A másodházasságúak esketési rendje
(Midőn özvegy férfi özvegyasszonyt vesz feleségül)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A kar a „Mennyei király”-t énekli:

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Ennek befejeztével az eskető pap rövid oktatást ad a jegyeseknek. Majd a férfitől ezeket kérdezi:

Van-e valódi, igaz s elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod, hitvestársul venni ezt az özvegyet, N-t, akit itten magad előtt látsz?

Férfijegyes: Van.

Pap: Nem ígértél-e kötelezőleg másvalakinek házasságot?

Férfijegyes: Nem ígértem.

Hasonlókép a nőjegyestől:

Pap: Van-e valódi, igaz s elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod, hitvestársul venni ezt az özvegy férfit, N-t, akit itten magad előtt látsz?

Nőjegyes: Van.

Pap: Nem ígértél-e kötelezőleg másvalakinek házasságot?

Nőjegyes: Nem ígértem.

Bemennek a templomba. A kar énekli:

127. zsoltár

Boldogok mindnyájan, kik az Urat félik, kik az ő utam járnak. Mivel kezeid munkáját eszed, boldog vagy és jól lesz dolgod. Feleséged, mint a termékeny szőlőtő, házad falai között, fiaid, mint az olajfa sarjadékai asztalod körül. íme, így áldatik meg az ember, ki az Urat féli. Áldjon meg téged az Úr Sionból és lássad Jeruzsálem javait életed minden napjaiban; és lássad fiaidnak fiait, s a békességet Izraelen.

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Isten szolgáiért, N. és N.-ért, az ő mennyei oltalmaztatásuk s együttélésükért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy egyetértésben és isteni félelemben boldogul éljenek együtt, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentse meg őket és minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az istenszülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Örök Isten, ki a különválasztottakat a szeretet kapcsával elválaszthatatlanul egybekötöd, ki megáldottad Izsákot és Rebekát s a te ígéreted örököseivé tetted őket: te magad áldd meg N. és N. szolgáidat is, vezéreld őket minden jó cselekedetre. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Eljegyzés

(Előzetesen külön is megtörténhetik)

Az áldozópap átveszi a gyűrűket, az asztalra teszi és szentelt vízzel meghinti.

Ezután mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úr Istenünk, ki a nemzetekből előre eljegyezted anyaszentegyházadat, a tiszta Szüzet, áldd † meg ezt az eljegyzést is és egyesítsd eme szolgáidat, őrizd meg őket békességben és egyetértésben. Mert téged illet mindén dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

A férfit † alakban megjelöli és átadja neki a menyasszony gyűrűjét e szavak kíséretében:

Eljegyeztetik Isten szolgája N. Isten szolgálójának N.-nek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Az asszonynak hasonló módon adja át a férfi gyűrűjét:

Eljegyeztetik Isten szolgálója N. Isten szolgájának N.-nek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A jegyesek letérdelnek, jobb kezüket az evangéliumra teszik, az eskető pap pedig epitrakélionnal egyesíti kezeiket, s először a férfijegyessel mondatja a következő esküformát:

Én N, feleségül veszlek téged N. és ígérek neked hájassági hűséget, szeretetet. és megbecsülést és fogadom, hogy el nem hagylak mindhalálig, sem magamtól el nem bocsátlak: úgy segéljen engem a Szentháromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária és minden szentek.

Most a nőjegyes mondja az eskető pap után:

Én N. férjül veszlek téged N. és ígérek neked házassági hűséget, szeretetet, megbecsülést és engedelmességet, és fogadom, hogy el nem hagylak mindhalálig, sem magamtól el nem bocsátlak: úgy segéljen engem a Szentháromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária és minden szentek.

Pap: Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza, az Atya † és Fiú † és Szentlélek † nevében. Ámen.

