Tudnivalók az első-, az ezüst- és az aranymisénél

Az első mise a Szentlélek segítségsül hívásának szándékával végzendő.

A primicia ünnepélyesen végeztetik, több lelkésszel és diakónusok közreműködésével. Az elsőmisés mellett áll a manuduktor (egy idősebb presbiter) és felügyel arra, hagy az újdonszentelt pap mindent szabályszerűen végezzen. A liturgia elvégzése után az újmisés áldást oszt az előírt áldóimával: „Áldjon, meg téged az Úr Sionból, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.” Néhol szokásban van áldáskar a következő szavakat mondani: „Fejedre teszem kezemet, hagy egészséges légy."

Ha az Úr Isten valakinek megengedi, hogy áldozópapságának 25. vagy 50. évét elérje, a primicia évforduláján, vagy más vasár- vagy ünnepnapon hasonló ünnepélyességgel mondja el szentliturgiáját, hálát adván a Mindenhatónak a tőle nyert áldásokért.

Az amboni ima után mindkét alkalommal éltetik a római pápa őszentségét, a megyéspüspököt és az újmisést, illetve a jubilánst.

Ima a szándék (intentio) felkeltésére a szentségek kiszolgáltatása előtt:

Isten, ki a te kimeríthetetlen jóságodból rendelted a szentségeket, hogy azok által az ember a bűn folytán elvesztett kegyelmet visszaszerezze s az ördög fiából Isten fiává és a mennyország örökösévé legyen; tenmagad, Uram, műveidnek végrehajtója, szolgáltasd ki általam e szentséget, melyet én oly szándékkal akarok végezni, mint a te szent egyházad, az örök Atyának, az Atyától öröktől fogva született Fiúnak s az Atyától és Fiútól származott Szentléleknek nevében. Ámen.