Harangszentelés

(Csak püspöki engedéllyel végezhető.)

Az új harang úgy helyezendő el, hogy belül is megszentelhető legyen. Az áldozópap epitrakélionban és felonban végzi a szertartást.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

148. zsoltár

Dicsérjétek az Urat a mennyekben, dicsérjétek őt a magasságban! Dicsérjétek őt minden angyalai, dicsérjétek őt minden seregei! Dicsérjétek őt Nap és Hold, dicsérjétek őt minden ragyogó csillagok! Dicsérjétek őt egeknek egei és minden vizek, melyek az egekben fölül vannak, dicsérjétek az Úr nevét! Mert ő szólt és lettek, parancsolt és előtermettek. Megállapítá azokat örökre és mindörökkön örökké parancsot adott s ez el nem múlik. Dicsérjétek az Urat a földön szörnyetegek és minden örvények! Tűz, kőeső, hó, jég, forgószél, melyek az ő igéjét cselekszik. Hegyek és minden halmok, gyümölcsfák és minden cédrusok. Vadállatok és minden barmok, kígyók és szárnyas állatok. Föld királyai és minden Népek, fejedelmek és a föld minden bírái. Ifjak és szüzek, vének az ifjakkal dicsérjétek az Úr nevét! Mert csak az ő neve magasztos, az ő dicsérete ég és föld fölött van. És ő fölemeli népe szarvát. Dicséret minden szenteinek, Izrael fiainak, a hozzája közeledő népnek.

149. zsoltár

Énekeljetek az Úrnak új éneket, legyen dicsérete a szentek gyülekezetében! Örvendjen Izrael abban, ki őt teremtette, és Sion fiai vigadjanak királyukban. Dicsérjétek az ő nevét énekkarban, dobbal és hárfával zengjetek neki! Mert az Úr gyönyörködik népében, és fölmagasztalja a szelídeket szabadulásra. A szentek örvendeznek a dicsőségben, vigadnak nyughelyeiken. Isten magasztalása van szájukban és kétélű kard kezeikben, hogy bosszút álljanak a nemzeteken, megfeddjék a népeket! Hogy ezek királyait láncokra verjék és nemeseit vasbilincsekre. Hogy a megírt ítélet szerint cselekedjenek velük.

150. zsoltár

Dicsérjétek az Urat, az ő szenteiben, dicsérjétek őt az ég erős boltozataiban!

Dicsérjétek őt hatalmasságában, dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint!

Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek őt hárfán és citerán!

Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, dicsérjétek őt húrokon és hangszereken.

Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vígasság cimbalmán. Minden lélek dicsérje az Urat!

Kelj föl Uram, emeld föl kezedet, ne feledkezzél el a szegényekről örökre!

Hálát adok neked Uram teljes szívemből, elbeszélem minden csodádat.

Nagy ekténia

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Istenszerető N. püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek ereje, működése és lejövetele által, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy szent nevének dicsőségére áldja meg e harangot az ő mennyei áldásával, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Töltse meg malasztjával, hogy mindnyájan, kik szavának zengzetét nappal vagy éjjel hallják, az ő szent nevének dicséretére ébresztessenek, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy e harang megkondulására csillapuljon és szűnjék meg a szélvész, fergeteg, mennydörgés és villámlás, zápor és jégeső s minden veszélyes égi háború, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mindama hívek szívében, kik e harang szavának zengését hallani fogják, hiúsítsa meg a láthatatlan ellenség kísértéseinek és ármánykodásainak minden hatását és az ő parancsolatainak megőrzésére serkentse őket, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!

Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

Nép: Néked, Uram.

Fennhang

Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

28. zsoltár

Hozzatok az Úrnak, Isten fiai! hozzatok az Úrnak fiatal kosokat. Hozzatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet, hozzatok az Úr nevének dicsőséget; imádjátok az Urat az ő szent tornácában. Az Úr szava a vizeken, a fölség Istene mennydörög; az Úr a sok víz fölött. Az Úr szava erőben, az Úr szava dicsőségben jő. Az Úr szava összetöri a cédrusokat; az Úr összetöri Libanon cédrusait; és szökdelteti azokat mint a borjút, a Libanont, mint az egyszarvúak fiát. Az Úr szava szétvágja a tűz lángját. Az Úr szava megrendíti a pusztát; és az Úr megmozdítja Kádesz pusztáját. Az Úr szava vajúdásba hozza a szarvasokat, és megritkítja a sűrűket, és az ő templomában mindnyájan dicsőséget mondanak. Az Úr a vízözön felett uralkodik és az Úr, mint Király, örökké fog ülni. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja Népét békességben.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Úristenünk, ki azt akarod, hogy híveid mindenkor imádjanak és dicsőítsenek téged, már az ószövetségben megparancsolád szolgádnak, a törvényhozó Mózesnek, hogy ezüstből vert két harsonát készítsen s azokat az áldozatok bemutatása előtt Áron fiaival fúvassa meg, hogy a te néped hallván a trombiták harsogását, imádásodra és áldozathozatalra egybegyülekezzék, háború esetén pedig az ellenség megrohanására fegyverkezzék. Most is legszentebb Uralkodó, tekints kegyelmesen a te méltatlan szolgáid buzgó könyörgésére és e harangot, mely egyházad szolgálatára és felséges, legszentebb és imádandó neved dicsőségére készült, mennyei szent áldásoddal és mindeneket megszentelő Lelked malasztjával áldd † meg és szenteld † meg és öntsd bele kegyelmed erejét, hogy a te hív szolgáid hallván annak csengését, ájtatosságban és hitben erősödjenek és a sátáni kísértéseknek hősiesen ellenálljanak, s azokat imádságaikkal s a te neved mindenkori dicséretével legyőzzék és e harang által mint engedelmes hívek úgy nappal, mint éjjel imádkozás és szent neved magasztalása végett a templomba vezéreltessenek. Szavának zengésére csillapuljanak, csendesedjenek és szűnjenek a romboló szélvészek, orkánok, jégesők, a rémítő mennydörgések, villámcsapások s minden vészthozó légáramlatok. Mert te, Urunk Istenünk, saját dicsőségedre és a benned hívők üdvösségére, nemcsak értelmes és lelkes teremtményeid közvetítésével, hanem az érzéketlen anyag által is, aminő volt Mózes vesszeje és a rézkígyó a pusztában, tetszésed szerint hozasz létre dicső dolgokat és művelsz csodákat, lévén előtted minden lehetséges és semmi sem lehetetlen. Ezért dicsőítünk téged, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Csendes ima

