Esti Magánájtatosság

Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, Könyörülj rajtunk!

Ámen.

Kezdete, ha nem pap vezeti:

Tisztaságos szent Anyádnak és összes szenteidnek imáiért, Úr Jézus Krisztus Istenünk irgalmazz nekünk.

Dicsőség neked Istenünk, dicsőség neked!

Húsvéti időben a Mennyei Király helyett:

Feltámadt Krisztus halottaiból, * Legyőzte halállal a halált * és a sírban lévőknek * életet ajándékozott!

Különben:

MENNYEI KIRÁLY, Vigasztaló, * igazságnak Lelke, * ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, * minden jónak kútfeje és az életnek megadója, * jöjj el és lakozzál mibennünk, * és tisztíts meg minket minden szennytől, * és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

SZENT ISTEN, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

SZENT ISTEN, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

SZENT ISTEN, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Dicsőség az † Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, * most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! * Urunk, tisztíts meg bűneinktől! * Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! * Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az † Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, * most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, * szenteltessék meg a te neved! * Jöjjön el a te országod! * Legyen meg a te akaratod, * amint a mennyben, úgy a földön is! * Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, * és bocsásd meg vétkeinket, * miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, * és ne vígy minket kísértésbe, * de szabadíts meg a gonosztól!

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, * † Atya és Fiú és Szentlélek, * most és mindenkor és örökkön-örökké.

Ámen.

Tropár, 6. hang.

KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK, URAM, könyörülj rajtunk, * mert mentségünkre nem lévén szavunk, * ezen könyörgést, mint Uralkodónak, * mi, bűnös szolgáid neked ajánljuk, * könyörülj rajtunk!

Dicsőség az † Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Uram, könyörülj rajtunk, * mert benned bízunk: * ne haragudjál reánk nagyon, * se ne emlékezzél bűneinkről, * de tekints reánk most is, mint kegyelmes: * ments meg minket ellenségeinktől; mert te vagy a mi Istenünk és mi a te néped, * mindnyájan kezed művei * s nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk * áldott Istenszülő (Szűz), * kik benned remélünk, el ne tévedjünk,* de szabaduljunk általad a bajoktól, * mert te vagy a keresztény nép üdvössége.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

I. (Szent Makár imája az Atyaistenhez.) Örökkévaló Isten, minden teremtmény királya, ki ez órát elérni érdemesítettél, bocsásd meg bűneimet, melyeket a mai napon tettel, szóval vagy gondolattal elkövettem! Tisztítsd meg Uram, alázatos lelkemet minden testi és lelki szennytől! Add meg nekem, hogy ez éjszakát békességben töltsem, és szerény fekhelyemről felkelve, életem összes napjain át, minden cselekedeteimben a te legszentebb nevedet dicsérjem, s letiporhassam a rám támadó testi és testnélküli ellenségeket. Ments meg engem a lelket szennyező hiú gondolatoktól és gonosz kívánságoktól. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, † Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s mindörökkön örökké. Ámen!

II. (Szent Antioch imája Jézus Krisztushoz.) Az Atyának mindenható Igéje, Jézus Krisztus! Ki ugyanolyan tökéletes vagy, irgalmad sokasága szerint ne hagyj el engem, szolgádat, hanem maradj mindenkor énbennem! Jézus, juhaidnak jó pásztora, ne engedj át a kígyó támadásának, s ne hagyj a sátán megkívánásának prédájává lenni, bár a romlás magvait magamban hordozom! Azért te, imádandó Úristen, szentséges Királyom, Jézus Krisztus! Őrizd álmaimat Szentlelkeddel, amaz alkonyt nem ismerő fénnyel, mellyel tanítványaidat megszentelted! Adj nekem is, Uram, érdemetlen szolgádnak, üdvösséget nyughelyemen! Világosítsd meg elmémet szent evangéliumod ismeretének világosságával, lelkemet Kereszted szeretetével, szívemet igéid tisztaságával, őrizd meg testemet szenvedélymentes szenvedéseid által! Költs föl alkalmas időben dicsőítésedre, mert te fölötte dicső vagy, kezdetnélküli Atyáddal és Szentlelkeddel együtt mindörökké. Ámen!

