egyedül lennie; teremtsünk neki hozzá hasonló segítőt; és vevén egyet az ő oldalcsontjaiból, asszonnyá alkottad, akit meglátván Ádám, mondá: Ez mostan csont az én csontjaimból, és hús az én húsomból, ez feleségnek neveztetik, mert férfiúból vétetett. Annak okáért elhagyja az ember atyját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testté lesznek, s amit Isten egybekötött, ember el ne válassza.

Most is magad Uralkodó, Úristenünk, küldd le égi malasztodat N. N. szolgáidra, és add, hogy e szolgálód az ő férjének mindenben engedelmes, ez a szolgád pedig feleségének feje legyen, hogy a te akaratod szerint éljenek.

Áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Ábrahámot és Sárát; áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Jákobot és minden pátriárkát; áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Józsefet és Aszenettát; áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Mózest és Szeforát; áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Joakimot és Annát; áldd meg őket Úristenünk, amint megáldottad Zakariást és Erzsébetet.

Őrizd meg őket Úristenünk, amint megőrizted Noét a bárkában; őrizd meg őket Úristenünk, amint megőrizted Jónást a cethal gyomrában; őrizd meg őket Úristenünk, amint megőrizted a három szent ifjút a tüzes kemencében, a mennyből harmatot küldvén reájuk. Szállja meg őket az az öröm, aminőt a boldog Ilona érzett amikor a drága keresztet megtalálta.

Emlékezzél meg róluk Úristenünk, amint megemlékeztél Henokról, Szemről és Illésről emlékezzél meg róluk Úristenünk, amint megemlékeztél negyven szent vértanúdról, amikor nekik a mennyből koszorúkat küldöttét; emlékezzél meg Urunk az őket felnevelő szülőkről; mert a szülők imádságai erősítik a házak alapjait; emlékezzél meg Úristenünk a jelen örömre összegyűlt násznépről; emlékezzél meg Úristenünk N. szolgádról és N. szolgálódról és áldd meg őket. Adj nekik házassági áldást, jó nemzedéket, lelkükben és testükben egyetértést. Magasztald fel őket, mint a Libanon cédrusait, mint a gazdagon hajtó szőlőtőt. Adj nekik bőséges kalászterményeket, hogy teljes megelégedésükben mindig jó s előtted kedves dolgokat 'cselekedjenek. Lássák családjukat, mint az olajfa sarjadékait asztaluk körül, s mindenben kedvedet teljesítve, mint az égi világítók fényeskedjenek általad Urunk, akinek s veled egyetemben a te kezdetnélküli Atyádnak és elevenítő Szentlelkednek legyen minden dicsőség, hatalom, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ünnepélyes jegyváltás

Az áldozópap átveszi a gyűrűket, az asztalra teszi és szentelt vízzel meghinti. Azután mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, ki a pogány nemzetek közül előre eljegyezted anyaszentegyházadat, a tiszta szüzet, áldd † meg ezt az eljegyzést is, egyesítsd eme szolgáidat és őrizd meg őket békességben s egyetértésben. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután a vőlegényt † alakban megjelöli a menyasszony gyűrűjével és átadja azt neki e szavak kíséretében:

Eljegyeztetik Isten szolgája N. Isten szolgálójának N.-nek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A menyasszonynak ugyanilyen módorri adja oda a vőlegény gyűrűjét, miközben mondja:

Eljegyeztetik Isten szolgálója N. Isten szolgájának N.-nek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Esketés

A jegyesek letérdelnek, jobb kezüket az evangéliumra teszik, az áldozópap pedig epitrakélionnal egyesíti kezeiket, s először a vőlegénnyel mondatja el a következő esküformát:

Én N. feleségül veszlek téged N, és ígérek neked házassági hűséget, szeretetet és megbecsülést, és fogadom, hogy el nem hagylak mindhalálig, sem magamtól el nem bocsátlak. Úgy segéljen engem a Szentháromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária és minden szentek.