A felek felállnak. Az eskető pap mondja:

Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Isten, ki a föld porából teremtetted az embert és oldalcsontjából alkottad az asszonyt, s azt hozzá hasonló segítőtársul vele egybekötötted; mert úgy tetszett felségednek, hogy az ember ne legyen egyedül a földön: most is magad, legszentebb Urunk, küldd le kezedet szent lakodból és egyesítsd N. szolgádat és N. szolgálódat, mert az asszonyt férjével Te egyesíted. Kösd össze őket egyetértésben, koszorúzd meg szeretetben és egyesítsd őket egy testté, adj nekik házassági áldást és jámbor nemzedékben örömet. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Úristenünk, ki mindenki iránt kegyelmes vagy, s a mindenségnek gondját viseled, ki az emberek titkait ismered s előtted minden nyilvánvaló, tisztíts meg bűneinktől. Bocsásd meg szolgáid törvényszegéseit, szólítsd őket töredelmességre, bűneiknek bocsánatot, hibáiknak elnézést és szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkeiknek elengedését ajándékozván. Teremtő és Alkotó, ki ismered az emberi nem gyarlóságát, ki a parázna Ráhábnak megkegyelmeztél s a vámszedőt magadhoz fogadtad, ne emlékezzél bűneinkre és fiatalkori tudatlanságunkra; mert ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram, ki áll meg előtted, vagy ki fog igaznak találtatni? Mivel egyedül te vagy igaz, bűnnélküli, szent, nagyirgalmú, kegyelmes s az emberek bűnei iránt könyörületes. Te Uralkodónk, ki egymáséivá tetted N. és N. szolgáidat, egyesítsd őket kölcsönös szeretetben. Ajándékozd nekik a vámszedő megtérését, a tévelyedett bűnbánati könnyeit, a gonosztevő gyónását, hogy szívből eredő töredelmesség által parancsolataidat egyetértésben és békességben teljesítvén, méltók legyenek a te mennyei országodra. Mert te vagy a mindenség kormányzója és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Az áldozópap olvassa ezt az imádságot:

Urunk Jézus Krisztus, Istennek Igéje, ki fölszállván a drága és elevenítő keresztre, az ellenünk szóló végzés kéziratát széttépted, és az ördög hatalmából kiragadtál bennünket, tisztítsd meg szolgáidat bűneiktől, kik a nap hevét, terhét s a test ingerét elviselni nem tudván, a második házasság közösségében egyesülnek, amint te azt gyarlóságunk miatt a te választott edényed, Szent Pál apostol által elrendelted, mondván: „Jobb házasságot kötni az Úrban, mint égni.” Magad Urunk, mint jóságos és emberszerető, ki betegségeinket vállaidon hordoztad, könyörülj, kegyelmezz, tisztítsd meg, enyhítsd és bocsásd meg a mi vétkeinket; mert senki sincs vétek és szenny nélkül, ha csak egy napig is tart az ő földi élete, csupán te vagy, ki bűn nélkül viseltél testet és ajándékoztál nekünk szenvedés nélküli örök életet. Mert te vagy a mi Istenünk, a megtérők Istene, és téged dicsőítünk; Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Prokimen
(4. hang)

Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket, és koronát tettél fejökre.

Pap: Bölcsesség!

Felolvasó: Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levelének olvasása.

Pap: Figyelmezzünk!

Apostol
(1Kor 7,7–14)

Felolvasó: Atyámfiai! Akarnám, hogy mindnyájan úgy lennétek, mint én vagyok; de kinek-kinek tulajdon ajándéka van Istentől, egynek ugyan így, másnak pedig amúgy. Mondom pedig a nőtleneknek és özvegyeknek: jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztatják, házasodjanak meg; mert jobb megházasodni, mint égni. Azoknak pedig, kik házasságban vannak, nem én parancsolom, hanem az Úr: hogy a feleség el ne váljék férjétől. Hogyha elválik, házasság nélkül maradjon, vagy békéljen meg férjével. És a férfiú el ne bocsássa feleségét. Azonban egyebeknek én mondom, nem az Úr: ha valamely atyánkfiának hitetlen (nem keresztény) felesége vagyon, és ez kész vele lakni, el ne bocsássa azt. És ha valamely hívő asszonynak hitetlen férje vagyon, és ez kész vele lakni, el ne hagyja férjét; mert a hitetlen férfiú megszenteltetik a hívő asszony által, és a hitetlen asszony megszenteltetik a hívő férfiú által.

Pap: Békesség néked! Bölcsesség, figyelmezzünk!