III. (A Szentlélekhez.) Uram, mennyei király, Vigasztaló, igazságnak Lelke! Szánj meg, és irgalmazz nekem, a te bűnös szolgádnak! Bocsáss meg nekem, méltatlannak, és engedd el mindazt, mit ma, mint ember, ellened vétettem, mintha nem is ember, hanem inkább állat volnék, — szántszándékos és akaratlan, tudatos vagy öntudatlan bűneimet, melyeket ifjúságom vagy rossz tanítások miatt elkövettem: ha nevedre esküdtem, vagy gondolatban hiába vettem azt; — ha valakit gyaláztam, vagy haragomban megrágalmaztam; — ha valamiért fölbosszankodtam; — ha szegény jött hozzám és én elutasítottam; — ha felebarátomat megszomorítottam vagy fölingereltem; — ha valakit megítéltem; — ha kérkedtem vagy fölfuvalkodtam; — ha haragudtam, vagy imádságra állván föl, elmém a világ rosszaságain függött; — ha gonoszságot tervezgettem; — ha mértéktelen voltam, vagy megittasodtam; — ha esztelen módon nevettem vagy rosszakat gondoltam; — ha idegen javakat látva, szívemet irigység járta át; — ha illetlenségeket beszéltem, — ha embertársaim bűneit kinevettem, holott az én vétkeimnek száma nincs; — ha az imában szórakozott voltam, vagy bármi egyéb rosszat tettem, mire nem emlékezem, — mert mindezeket s még nagyobbakat is vétettem ellened.

Irgalmazz nekem Teremtőm, Uralkodóm, hanyag és méltatlan szolgádnak, s mint jóságos és emberszerető, emelj föl engem, bocsáss meg és tégy megigazulttá, hogy bár elvetemült, bűnös és megátalkodott vagyok is, békességben térhessek pihenőre, aludjam és nyugodjam. És majd fölébredve az Atyával és az ő egyszülött Fiával együtt imádhassam, énekeljem és dicsőítsem a te legdrágább nevedet, most és mindenkor s mindörökkön örökké. Ámen!

IV. (Sz. Makár imája.) Mit áldozzak föl neked, ó ajándékokban nagy, halhatatlan király, kegyes és emberszerető Úr, azért, hogy bár szolgálatodat elhanyagoltam és semmi jót nem cselekedtem, te — folytonosan lelkem megtérését és üdvösségemet munkálva — az elmúlt nap végéig elvezéreltél? Légy irgalmas nekem, bűnösnek, ki híjával vagyok minden jó cselekedetnek! Emeld föl mértéktelen vétkeimtől beszennyezett, elesett lelkemet, űzd el tőlem e látható életnek minden gonosz gondolatát! Óh, egyetlen bűn nélkül való! Bocsásd meg nekem összes bűneimet, melyeket a mai napon szóval, szándékkal s összes érzékeim által elkövettem! Födözz be te magad s őrizz meg minden ellenséges támadástól isteni hatalmad, kimondhatatlan emberszereteted által! Tisztíts meg Uram, tisztíts meg bűneim sokaságától! Méltóztassál Uram, kimenteni a gonosznak tőreiből, üdvözítsd szenvedély dúlta lelkemet s midőn majd dicsőséggel eljössz, sugározz be orcád ragyogásával! Most pedig add meg, hogy kárhozat nélkül merüljek álomba; őrizd meg szolgádat minden képzelgéstől és nyugtalanító gondolattól, távolíts el tőlem minden sátáni eszmét, világosítsd meg szívem értelmi szemeit, hogy ne merüljek halálos álomba. Küldd el hozzám a békesség angyalát lelkem és testem őrzőjéül s vezéréül, ki megszabadítson ellenségeimtől, hogy nyughelyemről fölkelve majd hálaadó imákat ajánlhassak föl neked. — Igen Uram, tanácsodban való kegyességeddel hallgass meg engem, szegény bűnös szolgádat: add meg nekem, hogy fölkelve, igéidről elmélkedhessem, s engedd, hogy angyalaid messze űzzék tőlem az ördögi henyeséget, hogy áldjam a te szent nevedet s dicsőítsem és magasztaljam az Istenszülő Máriát, kit te a bűnösök menedékéül rendeltél. Fogadd kegyesen őt, ha érettünk imádkozik, mert tudom, hogy a te emberszeretetedet utánozva, meg nem szűnik érettünk esedezni. Az ő közbenjárása és a drága Kereszt jelvénye által s összes * szenteidért erősítsd meg az én szegény lelkemet Jézus Krisztus, Istenünk, mert te szent és fölmagasztalt vagy mindörökké. Ámen.