Most a menyasszony mondja az eskető pap után:

Én N. férjül veszlek téged N. és ígérek neked házassági hűséget, szeretetet, megbecsülést és engedelmességet és fogadom, hogy el nem hagylak mindhalálig, sem magamtól el nem bocsátlak. Úgy segéljen engem a Szentháromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária és minden szentek.

Pap: Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza, az Atya † és Fiú † és Szentlélek † nevében. Ámen.

Az új házasok felállnak. Az eskető pap mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Isten, ki a föld porából teremtetted az embert és oldalcsontjából alkottad az asszonyt, s azt hozzá hasonló segítőtársul vele egybekötötted; mert úgy tetszett felségednek, hogy az ember ne legyen egyedül a földön: most is magad, legszentebb Urunk, küldd le kezedet szent lakodból és egyesítsd N. szolgádat és N. szolgálódat, mert az asszonyt férjével Te egyesíted. Kösd össze őket egyetértésben, koszorúzd meg szeretetben és egyesítsd őket egy testté, adj nekik házassági áldást és jámbor nemzedékben örömet. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.     

Megkoszorúzás

Az eskető pap kezébe veszi a koszorút, megjelöli azzal † alakban a vőlegényt, megcsókoltatja vele azt s fejére teszi e szavakkal:

Megkoszorúztatik Isten szolgája N. az Atya † és Fiú † és Szentlélek † nevében. Ámen.

A másik koszorút hasonlókép a menyasszony fejére helyezve mondja:

Megkoszorúztatik Isten szolgálója N az Atya † és Fiú † és Szentlélek † nevében. Ámen.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(4. hang)

Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket, és koronát tettél fejükre.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol efezusiakhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(Ef 5,20-33)

Felolvasó: Atyámfiai, hálát adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának, engedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjeiknek, mint az Úrnak; mert a férj feje az asszonynak; mint Krisztus feje az anyaszentegyháznak, s ugyanő megszabadítója testének. De mint az anyaszentegyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy az asszonyok is férjeiknek mindenekben. Férfiak! Szeressétek feleségteket, mint Krisztus is szerette az anyaszentegyházat, és önmagát adta érette; hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az élet igéje által, hogy dicsővé tegye magának az anyaszentegyházat; nem lévén azon szeplő, vagy redő vagy más efféle, hanem hogy szent és szeplőtelen legyen. Úgy kell a férfiaknak is szeretniök feleségüket, mint önnön testüket. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Mert soha senki a maga testét nem gyűlöli, hanem táplálja és ápolja azt, mint Krisztus is az anyaszentegyházat; mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsából és csontjaiból. Ezért az ember elhagyja az atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik; és ketten egy testté lesznek. Nagy titok ez, én pedig Krisztusra és az anyaszentegyházra nézve mondom. Azért ki-ki közületek úgy szeresse feleségét, mint önnön magát; az asszony pedig félje az ő férjét.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot! Szent János evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Jn 2,1-11)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben menyegző lőn galileai Kánában és ott vala Jézus anyja. Meghívaték pedig Jézus is és az ő tanítványai a menyegzőre. És elfogyván a bor, mondá Jézus anyja neki: Nincs boruk. És mondá neki Jézus: mi közöm nékem és néked? asszony! még nem jött el az én órám. Mondá anyja a szolgáknak: Amit nektek mond, cselekedjétek. Vala pedig ott hat kőveder helyezve a zsidók tisztulására, mindenik két vagy három mértékű. Mondá nekik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És színig tölték azokat. És mondá nekik Jézus: Merítsetek most és vígyétek a násznagynak. És elvivék. Amint megízlelte a borrá lett vizet a násznagy, és nem tudta honnét való az, de tudták a szolgák, kik a vizet merítették vala, hívá a násznagy a vőlegényt és mondá neki: Minden ember először jó bort ad, és miután megrészegülnek, akkor azt, mi alábbvaló; te pedig mindeddig tartottad a jó bort. Ez volt Jézus csodatételeinek kezdete a galileai Kárában; és kijelenté az ő dicsőségét, és hívének őbenne tanítványai.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Kettős ekténia

Pap: Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből, mondjuk!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Istennek mostan házasságilag egybekelt szolgáiért, N.-ért és N.-ért, ezek egészsége és üdvéért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlevő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró Népért, a mi atyánkfiaiért és minden igazhitű keresztényért.

