A menyasszony avatási rendje

Az asszony a külső templomajtó előtt áll meg. Az áldozópap epitrakélionba öltözve így fogadja:

Lépj gyermekem az Úr hajlékába és teljes áhítattal és isteni félelemmel látogasd mindig az ő egyházát, hogy irgalmat s kegyelmet nyerj tőle az Atya és Fiú és Szentlélek nevében. Ámen.

Az asszony bemegy a templomba s az ambonon letérdepel.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

66. zsoltár

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket: derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk: hogy megismerjük a földön utadat, minden nép között a te szabadításodat. Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép. Örüljenek és vigadjanak a nemzetek; mert te ítéled a népeket igazságban, és a nemzeteket a földön kormányozod. Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép. A föld megadja gyümölcsét. Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten; és félje őt a föld minden határa.

Versek az 5. zsoltárból

Igéimet vedd füleidbe Uram! Értsd meg kiáltásomat. Figyelmezz könyörgésem szavára én királyom és én Istenem! Mert neked könyörgök; Uram reggel meghallgatod az én szómat. Reggel eléd állok és nézek… Én pedig irgalmad sokaságában bemegyek a te házadba; imádkozom szent templomodnál a te félelmedben.

Uram, vezérelj engem igazságodban, ellenségeim miatt igazgasd utamat színed előtt.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Isten, mi Istenünk, ki a próféták által szólottál s előre kijelentetted, hogy az utolsó napokban az összes nemzetek a te ismereted világosságára fognak jutni, ki nem akarod, hagy az általad teremtett emberek közül csak egy is üdvösséged részese ne legyen, a te választott edényed, Pál apostol által a hitben élő férfiaknak és asszonyoknak törvényt adtál, hogy mindent a te dicsőségedre cselekedjenek; a férfiaknak ugyan, hogy fedetlen fővel dicsőítsék s magasztalják a te legszentebb nevedet, az asszonyoknak pedig, hogy ájtatosságban és tisztaságban jócselekedetekkel ékesítvén fel magukat, s a hitben megerősödvén, fedett fővel háládatosan hozzanak dicséretet és imákat a te felségednek.

Magad tehát kegyelmes Uralkodó áldd meg † e szolgálódat N-t és ékesítsd föl fejét neked tetsző ékességgel, hogy parancsolataid szerint élve, s minden erényben tökéletesedve, magát tisztaságban megőrizze s férjével együtt, kit te adtál neki, az örök boldogságot elnyerje. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután az áldozópap áldást ad az asszonyra, miközben mondja:

Oltalmazzon meg téged az Úr szárnyainak árnyékával, és minden rossztól őrizzen meg élted minden napján és adja meg neked, hogy férjeddel együtt békességben és boldogságban harmad s negyed-íziglen lásd fiaidnak fiait.

Szentelt vízzel hintve őt mondja:

E szentelt víznek hintésével szálljon reád és maradjon rajtad az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek áldása most és mindenkor s örökkön-örökké. Ámen.

Napi elbocsátás. Utána megáldja az asszonyt e szavakkal:

Menj békével és egész életeden át isteni félelemmel, híven tartsd meg az Úr minden parancsát, engedelmeskedvén az ő rendelete szerint férjednek, az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.

Nép: Ámen.