V. Urunk! Istenünk! Mint jóságos és emberszerető bocsásd meg mind, mit e napon szóval, tettel és gondolattal vétkeztem. Ajándékozz nekem békességes és zavartalan álmot. Küldd őrangyalodat, hogy fedjen be és őrizzen meg minden gonosztól, mert te vagy lelkünk és testünk őrzője, s mi neked dicsőítést zengünk † Atya, Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s mindörökkön örökké. Ámen.

VII. (Péter sztudita szerzetes imája az Istenszülőhöz.) Eléd borulva esedezem hozzád, tisztaságos Istenanya, én eltévelyedett. Te tudod, Királynőm, hogy szüntelenül vétkezem s haragítom Fiadat, az én Istenemet, és sokszor, midőn bánkódom is, hazugnak találtatom Isten előtt és reszketve aggódom: nem fog-e az Úr végre elveszíteni, — órák múltán pedig ismét ugyanazokat cselekszem. Ezeket tudva, ó Nagyasszonyom és úrnőm, Istenszülő, kérlek: irgalmazz nekem, erősíts meg engem és add meg, hogy jól cselekedjem. Hiszen te, Nagyasszony, Istenszülő, jól tudod, hogy gonosz cselekedeteimet teljesen meggyűlöltem s minden gondolatommal az én Istenem törvényét szeretem, de nem tudom miért, óh, tisztaságos Úrnőm, azt is szeretem, amit gyűlölök, s a jót kerülöm el. Ne engedd hát, Tisztaságos, hogy az én akaratom teljesüljön, mert helytelen az, hanem legyen a te Fiad, az én Istenem akarata! Az üdvözítsen, az tegyen érdemessé, az adja meg nekem a Szentlélek malasztját, hogy mostantól a tisztátalan cselekedetekkel fölhagyva, életem hátralevő részét Fiad parancsai szerint éljem le, kit illet minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az ő kezdetnélküli Atyjával, jóságos, életteremtő, Szentlelkével együtt most és mindörökkön örökké. Ámen!

VIII. (A legszentebb Istenszülőhöz.) Jóságos Királyunk jóságos Anyja! Tisztaságos és áldott Istenszülő Mária! Áraszd ki szenvedélyektől zaklatott lelkemre Fiad, a mi Istenünk kegyelmét! Vezess imáid által üdvös cselekedetekre, hogy életem hátralevő részét szenny nélkül töltsem el és általad, ó Istenszülő Szűz, föltaláljam a paradicsomot, ki egyedül vagy tiszta és áldott!

IX. (A szent őrangyalhoz.) Krisztus angyala, szent őrzőm, lelkem és testem oltalmazója, bocsásd meg nekem, amit a mai napon vétettem. Ments meg engem a rám törő ellenség minden gonoszságától, hogy az én Istenemet bűnök által soha többé ne haragítsam! Imádkozzál értem, érdemetlen, bűnös szolgádért, hogy általad méltóvá lehessek a Szentséges Szentháromság, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és az összes szenteknek kegyelmére és irgalmára.