Nép: Alleluja, alleluja, alleluja!

Pap: Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot. Szent Máté evangéliumának olvasása.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Evangélium
(Mt 19,3–12)

Pap: Figyelmezzünk! Azon időben Jézushoz menének a farizeusok, kísértvén őt és mondván: Szabad-e az embernek feleségét elbocsátani akármi okból? Ő pedig felelvén, mondá nekik: Nem olvastátok-e, hogy aki az embert teremtette kezdettől, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket? És mondá: ezért elhagyja az ember atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik és ketten egy testté lesznek. Azért már nem kettő, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza. Mondának neki: miért parancsolta tehát Mózes váláslevél adása mellett az elbocsátást? Mondá nekik: mert Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek elbocsátani feleségteket; de kezdetben nem úgy volt. Mondom pedig nektek: hogy a ki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt, és mást veszen, paráználkodik; és ki az elbocsátottat elveszi, paráználkodik. Mondák neki az ő tanítványai: ha így van dolga az embernek feleségével, nem hasznos megházasodni. Ó pedig mondá nekik: nem mindnyájan fogják fel ez igét, hanem akiknek adatott. Mert vannak férfiatlanok, kik anyjok méhéből úgy születtek; és vannak férfiatlanok, kik az emberek által tétettek azokká; és vannak férfiatlanok, kik magokat tették azokká mennyeknek országáért. Aki felfoghatja, fogja fel.

Nép: Dicsőség néked, Uram, dicsőség néked!

Kettős ekténia

Pap: Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mindenható Urunk, atyáinknak Istene, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még Istennek mostan házasságilag egybekelt szolgáiért, N.-ért és N.-ért, ezek egészsége és üdvéért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlevő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró Népért, a mi atyánkfiaiért és minden igazhitű keresztényért!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Fennhang

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úristenünk, ki Ábrahámot barátodnak nevezted, Izsákot kiválóan kedvelted, Jákobot Liával, feleségével, egybekötötted s megengedted neki a Rákellel való második házassági szövetséget, most is te magad áldd † meg és szenteld meg N. és N. szolgáidat, kik a testi kísértések s a korai özvegységre jutás miatt jelenleg második házasságban egyesülnek. Mert te vagy betegségeink orvoslója, ki szent Pál választott edényed által törvényerőre emelted: miképp jobb az Úrban megházasodni, mint testileg égni. Őrizd meg életüket a viszálykodásoktól, tartsd meg őket alázatos önmegtagadásban; és kiket el nem tiltottál a házassági egyesülés kötelékétől, segítsd őket, hogy mindenben parancsolataid szerint járjanak. Mert tied a hatalom, az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Isten, mi Istenünk, ki megjelentél a galileai Kánában s az ottani menyegzőt megáldottad: áldd meg e szolgáidat is, kiket a te gondviselésed a házasság közösségére egybekötött; áldd meg minden lépésüket, töltsd el jókkal életüket, vedd fel koszorúikat a te országodba s őrizd meg azokat szennytelenül, szeplőtlenül és sértetlenül mindörökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Az Atya és Fiú és Szentlélek, a legszentebb, egyvalóságú s elevenítő Háromság egy Istenségben és királyságban, áldjon † meg titeket, adjon nektek hosszú életet, jámbor nemzedéket, növekvést életkorban s a hitben; halmozzon el benneteket minden földi áldással, s méltasson az ígért mennyei javak elnyerésére a szent Istenszülő és minden szentek esedezései által.

Nép: Ámen.

Elbocsátás

Pap: Bölcsesség!

Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Pap: Dicsőség néked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!

Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. – Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram!

Pap: Krisztus igaz Istenünk, ki megjelenése által a galileai Kánában a házassági frigyet tiszteltre méltónak nyilvánította, az ő legtisztább Anyjának, a szent, Dicső és mindenek felett dicséretes apostoloknak, szent Konstantinnak és Ilonának, szent Prokop nagyvértanúnak és minden szenteknek esedezései által könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.

Nép: Ámen.

Az áldozópap élteti az ifjú házaspárt:

N. és N. újházas szolgáidnak adj Urunk békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át!

Nép: Éltesse Isten soká!