Pap: Mindenható Urunk, Atyaisten, ki a szövetség szekrényét hétszer körüljáró Papok trombitájának harsogása által Jerikó erős falait romba döntötted, a városban levőket pedig a te néped kezébe szolgáltattad; most is töltsd be e harangot mennyei áldásoddal; hogy hangjának áradozását a levegőbeli láthatatlan ellenséges erők meghallván, híveid erődjeitől messze távozzanak s ellenük készült tüzes nyilaik kioltassanak; a villámok csattogása, a jégeső s a levegőnek minden vészes vegyülése, leghatalmasabb és legerősebb jobbod által megfékezve, csillapuljon, csendesedjék és eloszoljék: mert te saját dicsőségedre s a mi hasznunkra és üdvösségünkre, közvetett tényezők által intézesz mindeneket.

Fennhang

Pap: Ki a könyörület és üdvösség Istene vagy s téged dicsőítünk kezdetnélküli Atya egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt; most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Az áldozópap négy oldalról szentelt vízzel hinti meg a harangot és mondja:

Megáldatik és megszenteltetik ez a harang a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ezután megkeni a harangot szentelt olajjal e szavak kíséretében:

A Szentháromság dicsőségére. Alleluja, alleluja, alleluja!

Megfüstöli a harangot, mialatt olvastatik:

69. zsoltár

Isten figyelmezz segítségemre; Uram siess segítségemre. Szégyenüljenek meg és valljanak gyalázatot, kik lelkemet keresik. Térjenek hátra és piruljanak meg, kik rosszat akarnak nekem; térjenek hátra mindjárt megpirulva, kik azt mondják nekem: úgy kell, úgy kell! Örvendezzenek és vigadjanak tebenned mindnyájan, kik téged keresnek, és mondják mindenkor, kik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék az Úr! Én pedig szűkölködő és szegény vagyok; Isten; segíts meg engem. Én segítőm és szabadítom vagy te; Uram; Uram! ne késsél.

továbbá Mózes IV., vagyis a Számok könyve, 10. rész 1-10. Az olvasmányok előtt az áldozópap mondja: "Bölcsesség" majd: "Figyelmezzünk".

Versének
(2. hang)

Mikor a föld és a többi elemek vétkeink miatt fölgerjedt haragodtól megrémülnek és égi háború által ostromoltatnak: akkor, Uram, e harangnak, mint hajdan Mózes ezüst harsonáinak hangját hallván, tekints kegyes szemekkel reánk és felhevülésedben ne fenyíts bennünket, hanem könyörületed szerint szánj meg és a lesújtó megtorlástól szabadíts meg minket, mint egyetlen irgalmas!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. (4. hang)

Urunk, ki kezdetben közvetlenül mindent magad alkottál, most pedig közvetett tényezők által működöl, e felszentelt harang szavával űzz ki híveid szívéből minden csüggedést és renyheséget; félelmedet pedig az ájtatossággal együtt ültesd beléjük és tedd őket erőd által az imára serényekké s a jó cselekedetre gyorsakká; óvj meg bennünket az ellenség minden gonosz szándékától és mint irgalmas, az égi háború veszélyeitől sértetlenül őrizz meg minket az Istenszülő s minden szentjeid imádságai által.

Napi elbocsátás.

Ezután a kar énekli:

Tekints szolgáid imádságaira, óh Szeplőtelen! Enyhítsd gyötrő szenvedéseinket, s minden aggódástól szabadíts meg minket; mert te vagy a mi egyedüli, szilárd és biztos erősségünk. A te oltalmad alá menekülünk, hogy meg ne szégyenüljünk, Istenszülő, kik hozzád fohászkodunk. Engedj a mi kéréseinknek, kik néked hittel énekeljük: üdvözlégy Királynénk, mindnyájunk segítője, öröme s védelme és lelkünk üdvössége!

Nagyasszonyunk! Fogadd szolgáid imádságait és ments meg minden szükségtől és aggódástól.