Konták. 8. hang.

Mint bátor hadvezérnek győzelmi éneket, * s mint megszabadítónknak minden rossztól, * hálaadó imát zengünk néked, Istenszülő, * s ki legyőzhetetlenül hatalmas vagy, * kérünk téged, mentsd meg a te szolgáidat minden bajtól, * hogy teljes szívből énekeljük néked: * üdvözlégy Istennek szeplőtelen jegyese!

DICSŐSÉGES ISTENSZÜLŐ, mindenkorszűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el imádságainkat és mutasd be azokat Fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg s érted üdvözítse lelkünket!

Sztihira, 6. hang.

Minden reménységemet benned helyeztem, * Istennek Anyja, * őrizz meg engem a te oltalmad alatt!

Istenszülő Szűz, ne vess meg engem, segítségedre s oltalmadra szoruló bűnöst, mert benned bízik az én lelkem, könyörülj rajtam!

Bizodalmam az † Atyaisten, menedékem a Fiúisten, védelmezőm a Szentlélekisten. Szentháromság egy Istenünk dicsőség néked!

Sztihira 6. hang

VALÓBAN MÉLTÓ * dicsérni téged, Istenszülő, * a boldogságost és szeplőtelent * és a mi Istenünknek (szent) Anyját, * ki a keruboknál tiszteltebb * és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, * ki az Istent, az Igét * sérülés nélkül szülted, * téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk.

Dicsőség az † Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, * most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram áldj meg!

Elbocsátó

Űr Jézus Krisztus Istenünk, tisztaságos Anyádnak tiszteletreméltó, isteni ihletettségű atyáinknak és az összes szenteknek esedezései által üdvözíts engem, bűnöst.

Damaszkuszi szent János Imája. (Nyughelyed Mellett.)

Emberszerető Uralkodóm, vajon nem válik-e most ez az ágy ravatallá számomra? Vagy bár lelkemben megtévelyedtem is, rám virrasztod-e a nappalt? Íme, előttem áll ravatalom, közeleg halálom; Uram, félek a te ítéletedtől, a vég nélküli szenvedéstől, s mégsem szűnök meg gonoszat cselekedni ellened, Uram Istenem! Folyton haragítalak téged és tisztaságos Anyádat, az összes mennyei erőket és szent őrangyalomat. Tudom, Uram, hogy méltatlan vagyok emberszeretetedre, ellenben méltó minden kárhozatra és gyötrelemre, te azonban Uram, akár akarom, akár sem, üdvözíts engem! Hiszen ha az igazakat üdvözíted, semmi nagy nincs benne, ha a tisztalelkűeknek irgalmazol, nincs benne semmi csodálatos, mert ezek méltók a te irgalmadra! De rám, bűnösre áraszd ki irgalmasságodat! Abban mutasd ki emberszeretetedet, hogy gonoszságaim nem múlhatják felül kimondhatatlan nagy kegyelmedet és könyörületességedet, és intézd ügyeimet tetszésed szerint.

Leborulások.

A következő imák mindegyikét teljes földre borulással fejezzük be.

Leborulok előtted életteremtő, egyvalóságú és megoszthatatlan Szentháromság, † Atya, Fiú és Szentlélek. Hiszek tebenned, megvallak és dicsőítelek téged, hálát adok neked, dicsérlek, tisztellek és magasztallak, és esedezem: irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek a te nevedért!

Leborulok előtted életteremtő, egyvalóságú és megoszthatatlan Szentháromság, † Atya, Fiú és Szentlélek. Hiszek tebenned, megvallak és dicsőítelek téged, hálát adok neked, dicsérlek, tisztellek és magasztallak, és esedezem: irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek a te nevedért!

