Dr. Cselényi István Gábor:

A keresztény hit

A keresztény hitet tulajdonképpen koncentrikus körökkel lehetne ábrázolni. A legszéle­sebb sugarú kör az Isten-hívők köre, és így az első kérdéskör az Isten-kérdés. A második kör a Szentírást elfogadók köre, és így a második kérdés a kinyilat­koztatás kérdése. A harmadik kör a keresztények köre, amely a Krisztus-kér­désre épül. A negyedik kör az egyház (számunkra a katolikus egyház) híveinek köre, az ötödik kör a szentségi életet élők köre, és mintegy a körök középpont­jában a házasság szentsége áll. A Hitalapozóban ezeket a köröket és az ezek­hez kapcsolódó kérdéseket járjuk végig.