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, ki üdvhozó gondoskodásod szerint a galileai Kárában, a házassági frigyet megjelenésed által tisztesnek nyilvánítottad, most is magad Urunk N. N. szolgáidat, kiket egymással kölcsönösen egybekötni kegyeskedtél, tartsd meg békességben és egyetértésben. Nyilvánítsd házasságukat tisztesnek, őrizd meg őket házassági tisztaságban, hogy együttélésük mindenkor szennynélküli legyen s tedd méltókká őket, hogy parancsaidat tiszta szívvel teljesítvén, késő öregséget érjenek. Mert te vagy a könyörület és üdvösség Istene s téged dicsőítünk a te kezdetnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Tropár
(5. hang)

Izaiás örvendj! Szűz fogant méhében és fiat szült, Emmánuelt, Istent és embert, Kelet az ő neve: kit is magasztalván, a Szüzet dicsérjük.

Tropárok
(7. hang)

Dicsőült szent vértanúk, kik jól harcoltatok és nyertetek égi koronát, könyörögjetek az Úrhoz, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Dicsőség néked Krisztus Isten, apostolok dicsekvése és a vértanúk öröme, kik hirdették az egyvalóságú Háromságot.

A tropárok éneklése alatt az eskető pap leveszi a vőlegény fejéről a koszorút s azzal † alakban jelölve őt, mondja:

Magasztalt légy, vőlegény, mint Ábrahám és áldott, mint Izsák, sokasodjál, mint Jákob, békességben járva s igazságban teljesítve Istennek minden parancsolatát.

Hasonlóképen a menyasszony fejéről is leveszi a koszorút, e szavak kíséretében:

Te is, menyasszony, magasztalt légy, mint Sára, megvigasztalt, mint Rebeka, sokasodjál, mint Rákel, örvendvén férjednek s megőrizvén a törvény határozatait, mert így tetszett Istennek.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Isten, mi Istenünk, ki megjelentél a galileai Kánában s az ottani menyegzőt megáldottad: áldd meg e szolgáidat is, kiket a te gondviselésed a házasság közösségére egybekötött; áldd meg minden lépésüket, töltsd el jókkal életüket, vedd fel koszorúikat a te országodba s őrizd meg azokat szennytelenül, szeplőtlenül és sértetlenül mindörökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Az Atya és Fiú és Szentlélek, a legszentebb, egyvalóságú s elevenítő Háromság egy Istenségben és királyságban, áldjon † meg titeket, adjon nektek hosszú életet, jámbor nemzedéket, növekvést életkorban s a hitben; halmozzon el benneteket minden földi áldással, s méltasson az ígért mennyei javak elnyerésére a szent Istenszülő és minden szentek esedezései által.

Nép: Ámen.

A gyakorlat szerint nyomban ez után szoktuk elvégezni az alábbi szertartást, de csak az imától kezdve: Könyörögjünk az Úrhoz… stb.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, ki megjelenése által a galileai Kánában a házassági frigyet tiszteltre méltónak nyilvánította, az ő legtisztább Anyjának, a szent, Dicső és mindenek felett dicséretes apostoloknak, szent Konstantinnak és Ilonának, szent Prokop nagyvértanúnak és minden szenteknek esedezései által könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.

Az áldozópap éltet az ifjú házaspárt:

N. és N. újházas szolgáidnak adj Urunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át!

Nép: Éltesse Isten soká!