Leborulok előtted életteremtő, egyvalóságú és megoszthatatlan Szentháromság, † Atya, Fiú és Szentlélek. Hiszek tebenned, megvallak és dicsőítelek téged, hálát adok neked, dicsérlek, tisztellek és magasztallak, és esedezem: irgalmazz nekem, méltatlan teremtményednek a te nevedért!

Szentséges Úrnőm, Szűz, Nagyasszony, az én Uram és Istenem Anyja, Isten után egyedüli védelmem, oltalmam és üdvösségem reménye, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse. Vele együtt boldognak mondalak, tisztellek, magasztallak és kérlek: Emlékezzél meg mint közbenjáró, rólam is anyai imáidban!

Urunk életteremtő, legdrágább Keresztje, a rajtad fölfeszített Krisztus erejével erősíts meg engem is összes látható és láthatatlan ellenségeimmel s a test és lélek minden kísértésével szemben!

Összes égi erők: angyalok, arkangyalok, kezdetek, hatalmasságok, erők, uralmak, trónok, kerubok és szeráfok világosítsatok, szenteljetek s őrizzetek meg a ti közbenjárástok és oltalmatok által!

Krisztus szent angyala, lelkem és testem őrzője, fedj be engem jóságod szárnyaival s védj meg engem minden gonosz, ördögi cselvetéstől, vezess az üdvösség útjára és imádd Istent értem, ki bűnös vagyok!

Dicső próféta, Urunk előhírnöke és keresztelője, Szent János, s mindnyájan ti szent próféták, ősatyák és atyák, imádjátok Istent érettem, hogy imáitok által üdvözülhessek!

Krisztus dicső és mindenekfölött dicséretes 12 és 70 szent apostola imádjátok Krisztus Urunkat, ki nektek a Szentlelket adta, hogy a bűnöket megbocsássátok, tartsa meg azt az én éveimre is, hogy ugyanazon Szentlélek által bűneimet megbocsássa.

Krisztus főpapjai Nagy Bazil, Hittudós Gergely, Aranyszájú Sz. János, Athanáz és Cirill, Miklós, Spiridon, (szent apostolaink Cirill és Metód,) Sz. Jozafát fölszentelt vértanú s ti összes főpapok, pásztorok, egyháztanítók, Krisztus papjai és hitvallói imádjátok Istent értem, bűnösért!

Krisztus szent nagyvértanúi: István, György, Demeter, Sztratilát és Tiró Tivadar, Prokóp, Artém, Román és Dávid, szent vértanúnőink: Tekla, Borbála, Katalin és Irén, s ti Krisztus vértanúinak és vértanúnőinek egész sokasága imádjátok Istent értem, bűnösért!

Tisztelendő s istenhordozó atyáink: Antal és Theodóz, Eutim, Száva, Makár, Pál, Onufer, Joanik, Barlanglakó Antal és Theodóz, tisztelendő anyáink: Mária, Theodóra, Piroska és Eufrozina s ti többi szent atyák és anyák imádjátok Istent értem, bűnösért!

Szent ingyenes orvosok és csodatevők: Kozma és Dömjén, Círus és János Pantalémon, Hermoláusz, Agapét és mindnyájan szent csodatevők imádjátok az Istent értem, bűnösért.

Összes szent asszonyok: kenethozók, vértanúnők, Krisztus tiszteletreméltói és szüzei, kik méltóan szolgáltatok, imádjátok Istent értem, bűnösért.

Isten összes szent kedveltjei, kiknek lelke mintegy Isten kezében van, és így nevetek is be van írva a mennyekben, imádkozzatok értem, bűnösért.

Ezek után:

Világosítsd meg szemeimet, Krisztus.

Dicsőség az † Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Légy az én lelkem oltalmazója, én Istenem! * mert sok tőr között vezet utam, * ments meg tőlük, óh, jóságos! * és mint emberszerető, üdvözíts minket.

Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

A szent angyaloknál is szentebb dicsőséges Istenanyát soha el nem hallgatunk szívvel és ajakkal dicsőíteni, Istenszülőnek vallván őt, mert valóban a megtestesült Istent szülte nekünk, és szünet nélkül esedezik a mi lelkünkért.

Most csókold meg a szent keresztet s vess keresztet nyughelyedre is és mondd:

Ima a szent kereszthez

Keljen föl az Isten és széledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik őt gyűlölik. Mint elenyészik a füst, enyésszenek el, mint elolvad a viasz a tűz színe előtt, úgy vesszenek el a gonosz lelkek az Istent szeretők színe előtt, kik magukat a szent kereszt jelével jelzik és vidám szívvel mondják: Üdvözlégy Urunk életteremtő drágalátos szent Keresztje, mely elűzöd az ördögöket a rajtad megfeszített Urunk Jézus Krisztus ereje által, ki a poklokra alászállván, a gonosz lélek hatalmát megtörte, és téged, az ő Keresztjét rendelte nekünk, hogy megtámadóinkat távol tartsa. Óh, Urunk életteremtő drága keresztje, segíts meg engem szent Úrnőmmel, az Istenszülő Szűzzel és az összes szentekkel egyetemben mindörökké. Ámen!

Ima bűnbocsánatért

Töröld el, távoztasd, bocsásd meg Istenem minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval és tettel, gondolattal, vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem. Bocsásd meg nekem mind-ezeket, mint jóságos és emberszerető!

Felebarátainkért.

Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, kik bennünket gyűlölnek vagy sértegetnek! Tégy jót jótevőinkkel, felebarátainknak, rokonainknak és az elhagyatottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök életet! Látogasd és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd ki a rabságban sínylődőket, légy a tengeren evezők kalauza s az utazók kísérője! Emlékezzél meg az igaz hitben velünk egyvallású, fogoly testvéreinkről és mentsd meg őket minden gonosz támadástól! Könyörülj Uram mindazokon, akik bennünket arra kértek, hogy érettük imádkozzunk! Irgalmazz Uram mindazoknak, kik nekünk szolgálatokat tesznek, vagy velünk irgalmasságot gyakorolnak; ajándékozd meg őket üdvös kérelmeik teljesítésével és az örök élettel. Emlékezzél meg Uram már elhunyt atyáinkról, testvéreinkről s mindazokról, kik az igaz hitben és tisztességben költöztek el. Emlékezzél meg Urunk a mi szegénységünkről is. Világosítsd meg elménket szent Evangéliumod fényével és vezérelj parancsaid ösvényére, tisztaságos szent Anyád és összes szenteid imái által. Ámen.

Hálát adok neked jóságos Úristen, életem adója, hogy az elmúlt napon, melyen oly sokan mentek át az életből az enyészetbe, sőt az örök halálba is, engem, érdemtelen szolgádat épségben s baj nélkül megtartani Kegyesedtél. Áldott legyen érte a te neved minden nap s minden éjjel mindörökké.

Mindennapi bűnvallás.

Megvallom neked Uram Istenem és Teremtőmnek, a Szentháromságban egy Istennek: az † Atyának, Fiúnak és Szentléleknek összes bűneimet, melyeket életem összes napjain, minden órájában s az elmúlt napon és éjen át elkövettem, szóval, tettel vagy gondolattal, összes érzékeimmel: látás, hallás, szaglás, ízlés vagy tapintás által, s amelyekkel téged, Istenemet és teremtőmet megharagítottalak; vagy felebarátommal szemben igaztalanul jártam el. Mindezeket bánva, mint büntetésre méltó jelenek meg előtted, Uram Istenem, — könnyek között kérlek, — oldozz föl azoktól és tégy megigazulttá, mint jóságos és emberszerető.

Ámen.